Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.10.1950
  • Müsabakamızda kazanan;talihli okuyucularımızın hediyeleri hergün 9 19 arasında idarehanemizden verilmektedir tevziat 4 kasım akşamına kadar devam edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1950
  • Şehremini cinayetinin duruşmasına başlandı Duruşma sırasında kriz geçiren katil,karısiylc evlendikten sonra ailesinin bakire çıkmadığını ve uzun zanıandanheri huzursuzluk içinde bulunduğunu söyledi Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1950
  • Ortadoğu sivil havacılık konferansı dün açıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1950
  • istanbulun su derdi Anadolu kıyısının susuzlusunun giderilmesi hakkında Yüksek Mühendis Reşid Mazhar Aydanın yazısını yarınki sayımızda okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1950
  • Genelevler kapatılıyor I(senesi basında bütün genelevler kapatılmış olacak Ankara,17 Anka.Birleşmiş Milletler sağlık teşki-Devamı Sa.5,Sü.1 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1950
  • Tiumun He General Mae Arthur'ün Wake adasındaki buluşmalarından biı görünüş Truman'ın n utk u Truman,Amerikanın dünyanın herhangi bir tarafında tecavüze karşı koymak için askerî kudretini arttıracağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1950
  • Gerilla subayları faaliyette Son gerilla kursundan mezun olan subaylar muhtelif kıt'alardar gelen erlere ders vermeye başlamışlardır.Bu münassbetle dün ğeiıir hipodromunda T.H.K.paraşütçülerinin de iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1950
  • Parisle dünya halter müsabakasını 400 kilo kaldırmak suretile bir Mısırlı kazandı Pariste Chaillot sarayın^ ar'-n 14 tmde ytrpılan dünya sılriet kaıdımıa müsabakasında 400 kilo kaldırmak suretiyle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1950
  • ÇANKAYA MÜLAKATI Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sayın tnönü'nün Çankaya'ya giderek Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'la bir görüşmede bulunduğuna dair dünkü gaze,telerde bir haber intişar etti.Bazı gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1950
  • Çankayada 20 dakika süren Bayar İnönü mülakatı İnönü Bayara Partisinin terhise aleyhtar olduğunu bildirdi Cumhurbaşkanı muhalefet liderine noktai nazarlarını hükümete bildireceğini söyledi C.H.P.Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1950
  • Ankara ajansına bakılırsa.Mülakatta neler görüşüldü?Ankara,17 Anka)Son dakikada aldığımız tamamlayıcı malûmata göre.Cumhurbaşkanı Celâl Boyarla C.H.P.Genel Başkanı tsmet İnönü arasındaki mülakat pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1950
  • C.H.P.çevrelerinde yapılan tefsirler Bu çevreler,mülakatın tnönü tarafından talep edildiğini kabul etmekte,înönünün ne şahsını ne de Partisini alâkadar eden meseleler için bu ziyareti yapmadığı iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • Rekabeti TEFRİKA WO:%1 Ziya »Alil Yezid,Haz.düşeyini ı bu i-imin icrasın' da da t reddüt veya müsamaha göeterirsen,Hüseyin)hakkındaki hüküm ve kararın,bizzat kendi hakkmda tatbik clunacagına da kanaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • Tarihi bahisler Son dört yıldanberi Söğütte,büyük Türk kahramanı Ertuq.it!Gazi'nin aziz hâtırasun anmak üzere bir ihtifal yapılmakladır.Eski ve millî bir an'anenhı ihyası suretiyle yapılan bu ihtifulj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • Aksaray hâdisesi Hapishane kaçkını sahıkalı Mehmet Canbolat henüz yakalanmadı Evvelki gece Langa ve Ak-6_rayı heyecana düşüren bir hâdise olduğunu,eski nişanlı sı Muazzez isminde genç bir kızla anne v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • A par t ıı uııılar in kalorifer yakması meselesi Havaların birdenbire soğu ması üzerine Ankara Belediyesi apartmanlarda kaloriferlerin yakılmasını kararlaştırmıştır Şehrimi/de de havalar soğul:gittiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • Yeni açılacak halk lokantasında sadece halik satılacak Belediyenin Cağalojilunda &ç tığı halk lokantasına rağbet gittikçe fazlalaştığı için sade r-e ucuz balık yemekleri satan bir lokantanın daha açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • Yakında l ol miktarda ithal inalı gelmesi bekleniyor Bir müddet evvel Iııtişaı eden yeni liberasyon ithal lis leji üzerinde muamelelere bış lamıştır.İthalâtçı tüccar A lis-1 esindeki maddeler üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • Esnaf Dernekleri Ankaraya bir heyet gönderiyor Esnaf Dernekleri.Itaşlıca t'kâyet mevzularını Lakip el mek üzere Büyük Millet Me lisinin açılması dolayısıyla a hasında Ankaraya mSfterek b:ı heyet gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • iki randevu evi daha I»a*ddı Evvelki gece Beyoglunda N« ciye ve Medina isminde iki k dinin ayn ayrı işlettikleri i randevu evi basılmış ve uy günsüz şekilde yakalar.an çift hakkında kanuni muam'-le ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • TÖREN ir Üsküdar Bağlarbaşı Vey sipaşa No;14/16 da tesis edilen Emniyet Genel Müdürlüğü l ( lie preventoryomunun açılıp töıeni 27 ekim cuma günü saat 15 te yapılacaktır ÇAY ir Sivil Genel Emekli Derne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • "hrpanlı demokrasi Vak'aya Sirkeci istasyonunun karşısında şahit olduk.Gelip geçenlerin en kalabalık olduğu bir saat.Üç tırpanı omuzuna almış bir vatandaş yaya kaldırımından geçiyor.İnce bir yağmur ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • ZeylinbunıuiKİa açılacak arteziyeu kuyuları istanbul Belediyesince Zeyllnburnunda açılması kararla;tınlan arteziyen kuyularının sondaj ameliyelerine başlan Kuyu Sular idaresi tarafın dan açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • «Tarsus» dün turistik seferden döndü İlk turistik seferini yapan Devlet Denizyollarının lüks yoı cu gemisi «Tarsus?dün limanımıza dönmüştür.Tarsus 7c,yolcu getirmiş olup aralarında Daniftay üyesi Süre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • Prof.Gerhard Frick dün geldi Tamnmış" edebiyat prof e sörlerinden Gerhard Prick,dür.vBarieita.vapuru ile şehrimize gelmiştir Gerhard,Frick,Edebiyat Fakültesi tarafından angaje edilmiş bulun,maktadır.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • Bir çocuk iki tramvay arasında kaldı Dün saat 15 sul mnda Beşiktaşta feci bir tramvay kazası olmuştur.Zeki isminde 12 yaşlarında bir çocuk Beşiktaş Faiih tramvayının sahanlığına asılı olarak seyahat c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • Okullarda yeni şubeler Açılacak Milli Eğitim Müdürlüğü bazı okulların teşkilâtlarının genişletilmesi için faaliyete geçmiş bulunmaktadır.hassa gö^'meı;çocukların ¦'irildikleri Fatih bölgesi Okullarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • Demir ve çivi fiatları düşmeye başladı Son günlerde piyasaya bol miktarda çubuk demir gelmiştir Demirin bollaşmasının miatlara tesir etmesi ve mühim miktarda düşmesi beklenme'.te'dir Diğer taraftan çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • İtalyan B.Elçisi Dün şehrimize gelen Büyük Elçi,ilk defa elçilik vazifesi aldığını söyledi Italyanm yeni Ankara Bü« yük Elçisi ekselans Luka Pel romarehi ile eşi dün italyan bandıralı uBarlctta» vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • HALKINSESİ Vapur h&maltarı Istunbulun yıllardanberi ha!c lilemeyen dâvalarından birisi de,şehir hatları vapurlarına musallat olan «sözde» hamallardır.Kılıksız,kıyafetsiz ve ter biyesiz olan bu insanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • inin Ankar yaptığı temaslar Dün sabah şehrimize dönen Gökay,bîr çok meselelerin halledildiğini ve bazılarının da halk yoluna £İr diğini söyledi Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dün sabah Ankaradan dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • İki suçlu adliyeden firar etti Bir hafta evvel Taksimdi1 Kürt Fatma namiyle mâruf ka dinin randevu evinde kanlı bir hâdise olmu.ş ve tjvin fedai.Yusuf isminde biri Ali adında bir müşteriyi tabanca ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1950
  • Polis Mektebi Müdür Muavini vefat elti Emniyet Müdürlüğü eski inci Şube Müdürü ve halen İstanbul polis mektebi müdüı muavini bulunan Süleyman Sar put.dün sabah saat 6 da bir kalp kriz!neticesi vefat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.10.1950
  • Halka kültür filmleri göstermekte olan Amerikan Haberler Servisi,dün gece Gazlıçeşme gecekondu mahallesi halkına bir gösteri tertip etnıiçtir.Resimde gecekondu sakinleri bir kültür filmini seyrederken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1950
  • Tıp aleminin ı M zararlı tarafları Yanlış teşhis yüzünden felâkete uğrayanlar Amerikada acılan bir anket,tıbbî laboratuvarlarda yapılan yanlış teşhislerin iki bucuk üç milyon arasında olduğunu meydana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1950
  • Peki ama neden adam olmazmışım?Hem daha önce,sen,şu adam olmak sözünü anlatsana bana.Tabiî kendine göre bir tarif uydurmak ta güçlük çekmiyecek,souunda da her çişit itirazı önlemiye yetermiş gibi:«Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1950
  • Bu sabo!h gözüm takvL me ilişince sinirlendim:Zaten her sene sonbaharın bu zavallı ayından itibaıen tam dört ay takvim,lere düçman kesilirim.Ekim,kasım,aralık,ocakgibi uydurma isimler bana bir taralta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1950
  • I VEFAT T.H.K Beyoğlu şubesi muhasebecisi,Kurmay Binbaşı Ke ?at Halli ve Tan matbaası mürettiplerindcn İrfan Basar'ın babası ABDULLAH ASRİ TANSI 17/10/950 salı günü hakkı;rahmetine kavuşmuştur.Cenazes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1950
  • Filmlerdeki fil çocuk!Vahşî hayvanları kızdırmamak için hiç bir kadınla münasebette bulunmıy acakmış î Los Angeles,17 A.P)Filimlerdeki fil çocuk Sabu,dün,hiç bir kadınla hiç bir zaman münasebet peyda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1950
  • Ramideki soygunculuk hâdisesi İki gün evvel Eyüp sırtların da bir hâdise olduğunu yazını^ ve kendilerine jandarma süsü veren 5 silâhlı şahsın bir otomobilin yolunu kestiklerini Ve bilâhare kaçtıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1950
  • Merkez Bankasının bir tebliği Ankara,17 A.A.Türki ye Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden:Bankamızca tedavülden çekilmekte olduğu zaman zaman ilân edilen 'banknotlarımız,müruru zaman müddetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1950
  • Pazar günü Mudanya ve Çanakkale seferleri yapılmayacak Nüfus sayımı dolayısiyle pazar günü Mudanya vo Çanakkale postalarının yapılma ması Donizyollarınca karar laştırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1950
  • Fransanın teslihi Vaşington,17 A.P)Amerika dün,Fransanın 1951 sonuna kadar silâhlı kuvvetlerini yedi tümenden on tümene çıkarmak ve bunun için icabeden tahsisatın bir kısmını Amerikadan almak hususund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1950
  • i n gilterede sivil müdâiaa Londra,17 A.P)İngilterenin sivil müdafaa teşkilâtının başkanı,dün,anavatan müdafaasını takviye mak sadiyle,yüklü bir vazifeye davet talebinde bulunmuştur.İçişleri Bakanı Ch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1950
  • Amerikanın tecavüzle mücadele plânı Vishinsky,buru makineli tüfek diplo.nasisi diye vasıflandırdı Lake Success,17 A.P)Vishinsky,dün,Amerika dev let adamları tarafından desteklenmiş ve tecavüzle mücade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1950
  • R.Roraltan Silifkede Meclis Başkanı cenup bölgesi halkının yer yer dert ve dileklerini dinliyor Silifke,17 Milliyet)Gece Erdemli Kocahasanlı Ramas yoluyla bugün Silifkeyc gelen B.M.M.Başkanı Refik Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1950
  • Köprülü,Danimarka Elçisini kabul etti Ankara,17 A.A.Dışişleri Bakanı profesör Fuat Köprülü memleketimizden ay rılmakta olan Danimarka elçisi Mösyö de Fontenay şerefine bugün saat 13.30 da bir öğle yem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1950
  • Dün 250 hin çift palamut tutuldu Balık akını devam etmektedir.Dün çıkan palamut bu yılın en yüksek miktarına erişmiş olup Balıkhaneye 250 bin çift palamut gelmiş ve 45 60 kuruş arasında muamele görmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1950
  • Harici kısa haberler PORTEKİZDE İngiliz anavatan filosunun yakında Atlantik'te yapacağı manevralara Portekiz anavatan filosuna dahil birliklerin hemen hemen hepsi iştirak edeceklerdir YUGOSLAVYADA tng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1950
  • i.Bugün Matinelerden itibaren İPEK Sinemasında Muazzam ve Dehşetli bir şaheserin TÜRKÇE SOZLU Nüshası POMPEİNİN SON G Ü NLERf Tarihî bir aşk.Kızgın lavlara yem olan Aşk ve sefahat beldesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.10.1950
  • 1 Tarihimizde mümtaz b.yeri olan Başbakan;2 Manzum ve bestelenmiş tvvat ro,Şöhret;3 Nüktedan;4 Uydurma sebep,Bağışlama;5 Şüphe ve tereddüt bildirir kelime,Busele;6 Bir harfin okunuşu,İzzeti ne fi.Dual
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1950
  • Hie.18 Ru.l 6 EKİM s Muha 19 50 T.Ev 1370 Çarşamba 1366 VAKİT VASATİ EZAlfl Güneş 6.26 12.34 Öûle 12.00 6.26 İkindi 15.07 9.33 Aksam 17.32 12.00 Yatsı 19.02 1.30 İmsak 4.32 10.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13 00 Haberler 13.15 Halil öğle müziği Pl)13.45 Şar kılar.Okuyan;Ahmet Üstün Çalanlar:Sadi Işılay.İzzettin ökte.Yorgo Bacanos 14.20 Serbest saat Konuşma veya müzik)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1950
  • IV Taunton yolunda,Callaghan otomobilini durdurup,Ru fus Court'u aradı.Santraldaki memur derhal cevap verdi,fakat istediği yeri derhal veremedi.Callaghan bu müddet te bir sigara yaktı ve içinden:«İnşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1950
  • Kazanova Çakırca] Uç ahpt Singoa 1 Ş BEYOĞLU ALKAZAR 42562» 1 în likam kılına Türkçe)2 P rili maden AR 4431)1» Benden ka;a rnaz.su.ATLAS 40835)Intermezzq İNCİ 84595' 1 Jntikan kılına.ELHAMRA 4223ü'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1950
  • Bulgaryaya verilen notaya bağlı muhtıra Bulgaristana verdiğimiz cevabi notaya ilişik olarak bir dt muhtıra verildiğini dünkü sayımızda yazmış ve bu muhtıranın en mühim kısımlarını da vermiştik.Bu muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1950
  • Çocuk Maması pA-Io 116 bojlenon 8$fc çocuklar v,4İI1111İİ iii^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1950
  • gfanbul Belediyesi J* TİYATROLARI Ekim Pazar Mat)neden itibaren saat 20 30 da RAM KISMI DON jüAN i'a/an:Moliere rKçesi:İ.Galip Arcan Telefon:42157 KOMFDt KISMI Geür Vergisi Mektebi Yazan:Louis Verneui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1950
  • Tiyatrosu Ur Gür erci ıı i er akşam 20.45 de Operet 4 Perde Eser:Szigileti Türkçesi:Esat N."Erendor Mu/İk:Kalman ve Brahms Çarşamba tenzilâtlı.Cumartesi,Pazar matine 15 de.Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1950
  • KAYIP Askerî posta 13984 saymanlığı veznesine depozito olarak teslim eylediğim 372 liraya ait 16.6.946 günlü ve 8626669 sayılı makbuzu zayi etmiş olduğumdan bir hük mü kalmadığı ilân olunur.B.Şahin Fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1950
  • Tıp âle Baştnrafı 3 üncüde» leri yanlış teşhislere meydan vererek,kötü neticeler doğuruyor.Milyonlarca insan,yan lış tedaviye tâbi tutuluyor.Amerikanın resmî ve gayri resmî laboratuvarları,her sene 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1950
  • mrms TOR Ümit N A H i T Otobüsümüz,yılankavi şosede elli kilometre süratle koşuyordu.Bozuk yollarda,sallana,sıçraya kemiklerimiz birbirine geçmişti.Düz yolu bulunca şoför de keyiflenmiş,15-20 kilometr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • Halkevleri hesaplan inceleniyor Ankara 17 Milliyet)Halkevleri için devlet ve ma halli idareler bütçelerinden verilmiş olan paraların he saplarını merkezde maliye müfettişleri bir müddettenbeî'i teftiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • Şehir Meclisi dün 'saat 15 de mûtad toplantısını Alâettin Nasuhioğlunun başkanlığında yapmıştır.Gündeme geçilmeden ev vel bir üye tarafından tutanaklaım özet halinde mi yok sa aynen mi okunması hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • Çiftçilere dağıtılacak tarlalar Ankara,17 'Milliyet)Ha ber aldığımıza göre Ceylân pınarda devletin elinde bulunan 3 milyon dönüm ara/inin işletilmesi için Tarım Bakanlığı bazı tedbirler ele almıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul İkinci İcra memurluğundan 950/514 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen Fatihte Horhorda Sofular mahallesinin Ahmediye sokağında eski 22 yeni 38 sayılı ahşap d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • KAYIP:30 senedenberi zevcim Beyrutlu ibrahim llarza kayıptır.Bilen ve tanıyan,insaniyet namına 5u adrese bildirsin.Zevcesi Hacer Güıukış Zincirlikuyu Pişmaniye çıkmazı No;75/1 Kasımnasa Şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • NeşriVat Resimli Dünya Klâsikleri Cem yayınevi tarafından lıeı ayın 1 inde ve 15 inde yayınlanan Resimli Dünya klâsikleri serisinin 15 ekim nüshası «Beyazlı kadın» ve «Binbir ı^cce masalları» n:ihtiva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • Tib kongresinin dünkü içtimai Ankara.17 A.A.Tıp kongresi,üçüncü oturumunu bugün Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi konferans salonunda yapmıştır.Sabahki toplantıda bilhassa verem hakkında hazırlanmış ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • Çankaya mülakatı [Başmakaleden devamı uygun hareket etmesi,değil kendilerinin yüksek şahsiyet,lerine.hattâ şuur sahibi mektep çocuklarına dahi yakışmıyacak şahsî dargınlıklara vs küskünlükleıe kapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • Amerika elcisinin İzmir deki gezileri İzmir.17 A.A.Amerikan Büyük Elçisi George Wadsworth bugün,Selçuk'a giderek müzeyi ve onu takiben de Efes haıabeleri gezmiştir.Büyük Elçi,Efes ve civarın,daki gez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • İmtihanlar hakkında yeni karar Millî Eğitim Bakanlığı bir dersten sınıfta kalan ve belgi imtihanlarında muvaffak olamıyan öğrenciler hakkında yeniden bazı kararlar almış tır.Orta Ticaret okullariyle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • Genel evıer Baştarafı 1 incide lâtınca alınan karara 'uyularak yurdumuzdaki bütün genel evlerin kapatılması kabul edilmiş ve bu yolda hazırlıklara da başlanılmıştı.Öğrendiğimize göre,alınacak tedbir l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • C.H.P.Çı ı Baş taralı 1 incide)beri veren gazeteler konuşma,ııın günü,r.e kadar sürdüğü c görüşme mevzuu hakkında birbirinden farklı malûmat vermiglerdir.Bu arada muhabirler,mülakatın 45 dakika kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • Şehremini cinayeti Baş tarafı 1 incide)kakalanan kaatil dün sa bah Adliyeye verilmiş ve saat 11.30 da 2 nci Ağır Ceza" mahkemesinde,meşhut suç;lar ahkâmına göre yargılanmasına başlanmıştır.Usulen hüvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • Havacılık konferansı İ.C.A.O)Milletlerarası sivil havacılık teşkilâtı Ortadoğu konferansı dün saat 15 te Yıldızdaki Şale köşkünde çalışmalarına başlamıştır.İlk olarak,Türk teşkilâtı ge nel sekreteri O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı iğlerini fiilen idare eden:Vahld Ramlz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer.Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • ZAYÎ D.Dz.Yollarına alternator işine verilen 3000 liralık teminat için aldığımız 25.7.1950 ve 38 No.lı makbuz zayi olmuştur.Türkeli Ltd.Şti Yenikapı Sok.Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • İzmir aşiu nlıjndan:1 inönü caddesinde Göztepe-den itibaren Güzelyalı istika metindeki tramvay rayları arasındaki 4,5 metre genişliğinde parkt döşemesinin geceleri çalışmak şartiyle tamiri işi Fen işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • Trumanm nutku ı tarafı l incide)«Sovyet siyaseti bize hür dünyayı silâhlandırmaktan,Rus hükümetine demir perde yi kaldırması için meydan okumaktan ve sulh uğruna baş ka tedbirler ittihazından başka ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • Ankara ajansı ıBastarafı 1 incide)rafından kabul olunmuştur.Bugünkü bazı gazetelerde ileri sürülen tahminlerin hakikatle hiç bir ilgisi olmadıgı yolundaki beyan dan ve bazı imalardan ilham alan kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1950
  • Göçmenlerin iskânı meselesi Ankara,17 Milliyet)Bir müddettenberi devam odeıı göçmen akını Türk Bulgar hududunun kapatılması ile mu vakkaten durmuştur.Bununla beraber evvelce de bildirdiğimiz gibi 36,0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.10.1950
  • Akdeniz olimpiyatları hazırlıkları Kahire 17 A.A.Afp)Akdeniz olimpiyatları 1951 senesi eylül ayında îskenderiyede yapılacaktır.Mısır olimpiyâd komitesi agağıdâki memleketlere davetiye göndermiştir.Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1950
  • Lig maçları pazara yapılamıyor Önümüzdeki pazar günü sa yım münasebetiyle lig maçları oyrıanamıyacuğından,plâkalılar bütün maçların cumar tesi günü yapılmasını ileri sürmüşlerdir.Bugün yapılacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1950
  • G.SARAYIN ANTRENÖRÜ Galatasaraylıların İngiltere d -yaptıkları seyahat esnasında,Mr.Rous vasıtasiyle angaje ettikleri,Manage^ Trainer Mr.Locket'in,bugünlerde îstanbula gelerek Galatasarayı çalıştırmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1950
  • FRANSIZ PROFESYONEL BOKS MAÇLARI Tertip Komitesinden Spor Sarayında yapılacak maçlarda C ve D tribünlerile A ve B tribünlerinin yan kısımlarına ait No.lu biletler,dört 4)lira olarak satışa çıkarılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1950
  • İÇocuklann huysuzluklarının ve Hırçınlıklarının başlıca sebeplerinden İri.Apış aralarının terden pişmesinden İleri gelir PERTEV Çocuk Podrası bu mahzurları önler l* PERTEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1950
  • Soba kurumu,soba ve kalorifer bacssı temizlenmesi İİ3 bu jşeait diğer malzemenin satınalınması İstanbul Defterdarlığından Kış mevsimi dolayısile Maliye binalarında 34)adet soba kurma 26)adet soba ve 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1950
  • Barit Satın Alınacaktır Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden 300 Tonu Adananın İncirlik İstasyonunda 200 Tonu Siirt Vilâyetinin Batman İstasyonunda teslim edilmek üzere cem'an 500 to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1950
  • Devlet Denizyolları ve limanları işletme Genel Müdürlüğünden Genel nüfus sayımı dolayısiyle 22 ekim pazar günü saat 9 da kalkacak Mudanya ve saat 18 de kalkacak Çanakkale postaları yapılmıyaçaktır.Say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1950
  • Bolvadin Belediye Başkanlığından 1 2J34.03 ıira bedeli keşifli kanalizasyon üzerinin beiouarme örülmesi i.şi 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur^ 2 25.10.950 tarihine müsadif çarşamba günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1950
  • Dünya boks şampiyonası Nevyork,17 A.A.Afp)Dünya boks şampiyonu Ezzard Charles 28 kasımda Cincinati'de Nick Bâror.e'a karşj karşı unvanını müdafaa edeçektir.Charles'ili menaceri hu maçı haber verirken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1950
  • Tekelin yeni t p sigarası Idaremizce zarif ambalajlar içinde bayanlara mahsus güzel bir harmandan hafif içimli yeni bir tip sigara satışa çıkarılmak üzere hazırlanmaktadır.Müşterilerini her bakımdan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1950
  • KMERİKADA Hususi surette getirtilen Djinyajıın en saf en meşhur w S?Nane esansı ile hazırlanmış RAOYOLİN Ağızda fevkalâde köpürür hoş rayihalı bir serinlik bırakır,en ekonomik ve en sıhhî diş macunudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1950
  • m BOWNCA TENVfRAT 0 41 WNAA»' ^ItPFW *lr ewe.ak mühim l*3nıule ^di.ıtsadüf edi oru»-¦tenvi.evlennück,mangalla^« i vc R»ma asUz.d*w veyJ n«mu Bu yanan çnal.a,aP çin mang^ W dcvûr «ive icW ediy° u l.mb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1950
  • Fenerbahçeli eşiktaş Cumartesi arşıL şsyor istanbul Gazeteciler Cemiyeti tarafından tertip edilen çok mühim bir futbol karşılaşması bu hafta istanbul halkına büyük bir futbol zevki tattıracaktır.Cumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.10.1950
  • Fransız boksörleri ile i karşılaşma bu gece yapılıyor Fen aniız Lemeunier,Gilbert Vural ve Amran Garbis arasında yapılacak olan karşıl şmalar,merakla bekleniyor "u ıkşam Rolan Gilbert ki e yapacağı mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor