Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.10.1950
  • Amerika Türkiye arasında Profesör ve talebe mübadelesi 1951 52 ders yılı için 20 30 Üniversite talebesiyle 10 öğretmen ve ya profesör Amerikaya gönderilecek Ankara,21 A.A)Birleşmiş Milletler Eğitim Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1950
  • t konferansı ve Sovyetler,işgal bölgesinin yeniden silâhlanmasını haklı göstermeğe ve Alman askerî kudretini Sovyet blokuna dahil etmeğe çalışıyorlar Moloiof,Stalin'den yapacağı işler hakkında direkti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1950
  • Sayım için istatistik Genel Müdürlüğünde yapılan son hazırlıklar ugün butun yurtta sayım yapılıyor Top atılmadan sokağa çıkmayınız sonra cezaya çarpılırsınız Bugün yurdun her tarafında olduğu gibi şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1950
  • Yol dâvamız erkezî Anadoluda gezenler bazan Romalılardan kalmış,geniş taslarla örtülü,bir kaldırım şose parçasının biraz ileri* sinde.Osmanlı devrinde yapılan bil yolun harabesini görürler.Romalıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1950
  • İstişarî kongre mesaisine devam ediyor iden tezahür e Kongrede,halkevleri meselesi bir kere daha ortaya atıldı,genel kurul çalışmaları üzerinde tenkidler yapıldı.Kongre ittifakla basına teşekkür karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1950
  • Azimli ve makul kararımız karşısında azaldı Londra siyasî çevrelerine göre,bu vaziyet henüz bir salâh cmmaresi olarak karşılanamaz Londra 21 A.A.Londranın yetkili mahfillerinde beyan edildiğine göre,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1950
  • Dünkü spor hareketleri ener Beşikfaşı 2-1 mağlûp etti itinan,Fernandezi sayı ile yendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1950
  • profesyonel Fransız boksörleri ile yapucu» mubuutucalardan bir en Yazısı 5 incid&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1950
  • Koreâe bulunan asker!heyetimizin Başkanı Tümgeneral Yusuf Egeli,Kızıl Korelilerden alınan tahrip edilmiş bir tank hakkında Birinci Amerikan süvari tümeni komutanından izahat alırken Korede kızıl mukav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.10.1950
  • Haftada bir Garpteki büyük şehirlerde otuzar kırkar,kasabalaı ti bile birer ikişer tiyatro her gece perdelerini açarkû,bizde zaten pek de doğmuş sayamıyacağımız tiyatrJ nun bayatla ölüm arası bir hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1950
  • Çok mühim bir ihbar Sular İdaresindeki ihtilası y^pan veznedarın suç ortaklarımdan biri zehirlenmiş Bir müddet evvel Sular İdaresinde bir yolsuzluk olmuş ve 300 bin lirayı zimmetine geçiren başvezneda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1950
  • Ziya Gün Trahom Araştırma Enstitüsü yakında açılacak On yıl önce vefat eden Tıp Fakültesi Göz Profesörü Ziya Gün,bir milyonluk servetini,bir ilim müessesesi tesisi için Üniversiteye bırakmıştı.Bu serv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1950
  • Hâdise çıkarıp polise tabanca çeken bir sarhoş tevkif edildi Kadıköyde Yeldeğirmeni mevkiinde ortalığı heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Sırrı Çelikel isminde bir genç muhtelif meyhanelerde içtikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1950
  • Denizyolları matbaası isçilerine %20 zam yapıldı Denizyolları matbaası işçilerini nyevmiyclcrinin arttırıl ması husufunda yaptıkları mü racaat vilâyet hakem komisyonuna havale edilmiştir.Komisyon işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1950
  • Orta ve üse h Yeni İrste dün Ifg'Msre tebliğ edildi Şehrimizdeki orta okul ve lise öğretmenleri arasında bazı nakiller yapılmıştır Buna ait liste aşağıdadır:Haydarpaşadan Makbule Yar gucu 1st.Ki?Lises
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1950
  • KISA HABERLER ^¦Yarm saat 9 da Adar.a va puru Doru Güney Akdeniz seferinden dönecektir.Adana.İskenderun ve Samsun gemilerinin kış seferlerine girişini mütakip revizyona alınacaktır.•fc Avrupadan gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1950
  • ir Öğretmen Okulunu bitirenle cemiyetinin fevkalâde kongresi dün Sultanahmet İlk Okulunda yapılmıştır.Kongrede,Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Birliği kongresinde alınan karara uyularak Cemiyetin is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1950
  • Denizyolları erkânı artık düğününü gemilerde yapıyor Denizyolları idaresi,motorlu gemilerde son zamanlarda vukubulan arızalardan ve tamirde bulunan gemilerin vaktinde yetiştirilmemesinden do layı vapu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1950
  • fctâın Âleminde Kank Hâdiselere Sebep Wan HÂSİMÎ-ENEEVÎ Rekabeti TEFEİKA NO;91 A Ziya ŞAK» üsi halkı Müslim;garip bir hisle mütehassisti.O,Ehli Beytin etraıını korkunç bir felâketin sarmakta olduğuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1950
  • £j şİF Ih s Y^/M s K t Lj4 "W Otobüste Taksimde otobüse bindi,iri yarı,sade fakat zarif giyinmiş,kırk beş elli yaşlarında,çocuk yüzlü,pürsıhhat bir Amerikalı.Üzerinde çok gezmiş,çok görmüş insanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1950
  • Komünizmle mücadele Barış Sevenler Derneği kurucuları ile temasta bulunan birisi tevkif edildi Savcılıkça komünizm propagandası ve millî birliği sarsıcı neşriyat yapan gazete ve mecmualara karşı açılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1950
  • iHALKINSESİ!Bir emeklinin maaşı 1 13.5 senelik son hizmetime isabet edecek maaşımın tahsisi ve müterakim maaşlarımın da Konya emvalime verilmesi için 24 şubat 95ü tarihinde Millî Savunma Bakanlığı eme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.10.1950
  • dâvası Ilk mektep programlanna mecburi din derslerinin ilâvesi bazı gazetelerde namazın da mecburiyeti hakkında bir takım rivayetler nesrine yol açmış olduğu için,bir Ankara muhabirine beyanatta bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1950
  • VI Mecid:Ben istemez miyim yavrum,hem de senden çok istemez miyim,diyordu:Ama kimlerle oynıyaeağız.Ofelya-Yi şişman mı temsil etsin.Nastasya Filipovna rolünü Zebraya mı verelim?Biraz müsbet düşün Mura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1950
  • Bugünkü harpte en mühim meselelerden biri de motorlu vasıtaların seri ve kifayetli bir şekilde sevk ve idaresidir.Bunun J;in İzmirde Gaziemirdeki askeri Motorlu Nakliye Okulunda bir kurs açılmıştır.Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1950
  • Alman Nazilerinin marifetlerinden Paris işgal ordusu rfsAAvWs.onun Otto Abetz yağmacılık suçundan 20 sene hapse mahkûm edildi.Fakat yaptığı yağmacılığı ve eline geçirdiği hazineleri meydana çıkaran mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1950
  • KERVANSARAY İORGULESKU stiff tarafından idare h İ edilecektir.Dekorasyonlar:Yük.Mimar KADRİ EROĞAN)tarafından hazırr lanmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1950
  • Errol Fiyim Monte Karloya geldi Monte Karlo,21 A.P.Pazartesi günü burada Patrice Wymcre'la evlenecek olan meşhur sinema aktörü Errol bugün nişanlısına iltihak etmek üzere Monte Karlı *ya gelmiştir.Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1950
  • Yııııanistana verilecek muhripler Atina,21 A.P)Amerikanın Yunanistana 6 muhrip vereceği bugün hükümete mensup yetkili bir şahsiyetten öğrenilmiştir.Eski tipte olan bu gemiler halen tamir edilmekte ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1950
  • Çin Hindine Amerikan yardımı hızlandı Vâşington,21 A.A.Reuter)Dışişleri Bakanı Dean Aehe son,Savunma Bakanı George Maarshall'a tercihan Hindiçinî'ye askerî teçhizat gönder me salâhiyetinin verildiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1950
  • Bir hafta içinde gelen ithal malları Son bir hafta içinde lima nımıza aşağıdaki ithal malları gelmiştir:222 ton makine yağı.17 ton otomobil lâstiği,92 ton ziraat âleti.71 ton kahve,6 ton radyo,2410 to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1950
  • Vatmanı döven bir kabadayı 1 ay hapse mahkûm oldu Sultanahmettc tramvay yolu üzerinden yürüyen ve geriden gelen tramvaydan çan çalınmasına rağmen yoldan çekilmeyen İsmail Hakkı Yıldız isminde birisi,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1950
  • Izmir kömür işçilerinin bir talebi İzmir,21 Milliyet)İzmir kömür işçileri yükleme ve boşaltma işlerinin kendilerine verilmesini istemişlerdir.İşçiler tahmil ve tahliye işini müteahhidin yaptığından 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1950
  • ÜCancmçe ve çuval Ankara,22 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından bildirilmiştir:10.10.1950 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına müracaat edilmek kaydiylc tevzie tâbi tutulan 1950 kotasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1950
  • Japon sulhu ve Sovyetler Lake Success,21 'A.P)Mr.John Foster Dulles dün,Sovyet Rusyanın Japon barış andlaşmast hakkında,Amerika ile gayrı resmî müzakerelere hazır olduğunu bildirmiş bulunduğunu açıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1950
  • Beş büyükler arasında yapılacak konferans Esas itibariyle bu toplantının yapılması kabul edilmekle beraber,Rusya,vaziyetini değiştirmedikçe bu konferanstan bir netice çıkacağına ihtimal verilmemektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1950
  • Avrupamn savunması Churchill söylediği bir nutukta buna Batı Alman)anın da iştirak ettirilmesini belirtti Londra,21 A.A.United Press)Muhalefet lideri Wins ton Churchill,cuma gecesi eski muhariplerin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1950
  • Bir atom âlimi kayıp Ingillereden vize alan Prof.Bruno'mın nerede olduğu anlaşılamadı Helsinki,21 A.P)Tanınmış İngiliz atom ilim adamlarından Prof.Bruno Pontecorvo,2 leylül tarihinde Finlrmöiyaya gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1950
  • Harici kısa haberler İNGİLTEREDE jt Yeni Maliye Bakanı Hugh Gaitskell,dün Londraya varmıştır.44 yaşında olan yeni Bakan,bu mevkie geleceklerini tahmin eden birçok eski siyasî şahsiyetlerin tahmini hil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.10.1950
  • Sahibi:A,N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirke' Matbaası Basıldığı ye EbUzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.10.1950
  • ALKAZAR 42562)1 tikam kılına Türkçe)2 rili maden AR 44394)Bönden ka mazsın.ATLAS 40835)înterroea İNCİ 84595» 1 lni.il:kılıncı.ELHAMRA 422ÖG 1 U gın kalpler 2 Takip İPEK «44289' 1 Pomp nin son günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.10.1950
  • 1 Gazetenizin adı,2 Soluğu menet;Tersi)Mümkün.3 Şamar:Tersi)Rum ehliler birbirlerini öyle çağını lar.4 Tersi)Akciğer;Tat.5 Zaman parçası;iyinin ikinci hecesi;Yapına.6 Kıymetli evrak ve para koyacak ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.10.1950
  • RADYOLAR ISTANBUL 8.57 Açılış ve programlar 9.00 Hafif sabah müziği Pl.9.15 Karadeniz türküleri.Okuyanlar:Hasan Sözeıi,Azize Tözem 9.30 Marşlar Pl)9.40 Saz eserleri ve oyun havaları;Çalanlar;Hasan Tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.10.1950
  • «Gidip Tenteneli Willic'i bulacaksın,dedi,ayağını çabuk tut.Onsuz gelirsen ayağını kırarım.New Cut civarında otururdu.Adresini,Effie'nin masasının gözlerinden birinde bulursun.Onu buraya getir ve beni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.10.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7 84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Fi.080-080 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 isveç kronu 54.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest piyasada dövizler Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.10.1950
  • Telefondaki kadın M.Rauf KETHÜDAOĞLUİ-Enisin kalamazoyu kapattı ve sessiz yürüvüşü ile müdürün odasına gitti.Müdür,«Bir bayan sizinle görüşmek istiyor» diyerek telefonu uzattı.Enis Karayel imtihan oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.10.1950
  • Hanımlara Mahsus Çay Salonu» Öğle ve Akşam Yemek Salonları,Aperetif Salonları,Kabare ve:"BİRDEN SONRA,sı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.10.1950
  • AMERİKADAN HUSUSİ SURETTE GETİRTİLEN DÜNYANIN EN SAF VE MEŞHUR SABAH,AKŞAM dişlerinizi fırçalayınız.Az bir miktarı ağuda fevkalâde köpiirür.Cp SIHHt ve en EKONOMİK diş macunudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • Japonyaımı sosyal bakım dan îıalkınması için Amerika vo Avrupada tetkik gezileri yapan Japonya Kalkınma Bakanı «Matsuda Seishin» şehri mize gelmiştir.Japon Kalkınma Bakanı dün kendisiyle görüşen gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • Tarım Bakanı bu husustaki tenkidlere Ankara 21 Milliyet)Za man zaman bir kısım gazetelerde görülen iskân işleri hakkındaki tenkitlere cevap veren Tarım Bakanı Nihat Eğriboz ezcümle şunları söylemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • Baştabip ve doktorlara dair karar Ankara.21 AA)Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr Ekrem Ilayri Üstündağ valilik lere aşağıdaki tamimi göndermiştir:Gazetelerde ve ayrıca Bakan lığimızca da yaptır.lan in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • Baş tarafı 1 incide)irinde sayımın arkası tamamen alındıktan sonra muhtelif bölgeden atılacak toplarla sayımın bittiği halka ilân edilecek ve bu top atışını müteakip herkes sokağa çıkabilecektir.Top a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • Soğuk hava deposu yapılacak Türkiye sularında avlanmak ta olan yüksek kaliteli balıkların heder olmasını önlemek ü/ere Marshall plânı kanalı İle yapılan siparişlerde 1950 senesi haziran aynıda biri Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • K.Güiek'in Basın toplantısı Ankara,21 T.II.A.C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek bu akşam saat 19 da bir basm toplantısı tertip etmiş,toplantıdan sonra da basın mensuplarına Karpiçte bir ziyafet vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • Prag konferansı Londra,21 A.A.îyi haber alan mahfiller,Sovyet Baş bakan muavini Molotov'un yerli peyk devlet lideri ile,Prag' da yaptığı konforastan bahisle Asyada aylarca uğraşan Sovyet rusyanın,Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • Bulgar tazyiki Baş tarafı 1 incide)ve makûl harekel,son alınan haberlere na/aran,Bul sar hükümetini bu harekete devamdan önce düşünmeye sevketmiş görünmekledir.Filhakika Türk azınlığı üzerinde Bulgari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • Kerede Kızıl mukavemet I ıat«-Kore rejiminin Sinuiju'yu Ki zil Kore başkenti yapmıya ka rar verildiğini ve rejim kuzey Kore sesini bu şehirden işitileceğim bildirmiştir.Seul,21 AP.Bir Amerikan sözcüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • boks maçları Dün geceki I Fransız profesyonel boksör leri,son karşılaşmaları,dün gece Spor ve Sergi Sarayında kalabalık bir seyirci kütlesi önünde yaptılar.Gecenin ilk maçını 62 kiloda Roland Gilbert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • üsk dar As.şub si Bşk.dan Üsküdar As.Şubeline kayıtlı Malûl Subay ve Erlerle Şehit yetimlerinin yoklamasına başlanılmıştırilgililerin Salı ve Perşembe günleri 4 adet fotoğrafları vcdiğer vesaiklerile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • İstanbul sular idaresinden V Kâfi yağmurlar yağmış ve Anadolu yakasını besliyen Elmalı bendi su seviyesi yükselmiş olduğundan,Usküdardan Bostancıya kadar olan sahanın tağdiyesi için bundan 15 gün evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • Gölcük Tersanesi Genel Müdürlüğünden Tersanemize birinci sınıf elektrikçi ile ambar ve keşif işlerin,de yol işi irilmek üzere lise mezunu ve askerlikle ilgisi olmıyan yevmiyel;memur alınacaktır.Yetişm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • Okullarda din dersleri Ankara.21 T.H.A,Millî Eğitim Bakanlığında okullardaki din tedrisi meselesini inceleyen komisyon mesaisine devanı etmektedir.Bu m\v.uda henüz kafi bir karara vn rılmamış olmakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • Türkiye Zirai Donatım Kuıumund n 1 Kurumun muhtelif depolarında bulunmak üzere galvanize oluklu saç kaplı 8 Uâ 10 adet çelik hangar satın ahnacaktır.2 Hangarların serbest açıklımı 11 ilâ 16 metre,nafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • Profesör ve talebe ı m'iı tarafı 1 ıncıdej yıllık bir mübadele programı ile Türk Amerikan kültür münasebetlerinde yeni bir saf ha açmışlardır.Amerika ile an laşma imzalayan diğer devletler arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • Yapı Eksiltme ilanı İsfa bul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 istanbul Adli Tıp isleri binası onarımı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Kesil bedeli 499991 lira M5 ku-¦uştur.Eksiltme 26.10.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • İstanbul ü ivsrsitesi E ehly.t Fakültesi Oekanlı ından Fakültemiz Türk Dili Kürsüsü için bir asistan alınacaktır.1 Yabancı dil imtihanı 9.11.950 salı günü saat 10 da Fındıklıda Fakülte binasında yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • Istişarî Baş tarafı 1 incide?kurulun çalışmasına da temas etmiş kifayetsiz bir halde bulunduğuna işaret ederek genel kurulun tüzük icaplarını behemahal yerine getirebilecek bir sistemle hareket etmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1950
  • Yo I da Başmakaleden devam)lacaktır.İran transit yoluna,bilhassa bunun Gümüşhane vilayeti dahilindeki kıs mına,nadir bir istisna olarak cok iyi bakılmaktadır.Bazı vilâyetlerde şoselere mütemadiyen ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.10.1950
  • Dünkü maçta,tekrar Beşiktaş takımındaki yerini alaıı Btilost Esel'in güzen bir vuruşu.G.Sarayın antrenörü Lockhead ile bir konuşma Galatasaraylıların ingiltere seyahatlerinde Futbol Federasyonu genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.10.1950
  • esiktası 2-1 mağlûp etti Bu galibiyetleri ile Basın kupası şampiyonluğunu kazanan Sarı-Lâcivert liler,galibiyet gollerini,uzatılan oyunun ilk on beş dakikasında attılar S-s.Dün oynünarak Fenerbahçe'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6