Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.10.1950
  • notamız dün verildi j$i**w^-Hükümet,mevcut ciddî ihtilâfları iki memleket arasında doğrudan doğruya halletme vasıtalarının hepsine baş vurmuş olmadan ve bu yoldan neticeye varmanın imkansızlığına kana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1950
  • İl Genel Mec lisi seçimlerini IstanbuldaD.Parti adayları kazandı Bütün yurtta yapılan il «onel meclisi seçimlerinin kafi neticeleri peyderptey anlaşıl maktadır.Şimdiye kadar alınan malûmata göre Demok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1950
  • »sav^a/v^ A-A r s v Ankarada dolaşan bir habere göre Savaş birliği Koreye vardı Birliğimiz Japonyada bir müddet talim devresi geçirecektir Ankara,16 Anka)Bugün şehrimize gelen malûmata göre:Koredeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1950
  • teknik Üniversitesinin dün tedrisata başlaması münaseüecfyle t ektlv açış nutkunu verirken Teknik Üniversitesi dün törenle açıldı Keklör söylediği nutukta geçen tedris yılı sonunda üniversitenin 4 fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1950
  • 50 bin liralık hırsızlık Doktorun mücevheratını çalan hizmetçi Izmirde yakalandı İzmir,16 Milliyet)Evvelki gün İstanbulda Denizyolları hastahanesi doktorlarından Nevzat İpekçinin evinden 50 bin lira d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1950
  • İzmitteki garip hâdise Bir kadın öldükten bir müddet sonra dirildi İzmit,16 Milliyet)Bugün İzmitte heyecan uyandıran bir hâdise olmuştur.Penbe isimli bir kadın sabaha kar ğı ölmüş,bir sağlık memuru De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1950
  • istanbul'un su derdi Vali.Ânkaradaki temasları sonunda bu meseleyi hallettiğini söylüyor Ankara,16 Milliyet)Üç gündür Ankarada bulunan İstanbul Vali ve Belediye Reisi Prof.Fahrettin Kerim Gök ay bu ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1950
  • 11 inci Millî Türk Tıp Kongresine iştirak eaen doktorlardan bir gıup köşede Celâl Bayar kongreye gelirken)Millî tıp kongresi dün mesaisine başladı Kongreyi açan Sağlık Bakanı,verem afeti hakkında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1950
  • D.P.istişarî kongresi Hüsnü Yaman,Ankaraya davet edildi Perşembe günü Ankarada toplanacak olan Di.P.istişarî kongresine* şehrimiz De mokrat Parti teşkilâtı adına İl İdare Kuruly Başkanı Enver Sai'dcr,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1950
  • Bayar,inönü dün görüştü İnönü'nün şahsını hedef tutan neşriyattan ve Malatya hâdisesinden bahsettiği tahmin edilmektedir CHP.Genel Başkanı İsmet İnönü dün Cumhurbaşkanını Çankaya Köşkünde ziyaret etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1950
  • Truman'm bu geceki nutku Amerikanın Asya siyasetini anlatacak Pearl Harbour,16 A.A.Bugün Amerikaya hareket eden Truman,Wake adasında General Mac Arthur'le yaptığı görüşmeler hakkında Amerikan halkına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1950
  • ün akşam Aksaray ve civarını heyecana veren bir hâdise Dün gece saat 12 sıralarında Langa ve Aksarayı heyecana düşüren bir hâdise olmuş ve gece yarısı arka arka ya atılan tabanca sesleri ve acı çığlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1950
  • Sivil havacılık kongresi bugün Yıldızda toplanıyor Sivil havacılık kongresi bu gün Yıldızda Şale köşkünde açılacaktır.Bu münasebetle Havayolları Genel Müdür Muavini dün bir basın toplan tısı yapmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.10.1950
  • Milliyet'in kur'a isabet eden talihli okuyucularına hediye tevziatı kasımın 4 üncü akşamına kadar sürecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.10.1950
  • Istan Akmft Hu* MAsetan tt» Rekabeti TEFHÎKA NO:86 »ya «AKA Mervan ileVelid arasında münakaşa Velidin müşkül bir vaziyette kaldığım hissetmişti.San ki,sokaktan gelmiş gibi bir tawrla içeri girerek evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1950
  • ir Üsküdar Bağlarbaşı Vey sipaşa No:14/16 da tesis edilen Emniyet Genel Müdürlüğü polis;preventoryomunun açılı.ş töreni 27 ekim cuma günü saat 15 te yapılacaktır.ÇAY ir Sivil Genel Emekli Derneği menf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1950
  • Esrarengiz bir hâdise Gureha hastahanesıne yatacağını bildiren istasyon şefi ortalarda yok Savcılığa dün geç vakit,Cerrahpaşada oturan Semahat isminde bir kadın müracaat ederek kardeşinin 3 aydanberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1950
  • Üniversitede talebe kayıtları sona erdi İstanbul üniversitesinde nam zet talebe kayıtları dün akşam sona ermiştir.Dün akşama kadar Edebiyat Fakültesine 39o.Fen Fakültesine 234 Hukuk Fakültesine 1040,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1950
  • Bir u^tii fabrika kâtibini vurdu Dün sabah Paşabahçe Şişe ve Cam fabrikasında kanlı bil hadise olmuştur.Bir kadın meselesinden çıkan kavga sonunda tabancasını çeken fabric ustalarından Mehmet,kâtip Ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1950
  • Kaatil eroinmanın lüıı sorgusu yapıldı Bir müddet evvel Bakır köy Akıl Hastahanesinde bir cinayet işlenmiş ve eroinman hastalardan Sadettin Çardak isminde biri,bir namus me selesi yüzünden Ahmet Akbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1950
  • HALKINSESİ Gelen cevaplar 4$ Gazetemizin 11.9.950 ta rihli sayısında çıkan Lâmbasız kalan sokak başlıklı yazıya Belediye Makine ve Sanayi Müdürlüğünden şu cevap gelmiştir:«Abbasağada Şehit Kâzım sokağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1950
  • Denizyolları Genel Müdürünün beyanatı Yeni sipariş edilecek Karadeniz tipi vapurların fazla yolcu taşıyabilmesine,ucuz ve sür'atli olmasına dikkat edilecek Devlet Denizyolları Genel Müdürü Cemil Parma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1950
  • Şehremini ci riayeti Sulh Ceza HâkiıııHğince sorguya çekilen kaatil Ajiır Cezada yargılanacak Şehremininde feci bir cinayel işlendiğini ve bir lâstik fabrikasında çalışan Lâtifin 7 aylık hamile olan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1950
  • Ankara Radyosunda verilen ingilizce dersler Ankara radyosunda verilen ingilizce derslerin ilk kısmı bit mek üzeredir.B.B.C.yepyeni bir seri hazırlamıştır.Halen kitap halinde bastırılan bu seride Türkç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1950
  • iktisâdi mevzular Amerikada yetişen Türk tütünleri Bu konuda birçok gazete ve dergilerde hayli yazılar yazıldı.Her sene lüütn mubayaası arifesinde sinirleri gerginleştiren ecnebi ajans haberleri tütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1950
  • mnnumwiiimniitmmw it Suriyeden bir firma Ticaret borsasına müracaat ederek mer çimek,nohut,fasulye,susam almak istediğini bildirmiştir.Durum alâkadar tüccarlara bildirilmiştirir Çapada acılan öğretmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1950
  • Rio de Janeiro Büyükelçi '»Jİz geldi Rio de Janeiro Büyük Eı ~ miz Fuat Carım,dün uçakla memleketimize gelmiştir.Fuat Cavım,senelik iznini go çirdikten ve hükümetle gereken temaslarda bulunduktan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1950
  • Kendisine müteahhit siUii veren bir dolandırıcı Zabıta.Ahmet Nüzhet ismirde bir dolandırıcıyı yakalanıl?ve adliyeye teslim PimİŞtli\Kendisine müteahhit süsü veren sanığın bazı tacirlerin ihale işlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1950
  • SaTondakî filmler Filmi çok methettikleri için biz de görelim dedik.Fakat kısmet değilmiş komşularımızın şerrinden birşey anlıyamadık.Arkamızda bir çift birbirlerini ebedî aşk yeminleriyle kandırmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1950
  • Ramideki cüretkârane soygunculuk had sesi Faillerin,terhis emrini alan fakat henüz elbiselerini teslim elmiyen 5 er olduğu anlaşıldı Pazar sabahı intişar eden nüshamızda Eyüp sutlarında da çirkin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.10.1950
  • Saltıın fabrikatörlerinin toplantısı Önümüzdeki günlerde Ankarada toplanacak olan yağcılık kongresine şehrimizden iştirak edecek sabun fabri katörleri dün Ticaret ve Sa nayi Odasında bir toplantı yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.10.1950
  • Attlee'nin demeci Başbakan,sivil müdaiaa gönüllülerini vazifeye çağırıyor Londra,16 A.A.İngiltere Başbakanı Clement Attlec,millete hitaben dün akşam radyoda yaptığı bir konuşmada,atom bombasının öldür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1950
  • Rusyadaki haberler servisi Lake Success,16 A.A.Birleşmiş Milletlerin Rusyada bulundurduğu haberler ser visine tahsis edilen paranın ve dolayısiyle bu servis personelinin azaltılmasını temin maksadiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1950
  • Kızılhaç müzakereleri 55 devlet atom müdafaası için müzakereler başladı Monte Carlo,16 A.P.Amerika,Rusya ve diğer 55 devlet dün,atom müdafaası için Kızılhaç müzakerelerine başlamışlardır.Demir perdeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1950
  • Batı Avrupanm harp gücü Savunma plânına göre 1953 de 30 tümen hazırlanacak Vaşington,16 A.A.Amerikan dış siyaset cemiyeti tarafından batı Avrupanm askerî ve iktisadî durumu hak kında dün yayınlanan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1950
  • Ağustos böceği Birinci Cihan Harbinde asker zayiatı sivilden fazla,İkinci Cihan Harbinde de sivil zayiatı asketâen fazladır:Bu iki harp arasında havacılığın tekâmülü bütün memleketleri ateş sahası hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1950
  • i İORGULESKU $ff tarafından idare I edilecektir.%J Dekorasyonlar:Yük.Mimar KADRİ EROĞAN tarafından hazırlanmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1950
  • EDEBİ TEFRİKA:TARIK BÜGRA Takdim edilenlerden kadınlar,kendilerine en çok yaraş tığını zannettikleri gülümseyişleriyle başlarını eğiyorlar;erkekler,masanın üzerinden uzattıkları elleriyle Muradın elin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1950
  • arıcı kısa haberler AMERİKADA Cumhuriyetçi partinin namzedi olarak iki defa başkanlık seçimlerinde mağlûbiyete uğ riyan Thomas Dewey,bu mevkie geçmeği ar/u etmediğim,kabul ettiği takdirde General Eise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1950
  • Sabık Arnavut kralı Zogo 8 ekrmde Mısırda doğduğu günü kutlamıştır.Resima» *ral karısı ile birlikte görülmektedir.Sağdaki resimde Fransada misafir bulunan Fas sultanı,lûriste Champs £lysees caddesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1950
  • Israilde buhran Kahine istifa etti,fevkalâde hal ilân edildi Tel-Aviv,16 A.A.israilde dün gece fevkalâde ahval ilân edilmiş ve bu sabah deniz,kara ve hava ihtiyat kuvvetleri silâh altına çağırılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1950
  • Yunanistanda secimler Atina,16 A.A.Başbakan Venizelos,hükümetin,be lediye seçimlerini yeni sene başından sonraya bıraktığını bildirmiştir.Geçen hazirandan beri bu beşinci geri bırakmadır.Bu sefer list
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1950
  • Doğu Almanya'da seçim komedyası Eski Mebusların hepsi yine Parlamentoda kaldı Berlin,16 A.P.Şarkî Almanyanın komünist hükümeti pazaı-günü yapılmış olan genel seçimlerde,halkın yüzde 95 inin,rakipsiz n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1950
  • ANTALYA UMUMÎ NAKLİYAT T.A.Ş.ANTAŞ SEYAHAT BÜROLARI Devlet Denizyolları ile Tekmil Kumpanyaların VAPUR UÇAK Biletlerini hiç bir munzam ücret almaksızın ikametgâhınıza,iş yerinize gönderir.PASAPORT VİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.10.1950
  • En mühim hayvan:insanlık tarihi ile beraber insan bayatında rol oynamaya bağlayan en mühim hayvan hiç şüphesiz köpektir,insanlar birbirleriyle mücadeleye başladıkları aıı« danberi köpeği en sadık bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.10.1950
  • Hie.5 Muha 1 1370 VAKİT VASATİ IIANI Güneş 6.26 12.34 Öğle 12.00 6.26 İkindi 15.07 9.33 Aksan 17.32 12.00 Yatsı 19.02 1.30 İmsak 4.32 10.58 17 Ru.EKİM 4 9 5 0 T.Ev Salı 1366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1950
  • 1 Tatlı dilli;2 Hamur yk'ecekleıin başlıca maddesi,Mükemmel,Asker;3 Tersi)Çerkezlorin bir nev'i;4 Tersi)Güzel himaye eden iki kelime)5 Tersi)Bir göz rengi,Fiyaka Argo)6 Tersi)Piyer Lotinin Türk sevgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1950
  • İSTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar Okuyanlar;Hikmet Rıza Şük rüye Gpkçer.Çalanlar;Sadi Işılay İzzettin ökte.Hüsnü Tü züner 14.20 Serbest saat Konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1950
  • Istanbul Dördüncü İcra Meınıırlıığunaan 919/3025 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmalına karar verilen A.E.G.markalı kimya motoru,kimya makinesi,terazi,paralama bıçağı et asma ğa ve kasaplığa mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1950
  • CİNNET!Güneş grub edeken,cepheye kan rengi bir kızıllık çöktü!Kurşun vızıltıları ve top sesleri arasında bir gün daha sona eriyordu.Aylardanberi ellerinde tutmaya çalıştıkları ufacık toprak parçası,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1950
  • Tiyatro tenkidi Yeni Ses Tiyatrosu temsilleri N.Benlioğlu Yeni Ses Tiyatrosu bu yıl perdesini,tiyatroda dağıtılan el ilânlarında da ifade edildiği gibi,«yeni bir anlayışla» yâni iddialı bir şekilde aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1950
  • OPERATOR m Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvlan kol,bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okçularbaşı No,13 Tel:Muayene:2387G I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562' 1 Çö'korsanları 2 Hücum emri.AR 44394)Çılgın kalpler İkinci hafta)ATLAS 40835)IntermezzotNCİ 84595' 1 Üçüncü adam kim?ELHAMRA 42236» Ku marbaz kız.İPEK 44289)Madam Bovar i Türkç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1950
  • Bütün ümitsizliğine rağmen herşeyin yoluna gireceğini ummuş,yahut ta,aptalca giriştiği işi,bir başka kimsenin sona erdireceğine inanmıştı.Callaghan,bitmekte olan sigarasını attı,bir başkasını yaktı.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1950
  • Harp köpekleri ve oynadıkları roller Baş tarafı 3 üncüde)insanların bulamıyacağı şekL de topraklar altında kalmış 5 yaralıyı bulup meydana çıkarmıştır.Bir Belçika polis köpeği de bir sene zarfında 200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.10.1950
  • JtltUtyet '^ONE FİATLAH1 Senelik 28 Liradır 6 Ayiık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN HATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Mra 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfan santim' 2 Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.10.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Malzeme alım şubesinden Cinsi_Miktarı_Güvenme parası_*25 Cl.lik rakı şişesi 4.370.000 Adet 49163 Lira 50 1.950.000 43875 100 1.200.000 40500 1 Yukarda cins ve miktarı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1950
  • Komünist tedhişi Saigon.16 A.P.Çin Hindistanlı komünist tedhişçiler dün gece Raigon'da ordu personeline mahsus ve 400 den fazla kadının bulunduğu büyük bir umumhanenin önünde toplanan kalabalığa bir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1950
  • 250 bin liralık bir vergi kaçakçılığı Malatya,16 Ankara Ajansı)Burada geniş bir vergi kaçakçılığı hakkında Maliye Bakanlığına ihbarda bulunulmuştur.Miktarı 230 bin lirayı bulan kaçakçılığı takip için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1950
  • Sıtma mücadelesi için Marshall plânından yardım Sıtma mücadelesine daha esaslı bir veçhe verebilmek için Marshall plânı yardım fo nundan 350 bin dolarla 600 ton kadar D.D.T.ve mahlûlleri,1000 kadar pu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1950
  • İzm itteki hadise iBestaıaiı 1 incide* cesedi muayene etmiş ve belediye hekimi de sağlık memurunun ifadesine göre defnine ruhsat vermiştir.Komşu iar defin için hazırlığa başlaıkei;Pembe:Ne yapıyorsunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1950
  • İstanbulun su derdi Bas tarafı 1 incide i suya kavuşacaklardır.Anadolu yakasında da Elmalı'ya iktnci bir su bendi inşası için incelemeler yapılmaktadır.Yakında inşaat ihaleye çıkarı Lacaktır.Şehirde z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1950
  • Bctütarcfı 1 rıcide» Tabanca ile vurulan güzel kız Adetâ korkunç bir polis romanına benziyen dün geceki hâdiseye,geçen sene Nişantaşında cereyan eden kanlı bir vak'a başlangıç teşkil etmektedir.Bunu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1950
  • Millî Tıp kongresi 'Baş t aralı 1 incide' açmış ve ezcümle şunları süj lemistir;«j—Verem ekseriyetle gençleri öldürmektedir.Veremden ölüm yaşı ortalama olarak 20 kabul dilmiştir.Yurdumuzda senede asga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1950
  • Oğlunu öldüren baba Malatya,16 Ankara Ajansı)Çavuşoğlu mahallesinde oturan Riza Küse adında birisi tabancasını temizlediği sırada tetik düşmüş,namlıda ki kurşun Rizanm 17 yaşındaki oğluna isabet edere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1950
  • 11 Genel seçimleri Baş tar alı 1 incide' rak DP.kazanmıştır.Dün akşam gev vakit D.V,D merkezinden secim neticeıe r:tud-kında aşağıdaki malûmat verilmiştir.Evvelki gün yapılan İl Genel Meclisi seçimini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1950
  • Trumanın nutku Bastarafı 1 incide» Beyaz Saraya mensup bir şahsiyetin açıkladığına göre,görüşme esnasında bilhassa Mac Arthur konuşmuş ve Başkan Truman Mac Arthurün Uzak Doğu hakkındaki:yo rüşleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1950
  • Bulgaryaya cevabî notamız dün verildi otanı metni Baş tarafı 1 incide)lesof hic bir akis inandırmamış olduğunu ve mezkûr ka binenin,son notasına açıktan açığa yakışıksız kelimelerle du lu acaip bir it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.10.1950
  • Yeni tip mayın tarama gemisi Londıa,16 A.A.Haber alındığına göre,İngiliz l\gâhları yeni model bir mayin tarama gemisi inşa etmektedir.İngiliz amiralliği bu tezgâhlara 20 kadar mayin tarama gemisi inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.10.1950
  • Vefa Bozası çıktı Hiç bir yerde jubosi yoktur,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1950
  • CONCORDIA UNEI AMFRİKA AKDENİZ ve TÜRKİYE arasında 15 günde bir muntazam posta YOLCU ve EŞYAYI TİCARİYE TVT T ÎT A TTr1 Vapuru 16 ekimde beklenmek-11 JL 11 J\U X te ve 18 Ekimde eşyayi ticariye ve yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1950
  • »RIP 4 saaî ara ROMATİZMA,ADALE,VE SİNİR AĞRILARINI"-GEÇİRİR.Soğuk algınlığında ve Grip başlayıcında,hastalığı önlemek için GRİPİN almağı ihmal etmeyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1950
  • Sahibi;A.N.KARACAN Bu nüslıada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahld Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer-Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1950
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TIYATKÜLARI Ekim Pazar Mati neden itibaren saat 20 30 da RAM KISMI DON JUAN Yazan:Moliere TurKçesi:İ.Galip Arcan Telefon:42157 HlOr KOMEDİ KISMI Gelir Vergisi Mektebi Yazan:L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları LoV-zı.j m im Kümisyonuıiüin 1 Talibi çıkmayan 212 idare numaralı bir adet kasnaklı jeep yeniden pazarlıkla satışa çıkarılmıştır.2 Muhammen bedeii 4500 lira olup muvakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1950
  • Biga asliye mahkemesi yargıçlığından 43b JHazme tarafından açılan gaiplik dâvasında Karabigada tarihten 35 sene evvel ot tüccarlığı yapmakta iken bu tarihte Karabigadan gaybubet eden Mehmet Kemalin ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları İskarpin yaptırılacak Dezenfekte işlerinde çalışan tephirhane memur ve müstahcemleri için beheri 25 lira muhammen bedel üzerinden 40 çift siyah iskarpin pazarlıkhı yaptırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1950
  • Hurda Çuval salısı Hânı Toprak mahsulleri ofisi Konya bölge müdürlüğüne!n 1 Konyada hububat silosu karşısındaki malzeme ma'azamızda mevcut 4600 Kg.kadar hurda hububat çuvalı ile 5O0 Kg.kadar hurda ört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1950
  • Sağlık ve sosyal yardım Bakanlığından 40 Lira maaşlı Erzurum Numune Hastahanesinde Bakteriyoloji ve intani hastalıkları mütehassıslığı 40 Lira maaşlı Erzurum Numune Hastahanesi Röntgen mütehassıslığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1950
  • Istarıbui Sıhhî Kurumlar/Arttırma vj Eksiltme Komisyonundan Devlet HaslahanelcTİ ile Sağlık Merkezlerinin ihtiyacı bulunan 311 kalem muhtelif ilâç kapal1 zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1950
  • Halihazır harita Yaptırılacak Murafh Belediye Başkanlığından 1 Tekirdağ iline bağlı Muratlı kasabasının halihazır haritası yaptırılacaktır,2 işin keşif bedeli 11080 on bir bin seksen liradır.3 Geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1950
  • 930 Lo'umlu erlerin celbi İstanbul ve Beyoğlu askerlik dairelerinden Muhtelif doğumlulardan kanuni sebeplerle şimdiye kadar geri kalanlar ve 929 Doğ.lulardan sevkden geri bırakılanlar ve kardeşleri as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1950
  • Devlet Denizyolları vs limanları işletme Genel Müdürlüğünden Genel nüfus sayımı doJayısiyle 22 ekim pazar günü saat 9 da kalkacak Mudanya ve saat 18 de kalkacak Çanakkale postalan yapılmıyacaktır,Sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1950
  • Hanımlara Mahsus Çay Salonu* Öğle ve Akşam Yemek Salonları,Aperetif Salonları,Kabare ve:"BİRDEN SONRA,sı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1950
  • Cobin skjara kâtjıtlı satın alını çaktır Malzeme a im şubesinden 1 Mevcut şartnamesi mucibince 78.500 bobin sigara kâgıdı pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık,1/12/950 cuma günü saat 10.30 da Kabat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.10.1950
  • sene yapacağı ılaşmalar Takımımız iki ay gibi kısa bir müddet zarfında,kısa fasılalarla yedi millî maç yapacaktır iki ay iğinde yedi karşılaşma Önümüzdeki futbol mevsimi için Futbol Federasyonu tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor