Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.10.1950
  • Koreye giden savaş birliğimiz için radyodaki neşriyatı oir ko nuşma ile açan Mili!Savunma Bakanı Refik Şevket înce Savaş birliğimiz için radyo günü Radyo neşriyatını Millî Savunma Bakanı bir nutukla a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1950
  • Bulgarlara verilecek notamızın esasları Ankara 15 Ankara Ajansı» Son Bulgar notasrfıa karşı Dışişleri Bakanlığımız taıafır.dan hamrlanan ve Bakanlar Ku rulu tarafından tasvip edilen #cevabî notamız,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1950
  • İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevinin Avrupada tahsilini yapmış olan Soraya Isfendiyarl isimli bir kızla evleneceğini evvelce bildirmiştik.Resimde müstakbel evliler yanyana görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1950
  • İ Validen göçmenler içn rica î-Müthiş bir sefalet manzarasına son yermelidir "s/N/N/N^N/Göçmenlerden l ir kısmı geçen günkü yağmurda geceyi eşyalarının başında ve yağmur altında geçirmişlerdir-Eşyalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1950
  • Büyük bir hırsızlık Bir hizmetçi Dr.Nevzat'a ait 50 bin liralık mücevherat çaldı Cihangirde oturan Denizyolları hastahanesi doktorlarından Nevzat İpokçi'nin hizmetçisi mürüvvet dün evde kimse bulunmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1950
  • Dünkü lig maçları Beşiktaş Vefa ile 1-1,Emniyet Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı Dün oynanan lig maçlarının ikisi de beraberlikle neticelenmiştir.Resimde Vefa Beşiktaş maçından bir enstantane görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1950
  • Gl.Mac Arthur'le görüştükten sonra dün Miamiye dönen Başkan Truman Truman-Mac Arthur tarihi mülakatı Bu mülakatta alınan kararlar.Amerikanın Uzak Doğu siyasetinde yeni bir merhale teşkil edecektir Hon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1950
  • Müsabakamızda kazanan talihli okuyucularımızın hediyeleri hergün 9 19 arasında idarehanemizden verilmektedir tevziat 4 kasım akşamına kadar devam edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1950
  • Sarıyar santralı inşaatın bir an evvel bitmesi için çalışmalar bizi;indirildi Sarıyar tesislerinin slir'atle ikmali için teşebbüse geçen Russel Dorr Sakarya nehri üzerinde Sarıyar mevkiinde inşa edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1950
  • İzmir mahreçli bir habere göre Truman Ankaraya geliyor Bu habere göre Paul Hoffman,Bayar-Truman mülakatının zeminini hazırlamış İzmir,15 Arkadaşımız İlhan Esen bildiriyor)Şehrimizde intişar eden Demok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1950
  • İl Genel Meclisi seçimleri neticelendi Seçimi,D.P.ezici bir çoğunlukla kazandı Bütün yurttan gelen haberler,D.Partinin yeni bir zaferini bildiriyor İl Genel Meclisi seçimleri dün bütün yurtta sükûn ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.10.1950
  • ic Teknik Üniversitede der» leıe bugün başlanacaktır.Bu münasebetle saat 10.30 da 0niversitede bir tören tertip edilmiştir.ÇAY if Sivil Genel Emekli Derneği menfaatine İstanbul Vali ve Belediye Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1950
  • isfis Alenim* Ksnb Hâdiselere Sebep Oian HÂSIMI EMEVI m Rekabeti TEFRÎKA No:85 Bra «AK2K Hz.Hüseyin,Yezide ney'at etmiyordu Mervan,bu suale derhal şu cevabı verdi:Bugün ortada,bir fitne kıvılcımı var.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1950
  • Mensucat işçileri iş verenlerin toplu bir şekilde işçilere yol vermesinden şikâyet edildi İstanbul mensucat sanayii işçileri senelik kongresi dün saat 11.30 da Eyüp Ilalkevinde yapılmıştır.Kongrede İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1950
  • Sivil havacılık teşkilâtı Orlaşark toplantısı yarın yapılacak Milletlerarası sivil havacılık teşkilâtı ikinci ortaşaık hava seyrüsefer mıntakavi toplantısına yarın saat 15 de Yıldız Sarayındaki Şâle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1950
  • Firmaların Ekonomi Bakanlığına müracaatı Son günlerde bazı firmalar,un fabrikatörlerinin fırınSır arasında iark gözettiklerinden ve kendilerinden aylık in alan fırıncılara iyi kaliteden,günlük alanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1950
  • istanbul radyosunda kış devresi programı Radyo Miidiirii Basili Yayı temalarda bulunmak İstanbul Radyosu Müdürü F.Zahir Törümküney,Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ile temaslarda bulunmak üzere A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1950
  • Şehremini cinayeti Kaalilin bugün cüraıümeghud mahkemesine verilmesi muhtemel Şehremininde üç kikinin l lümü ile neticelenen korkunç bir aile faciası olmuştur:Hâdisenin tafsilâtını bildiriyoruz:«Şehre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1950
  • Teknik Üniversite ile Teknik okulda derslere İMiL'iin başlanıyor İstanbul Teknik Üniversitesi fnşaat Fakültesinde derslere bu sabahtan itibaren baştana.ktjr.Bu münasebetle bugün saat 10.30 da Teknik Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1950
  • A-Bir müddettenberi şehri,mizde bulumu Mısır prenseslerinden glvek&rın annesi Sultan Melek dûn maiyetiyle biı likte istanbul vapuru İle Mısıra hareket etmiştir Çemberlitaşta oturan hamal Hüseyin Alaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1950
  • Beynelmilel sivil havacılık teşkilâtı 55 memleketin üye bulunduğu teşkilât,1950 toplantısını 17 Ekimde şehrimizde yapacak Genel merkezi Kanadanın Montreal şehrinde «Milletlerarası havacılık binasında»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1950
  • Bir radyo redaktörünün memleketimiz hakkındaki düşünceleri Memleketimizde geniş tetkiklerde bulunan Londra radyosunun Doğu Avrupa Redaktörü M.Nunns,gazetecilerle yaptığı bir konuşmasında demiştir ki:T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1950
  • Günün büyük derdi Hizmetçi meselesi ötedenberi şehrimizde bir dertti.Şimdi bir illet oldu.Bugün bir evde altı ay oturanı,eski emekdar kalfalar gibi,baş üstünde tutuluyor,aile efradı muamelesi görüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1950
  • HALKINSESI Tasfiye edilen memurlar Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünün 24/1/949 tarihinde mer'iyete giren Kooperatif memurları yönetmeliğinin birinci muvakkat maddesine istinaden 15 20 senedenberi bu teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • SB NT Cenubî Kore kuvvetleri 38 inci arz dairesinin şimalinde ilerlemelerine devam etmektedirler.Yukardaki resimde Cenubi Koreliler komünistlerden aldıkları bir kamyor.'Ia şimale ilerliyorlar.Amerikaâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • Haricî kısa haberler FRAH8ADA Yeni Delhi radyosunun bildirdiğine göre Hindistan Başbakanı Pandit Nehru,16 e kimde yapacağı bir basın kon leransında memleketin Kore ih tllâtindn takındığı tavrı izah ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • Joe Loui&in ikinci teşebbüsü New-York,15 A.A.Milletlerarası boks kulübü başkanı Jim Noris,Joe I.ouis'nin ağır sıklet boks şampiyonluğunu yeniden kazanmak için ikinci bir teşebbüs yapacağını bildirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • Atom bombası Thomas Fugati,Amerikanın 450 atom bombasına sahip olduğunu açıkladı Clintwood.Virjinia 15 l'A.A.Virjinia eyaleti demokrat temsilcisi Thomas Fugati,cumartesi günü söylediği bir seçim nutku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • Amerika hava ordusu kurmay başkanının seyahati Washington,15 A.A.'United Press)Bugün bildiıiidiğinr göre.Birleşik Amerika hava ordusu genelkurmay başkanı General Hoyt Vandenberg Avrupadaki hava tesisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • Tşık sürati hakkında yeni bir hesap Londra,15 A.P.Hükû,met tarafından kontrol edilen Millî Fizik Laboratuvan'na mensup Dr.Louis Essen ışık süVatinin takriben 200,000 milde 11 mil hatalı okluğu hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • Kadınlar ar ası yüzme müsabakası Budapeşte,15 A.A.Kadmlararası serbest yüzme 3X100 metre bayrak yarışında M.caristanli 3 yüzücü yeni bir dünya rekoru tesis etmişler ve bu mesafeyi 2 dakika,41 saniye,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • Hususî bir otomobil direğe çarptı Rafael Morinin isminde birisinin idare ettiği 6075 sayılı hususî bir otomobil dün akşam Mecidiyeköyü civarında bir direğe çarpmış ve içinde bulunan 7 kişi muhtelif ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • İspanyada manevralar General Francoııun Kanarya adalarını ziyareti bekleniyor Madrid,15 A.A.AFP)15 Ekimde resmen başlıyan İspanyol deniz manevraları,Franco Salazar görüşmeleri ve Atlantik Paktı konsey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • Ege vapuru kaza atlattı izmir limanına giren gemi bir şat'a çarparak parçaladı İzmir,15 Milliyet)İstanbul İzmir sür'at postasını yapan Ege vapuru bugün limanımıza yanaşırken bir kazaya sebebiyet vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • Rusya siyasetinde rota değiştiriyor l u vaziyete sebep olan Şarktaki muvaffak iyetsizlik tir Londıa,15 A.A.İngiliz diplomatları.Rusların Korede uğramış oldukları hezimeti unutturmak ve zevahiri kurtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • S&ĞOtımHmmımmmm Bir tarih tekerrürü Dünkü gazetelerde var:içlerinde tanınmış bir aile kadınıyla bir emniyet komiseri de bulunan silâhlı bir şantaj çetesi ağır ceza mahkemesine verilmiş ve Ramide iki o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • Pakistandan gelecek fil Ankara,15 T.H.A.Pakistan hükümetinin Türkiye'ye bir fil,bir kaplan ve bir leopar hediye ettiği malûmdur.Gelen haberlere göre fil pek yakında Doğu Pakistanın Çittageng limanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • EDEBÎ TEFRİKA:16 TARIK BUĞRA Benim korkum bunun zıddı ve büsbütün müthiş;o tarzda konuşmaya başladın ki topumuzu birden maaşlı lara benzetmek niyetinde olduğunu zannetim.Mecit teminat vermek için acel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • D.Almanya seçimleri Almanlar polis tehdidi altında reylerini komünistlere verdiler Berlin,15 A.P.Doğu Almanya pazar günü yapılan seçimlerde reyini polis tehdidi altında komünistlere vermiştir.Komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • Hindiciniye acele yanlıma karar verildi New-York,15 Ankara Ajansı)Amerika Savunma Bakanı General Marshall gece yarışma doğru gazetecileri kabul ederek.Amerikanın Hindiçinİ3'e acele olarak silâh gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • Ruslarla müttefiklerin birleştiği tek iş!Göring'in hazineleri arana arana bulundu Nazi rejimini yıkılma.varıdan Müttefikızı rejimini yıkılmalından sonra bir taraftan Ruslar,öbür ler Nazi şeflerinin bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1950
  • Türk Ocağının durumu gözden geçirilecek Türk Ocağı merkez idare kurulundan Dr.Hasan Ferit Cansever,Fethi Erdem ve Tevfik Noyandan müteşekkil bir heyet bir kaç gün kadar Türk Ocağının umumi ve müstakbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • Hie.4 Muha 1370 16 EKİM 19 5 0 Pazartesi Ru.3 T.Ev 1366 VAKİT VASATİ EZAN!Junes Ogle ikindi Akşam Vaisı imsak 6.26 12.00 15.07 17.32 19.02 4.32 12.34 6.26 9.33 12.00 1.30 10.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • Devlet orman işletmesi Adapazarı müdürlüğünden 1 işletmemizin Karadere bölgesinin Çakallık istif yerinde mevcut 728 adede denk 95,995 metreküp kayın kürek kerestesi açık arttırma ile satı şa çıkarılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • o Vitaminli ÇOCUK MAMASI PA-RO ÇOCUĞUNUZUN SÜT ANNESİDİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • Fransız Profesyonel Boks Maçları Tertip Komitesinden 18 Ekim çarşamba gecesi Spor ve Seıgi Sarayında saat 21 de yapılacak ikinci karşılaşn anın biletleri,bugün saat 10 dan itibaren satışa çıkarılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • Darphane vs damga matbaası müdUıijğünden 1 Ocak 951 sonuna kadar matbaamıza işler bir halde teslim şartiyle bir adet tel dikiş makinesi 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde satıı:alınacaktır.2 Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562' 1 Çl korsanları 2 Hücum emri.AR 44394)Çılgın kalpler İkinci hafta)ATLAS 40835 Tuna ağlıyor.İNCİ 84595» 1 Üçüncü adam kim?ELIÎAMRA 42236 Ku m.arbaz kız.İPEK 44289)Madam Bovari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • 1 Sağlamlık;2 Buğday tatlısı,Kadınların tırnak cilâsı;3 Çok söyliyen;4 Yalancı gösteriş,Midesi boş;5 Helak eden;fi Asalete lâyık;7 Kadınlar,İnilti;6 Yorma."Tersi)Gıda maddelerimizden;9 Yiyecek,Tersi;F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • Memur alınacak Dışişleri Bakanlığından 3312 sayılı Kanunun üçüncü maddesi hükümlerine ve olbaptaki talimatına uygun olarak Dışişleri Bakanlığına müsabaka imtihanı ile memur alınacaktırimtihana iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • ISTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pl,13.45 Şarkılar.Okuyan:Belma Ül man Çalanlar:Emir Kemal.Ercüment Batanay.Yorgo Bacaııos,Kemal Niyazi Soyhun 14.20 Serbest s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • m Callaghan,evin arka tarafında uzanan geniş çimenliği kateden keçi yolunda yürüyordu.Bulut kümelerinin arkasından yavaş yavaş sıyrılan ay,yolu hafif aydınlatıyordu.Çimenlerin sonunda alçak bir duvar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • Bolvadin Belediye Başkanlığından 1 2134.03 lira bedel;keşilli kanalizasyon üzerinin betonarme örülmesi işi 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur_2 25.10.950 tarihine müsadif çarşamba günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • Hayrat onarımı ilânı Kocaeli Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Gebzedo Çoban Mustafapaşa camii onarımı.2 Keşif bedeli 10410)lira 84)kuruştur.3 Eksiltme 18/10/950 çarşamba günü saat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • İLAN Ankaıa Veteriner Olculuna,tam devreli liseleri bu yıl pekiyi ve iyi derecede bitirmiş,olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartiyle üt'ienci alınacaktır.Diğer giriş şartlan Askerlik Şubelerinden ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • Gölcük Teısanesi Genel Müdürlüğünden Tersanemize birinci sınıf elektrikçi ile ambar ve keşif işlerinde yetiştirilmek üzere lise mezunu ve askerlikle ilgisi olmıyan yevmiyeli memur alınacaktır.Yetişmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • Sm OPERATÖR Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okçuiarbaşı No,13 Tel:Muayene:23876 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • f Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahilî hastalıklar mütehassisi.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nUshada yazı islerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • Malzeme alım şubesinden 1 Mevcut şartnamesi mucibince 1000 kilo parlatma verniği müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 24.10.950 salı günü saat 10 30 da Kabataş Genel Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Levazım aıım komisyonundan 1 lyidere «Rize» Kereste Fabrikasından İstanbul ve Samsuna getirilecek azalır 700ü M3 kerestenin nakli işi pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • İzmir Belediye Başkanlığından:1 inönü caddesinde Güztepeden itibaren Güzelyah istika metindeki tramvay rayları arasındaki 4,5 metre genişliğinde parke döşemesinin geceleri çalışmak şartiyle tamiri işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1950
  • KOK KÖMÜRÜ Wtmit Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi istanbul Şubesinden Günler* Devam eden tevziata ait haftalık beyanname numaraları Fatih Eminönü Kadıköy Üsküdar Kozlucahan 16.10.950 17.10.950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.10.1950
  • 16 EKİM 1Ü5U milliyet 8 ATFA.1 Tıp kongresi toplanıyor Ankara 15 Milliyet)On birinci Millî Tıp Kongresi yarın saat 11 de Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde toplana çaktır.Kongrenin açılısı münasebetiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.10.1950
  • Fransızlarla yapılan Bokskarş çıkarılacak neticeler Dün 1 1 berabere olarak neticelenen Vefa Beşiktaş maçında Beşiktaş muhacimleri Vefakalesini zorluyor.Beşiktaş Vefa maçı 1-1 berabere bitti lı bir oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor