Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.10.1950
  • V:"^r'i m-ğtki*m 2ece yarısına kadar günün her saatinde bir insan seli taraf mean doldurulan,aynı zamanda,otomobil,otobüs,tramvay ve arabaların her an üzerinden durmadan geçtiği Galata köprüsü dün böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1950
  • GI.Mac Arthur,Kuzey Kore merkezinin gerilerine yapılan indir,meyi uçaktan takip ediyor Kızılların mukavemeti sıfıra müncer oldu MüHefîkler düşmana rastlamadan şimale doğru sür'atle ilerliyorlar Seul.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1950
  • Bulgarya,dün bir nota daha verdi Hududun kapanmasiyle 131 vagonun bizde kalması,Bulgar iktisadiyatında bir takım zararlara sebebiyet vermiş Bulgarlar bu nota ile mezkûr vagonların derhal geri verilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1950
  • fa Milliyetin talihli okuyucularından büyük bir ekseriyeti kendilerine isabet eden hediyeleri almışlardır tevziat 4 kasımda sona erecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1950
  • Dışişleri BakanıRomada] Avrupa Konseyi dışişleri bakanları toplantısında] bulunacak Ankara,22 Milliyet)Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köprülü Avrupa Konşeyinin mutad Dışişleri Bakanları toplantısında bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1950
  • D.P.Istişarî kongresinin bir kararı Ankara 22 A.A.Şehrimizde toplanan Demokrat Par ti istişari kongresi.Koreye giden askerî birliğimizin ailelerine selâm ve saygılarının ulaştı nlmasma ittifak ve alkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1950
  • Resimlerle dünya aktüalitesi 21 ekimde Londranın FuUıam stadyomundaFulham karma takımiyle Huddersield takımları karşılaşmışlardır.Yukarıdaki resimde maçln ilk haftaymında Huddersfield takımı kalecisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1950
  • Sayımın fazileti on bes ayın dört pazarını seçim sandıkları başına koşarak x*ey vermekle geçiren memleket halkı dün,ilk defa olarak,bir pazar gününü de sayım şerefine tam bir istirahate,arasıra pencer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • öldi öldü urmeh mı li mi?öldürmemen mı Şu Amerikalıların ne garip halleri var.Şimdi de tedavisi kaabil olmıyan hastaların uzun müddet ıstırap çekmelerine meydan vermekten ise bunları öldürmek daha doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • Vedat Baynı,işçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürü oldu İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğüne İşletmeler Bakanlığı işletmeler dairesi başkanı Vedat Baynı tâyin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • Sağlık Bakanlığında tâyinler Sağlık Bakanlığı Zatişleri ve Muamelât Genel Müdür Muavini Dr.Naci Süalp Kütahya Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne;birinci sınıf Sağlık ve Sosyal Yardım Müfettişi Dr.Bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • Askeri bahisler Kerstink,zamanımızın kültürü isimli eserinde «Harbi kültür ve medeniyetin asıl ve tek âmili olarak görmekte ve harp devam ettiği müddetçe tahripkâr tesir yaparsa da heyeti umumiyesi,yâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • Ekmek alamayınca bir müşterinin kulağını ısırdı Beyoğlunda Piremeci sokağı Atillâ apartmanında 4 numaralı dairede mukim manifatura taciri Adil Yendcr ekmek temini için evvelki akşam Asmah Mescitte Mih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • Çivi fiatları düşüyor Son günlerde bol miktarda çivi imalinde kullanılan filmaşin telinin gelmiş olması ve bu yüzden imalâtın artması çivi piyasasına tesir etmiştir.Filmisin buhranının devamı Birasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • ktâın Aleminde Kanb Hâdiselere Sebep Kan HÂŞİMÎ-EMEVÎ Rekabeti Ziya «AK» ke ve Medine valilerini azledelim Fakat,koyu Emevî)taraftarları,Nu'man)in bu hareketini çok basit bulmuş lar;derhal Yezid)e bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • Akıl hastahanesinden firar «'den bit* kız Dün sabah Bakırköy akıl hastahanesinden Nadide ismin de 18 yaşlarında bir genç kız kaçmıştır.Hastahaneden firar ettikten sonra doğru Kartaltepeye gelen Nadide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • ¦jr Kasımpaşa bucağı küçük Piyale ve Hacı Hüsrev ocağının senelik kongresi 28.10.950 cumartesi günü saat 20.30 da Hacı Hüsrev mahallesi Kankardeş sokak 1 No.lı çay evinde yapılacaktır.D P.Gümüş suyu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • Avrııpaya gönderilen Tekel içkileri ekel idaresi yabancı memleketlerde tatbik edilmek lazere bir propaganda programı hazırlamıştır.Son günlerde Danimarka,tsveç,Norveç,İngiltere ve Amerikadan artan içk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • D.Yollarında propaganda Avrupa memleketlerinin radyo ve sinemalarında çeşitli reklâmlar yaptın iacak Devlet Denizyolları İdaresi önümüzdeki günlerde tatbik edilmek üzere geniş bir propaganda programı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • HALKINSESI Yalovamn hamam derdi «Kazamızın bünyesinde şimdiye kadar yapılmış çeşitli yeniliklerle pek kısa zamanda örnek bir mertebeye erişmiş bulunmakla her vatandaşı tatmin ederken,Yalovalılar yıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • Balıkçılık malzemesi Balık avlama ve nakliye motörlerinin yüzde 80 i hususî teşebbüs sahibine taksitle verilecek Marshall plânı yardımından istifade edilerek sipariş edilen balıkçılık malzemesi yakınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • Safranbolu hapishanesinden firar eden kaatil şehrimizde yakalandı Bundan bir ay evvel Safranboluda muhtelif suçlar işledikten sonra tevkif edilen Gayçe köyünden Necip Çelik bir kolayını bularak hapish
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • Taksilerin sınıflandırılmadı düşünülüyor Belediye ve 6 ncı Şube Müdürlüğü taksileri sınıflara ayırmak ve her sınıfa mahsus tarifeler tesbit etmek kararındadır.Bu sınıflama kararı,lüks arabaların taksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • Ekmeği 50 kuruştan satan birisi yakalandı Eyüpte Boyacı sokağında 8 numaralı evde oturan Mürsel Topçuoglu,dün fırınlardaki iz dihamdan istifade ederek daha evvel 30 kuruştan satın aldığı ekmekleri Abd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • Kanlı bir hâdise Cağaloğlunda Hilâliahmer caddesinde Kambere ait kahvede kanlı bir arbede olmuş ve Niğdeli hamallar birbirleri ne girmişlerdir.Hâdise Mustafa Çelik ve kardeşi Ahmet Çelik ile Mehmet Yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • Firari iki kaatil şehrimizde e!e geçî Şişli sosyetesinden bir kadın vasıtasiyle Alınan hastahanesine yatan kaatil yurd dışına kaçacaktı Geçen hafta Orhangazide kadm yüzünden bir cinayet işlenmiş;Ali U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1950
  • KISA HABERLER İstanbul Sergisinin ka pandığı «ünlerde San'at Enstitüleri pavyonunda bir hırsız lık olmuş ve bazı eşyalar çalınmıştı.Hâdiseye el koyan Em niyet Müdürlüğü,bu hırsızlığın 6 talebe tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.10.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA Bugün Nevyork limanı haricinde kesif sis yüzünden 2 şilep çarpışmıştır.İlk gelen ha beılere göre.gemilerden hiç birisi batmak tehlikesine ma ruz olmadığı gibi.insanca ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1950
  • EDEBÎ TEFRİKA:23 TARIK BUGKA Mecit tenbel tenbel konuştu;Gündüz sarhoşlukları böyledir zaten.Zehra onu tamamen dinlemeye lüzum görmeden Murada dönerek:Hediyeniz için teşekkürler,dedi.Murat dik dik bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1950
  • BU AKŞAM ATLAS ve MELEK Senenin ilk ve muhteşem sinema müsameresi olarak mevsimin ilk süper filmi DENİZLERİN SEVGİLİSİ Renkli Neptun's Danghter)Renkli Başlıca yaratıcılar ESTHER WILLIAMS RED SKELTON R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1950
  • Gülbenkyan'ın,ahfadı Yedikııle mezarlığında gömülüdür Dünyanın en zengin adamı olduğu tahmin edilen ve 400 milyon sterlini mütecaviz serveti bulunan Kalust Serkis Gülbenkyanın,öldükten sonra servetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1950
  • Al manyanın silâhlanması Batı Almanya polis teşkilâtı mevcudu 125 bin kişiye Çıkarıldı Londra,22 A.A.îngiltereden bildirildiğine göre Do ğu Almanya polis kuvvetlerinin bir kısmının Sovyetler Birliğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1950
  • Yugoslavyanin siyaseti Londra,22 A.A.Sunday Times gazetesi diplomatik muharriri,şunları yazmak tadır:İngiliz ve Amerikalılar,Yu goslavyaya yapılacak yardım için bir iktisadî heyetin Yugoslavyada mevcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1950
  • Prag Konferansı bir propagandataktlğâdir Ruslar böylece batı blokuna karşı tertip hazırlıyorlar Prag,22 A.A.Afp» 8 ler konferansında alınan karar tasarısının 11 sahifesindcn 9 sahifesi üç büyüklerin N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1950
  • New-York skandali Dewey'in bir mektubu seçim propagandası için kullanılıyor Vaşinglon,22 A.A.Bu radaki siyasî müşahitlerin ka naatine göre,Amerikalıların Koredeki muvaffakiyetleri ve Thomas Dewey'in i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1950
  • Z ü r r îy el mes elesî Üçüz,beşiz,hattâ yediz oğuran Bir kadının doğuracağı çocuk adedi hakkında hiç hir tabiat kamımı mevcut değildir.Bu,taınanıiyle bir irsiyet ve esası henüz bütün teferruatiyle te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1950
  • V*.V^KA**AAXJUCt SDOûryVW^^V^V Yııkarki resimdeki,İngiliz hava kuvvetlerine mensup genç pilotlar arkalarındaki uçakla bir dünya turuna çıkacaklardır.Tur 28 gün sürecektir.Halen îngilterede bulunan Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1950
  • Filipinlerde ayaklanmalar Manila,22 A.P.Başkan Elpidio Ouirino'nun pa zar günü bildirdiğine göre Filipinlerin bazı kısımlarında ayaklanmalar olmuştur.Başkan yayınladığı bir demeçte kargaşalığın bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1950
  • Çamurdan çıg Lima,22 A.A.Santa havzası bölgesinde vukua gelen çamurdan müteşekkil bir çığ neticesi takriben 20 kişinin öldüğü sanılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1950
  • Bir Sovyet manevrası Meğer Sovyet hükümeti umumî silâhsızlanma taraftarı imiş Lake Success,22 A.A.Afp)Sovyetler Birliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki temsilcisi Jacob Malik,ı Chele kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1950
  • Mısırda sükûnet Umumî kargaşalık ve dar bei hükümet bekliyenler aldanıyorlar Londra,22 A.A.Kral Faruk'un Kahireye dönüşünde muhalefet partileri tarafından verilen istidayı tefsir eden Observer gazetes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1950
  • Eski Tarihler ve yeni sayımlar 1927 denberi 5 er senede bir kere yapılan ve Sayım)denilen nüfus tahrirleri 23 senede cem'an 5 gün bütün milleti toptan hapsetmek suretiyle yapılabildi;Mesela dün memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.10.1950
  • ABONE FÎATLAR1 Senelik 8 Liradır 6 Ayni-15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN MATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2.5 ilân sayfası santim'.2 Doğum,Nikân,Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1950
  • iz m i Belediye Başkanlığından:1 inönü caddesinde Göztepoden itibaren Giizelyalı istikametindeki tramvay rayları arasındaki 4,5 metre genişliğinde parke döşemesinin geceleri çalışmak şarüyle lamiri iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1950
  • üenizden batı i g mi çıkaı ma işi İstanbul Defterdarlığından:Marmara adasının güneyinde küçük Ekinlik adası civarında bulunan batık gemi enkazının şartnamesine göre denizden ç.karma işini bir yıl müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1950
  • İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden 1 3.10.950 tarihinde eksiltmeye konulan 10 ton kursun levhanın muhammen bedeli arttığından ikinci defa eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 16.500 lira olup geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1950
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme komisyonundan Şişli Çocuk Hastahanesi Röntgen Lâboratuvarı için grup halinde Mikro Radyografi cihazı ve teferruatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 İntlkam kılıncı Türkçe)2 Pe riü maden.AR 44394' Benden kaçamazsın,atlas 40835)Intermezzo.İNCİ 84595' 1 İntikam kılına.ELHAMRA 42236 1 Çılgın kalpler.2 Takip.İPEK 44289)i Pompe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1950
  • Hie.23 Ru.11 EKİM 10 Muha 19 5 0 T.Ev 1370 Pazartesi 1366 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.17 12.56 öğle 11.59 6.38 İkindi 15.01 9 36 Akşam 17.20 12.00 Yatsı 18.51 1.31 İmsak 4.40 11.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1950
  • Açık Eksiltme ile Onarma işi İstanbul Defterdarlığından?Keşif bedeli Geçici teminatı Lira Kr Lira 28999.97 2175 Beşiktaş Hükümet binasında yaptırılacak onarma işi «Dosya No.523—135» Yukarda yazılı ona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1950
  • 1 Cinsî cazibe;2 Ken dine İncil nâ/il olan'Peygambeı,Erkekler;3 At yavrusu.Toprak parçası;4 Tersi)Murabba,Bir uzvumuz;5 Birinin iyiliğini söyleme;Tersi)İsim;G Bir nota,Sureta istemez görünme;7 Bir not
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1950
  • RADYOLAR ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar Okuyan;Belkıs Gençer.Çalanlar:Sadi Işılay.Fahire ve Refik Fersan.Dürrü Turan 14.20 Serbest saat Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1950
  • Büyük Britanyanın yeni Avam Kamarası Yeni Avam Kamarasmıu gorunuşu 10 mayıs 1941 gecesi bir hava akını sırasında Alman bom balarının tahrip ettiği Avam Kamarasının yerine inşa edilen yeni Avam Kamaras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1950
  • pinayel CİN/TEFRtKA NO:83 Herhalde,ben,içinden çıkılmaz bir durumdayım.Varette,artık dayanıla mıyacak bir hale sokup,hayatı bana zehir etti.Ne yapmam lâzım geldiğini kestiremiyo rum.Varctte'i görüp,el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A N.K Gazetecilik Koüektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1950
  • Her türlü bina ve müesseselerdeki bacalarda yangına sebebiyet verecek miktarda kurum birikmesine mâni tedbirler almıyarak halkın huzur ve selâmetini ihlâl edenler hakkında Beledi,ye Zabıtası Talimatna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.10.1950
  • Örümcek teşkilâtı »hrer vekili Martin Boraö ve Mussolini'yi kaçı-Ta*ı Ol to Skorzeny 1 teşkilâtla çalışıyormuş Wjra 22 A.A.3 üncü Wın pührer Vekili Martin J^an'ın güney ispanyada bir jjastırda sakland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1950
  • fincan ve Bingöl cimleri 4^ara 22 T.H.A.mılletvekillikleri seçim A|f yolsuzluklar olduğuna tler Meclise intikal t^ecr bu seSimler hakkm-Far tahkikatı açılmasına rV4atrilm!sti-İn p «"lletveküi Avni Dof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1950
  • ga rya bîr "to daha v rdi faş '»«Wtorau J indd« *cuf' »Ö2erîne Türkiyede «tto|*,*ülgar yük vagonu *W tt*u* bildirilmekte 1 ^S&ann iade edilmemesine h»riStan,n iktisadl bün «w DIr takım zararlara se i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1950
  • kılların V31T13tİ İr ^lik saattenberi düş Rıl^Wavometi s,flra inmiş.blMik^5s MilIetlere men.O Go* törenin kuzey u-L **kuîPî "enemekte devam lîİtta q,rler.V ^Sîfi gâh sözcüsür.ün "ch^îev »göre-bazl jsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1950
  • Bütün yurtta sayım ile yapıldı I Bas tarafı 1 incide j tan akşama kadar evlerinde kapalı bulunanları büyük bir sabırsızlık içinde bırakmıştır.Sayımın bitişini ilân eden topun şehrin her tarafından duy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1950
  • Suriyenin yeni bir karan!Hatay için Birleşmiş Milletlere başvuracak Adana 21 Milliyet)Beyrutta münteşir El Şark gazetesinin verdiği bir habere göre Halepteki Fransız konsolosluğunda mühim bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1950
  • Amerikan yardımı Yunanistana 6,bize 2 denizaltı daha veriyor Vaşington 22 A.A.Afp)Savunma Bakanlığından bildirildiğine göre Yunanistan'a yakında 1240 tonluk 6 muhrip verilecektiröte yandan Türkiyeye d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1950
  • Pamuk fıatı yükseliyor 50 bin tonluk ihracat sayesinde memlekete mühim miktarda döviz girmiş olacak Adana 22 Milliyeti Pa muğa el konulacağına veya satısların şartlara bağlanacağına dair çeşitli vasıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1950
  • Asker mezarlığına atılan 25.000 gelincik El Alemeyn,22 A.A.El Alemeyn muharebesinde ölen askerlerin mezarlarını işaret eden 7000 "beyaz haç üzerine bugün uçaklar 250.000 kırmızı gelincik atmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1950
  • Sayımın fazileti Başmakaleden devam)olduğunu kabul ederek anlayışlarımızı ve çalışmalarımızı ona göre ayarlamalı,yürüyüş tempomuzu,geriliği bir an evvel kapatmağı sağlayacak şekilde hızlandırmağa çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1950
  • El tezgâhları küçük sanatlar kooperatifi İkinci Dünya Harbi sıralarında yerli dokumacılık sanayiini himaye ve iplik karabor sasına mâni olmak maksadiyle kurulan «El tezgâhlan küçük sanatlar dokumacıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1950
  • Müslüman olan adanı Sirkecide Demirkapı Kummeydanı sokağında 4 numarada oturan Hacı Viçenoğlu Berç Viçen adında 38 yaşındaki bir Ermeni vatandaş müşlüman dinini kabul etmiştir.Sünnet olduktan sonra di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.10.1950
  • Sayımdan Resimler En üstte Beyazıt meydanım görüyorsunuz.Günün her saatinde istanbul ile Beyoğlu yakası arasında otoütisle tramvayların ring vf ya hareket merkezi olan,ru zamanda Istanbulun VöUutuie,F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1950
  • mıin ¥eoümüKf 5 lâmbalı ORION 330 Modeli ı Ayr» Hattaki radyolarda asla raslıyomıyacağınrz bir güzellik Seste tabiilik Büyük hassasiyet İstasyon ayarını kciaylajlıran göz lambası.vermeyiniz.Zim ayni f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1950
  • üskl'dar As.şııb si Bşk.dan Üsküdar As.Şubesine kayıtlı Malûl Subay ve Erlerle Şehit yetimlerinin yoklamasına başlanılmıştırilgililerin Salı ve Perşembe günleri 4 adet fotoğrafları ve diğer vesaikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Pl 080-080 100 Liret 044.128 100 Isviçıe Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 İsveç kronu 54.1250 100 Escudûs 9.7390 Serbest piyasada dövizler Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1950
  • Ankara Merkez Orm&n İşletmesi Müdürlüğünden İşletmenin Metre-Adedi Muhammen B.Muvakkat T.Teslim yeri Adı küpü Lira Lira Bayramiç 10000 100000 110 46750 10000 100000 110 46750 5000 50000 110 25750 Tavş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1950
  • KOR KÖMÜRÜ TEVZİATI Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden Devam eden tevziata ait haftalık beyannome numaraları Günler Fatih_Eminönü_Kozlucahan_Kadıköy Üsküdar 23.10 1950 61461-5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahili hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul DİTanyolu N.1Q4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.10.1950
  • İstanbul Belediyesi SEHÎR TİYATROLARI Ekim pazar Matineden itibaren saat 20.30 da DRAM KISMI DON JUAN Yazan:Moliere Türkçesi;î.Galip Arcan Telefon:42157 KOMEDİ KISMI GELİR VERGİSİ MEKTEBİ Yazan;Louis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6