Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.10.1950
  • Müsabakamızda kazanan talihli okuyucularımızın hediyeleri hergün 9 19 arasında idarehanemizden verilmek fed i r tevziat 4 kasım akşamına kadar devam edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1950
  • Ankara-Eskişehir arasında tren kazası Derayrnan yapan üç vagonla devrilmiş olan vagonlar ve u°dıse mahallinde yapılan tahkikat Yazısı 5 inciae)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1950
  • Kızıl Kore Hükümeti Mançuryaya sığındı Kızıllar harbin başındanberi 265 bin kişi kaybettiler.Halen ellerinde perişan bir halde 70 bin kişilik bir kuvvet kalmıştır* Bi.'vîşmiş Milletler ordusunun Sızıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1950
  • Yunan Elçisi Aieksandr Contoumos Reisicumhura itimatnamesini takdim ettikten ıpnra Çankaya köşkünde Yunan Elçisinin beyanatı Akdenizin önemi daha çok artmıştır Bulgaristan,Yunanistana karşı olan taahh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1950
  • Korkunç ve iğrenç bir cinayet İzmir,19 Milliyet)Yeni Foça'nın Demirkapı mevkiinde iğrenç olduğu kadar yürekler acısı olan bir hâdise vukubulmuş iki namus düşmanı,15 yaşında bir erkek çocuğunu iğfal et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1950
  • Sebze ve meyve konferansı Ankara,19 T.H.A.Memleketin muhtelif bölgelerinde yetiştirilmekte olan seb ze ve meyvalarm naklinde ötedenberi devam eden zorluk,lan önlemek üzere Ulaştırma Bakanlığında ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1950
  • Beynelmilel Bankadan aldığımız istikraz Bankanın direktörü Tucker de Sanayi Bankasının idaresini üzerine almak üzere şehrimize geliyor Vaşington,19 A.A.Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası,Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1950
  • Memleketimizde bulunan ulgar tebaası geri çekilecek Paris radyosu,Komünistlerin açtığı soğuk harpten Türklerin muzaffer çıkacağına emin bulunuyor 1\XV/Bulgar hükümetinin Türkiyedeki Bulgarların,memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1950
  • YOL DAVAMIZ 1.Karayollarımız hakkın-1 da gazetelerde çıkan bazı malûmatı hüzün-le okuduk.Yol dâvası biri Medeniyet dâvası,memleketin ticarî ve iktisadî gelişmesi,vatandaş refahının yükselmesi bakımınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1950
  • D.P.istişare kongresi toplanıyor Ankara,19 Milliyet)D.P.İstişarî kongresi yarın saat 14 ten itibaren Gar gazinosu salonunda toplanacaktır.Yarın toplanacak olan istişarî kongre için Ağrı,Bitlis,Bolu,D.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1950
  • Genelevlerin kapatılması meselesi Zührevî hastalıkların artmasına mâni Yeni karardan sonra gizli evlerin çoğalmasına karşı tedbirler almak lâzımdır C nel evler Kapatıldığı takdirde zaten günden güne ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1950
  • Ankarada bir verem hastahanesi açıldı Sağlık Bakanı verdiği nulukla veremden senede 40 bin kişinin öldüğünü birçok kimsenin basta olduğunu tebarüz ettirerek bunu önleyecek çarelere baş vurulduğunu söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1950
  • Truman'ın nutku etıafında tefsirler Bu nutuk sulh fikrinin zaferidir Ankara,19 T.H.A.Truman,Mac Arthur'le yaptığı mülakattan dönüşünde söylediği nutuk memleketimizde geniş akisler yaratmıştır.Dünya su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.10.1950
  • Havacılık kongresi Şâle köşkünde dün komiteler halinde çalışmalara devam edildi Î.C.A.O.Milletlerarası Sivil Havacılık' Teşkilâtı Orta Doğu Konferansı ti ün de Yıldız Sarayı Sale köşkünde komiteler ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1950
  • Ermeni Patriği mesele Anayasamıza ve Lozan anlaşmasına uygun bir şekilde tanzim edilen talimatnameye göre seçim yapılacak Uzun müddettenberi devam eden ve çeşitli ihtilâflara yol açan Ermeni Patriği s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1950
  • Tekelde yeni nakil ve tâyinler Tekel Umum Müdürlüğü Sosyal Yardım Şubesi Mü dürü Necati Suma,Çamaltı tuzlası müdürlüğüne,Çamaltı tuzlası müdürü Sadi Akman Sosyal Yardım Şubesi müdürlüğüne;Sıtkı Pek sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1950
  • Şehrimizde bulunan Siyam Sanayi Nazırının incelemeleri İtalya hükümetinin davetlisi olarak Romada bulunan Siyam Sanayi Nazırı Si-Si-Tu uçakla memleketimize gelmiş tir.Türkiyeye ziyaret mak sadiyle gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1950
  • Şantaj yapmak istiyen üç genç yakalandı Kendilerine sağlık memuru süsü veren ve Üsküdarda oturan Martha ismindeki bir kadından «Ahırını pis bulduk bizi memnun et te fazla ceza kesmiyelim» diye para ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1950
  • Denizyollarıııdaki yolsuzluk hâdisesi Denizyollarının Malzeme Müdürlüğü mubayaa işlerindeki yolsuzluk ve suiistimal hâdisesi etrafındaki tahkikat devam etmektedir.Teftiş heyeti yeniden bazı kimselerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1950
  • Ofis yağları taklit edildi Bu yağları imâl edenler hakkında kanunî takibata girişilecek Ofisçe piyasaya çıkartılan ve halk tarafından büyük rağbet gören «Ofis yağı» nm son günlerde eskisi kadar fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1950
  • fc*~ Som Âlcaindf RmI Maotselere Stbep 01» HÂSİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA NO;89 atyafAJUl Küfelilerin Hazret!Hüseyini daveti Üzerindeki lekeyi silmek iğin,münasip bir fırsat gözetiemektelerdi.Hazreti H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1950
  • HALKINSESİ GeSen cevaoBar ir Gazetemizin 12.9.950 günkü nüshasında çıkan «Ulaştırma Bakanlığına» başlıklı yazıya Devlet Deni/yolLarı Genel Kâtiplisinden şu cevap gelmiştir:«Şikâyete mevzu teşkil eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1950
  • Spekülatif hareketlerin önlenmesi için alınan tedbirler Ekonomi Bakanlığı spokü lâtif hareketleri önlemek maksadiyle,tüccar tarafın dan piyasaya arzedilmeyip stok edilen ve bu yüzden fiatları yükselen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1950
  • Gökten ne yağmış ta.Saat onbir.Hava,serin olmasına rağmen,açık ve güneşli idi.Sokak ta kalabalık.Bir kaç arkadaş yaya kaldırımından yürüyoruz.Anî olarak hafif bir bulut içinde kaldık,bir toz ve kum ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1950
  • mm mm C/unun mevzuu ası!o İstanbul şehirlisini Belediyenin nimetlerinden fa dalandırıuak isliyorsak kaymakamlıklar yerim belediye dairelerine ayırmalı ve her bir dairey* Secim yoluyla bir belediye me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1950
  • KISA HABERLE!it D.P.Ü Başkanı Avukat E ver Salter ile Şehir Meclisi zalarır.dan Salâhattin Kara\vuz.DP.istişare kongresine tirak etmek üzere dün akşt ekspresle Ankaraya gitmişi* dirit lznıir limanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1950
  • Esrarlı iki ölüm hâdisesi Savcılık ve Emniyet Mü dürlüğü mahiyet itibariyle bir hayli esrarlı olan iki ölüm hâ disesine el koymuştur.Dün,sabahın erken saat lerinde balıkçılar,Kumkapı ile Yenikapı önle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1950
  • Güngör Fırtınanın annesi yeni bir iddiada bulunuyor Güngör Fırtma'nın annesi Hasibe dün savcılığa müracaat ederek kendisi İzmir de iken kızının Ergun ve Mus taia ismindeki gençlerle evine girip eşyala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1950
  • TÖREN it 23 ekim pazartesi günü sabahı 8.30 da Çapa Eğitim Enstitüsü ve Yüksek Öğretmen Ükulu açılacaktır it Üsküdar Bağlarbaşı Vey sipaşa No;14/16 da tesis edilen Emniyet Genel Müdürlüğü polis prevan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.10.1950
  • Peki Rıza bu söylediklerinizle onun,Muradın diye~ iniyordu—ne ilişiği var?Vallahi Hurrenı,bu hususta kat'î konuşmak istemem;fakat yaşayış tarzına ait söylenilenler ve bende bıraktığı intiba bazı kanaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1950
  • inaafYwyvW!W^AAAWV-Yukardaki resimde Birleşmiş Milletler kuvvetle,rinin 38 inci arz dairesini geçtikten sonra yapmış oldukları çıkarmalardan birinin görünüşü.İngiliz Kültür Heyetinin kuruluşunun 10 un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1950
  • Harici kısa haberler İSRAİLDE lsraildeki kabine buhranı,bir müddet için manevraları dikkat nazarlarından almışsa da,dün,müstafi Başbakan Davit Ber.Gourion ve Genelkurmay Başkanı General Igal Yadin,man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1950
  • Bevinc Atom bombası hakkında sorulan sual Londra,19 A.A.Awim Kamarasında İngiliz Savunma Bakanından fngiltereye yabancı gemiler vasıtasiyle atom bombası getirilebilmesi imkânları bulunup bulunmadığı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1950
  • ikinci cihan harbinde vukubulan Ankaradaki casusluk meselesinin iç yüzü Bevin,sefarette çalışan bir uşağın harp sırlarını 300.000 marka sattığını açıkladı Londra 19 A.A.United press)Dışişleri Bakanı B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1950
  • Amerika bizden rakı almak istiyor Ankara Anka)Türki yede rakı imalâtının serbest bırakılacağına dair çıkan haberlerden sonra bir Türk firması,Amerikan firmaları ile rakı ihracatı mevzuunda te maşlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1950
  • Lâiklik meselesi İlk mekteplerde din derslerlnin mecburî tutulmasi «lâiklik» bahsini günün meselesi haline getirdi:Din tedrisatının lâikliğe mugayir olmadığı veyahut mugayir olduğu için anayasanın ihl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1950
  • 45 milyon lira ne olacak?Ankara 19 Anka)Ağus tos ayında Ankarada topla tos ayında Ankarada toplan mış olan Tütün Kongresince alınan kararlan mevcut kaun larla ahenkli bir hale getir mek ve icab ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1950
  • Mısır Kralı memleketine döndü iskenderiye 19 A.A.Afp)Fransa,İspanya ve İtalya da iki aylık bir tatil devre si geçirmiş olan Kral Faruk bu sabah saat 2 de İskcnderi yeye gelmiştir.Öğleden evvel Başbaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1950
  • Keyif sahibi bir hırsız Ankara 19 Anka)Geçen gece Cebeci'deki Başşehir Sokağında bir eve hırsız girmiştir.Dışarıdan merdiven dayıyarak eve giren hırsız ev velâ büfeye yanaşmış ve mükellef bir sofra ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1950
  • Kral Peter Nevyorka hareket etti Londra,19 A.A.Yugoslavya eski Kralı Peteı dün gece uçakla Nevyorka ha reket etmiştir.Krala hususi kâtibi refakat etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1950
  • Kız kaçırmak için at çalanlar Ankara 19 Ankara Ajansı)Kalecik'in Emirler köyünden Canavar Ahmet ve Ali isimlerinde iki delikanlı bundan bir müddet evvel Şimşit köyünden Mahmudun evini soymuşlar ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1950
  • Uçan daire görüldü Bir İtalyan pilot Atina Kahire arasında Uçan Daireyi görmüş Kahire,19 A.A.Afp)Bu sabah saat 8.30 da açık bir havada bir Mısır,şiı ketine ait uçağın İtalyan pilotu bir uçan daire gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1950
  • Vilâyette turizm işleri için bir toplantı yapıldı İstanbul turizm işlerini gözden geçirmek üzere dün saat 14 te Vilâyette Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'ın başkanlığında bir toplantı ya pılmıştır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1950
  • Alman Ordusu Sovyet bölgesinde polis teşkilâtı adiyle 200.000 kişilik ordu kuruluyor Bonn,19 A.A.Afp)Federal Almanya Birliği Ba kanlığı,Sovyet bölgesi ma kamlarının Halk Cumhuriyeti Birliği dahilinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1950
  • I Fil çocuk Sabu hakkında karar Los Angeles,19 AP)Alî Mahkeme dün,macera filimlerinin fil çocuğu Sabu'nun,bayan Brenda Julier'in kızı nın babası olmadığı hakkın da karar vermiştir.Jüri,iki saat süren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1950
  • Akıl str ermeyen harikalar Hayvanların henüz çözülemeyen sırları Sepet şeklinde harikulade yuvalar ören kuşlar vardır.En akılh kuşlar,aynı za« manda en çalışkan olanlarıdır.Tıpkı insanlar £İbi aile ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.10.1950
  • I 3 4 i' S SHE tOLDAN G A 1 Şekva.2 Bir uzvu zedelenmiş iki kelime)3 Tersi)Tavla onunla oynanır;Tersi)Vazife;Vilâyet.4 Bir madde;Lâkin.5 Sonundaki harfsiz bağırma 6 Tersi)Bir edat;Söz.7 Harap;Bir hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1950
  • Hie.20 Ru.8 EKİM 7 Muha 1 9 5 0 T.Ev 1370 Cuma 1366 VAKÎT VASATİ EZANI Güneş 6.14 12.48 öğle 11.59 6.33 İkindi 15.01 9.33 Akşam 17.24 12.00 Yatsı 18.55 1.31 İmsak 4.37 11.11 w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar Okuyan;Ekrem Kongar.Çalanlar;Emir Kemal Yorgo Bacanos,Ercüment Batanay 14.20 Serbest saat Konuşma v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1950
  • BEYOĞLU J1 ALKAZAR 42562» 1 îj tikam kılıncı Türkçe)2 P rili maden AR 44394» Benden kaçl mazsın.ATLAS 40835» intermezzo tNCÎ 84595» 1 İntikal kılıncı.ELHAMRA 42236» 1 C| gın kalpler.2 Takip İPEK «442
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1950
  • Validen göçmenler için bir rica'ya karşı Müthiş bir sefalet manzarası meselesi 16 Ekim tarihli sayımızda birinci sayfamızda validen göçmenler için bir rica,«Müthiş sefalete son vermeli» başlığı altınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1950
  • ¦X BİZİM SOKAK Nevzat UCA Mahalle topyekûn hırdavatçı dükkânını andırır.Mahallenin bir sokağı vardır ki,artık iyice paslanmış ve küflenmiştir.Uzun bir sokak,evler yer mantarına benziyor.Yamyam kulübel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1950
  • «Çınarlar» kulübüne gittiğim gece,d'İanazzi ile karşılaştım.Eğer,bir gece evvel o adamı Doria Varette'in evi etrafında dolaşır görmeseydim,bu karşılaşmanın hiçbir mânası olmazdı.Karartmadan is tifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Ormanda geçen kanh bir hâdise Balıkesir 19 Milliyet)Bu gün Dursunbey Gökçcbağ bucağına bağlı Yassıviran köyü civarında ölümle sona eren kanlı bir hâdise cereyan etmiş tir.Bu köyden Kâmil Turgut adıııd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Savar onayı yolcu gemisi yapmak için t eşe b busier Savarona yatını inşa eden Alman firmasının İstanbuldaki mümessili,Savaronanın ayni firma tarafından lüks bir yolcu gemisi haline getirilebileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Zeytin yağ tacirlerinin bir müracaatı Ankara,19 Anka)Memleketimizdeki zeytinyağ tacirleri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına yeni bir müracaatta bulunmuşlardır.Müracaat sahipleri memleket dahilinde zeytin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Kızıl Kore l 3as to»Qfı l «nciclf ı do ele geçirilmi solan Kızı!Başkent Pyongyang'm sivil ahalisi,komünist hükümetin.80 mil kuzeyde bulunan Huichon şehrine kağnı iş olduğunu bildirmişlerdir.Yine ayni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Malzeme alım şubesinden 1 Mevcut şartnamesi mucibince 1000 kilo parlatma verniği müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 24.10.950 salı günü saat 10 30 «a Kabataş Genel Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları t *'A1\K Uv zım alım kotisyo undan 1 Iyidc-re «Rize» Kereste Fabrikasından istanbul ve Sam,suna getirilecek azalır 7000 M-3 kerestenin nakli işi pazarlıkla kr,tmeye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Htkaye Bizim Sokak Bagtarafı 4 üncü sayfada)Dilenci Yunus,harp malûlüdür.İlk Cihan Harbinde Kafkaslarda,bir Moskof güllesi sol bacağını uçurmuştur.Onun için koltuk değneksiz gezmez.Sokağın en zavallı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Yunan elçisinin beyanatı I Başmakaleden devamı miyetle bütün zimamdar un surlar Türk Yunan dostluğu denilen politikanın fayda ve lü zumunu müdrik bulunmalıdırlar.Bunlar aynı amanda bu politikanın geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • C.H.P.Divanı toplantısı Ankara,19 Anka)C.H.P.divanı geçen son toplantısında 10 kasım 1950 cuma günü Ankarada toplanmayı kararlaştırmıştı.Genel idare kurulu,bu seferki divan toplantısında bütün il idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Meyve ve sebze kongresi Baştarafı 1 incide)ra tercihan sür'atle sevkoluna cak ve sür'atle boşaltılacak,ücretlere ait formaliteler son radan tamamlanacak,standard ambalajlarla yapılacak sebze ve meyva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Hindicimde kızıllar taarruz halinde Amerikalılar bu ülkeye Kc leceğini I»e\Hongkong,19 A.A.United Press)Yongning eyaletin,den but',ün alınan haberler,iyi teçhiz edilmiş 15.000 komünist Çin askerinin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • İst şare kongresi Bastarâfı 1 incide* Toplantı yeri olarak Gar gazinosu salonu seçilmiştir.Kon gre için gelen delegelerin tâyin edilen saatte Gar Gazinosunda bulunmaları rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Çinin millî bayramı Ankara,19 Â.AJ Çin millî bayramının yıldönümü münasebetiyle Cumhurbaşka nımızla Çin Cumhurbaşkanı ekselans Mareşal Chiang Kai Shek arasında tebrik ve teşekkür telgrafları teati edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Tren kazası Ankara 19 fA.A.18 ekimde Ankara Eskişehir arasında sefer yapan ve Sincanköy istasyonundan Esenkent istasyonuna gece saat 23.25 de kalkan bir marşandiz trenindeki boş yolcu arabasının dingi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Veto'ya karşı yeni tedbirler Lake Success,19 A.A.Afp)Siyasî komisyon çarşamba günü öğleden sonra,Güvenlik Konseyi daimî üyelerden birisinin vetosu neticesi felce uğradığı takdirde,genel kurulun fevkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Zührevî hastalıkiar Baş tarafı 1 incide)bir zührevî hastalık meselesinin çıkacağına işaret edilmek tedir.Anadolunun bütün bölgelerinden türlü vesilelerle İstanbula gelen iş sahipleri burada temasta bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • ingiliz Maliye Bakanı istifa etti Londra,19 A.A.Afp)Maliye Bakanı Stafford Cripps'in istifa ettiği resmen bildirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Aldığımız istikraz «Bast ur afi 1 incide)ayrılıp merkezi Istanbulda bu lunan Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası umumî idareciliğine geleceğini bildirmiştir.İkraz anlaşması bugün bankada Türkiye Sanayi Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Ofis Haydarpaşada yeni bir silo inşa ettiriyor Toprak Mahsulleri Ofisi,Haydarpaşada 30 bin ton kapasitesi olan bir hububat ve mısır silosu inşa ettirmeğe karar vermiştir.Silonun inşası için lâzımgelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • iki çocuk otomobil altında kaldı Şoför Mehmet Yürütenlerin idaresindeki taksi Aksa rayda Valide camii ününden geçerken caddenin kenarında oturmakta olan 5 yaşlarındaki Müfit ile 7 yaşlarındaki Süheyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • İnönü-Cevat Mimaroğlu mülakatı Ankara,19 Anka.Çalışma partisinden bildirildiğine göre C.H.P.Genel Başkanı tsmet İnönü ile Çalışma Partisi Başkanı Cevat Mimar oğlu bu akşam C.H.P.merkezimde yarım saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Yol dâvamız Başmakaleden devam» böyle bir vaziyette şebekenin günlerce,haftalarca seyrüsefere kapalı kalacağını hatırlamak kâfidir.İyi yapılmış karayolları bombardımanlarla kolay kolay tahrip edilemez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Akıl sır ermeyen har«ka!ar Bas tarafı 3 üncüde Görülüyor ki,birçok kuş lar,fitrî bir takım toplulukkaidelerine uymaktadırlar.Bir köstebek,erkek edinme çağına gelince,müşkül bir mesele ile karşılaşır.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Culgar tebaası ı tnrafı 1 incide j D.P.de mühim bir içtima İstanbul milletvekillerinden mürekkep bir grup dün akşam Demokrat Parti il merkezinde toplanarak,Bulgaristandan yur dumuza gelecek muhacirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Trumanın Baş tarafı 1 incide)şamalarını sağlamak için Amerikan milletinin kat landığı fedakârlık saye sindedir ki,bugün insanlık âleminin büyük bir kısmı hürriyetlerini muhafaza edebilmektedir.Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1950
  • Türk Ocakları adına C.H.P.Heyhinp rçı'an bir tava Ankara,19 T.H.A.Lûtfi Evren adında bir vatandaşın C.H.P.Genel Başkanlığı ile Ankara Defterdarlığı aleyhine açtığı dâva Asliye Hukuk Yargıçlığına intik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.10.1950
  • İstanbul ve Beyoğlu As.DaireSerinden Yüksek ehliyetnamen olarak askerlisine karar alınmış olanlar ile hazırlık kıt'ası eğitimlerini yapmış olanlar 8 Kasım 950 de Yedek Subay Okulunda bulunacak surette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1950
  • Erkeklerde vücut güzelliği müsabakası 15 ekimde Paris'te,Pariste Chailot'ıa yapılan en güzel vücutlu atlet müsabakasını Kaliforniyalım Santa Monika bölgesinden 25 yaşındaki John SSLlffîJffittSESB kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1950
  • 31 lira peşin ve ayda 31 lira taksitle satışa arzedilen bu 6 lâmbalı spred bandlı transformatörlü zarif ağaç mobilyalı QUALITATS-SUPER modeli SIEMENS radyosunu görmeden karar vermeyiniz.Tatlı ses,tabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1950
  • ve Mısırla yapılaca Millî takımlarımız nasıl teşkil ediliyor ı er iki kadroda yer alan oyunculardan ço unun,h li İ h zırcaki formları bakımıntan düş jk bir durum göstermeleri b z eri maç arın neticele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1950
  • X:fty:Geçen hafta Pariste yapılan halter müsabakalarının ağır sıklet kısmında sağda görülen Amerikalı John Deviş 462.5 kilo ağırlık kaldırarak şampiyon olmuştur.Solda ikinci gelen Rus Koutsenko görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1950
  • Muhtelif Malzeme Satışı Scmerbank Ateş Tuğlası Sanayii Müessesesinden!FILYOS Müessesemiz malzeme ambarlaunda mevcut ve muhammen bedelleri 28357 Yirmisekizbin üçyüz elli yedi TLdeğerinde çeşitli malzem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1950
  • Darülaceze M dü lüyünden Müessese imalâtbanesinde mevcut ve atiyen alınacak makine ve âletlerle bir marangoz ve doğrama atölyesi kurulmak istenmektedir.Bu atölyenin kuruluş ve çalışmasına iştirak etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1950
  • Hava Devi ile ROMA LİZBON RİO OE JANEIRO BUEN05 AHReS"® ucunuz.PAN AMERİKAN Havayolları sfzl Romadan doğrudan doğruya Lizbon ve Dakar'a,bu şehirlerden de Rio de Janeiro veya Buenos Aires gibi Güney Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1950
  • Beşiktaş F.Bahçe maçı ilk m"ıısıı Güzellik Kraliçesi yapacak,kupa güzellerden biri tarafından verilecek Beşiktaş Fenerbahçe takımları arasında yapılacak olan Gazeteciler Cemiyeti kupası maçı her taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor