Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.10.1950
  • Y.Egelinin Washington temasları I Vaşington.24 A.A.Türkiye ile Yunanistanın yakında Atlantik Paktı Akdeniz bölge teşkilâtına ortak üye olacakları cihetle her iki memleket Büyük elçilerinin,Atlantik Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1950
  • Müsabakamızda kazanan talihli okuyucularımızın hediyeleri hergün 9 19 arasında idarehanemizden irilmektedir tevziat akşamına kadar devam edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1950
  • D.P.İstişarî kongresi dolayısiyle Muhalefet hâdisatı istismara çalışıyor Hükümetin istifa edeceği haberi tamamen asılsızdır,istişarî kongredeki tenkidler ikaz ve irşat mahiyetini aşmamıştır.Bayar Mend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1950
  • MUHALEFETİN DEDİKODULARI ayın Inönünün Devlet Reisinden mülakat isteğinde bulunduğu geçen pazar gününden sonra Halk Partisi çevreleri,ajanları,gazeteleri tarafından yapılan sistematik yayınlara bakıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1950
  • Çalışma Bakanlığı tebliği Cumhuriyet Bayramında bütün işçiler peşin tatil yevmiyesi alacak Çalışma Bakanlığından teb liğ edilmigtir:2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller kanunu mu erbince Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1950
  • F.Köprülü şehrimizde Dışişleri Bakanı İstanbula tamamen hususî işleri için geldi Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köprülü dün sabah ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Haydarpaşa garında D.Pmensupları v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1950
  • Koredeki cepheye ilerliyor Türk subay ve erleri teçhizatı ile birlikte her an harbe hazır bir vaziyette Birlik komutanımızdan ilk rapor geldi New-York,24 Radyo-Anka)Pussan limanına indirilmiş bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1950
  • Birleşmiş Millet/erin beşinci yıldönümü bütün dünyada genlg alâka uyandırmıştır.Yukarda Dün,ya sulhu için çalışan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi içtima halinde görülüyor Truman'ın Birleşmiş Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1950
  • Birleşmiş Milletlerin beşinci yıldönümü Bütün dünya bu günü hararetle kutluladı Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 5 inci yıldönümü mü nasebetiyle dün şehrimizdeki bütün okullarda öğrencilere;Birleşmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1950
  • Dünya güreş şampiyonları İstanbulda karşılaşacaklar Johanson.Yazısı 5 inci sahifede)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1950
  • Valinin dünkü basın toplantısı Gökay bir yıllık çalışması etrafında izahat verdi Vali,millet dileklerinin en iyi akis aynası olan basının her sabah kendisine günlük barometre vazifesi gördüğünü söyled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.10.1950
  • Hi MwMe Ruk Hifortre Srtep «a HÂŞİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA NO:94 Ziya ŞAE2B Şehirden dışarı bir kuş bile uçmayacaktı Eyvah!Hüseyin)«el di.Şimdi,ne yapacağız?Diye söylene söylene aşağıya koşarak kapıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1950
  • KONGRE ir D.P Kasımpaşa bucağı kü çük Piyale ve Hacı Hüsrev ocağınm senelik kongresi 28.10.950 cumartesi günü saat 20.30 da Hacı Hüsrev mahallesi Kankardeş sokak 1 No Jı çay evinde yapılacaktırir D P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1950
  • Şeh ir Meclisi Dünkü olurumda,sinema Hatlarının indirilmeliyle Belediye hastahaneleri meselesi görüşüldü İl Genel Meclisi dün mutad toplantısını yapmıştır.Bir evvelki toplantıya ait zaıbıt okunduktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1950
  • Savarona'mn Istanbul Izmir arasında çalıştırılması muhtemel Birkaç gün evvel Savaronayı inşa eden Alman firması ya tın kendileri tarafından tadil edilerek 160 kamaralı lüks bir yolcu gemisi haline get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1950
  • Bu sene yumurta çok bol Son günlerde yumurta fiatlarını yükseltmek gayesiyle bu yıl yumurta ihracatının çok olduğu ve tavukların vebaya tutulduğu hakkında haberler çıkmıştı.Bu hususta alâkadar bir şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1950
  • HALKINSESI Hademe maaşları Devlet Denizyolları idaresinde Dal cetveli denilen ve hademe memur arası bir sınıfın mevcut olduğunu belki bilmeyenler vardır.Bu cetvele bağlı zümrenin maaş ve terfi işleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1950
  • Millî Eğitim Bakanının tetkikleri Millî Eğitim Bakanı Tevfik İlen dün Fatih,Gelenbevî okullaıı ile Darüşşafakayı ziyaret etmiştir.Bakan,bugün saat 17 de Üniversite konferans salonunda «Türk Yüksek Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1950
  • Kartal cinayetinde üç kişi yaralandı Kartalda oturan gümrük memuru İsmet güçlü adında biri,bir müddettenbeıi miras meselesinden arası açık bulunan kayınbiraderi Nuri Göz ve Cemalettin Gözle evvelki ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1950
  • Alman Baş konsolosu Dün gelen Başkonsolos Türk Alman dostluğunu ve ticarî münasebetleri izah etti Federal Alman Cumhuriyetinin İstanbul başkonsolosu dün şehrimize gelmiştir.Baş konsolos Kurt F.Kamphoe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1950
  • Hoııg-Koııg'tan bir firma mühim teklifler yaptı Hong-Kong'tan bir firma Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat ederek elektrik feneri kuru piller,termos şişelerilâmba,lâstik kundura,saat kayışı,şemsiye;şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1950
  • KISA HABERLE» if Kalkütadan bir firma '1 ret ve Sanayi Odasına mürru atla jüt mamulü,pay.şal;ve diğer Hindistan mahsûl mamulâtını satmak istedi^ bildirmiştirif Türk Radyoloji Cemiyi Tıp Cemiyeti lokal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1950
  • Yirmi Nahiye Müdürü değiştirildi Vilâyet,aldığı bir karan;İstanbul dahilinde 20 nahiv» müdürü arasında değişiklik v nakil yapmıştır.Buna sebej Belediye işlerinin daha dü zenli bir hale gelmesini te m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1950
  • Kaymakamın karşısında.Gazeteler yazdı.Vak'a bir kaza merkezinde oluyor.Kasabada bir tiyatro trupu icrayı lûbiyat etmektedir.Tabiî hep tuluat dinlenmez ya!Hal kın neş'esini temin için «Rakkasei şehirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1950
  • Emniyet Genel Müdürünün beyanatı Polisimiz vazifesini başarı ile yapıyor istanbul polisinin fedakârane gayreti sayesinde zabıta vak'aları eskisine nisbetle azalmıştır Şehrimizde teşkilâtiyle ilgi li m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1950
  • iktisadi bahisler Tütünün maliyetini düşürmek iki bakımdan mütalâa edilebilir.Bunlardan biri tar la kirasından itibaren tarla aktarması,fide yetiştirmesi,dikim,çapa,kırım,kurulma,denkleme,nakliye ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1950
  • «Ankara» dün geldi Ankara vapuru dün saat 14 te 279 yolcu ve 133 ton yükle limanımıza dönmüştür.Gemi ile Almanya yeni İstanbul Başkonsolosu,Avusturya sefiri C.Wildner,İstanbul Milletvekili Bedri Nedim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.10.1950
  • Sıhhiye Vekaletinin yeni bir tamiminden bahsediliyor;Resmî ve hususi hastahanelerin temiz tutulma,dığından.hastalara iyi bakılmadığından ve şimdiye kadar verilen emirlerin de tatbik edilmediğinden şik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1950
  • Hurrem,elini Muradı göğsiyle kapı arasındaki daracık yerde bırakacak tarzda,kapının pervazına dayadı.Yüzü pençe pençe kızarmıştı,kesik kesik soluyordu:Bana öyle geliyor ki o ne istediğini asla bilmiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1950
  • 4-Bundan bir kaç gün önce şiddetli fırtınafcrr Miamide büyük hasara sebebiyet vermiştir.Yukarki resimde fırtınaların devir,diği telgraf ve elektrik direkleri ile kapanan bir cad de görülmektedir.Hindi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1950
  • Dünyada hâlâ mevcut yamyamlar Genç kızları külbastı yapanlar da var iptidaî kabilelerde mevcut bâtıl itikadlar meyanmda en iğrenç olanı hiç gjjphesia bu yamyamlık hadisesidir.Bu bâtıl inanca göre insa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1950
  • Eisenhover' in beyanatı Almanya,hiç bir zaman Fransa için tehlike teşkil edecek şekilde silâhlandırılmıyacak Chicago,24 A.P)General Eisenhower dün,Birleşik Amerikanın,Almanyayı,hiç bir zaman Fransa i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1950
  • İstihlâk Kooperatifleri Birliği statüsü Ankara,24 T.H.A.İstanbuldaki memur ve esnaf İstihlâk Kooperatiflerinin bir birlik etrafında toplanması için hazırlanan statü,Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1950
  • Tito,küçük devletler Milletlerarası ihtilâf ve müzakerelerde yalnız büyük devletlerin rol oynamasını nazarı dikkati celbeden Tito bu şeklin Birleşmiş Milletlerin faaliyetini sekteye uğratacağım söylüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1950
  • Kalb durması için yeni keşif Boston,24 A.A.Afp)Toronto Üniversitesine mensup iki operatör Callaghan ile Bigelow Amerikan operatörler cemiyetine verdikleri tebliğde icat ettikleri yeni bir âleti bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1950
  • Kereste kaçakçılariyle yapılan muharebe Bursa,24 Milliyet)Bu gece Salhane civarında Miratlı köprüsü mevkiinde kereste kaçakçıları ile ormancılar arasında silâhlı bir çarpışma olmuştur.Orman memurların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1950
  • Gaip atom âlimi meselesi Londra,24 A.A.Dün Avam Kamarasında beyanatta bulunan Malzeme Bakanı Harwell'deki atom araştırmaları merkezinde çalışmakta olan ve geçenlerde ortadan kaybolan atom bilgini Brun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1950
  • Al Johnson vefat etti San Fransisco,24 A.A.Zenci şarkılarını söylemekle meşhur olan artist Al Johnson dün gece burada ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1950
  • Gelinini iğfal eden adam!Londra 24 A.P)Sir John Dixon Mayhew adında ve 66 yaşındaki sanayici ve siyaset adamı,dün mahkemenin «delilsizlik" sebebiyle dâvayı red detmesi neticesinde,gelinini iğfal isnad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1950
  • ingiliz kültür heyeti başkanının temasları Ankara,24 A.A.Dündenberi şehrimizin misafiri bulunan İngiliz kültür heyeti genel müdürü general Sir Ronald Adam bugün saat 17.30 da Dil,Tarih ve Coğrafya Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1950
  • Kremlin'in siyaseti Bir İngiliz gazetesi Rusyanın güttüğü yol hakkında bazı sualler soruyor Londra 24 A.A.Lps)Mu hafazakâr Yorkshire Post gaze tesi Kremlin'in siyasetini yo rumlıyarak şunları yazmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1950
  • Havacılık kongersi çalışmaları devam ediyor Şale köşkünde toplanmakta olan Havacılık Kongresi çalışmaîarına devam etmektedir.Dünkü kongrede hava veriş kaideleri ve hava trafik kontrolü komitesinin çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1950
  • Pakistan sefiri Konyada Konya,24 Anka.Pakistan sefiri ve refikası dün otomobille şehrimize gelmiş ve Selâmet Palasta Prof.Feridun Uzluk Ue basın mensupları ve diğer Konyalılar tarafından karşılanmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1950
  • Harici kısa haberler ÎSVÎÇREDE Henüz.18 yaşında olan müstakbel İran İmparatoriçesinin validesi Alman aslından Bayan Eva lsfendiyarî.İran'da bu lur.an kızı Süreyya'nın yanına gitmek iğin dün uçakla Ccn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.10.1950
  • inc.25 EKİM 19 5 0 Çarşamba Ru.13 Mu ho 1370 12 T.Ev 1366 VAKİT VASATİ MAKİ Güneş 6.17 12.56 öğle 11.59 6.38 İkindi 15.01 9 36 Akşam 17.20 12.00 Yatsı 18.51 1.31 imsak 4.40 11.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1950
  • RADYOLAR ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.0» Haberler 13.15 Karışık hafif müzik Pl.13 45 Şar kılar.Okuyan:Can Akşİt.Ça lanlar;Sadi Işılay.İzzettin ökte.Yorgo Bacanos 14.20 Kadınlar birliği adına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1950
  • «Merak etme!Bunu olmuş bil.Peki bunun dışında,neler yapmaktayız.Milta'nın hakkından gelecek miyiz?«Bu defa elimiz adaletin elinde.Ayni zamanda intikamı temsil etmekteyiz.Bundan başka bir sürü şeyi tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562» 1 tnj kam kılıncı Türkçe)2 İ tikanı atlıları AR 44394)1 Memnu mtaka.ATLAS 40835* Denizler sevgilisi.İNCİ 84595» 1 Kahramj yahudi ELHÂMRA 4223B1 1 Memnu mıntaka İPEK 44289» 1 Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1950
  • Levazım Atım Komisyonundan 1 Talibi çıkmayan 212 idare numaralı bir adet kasnaklı jeep yeniden pazarlıkla satışa çıkarılmıştır.2 Muhammen bedeli 4500 lira olup muvakkat teminatı 337,50 liradır,3 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1950
  • Pamuk ipliği ihtiyacı olan imalâthanelerin NAZARI DİKKATİNE Slmerbank Alım ve Safım Müessesesi Müdürlüğünden Gerek kalitesi ve gerek fiatı bakımından emsali ithal iplikleri,ne faikiyeti bütün trikotaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1950
  • İstanbul Sular İdaresinden idare ihtiyacı için muhtelif eb'ad ve kuturda priz ve tevkif musluğu döktürülecektir.Şartnamesi idare veznesinden alınabilir,isteklilerin teklif bedeUerinin 7,5 ğu nisbetind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1950
  • Kadın polislerin sağladığı faydalar Hint kadın polisleri Vukoraaki resimde Kalküta Polis Müdürü kadın polis memurlarını teftiş ediyor.Kısa bir zaman içinde istik,lâline kavuşmuş olan Hindistanda bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1950
  • Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko.Başkanlığından 80 işçi yevmiye ile işe alınacaklardır.Pazarlığı 27/10/950 günü saat 9.30 da Anadolukavağı As,Sa.Al,Ko.da yapılacaktır,isteklilerin hüsnühal kâğıdı ve sıhhat r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1950
  • e ESKİ HATIRA ı "i I çafa ö N A L Gunlerdenberi yağan yağmur bütün huzurunu kaçırmıştı.Mütemadiyen yere düşen damlalar,ıslak,kirli ve ıssız yollar kapalı hava asabını germiş,kendisinde neşe namına bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1950
  • 1 Mutlaka.2 Unsur;«Tersi)Su.3 Tersi)Ölüm zamanı;Hakan.4 Muhiddini Aiöbî öyle dediği için katletmişlerdi.5 Tersi)Gökyüzü.6 Ahlâksız;Bir harfin okunuşu.7 Yük taşımı;Tersi)Mefkure.8 Mukaddes kitaplardaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.10.1950
  • Bankacılar toplantısı sona erdi Ankara,24 T.H.A.Cumhuriyet Merkez Bankasın da Bankalar Umum Müdürleri arasında dün başlıyan müzakereler sona ermiştir.Toplantılar hakkında aşağıdaki tebliğ neşrolunmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1950
  • Kızıl Korede ancak Dün Ç'n topçusu ileri yen müftef klere ateş açtı Vonsan Kore)24 A.P.A.P.muhabiri Stan Swinton'un bugün gönderdiği bir telgrafa göre,Çin komünistlerine ait uçaksavar topları dün akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1950
  • k.uhalefstin dedikoduları 'Başmakaleden devam)neşredilerek halk efkârı bulandırılmağa teşebbüs edildi.Nihayet bu iddianın da saçmalığı ve yersizliği meydana çıkınca,bu sefer istişarî kongrede ileri sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1950
  • anın nutku Baş tarafı 1 incide)Birleşmiş Milletlerin yük sek prensiplerini tatbik etmek için çalışan bizler bu teşkilâtın milyonlarca İcadın ve erkeğin döktüğü kan ve yaptığı fedakârlıklar neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1950
  • ¦Dr.Hafız Cemali LOKMAN HEKİM 1 Dahili hastalıklar mütehas-1 S sisi.Pazardan baıka her 1 gün saat 14 den 17 ye kadar 1 Utm.1;Dlvonyolu M 1+4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1950
  • Egelinin temasları Baçtarafı 1 incide)ya gelmiştir.Sözcü,Egeli'nin pakt hak kında her türlü müzakerede bu lunabileceğini ilâve e:mistir Yunan sözcüsü,Büyük ElçL lige Atlantik Paktı Savunma müzakereler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1950
  • Muhalefet hâisatı 'Başturah 1 incide)ve eni bir bızla yekpare olarak memleket işlerine daha geniş salâhiyetle sarılmış bulunmaktadır.Başbakanı ziyaret edenler Ankara,24 Anka)Rahatsız bulunan Başbaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1950
  • KİNİNLİ GRİPİ 4 Oo:ara 3AŞ,DiŞ.NS7.L6,ROMATİZMA,ADALE,Vc SİNİR AĞSILARINI"^ IMI^I s GEÇİRİR.Sopuh algınlığında ve Cup bajHngıcında hcı'nlıjı öıl»aMb için CR'PİN olmağı ihmal «tmryinii.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1950
  • Dünya güreş şfitniyonİErı Paris,24 A.A.Beynfl mile] Güreş Federasyonumu bildirdiğine göre,İstanbuldı aralık ayının 2 sinde ve 3 ün de dünya greko-romen ve ser,best güreş şampiyonları ara sında müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1950
  • Pamuklar hakkında bir tebliğ Ankara,24 A.A.Ekonanıi ve Ticaret Bakanlığından bildirilmiştir:1 Memleketim ixd e prese lenmiş pamuklar;resmî gazetenin 17 Ekim 1950 tarih ve 7633 sayılı nüshasında neşred
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1950
  • Çal ışma Bakanlığı teb^ği Bastctrafı 1 incide)şan işçilerin 29 Ekim gününden önceki iş haftasında kazanmış oldukları ücretler tutarının 6 iş gününe taksimi suretiyle elde edilecek vasati miktar nisbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1950
  • Valinin Basın tonlantısı Bas tarafı 1 incide1 lan basın her sabah bana gün lüle barometre vazifesini gördü.Onun bazan çok sert,bazan benim için gönül okşayıcı olan ibre tahavvüllerini da ima dikkatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1950
  • ıneşm ş milletlerin 5 inci yıl dönümü Baştarch 1 ncıde telif yerlerde törenler yapılmıştır.İstanbul Üniversitesi konferans salonunda yapılan törende Devletler Hukuku Profesörlerinden Hıfzı Timur ve Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1950
  • Bakırköy Kadastro Müdürlüğünden Yeşilköy Köyiçi mahallesinin kadastrosu ikmal edilmiştir.Hazırlanan askı cetvelleri Bakırköy Zeytinlik mahallesi Ekrem Bey sokak 23 No.da müdürlüğümüz koridoruna iki ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1950
  • Km o p r u I u şehrimizde Bastarafı 1 incide)tenvirini icap ettirecek mühim bir hâdise yoktur.Böyle •bir şey olduğu takdirde bir basın toplantısı yaparak siya sî hâdiseler etrafında sizlere izahat ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1950
  • Kazanç Vergisi Mükelleflerinin Nazarı Dikkatine İstanbul Defterdarlığından 950 yılı kazanç vergisi ikinci taksitinin ödeme müddeti ekim ayının 31 inci salı günü sona erecektir.Bu günün aksamına kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1950
  • AMERIKADA TAHSİL EDECEK Üniversite mezunları için burs ve seyahat masrafları yardımı Aşağıdakiler için ilk müracaat formülleri vardır:Amcrikaya gitmek veya oradan dönmek için Ful bright yardımı.Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • İngiltere lig maçlarında takımların son durumu Stoke City'yi 6-1 mağlûp.ederek haftanın en iyi neticesini elde eden Tottenham Hotspur,bu seneki lig maçlarında bü)ilk bir varlık olarak göze çarpmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • Türkiye yüzme birinciliği neticeleri Türkiye Yüzme Birinciliği ni istanbul takımına Su Sporları Federasyonu kaybettirmiştir Türkiye yüzme birinciliği bu ayın 14 ve 16 sında Adanada muhtelif bölgelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Baaıldıiı ver-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • Dünya amatör basketbol şampiyonluğu Buenos Aires,24 A.P.Dünya amatör basketbol şam plyonluğu turnuvası maçların da dün akşam,Arjantin,ilk devresini 30-17 bitirmiş olduğu maçın sonunda Fransa yi 55-40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • Tenisçilerimiz dün gitti Evvelce gideceklerini bildir diğimiz,üç tenisçimiz,Enes Talay,Suzan Gürel ve Mualla Grodetzki,Pâkistanda yapılacak olan müsabakalara ka tılmak üzere dün sabah uçakla şehrimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • italyan kayakçıları olimpiyatlara iştirak ediyor Milano,24 A.A.İtalyan ski federasyonu kayakçılarını 1952 kış olimpiyatlarına yetiştirmek gayesiyle,bu kış mevsimi için büyük bir faaliyet programı hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • Genç millî takımımız bu akşam Ankaraya gidiyor Ankarada Mısır takımiyle karşılaşacak olan genç millî takımımız,bu salbah înönü stadında yapacağı son bir antrenmanı müteakip,akşam üzeri trenle Ankaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • If »ANHAftD m lOO SENELİK BİR MAZİNİN GARANTİ ETTİĞİ PAIMHARD ^ifll S3^**-^tS i^~i i "r L*f Oatı» yari 1 8.1.M.Umlted OrtaKlıgı »VOOtu Tünaı.Galip Dada cad.No.36 T«ı.I 42477
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI l Ekim pazar Matineden itibaren saat 20.30 da DRAM KISMI DON JUAN Yazan;Moliere Türkçesi:1.Galip Arcan Telefon;42157 KOMEDİ KISMİ 3ELİR VERGİSİ MEKTEBİ Yazan;Loui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • Kars Cılavuz Köy Enstitüsü Müdürlümden Cinsi Miktarı Evsafı Kasnak çarkları en az 80 cm.Tabla genişliği 45 cm.Bıçak a* dedi 2 ı Mandreni 0-1 parmak veya 0-2Q lik makkap alabilecek mil ve tablo hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • Türkiye Zirai Donatım Kurumundan 1 Kurumun muhtelif depolarında bulunmak üzere galvanize oluklu saç kaplı 8 ilâ 10 adet çelik hangar satın alınacaktır.2 Hangarların serbest açıklığı 11 ilâ 16 metre,na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • Adana Belediye Başkanlığından Belediyemizde altmış lira aslî maaşlı zabıta müdürlüğü miiııhaldir.Bu vazifeye Hukuk veya Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olanlar tercihan tâyin edilecektir.3656 say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • İstanbul ve Beyoğlu As.Dairelerinden Yüksek ehliyetnameli olarak askerliğine karar alınmış olanlar ile hazırlık kıt'ası eğitimlerini yapmış olanlar 8 Kasım 950 de Yedek Subay Okulunda bulunacak surett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • Üsküdar Sulh Hukuk Yargıçlığından:950/21 Suphi Özkan,Hidayet Özkan,Nazmiye Gürtuncay'm ğayi hissedarı bulundukları Usküdarda Tavaşi Hasan Ağa mahallesinde Karacaahmet caddesinde eski H8,118 mükerrer y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • Hususî surette getirtilen Dünyanın en saten meşhur Nane esansı ite hazırlanmış RADYOLİN Ağızda fevkalâde köpürür ğ hoş rayihalı bir serinlik Jl|| bırakır;wt ekonomitf ve ||en sıhhi diş WSrWi ijîâw^»!*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7 84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Fi.080-080 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.G4.03 100 Belçika Fr.5.60 100 îsveç kronu 54.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest piyasada DÖVİZLER Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • Meşhur Macar futbolcusu Szcn»cller bir Fransız takımına »inli Şehrimize Maearistanın en kuvvetli takımlarından Ujpeşt ile gelen meşhur Macar futbolcusu Szengeller Fransız Montpellier takımı ile anlaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • Bu hafta yapılacak maçlar Bu cumartesi günü,milî maçların oynanması dolayısile haftayı boş geçirmek istemiyen İstanbul klüpleri,göçmenlerin menfaatine,iki gün devam edecek olan bir turnuva tertip etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1950
  • toüUyef ABONE FlATLAHİ Senelik 8 Liradır 6 Aylık 1» 3 İ 1 3 Yabaneı memıejcetler için iki mislidir.İLAN HATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santim' 2 Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6