Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.10.1950
  • i *^"*iSfv t;Kuzey Korede Ronan şehrinde bir kimyevî maddeler fabrikasına bomba atan Birleşik Amerika hava kuvvetlerine ait B—29 uçankaleler faaliyet halinde Gl.Mac Ârihur'ün idare ettiği harekât üyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1950
  • Truman Wake mülakatını dün basma izah etti Mülakatın tanı bir görüş birliği ile neticelendiğini söyliyen Başkan bazı gazetecileri de komünistlerle bir tutarak anlayışsızlıkla itham etti Vaşington,20 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1950
  • Pa ki* starta gîdecek tenisçilerimiz Pakistanda müsabakalar yapma?Üzere davet edilen üç kişilik tenisçi grupu 24 eıcıma* şehrimizden hareket edecektir.Suzan Gürel.Enes Tolay ve Muallâ Grodeski'den müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1950
  • Tüccar Derneği dün mühim bir toplantı yaptı Yeni ticaret rejimi Uzetüaae fikri teatisinde bulunan Tüccar Derneği üyeleri toplantı halinde Toplantının tafsilâtı 2 inci sayfamızda)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1950
  • Karasümrü urusm Aşkına ramolmadığı için 17 yaşında bulunan kızı yerindeki evli bir kadını öldüren 58 yaşındaki katil Hamdı karasevda yüzünden bu cinayeti işlediğini itiraf elti.Geçen mayıs ayı içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1950
  • Ermeni Patriği seçimi 31 ekim salı günü bütün Gregorien cemaatinin iştirakiyle yapılacak Bakanlar Kurulunun kararriyle 18 yaşını dolduran ve Türk tâbiiyetinde bulunan bü Devamı Sa.5.Sü.2 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1950
  • 6.30 dan seçimin bittiği lopla ilân edilinceye kadar sokağa ikılmıyacak istatistik Genel Müdürü Şefik Bilkur Memleketimizin her tarafında olduğu gibi yarın şehrimizde de nüfus sayımı yapılacaktır.Sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1950
  • 165 D.P.delegesinin iştirak ettiği bir içtima şarî kongre toplandı Hükümetin siyasetini tenkid etmerJn zamansız olduğu neticesine varıldı.Partili idare amirleri hakkında daha zecrî kararlar alınması i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1950
  • ASAYİŞ I» stanbulun âsâyisi meselesi Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetinin sakızı haline geldi.Zabıta Vukuatından ahkâm çıkartaağa uğrasan bazı başyazarlar,İstanbulda asayişin bozulmasında Demokrat **
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1950
  • Veto sistemi yıkılıyor Siyasî komite bu husustaki plânı kabul etti Lake Success,20 A.P.Birleşmiş Milletlerin Siyasi Ko mitesi dün,dünya üzerindeki karışık bölgeleri tesbit etmek için teşkil olunan hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1950
  • Akdeniz Paktı Dışişleri Bakanı yakında Roına'ya gidiyor Ankara,20 Anka)Dışişleri Bakanı Köprülü'nün bu ayın 25 inde Romaya giderek İtalyan Dışişleri Bakanı Dö Gasperi ile görüşecektir.Köprülünün bu gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.10.1950
  • Q ü n ü n mevzuları Şimdiye katlar hakikî mâliasiylc bir belediye teşkilâtına ve belediyecilik zihniyetine malik olmamig olan istanbullunuzun bu husustaki çeşitli dertlerinin bir an evvel halledilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1950
  • Umumî helada bulunan çocuk cesedi Dün,Galatadaki Umumî he lalardan birinde gazete kâğıdına sarılmış yeni doğmuş bir çocuk cesedi bulunmuştur.Cesedi muayene eden Adalet doktoru bunun 9 ayı bitirip norm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1950
  • Amerikalı bir firma Denizyolları İdaresine yüzer havuz satmak istiyor Amerikan Pacific Car Anr' Foundry Company,Denizyol lan idaresine bir yüzer havuteklif etmişti.Firmanın di rektörü bugünlerde şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1950
  • Helvacılık kongresi Türkiye kendi hudutları dahilindeki uçuşları himaye ve kontrol edecek Yaldızda Şale köşkünde toplanan İ.C.A.O.Milletlerarası Sivil Havacılık kongresi dün de çalışmalarına devam etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1950
  • Ödemiş îsveçten maden direği getirecek Ödemiş şilebi,Tunus ve Orandan İsveç için yüklediği hamuleyi Malnö limanına bo şaltmağa başlamıştır.Ödemiş Îsveçten maden direği yükliyerek Zonguldağa getirecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1950
  • Tüccar Derneğimi aylık toplantısı Ticaret Odasında her 15 günde bir yapı'en toplantıdan hiç bîr fayda temîn edilememektedir Tüccar Derneğinin aylık toplantısı dün saat 17-30 da Liman Lokantasında yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1950
  • KISA HABERLER ir Denizyolları Jenel Müdür yardımcısı Behçet üsmanoğ lu.Devlet Bakanlığının daveti üzerine dün akşam Ankaraya gitmiştirir İran Büyük elçisi ekselans Muhammet!Sait dün Ankara- Jan şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1950
  • TÖREN if 23 ekim pazartesi günü sasaat 16 da f-oa Eğitim Enstitüsü ve Yüksek Öğretmen O kulu törenle ac.f acaktır,if Üsküdar Bağlarbaşı Vey sipaşa No;14/16 da tesis edilen Emniyet Genel Müdürlüğü poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1950
  • Hacılar memlekete dönüyorlar Hacı nakline tahsis edilen vapurlarımız limanımıza dönmeğe başlamıştı*.Dün Nazar vapuru 438 Hacı getirmiştir.Nadir vapurunun yarın,Giresun vapurunun da salı günü limanımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1950
  • Otomobil radyolarından şikâyetler çoğaldı Taksilerdeki radyoların şehirdeki gürültüyü arturdığı ve dikkatini radyoya veren şoförlerin kaza yapmağa müs tait oldukları yolunda Emniyet Müdürlüğüne yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1950
  • Gecekondu borakaları Bunlar toplu bir şekilde Abidei Hürriyet civarına nakledilecek İstanbul Genel Meclisinin dünkü mutat toplantısında ge cekondulann nakli mevzuuna temas edilmiştir.Bu hususta konuşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1950
  • Palamut akını durdu Havanın birdenbire bozması palamut tutumuna tesir etmiştir.Dün Balıkhaneye sadece bin çift palamut getirilmiştir.Halbuki daha evvel Balıkhaneye günde 80 100 bin çift palamut getiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1950
  • Otobüsün âni bir şekilde fren yapması üzerine muvazenesini kaybeden bir kadın yaralandı 3168 numaralı Kocamustafapaşa Eminönü otobüsü,dün saat 16 da Çağaloğlundan geçerken önünden geçen bir kız çocuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1950
  • İslâm ÂlemiHöe Kaah Hâdiselere Sebep Olan HÂShMÎ-EMEVİ Rekabeti TEFRİKA NO;90 Ziya ŞAKIR evinin sozserı Ben,Medinede.evimde oturuyordum.Hiçbir şeye kar'şînıyordum.Yezidin memurları,beni cebir ve tehdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1950
  • Sepet çekilirken Bakkal sepeti getirdi ipe bağladı.Hizmetçi kadın da çekmeğe başladı.Sepet sallandı,sağa sola gitti ve şiddetle duvara çarptı.Zarif giyinmiş,gri pardesu ve gri şap kah br bey de altınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1950
  • İstanbul Ankara telefon şebekesi genişletiliyor istanbul Ankara şehirl v arası telefon konuşmalarının çoğalması üzerine şimdiye kadar kullanılmakta olan 20 kanalın arttırılmasına karar verilmiştir.Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1950
  • İHALKINSESİ Çöpçünün uğramadığa «Feriköy Baruthane caddesinde oturuyorum.10 günden fazla oldu.Mahallemizden çöp kamyonunun geçtiği 8 yok.Evlerimiz çöp ambarına döndü.Bereket versin havalar soğuk gidiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.10.1950
  • Ertuğrul Gazi Millî tarihimizde âbide,leşmiş türbelerden bazılarını senenin mua""en bir gününde ziyaretle merasim yapmak âdeti Anadolu türk menleri arasında çok eski bir ananedir;Bu ayın ilk günü Ertu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1950
  • Libyanın istiklâli Birleşmiş Milletler Kurulu bu teklifi kabul etti Lake Success,20 A.P)Birleşmiş Milletler Genel kurulunun özel siyasî komitesi dün büyük bir ekseriyetle,Libyanın istiklâlinin,Birleşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1950
  • 65 yaşındaki bir kadın intihar etti Dün Büyükadada fecî bir ölüm hâdisesi olmuş ve Kadıyoran yokuşunda 19 numaralı evde oturan Ziça isminde 00 yaşlarındaki bir Rum kadını,kendisini evinin ait katındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1950
  • Baron un verdiği içtihat kararı Kararın bir sureti Fransız Barosuna gönderildi İstanbul Barosu dün mühim bir toplantı yapmış ve Türkiyedeki bütün baroları yakından ilgilendiren ve avukatların müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1950
  • Qeric kalmanın j sırları nedir Bir kadın kaç yaşında cazibesini kaybederi Odasında tuvaletin önünde makyaj yapan gene bir kadın VIH,tacını tahtını yaşlı bir kadın uğrunda terketti.Bu hususta umumî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1950
  • Bir müddet evvel şehririmize gelen Israel Sanayi odasına mensup iki delege ile Türk tüccarlarını tanıştırmak maksadiyle Israel basın ataşesi tarafın,dan dün saat 17 de Israel konsolosluğunda bir kokte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1950
  • Fakat bu çok sürmedi.Şimdi onda öyle bir elem vardı ki,Murat olduğu gibi hissediyor ve büyüklüğünden kalbi eziliyordu.Hurıem kendisini namütenahi yalnız ve ebediyen himayesiz hissediyordu.Bu bulutlu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1950
  • Harici kısa haberler MISIRDA Mısır,Süveyş kanalı bölgesinde bulunan hava alanlarının askerlerin geliş e gidişlerinde kullanılması hakkında itirazını yeniden ileri sürmüştür.BELÇİKADA Belçikada muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1950
  • Tekzib edilen bir haber Koreye giden subaylarımızın maaşlarının geciktirildiği doğru değil Ankara.20 Â.A.Millî Savunma Bakanlığı tarafından Vatan gazetesi müdürlüğüne gönderilen mektup sureti sudur «9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1950
  • TEŞEKKÜR Eşimin zor doğumunda bü yük lütfü ve ihtimamları ile bizlere bir erkek evlât kazandıran Amerikan hastahanesi doğum hastalıkları rnütahassı sı Dr.Prifti,Dr.Vedat,Dr.Vedide Ören Dr.Bedri Tinker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1950
  • Göçmenler için resital İsrail piyano virtüözü Prino Salzman Ankarada bir resital verecek Ankara.20 AA.1 Bulgaristandan gelen Türk göçmenleri menfaatine sayın Bayan Bohiee Köprülünün yüksek himayesi,İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1950
  • İtalya'da silâhlanıyor İtalyanın 12 tümenlik ordusu,dün.kabul edilmiş olan muazzam tahsisatla takviye edilmiştir.Buna göre,ordu ihtiyaçlarına günde eskisinden yüzde 30 fazla masraf edilecektir.İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1950
  • Millî Eğitim Bakanlığının bir tamimi Ankara,20 T.H.A.Mil lî Eğitim Bakanlığı,bir tamim le,Teknik,Sanat,Lise,Orta ve İlkokullarda derslere başlandığından bugüne kadar has talik,vesaire gibi,sebeplerle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1950
  • Yeni yardım malzemesi geldi Amerikan bandıralı Exton şilebi yardım programı gereğince memleketimize verilen askerî malzeme ile yüklü olarak limanımıza gelmiş ve yükünü Sarayburnunda boşaltmağa başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1950
  • Tedafüi harp yoktur Gl.Eisenhower,tedafüi harbin şiddetle aleyhinde Pittsburgh,20 A.P.General Eisenhower dün,tedafüi harbin aleyhinde olduğunu zira harbin,ne şartla başlarsa başlasın daima genişlemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1950
  • Kızıl kuvvetler,Hindi Çini topraklarına girdi Vietnam hükümeti dün sefer birlik ilân etti Saigon,20 A.P.ı Çin Hindistanır.daki Fransız askerî ma kamlarının yabancı muhabirler İCİn her gün muntazaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.10.1950
  • Satılık Emlâk)İstanbul Defterdarlığından Dosya No:Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira 511—387 Büyükada,Maden Malı.Eski Tepeköy Yeni Cami Tepe So# 187 ada,7 parsel yeni 8 kapı sayılı 94 M2' ahşap evin 64/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1950
  • Endikatörün iğnesi doksanbeş rakamı üzerinde idi.Virajlar da,otomobil birçok defa yuvarlanmak tehlikeleri atlattı.Amma,Callaghan farkında bi le değildi.Dudaklarında duran sigarasının acılığını bile fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACA Bu nüshada yazı işlerini fiil idare eden:Vahid Ramiz Hj!Dizildiği yer;N.A.ve A.N,Gazetecilik Kollektif Şirkej Matbaası Basıldığı yeri Ebüzziya Mathansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1950
  • Un Evsafı hakkında İstanbul Belediyesinden:Daimî Komisyonca kabul edilen 79/81 randımanlı unun evsafı aşağıya çıkarılmıştır.U4412)Rutubet 12,50-13,50 Kül 0.89 10 Hcl de erimeyen kısım 0j07 6 N.lı elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1950
  • Hie.9 21 EKİM Ru.8 Muha 19 5 0 T.Ev 1370 Cumartesi 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş.6.14 12.48 öğle 11.59 6.33 İkindi 15.01 9.33 Akşam 17.24 12.00 Yatsı 18.55 1.31 îmsâk 4.37 11.11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1950
  • BEYOĞLU M.KAZAR 42562» 1 İntikam kılına Türkçe)2 PG rili maden.AR 44394)Benden karamazsır.ATLAS 140835» Intermezzo.İNCİ 84595' 1 İntikam kılına.ELHAMRA 42230» 1 Çılgın kalpler.2 Takip.İPEK '4428ü' 1 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1950
  • Kezbart hanım Semahat GENÇER Onun ile hastahaneye ilk yattığım gün tanışmıştım.Ko„ ğuşumuzun hademesi ve bütün diğer meslekdaşlan gibi Taşköprülü id' Ustür.e bir tür lü uymıyar.bol ve kaba beyaz elbis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1950
  • RADYOLAR ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans Müziği Pl.13.45 Küme sa zindan saz eserleri,oyun hava lan 14.00 Radyo salon orkestrası konseri 14.30 Serbest saat Konuşma veya mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1950
  • 1 Sıklık;2 Tehlike,Yüce;3 Süz söyleme kudreti;4 İleride,Bir nota;5 Boy;6 AkıMıca;7 Tersi)Onarma,Körü körüne ısrar;8 Bir hayvan,Sonuncu harfin okunuşu;9 Kamer,Bir ecnebi ismi.YUKARDAN AŞAĞİ 1 Zümre;2 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.10.1950
  • MENKUL EŞYA SATIŞI 950/76 Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Yargıçlığından terekesine mahkemece elkonulan müteveffa Yusuf Tosun'a ait Taksim Bülbül mahallesi Kocatepe Uy^ur sokak 1 numarada bulunan eşyalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1950
  • İstanbul Belediyesinden Beyazıt camii etrafının açılması için istimlâke tabi tuıuimus.olan yerlerden Bayuzıt mahallesinin Hakkâklar sokağında kadastronun 613 üncü adasında 86 parsel eski yeni 3 kapı N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1950
  • evlet Denizyolları ilânları 1 Akdeniz Bölgesinin Nıçegöl mevkiinde 9056 lira 8 kuruş keşif tutarında ve 1358 lira 41 kuruş güvenmesi olan ve Karaada mevkiinde 5917 Ura 8 kuruş keşif tutarında ve 887 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1950
  • Truman B«starafı 1 incide)lere nitaben açıklamış olduğu kanaatler,Truman idaresinin Fornıoza hakkında takip etmekte olduğu siyasete nazaran bir hayli ayrılık göstermekte idi.Başkan,«General Mac Arthu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1950
  • Rorede bir indirmesi Bastarafı 1 incide)fede Changchon nehri ağzının ve Sukchon yakınlarında düz bir araziye inen paraşütçülerin harekâtını takip etmekte idi.Havadan taşınan alayı nak.leden 80 taşıt u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1950
  • Istişarî kongre toplandı ı i'ih tirat.1 incide j Partili idare «âmirleri Bugünkü ıstişarî kongrede bilhassa üzerinde önemle durulan nokta yapılmış bulunan idarî değişikliklerin gayri kâ fi olduğu,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1950
  • Karagümrük cinayeti Baş t a rafı 1 incide)yaşlarında Hamdi Omay isminde bir şahıs,evinde kiracı olarak oturan ve kerTdisine baba diye hitap eden 17 yaşın da Mağber isminde genç bir kadını tabanca ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1950
  • Zoı guldak Maten Teknik Okulu 195ü 1951 Ojelim Yılı Gi iş İmtina»ı Sonuçları 589 Orhan Celayın 655 A.ihsan Aktay 583 M.Nuri Arkun 808 Mehmet Acar 45 i Şefik Bayırdır 714 Mustafa Mergen 663 Ali Yılmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1950
  • Mehmet Canbolat firar etti Dört gün önce Lâlelide eski nişanlısı Muazzezi evinden kaçırmak üzere silâhlı bir teca vüz yaptıktan sonra zabıtanın elinden kaçan hapishane firarisi Mehmet Canbolat Anado l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1950
  • İngilterenin yeni Maliye bakanı Nevyork,20 AJ\Mı.Hugh Gaitskell,dün burada,İngiltere Maliye Bakanlığının uhdesine verilmiş olduğunu açıklamıştır Mr.Gaitskell,bu beyanatını Londraya müteveccihen uçağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1950
  • Londra 20 A.P.Moskova radyosunun bu akşamki bir haberine göre,Sovyetler Birliği Başbakan Yardımcısı Molotov hâlen Prag'da bulunmakladır.Rusya ile peyklerinin Dışisleri Bakanları Sovyet kontro İU altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1950
  • Asayiş meselesi Başmakaleden devam)hassa grafikler korkunç münhanileriyle gözönünde,ortadadır.Hakikat sudur:Zamanla İstanbulda asayişsizlik artmıştır.Bu artışla demokrasiyi bir nevi serkeşlik sayan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1950
  • izmi Beieüye uaşkaniığs.dan:1 İnönü caddesinde Goziepcden itibaren Gazılyaiı istikametindeki tramvay rayları arasındaki 4,5 metre genişliğinde parke döşemesinin geceleri çalışmak şarüyle tamiri işi Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1950
  • sayımı Nüfus Baş tarafı 1 incide' Yarın bütün dükkânların da kapalı kalması münasebetiyle fırın ve yiyecek satan dükkân,ların bugün normal kapanış saatleri bir saat uzatılmıştır.Hastalık ve doğum gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1950
  • Ermeni Patriği seçimi Baştarafı 1 incide tün Grcgorien vatandaşların yeni Ermeni patriğini seçecek olan heyetin tesbiti için 31 Ekini salı günü oylarını kullanabilecekleri alâkalılara bil dirilmiş bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.10.1950
  • Hm Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahilî hastalıklar mütehassisi.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divcmyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1950
  • li Carşamva günü sehrimrze gelen,dünya yarı-agır slklet boks şampiyonu George Carpentier o gece yapılan karşılaşmalarda.Boks federasyonu tarafından kendisine verilen buketle,ringde görülüyor Boks maçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1950
  • Ankara Merkez Orman Bayramiç I Tavşanlı Denizli Anamur Antalya Fethiye Sındırgı Muğla Manavgat Adana Mersin 10000 10000 5000 600 1358 1500 1450 750 1000 600 1000 1000 4000 6000 225 390 İş eSmesi Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1950
  • İstanbul Ealediyesî ŞEHİR TİYATROLARI 1 Ekim pazar Matineden itibaren saat 20.30 da DRAM KISMI DON JUAN Yazan:Moliere Türkçesi;t.Galip Arcan ıelefon;42157 KOMEDÎ KISMI GELİR VERGİSİ MEKTEBİ Yazan;Loui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1950
  • Lv.zı.j Alsa r«ümi6yonu.ıu^ı 1 Talibi çıkmayan 212 idare numaralı bir adet kasnaklı jeep yeniden pazarlıkla satışa çıkarılmıştır.2 Muhammen bedeli 4500 lira olup muvakkat teminatı 337,50 liradır.3 Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1950
  • üsk dar As.şub si Bş:elası Üsküdar As.Şubesine kayıtlı Malûl Subay ve Erlerle Şehit yetimlerinin yoklamasına başlanılmıştırilgililerin Salı ve Perşembe günleri 4 adet fotoğrafları ve diğer vesaikleril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1950
  • İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültasi Dekanlığından Fakültemiz Türk Dili Kürsüsü için bir asistan alınacaktır.1 Yabancı dil imtihanı 9.11,950 salı günü saat 10 da Fındıklıda Fakülte binasında yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1950
  • Bugünkü mühim maç F.bahçe i İnönü stadında karşdaşıyor Her iki taraf için de ciddî önem taşıyan karşılaşmanın galibi,Gazeteciler Cemiyeti tarafından ortaya konan kupayı kazanacaktır Bugün karşılaşacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1950
  • Halihazır harita Yaptırılacak Muratlı Belediye Faşkanlığından 1 Tekirdağ iline bağlı Muratlı kasabasının halihazır haritası yaptırılacaktır,2 İşin keşif bedeli 11080 on bir bin seksen liradır.3 Geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1950
  • Parisli bir Bayanın bu Sırrı SACLARINIZI GÜZELLEŞTİRECEKTİR Senelerce devam eden araştırmalardan sonra Fransız alimleri Dr.Roja'nın besleyici Briyantinini İhtira edebilmelerdir.Gayet kuvvetli bir besl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7 84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Fi.080-080 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 isveç kronu 54.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest piyasada DÖVİZLER Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1950
  • İstanbul Sıhhî KurumlarÂrttırma ve Eksiltme Komisyonundan Devlet HasUhanelüri ile Sağlık Merkezlerinin ihtiyacı bulunan 311 kulem muhtelif ilâç kapa!zarf usuliyle eksiltmeye konulru;şi.ur.1 felkşiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6