Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.10.1950
  • Savaş birliği Koreye varıyor Tokyo,13 T.H.A.General Mae.Arthur karargâhından bugün bildirildiğine göre Korede milletlerin hürriyeti için çarpışmak üzere Türk Hükümeti tarafından gönderilen birlik pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1950
  • Pamuk f iatları Hükümetin yeni kararı bütün müstahsilin yüzünü güldürdü Adana,13 Milliyet)Çukurovalı pamuklu mensucat sanayicilerinden bir heyetin Ankaraya giderek pamuk satışlarının şartlara bağlanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1950
  • Istanbul Emniyet teşkilâtı Ankara,13 Milliyet)Bir müddet evvel İstanbul Emniyet teşkilâtının idarî şeklinde bir değişiklik yapılması düşünülmüş ve Beyoğlu,Üsküdar ve İstanbul cihetlerinde ihdas edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1950
  • '¦"tfü-^^^few Jmm Ankaraya gelen İktisadi İşbirliği idaresi eski başkanının evvelki gun Reisicumhur taralından kabul edildiğim dün yazmıştık yukarıdaki resimde bu kabul resmi görülmektedir.Kabine dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1950
  • Ava Gardner-Frank Sinatra Meşhur Amerikaw şarkıcısı Krank Sinatra bir senedenberi Hollywood'un en güzel yıldızlarından biri olan Ava Gardner'i Avrupa kıtasında ve bilhassa İspanyada adım adım tekip et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1950
  • Milliyetin talihli okuyucularından büyük bif ekseriyeti kendilerine isabet eden hediyeleri almışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1950
  • Amerikadaki askerî heyetimiz n faaliyeti 0 Daha fazla askerî malzeme istiyoruz Amerikadaki Heyetimiz bn isteğimizi temin için askerî çevrelerle temasa geçti Ankara,13 Ankara Ajansı)Bir hafta önce meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1950
  • Gıda maddeleri ve kontrolü işi Bir ajans telgrafı Sağlık Bakanlığının bütün yurtta gıda maddeleriyle mezbaha işlerini sıkı bir kontrola tâbi tutmaları,nizamnamelere muhalif hareket edenler hakkında şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1950
  • Ankaranın başkent oluşunun yıldönümü Vumx Ankara'nın başkent oluşuhun yıldönümü münasebetiyle Atatürk'ün muvaklcat kabrine çelenk götürülüyor.Ankara,13 Milliyet)Ankaranın hükmet merkezi oluşunun 27 ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1950
  • Randevu evinde cereyan eden kanlı hâdise Hâdisede bir erkek müşteri yaralandı,ev sahîbî hakkında da genç kızları fuhşa teşvik suçundan ayrıca takibata geçildi Yukaraakl resimde başta [Solda 1 ev sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1950
  • Fikir işçileri kanun tasarısı Çalışma Bakanlığındaki komisyon tasarının son şekli üzerinde çalışıyor Ankara,13 Milliyet)Ça lışma Bakanlığında hususî bir komisyonun hazırlamakta olduğu fikir işçileri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1950
  • Itigvle Lie T.Lie' n i n yerine kimse seçilemiyor Bu yüzden Birleşmiş Milletlerin Genel Sekretersiz kalması muhtemel Lake Success,13 A.A.Trygve Lie'nin yeniden Bir Devamı Sa.5.Su 7 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1950
  • Truman Mac Arthur mülakatının önemi Mac Arthur'lxM zaferiyle ne?eele nen son Kore taarruzunda bir Ku zey Koreli er.Birleşmiş Milletler ordusundan bir Amerikalıya teslim oluyor.[Yazısı 5 nci sayfada]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1950
  • Bulgar hezeyanı Bulgar Dışişleri Bakan Yardımcısı akla gelmedik iftiralarda bulundu Sözde 200 Bulgar vagonunu gaspetmigiz.Ankara 13 Anka)Buraya gelen malûmata göre,Bulgar Dışişleri Bakan Yardımcısı Ji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • Seyrüsefer işleri icirj yaptırılacak olan ışık tertibatı Şehrimizdeki motorlu naKil vasıtalarının çokluğu ve seyrüseferi idare eden memur kadrosunun azlığı karşısında 6 ncı Şube Müdürlüğü,seyrüsefer i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • KISA HABERLER if Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay şehrin Anadolu yakasındaki su tahdidinin kal dırılması için alâkalılara emir vermiştir.Şişli havalarda şehir hatlarına işliyen vapurların uğrıyacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • telâm Aleninde Kanfe Hâdiselere Sebep Han HÂSIMI-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA NO:84 Ziya ŞAKIR Yezid,Muaviyeden hilâfet vüzülünii aldı Muaviye,son derecede müteessirdi.Bu mağrur ve saltanat düşkünü Em'evi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • TÖREN:if Yarın,Pertevniyal Li sesinin kuruluş ve açılış yıldönümüdür O gün okulda bir açılış ve kutlama töreni yapılacaktırif Teknik Üniversitede derslere 16 ekimde başlanacaktır.Bu münasebetle 16 eki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • Askeri bahisler aset sn II Sevkulceyşi takibin)bazı politik mülâhaza ve teenniler yüzünden geciktirilmesi,komünistlere kuzeyde yeni müdafaa mevzileri tesis avantajları vermiştir.Nitekim gelen son dikk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • italyan elçisi dün Valiye veda etti Mısıra tayini üzerine memleketimizden ayrılacak olan İtalyan Büyük Elçisi Don Renato Perunas dün Vali ve Belediye Reisini ziyaret ederek veda etmiş ve Türkiye'de ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • Aklî muvazenesini kaybeden bir çocuk arkadaşını boğmağa kalktı Dün İstinyede,bütün muhiti heyecan ve teessür içinde bırakan bir hâdise olmuştur.Bu semtte oturan Kâmil isminde bir tacirin 5 yaşlarındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • 'W-ibret Dün ve bugünkü «kışlar Artık tkış geldi firak açmadadır sineme yâre» diyenler yok.Çünkü havaların soğuması şimdi çaylarda balolarda buluşmalara ve anlaşmalara vesile oluyor.Fakat geçmiş zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • Karadenizde fırtına başladı Bir kaç gündenberi Karadenizde şiddetli bir fırtına hü küm sürmektedir.Bu yüzden Karadeniz vapuru Zonguldağa uğrayamamış ve Ereğli limanına sığınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • 17 yaşındaki bir gencin ırzına geçmek istemişler Emniyet makamlarına müracaatta bulunan Esat Şimşek isminde 17 yaşlarında bir genç Galata sakinlerinden Ali,Osman ve Şefik isminde üç şahsın zorla ırzın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • intihara teşebbüs eden kız Dün sabah,Gülhane parkın da heyecanlı bir hâdise olmuş ve Divanyolunda Cebeci sokakta oturan 10 yaşlarındı Semra Usanmaz isminde gü zel bir kız Saıaybuınundan kendisini deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • Tarım komisyonu üyelerinin tetkikleri Şehrimizde bulunan iktisadî işbirliği tarım komisyonu üyeleri,dün öğleden sonra Toprak Mahsulleri Ofisine giderek balık müstahsillerinin de iştirak ettiği bir top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • Sular idaresi 1 milyon lira istikraz edecek Şehir Meclisi toplantılarının 27 ekime katlar uzatılmasına karar verildi istanbul Şehir Meclisi dün saat 15 te Ferzan Arasın başkanlığında toplanmıştır.Geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • Istanbul Üniversitesine kaydolunan namzet talebeler İstanbul Üniversitesinde namzet talebe kayıtları pazartesi akşamına kadar uzatılmıştır.Dün akşama kadar Tıp Fakültesine 501,Hukuk Fakültesine 810,İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • Vali bu akşam Ankara'ya gidiyor İstanbul Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay bu akşam Ankaraya gidecektir.Vali An karada kaldığı müddet zarfında Başbakan ve diğer Bakanlarla Vilâyet ve Belediyeye taallû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • Çirkin bir hâdise iki öğrenciye sarkıntılık etmek istedi.Yüz bulamayınca dövmeğe kalktı Dün öğle üzere Kapalıçarşıda çirkin bir tecavüz ve sar kıntılık hâdisesi olmuştur.Şehrimizdeki kız liselerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • HALKINSESI Başıboş köpekler Atalarımız,İstanbuîun üç şeyi meşhurdur derler.Bunlardan birisi çamuru,ikineisi dilencisi,diğeri de kö pekleridir.İstanbul gibi medenî bir şehirde köpek,çamur ve dilenci bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • Zararlı neşriyat-Ressam Kemal Sönmezlerdin Fransa'dan getirtilmesi için teşebbüs* geçildi Komünizm propagandası yapmak ve millî hisleri renci de edici mahiyette neşriyatta bulunmak suçu ile tevkif edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1950
  • Bıçakla yaraladı Dün saat 15 raddelerinde Beyazıtta,Çadırcılar içinde kanlı bir hâdise olmuş ve Baki Rüstemoğlu isminde birisi küçük bir mesele yüzünden kavgaya tutuştuğu Beşir İskenderi bıçakla muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.10.1950
  • Amerikanın dış siyaseti Amerikan lejyonunun kongresinde zecrî kararlar alındı Los Angeles 13 A.A.Amerikan Lejycrfıunun senelik kongresinde murahhaslar uv.un müzakerelerden sonra Tınmanin Dışişleri Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1950
  • Satranç takımı ile yapılan propaganda Londra 13 T.H.A.Burada en işlek caddelerden biri olan Piccadilly caddesindeki bir dükkânın vitrininde bir ingiliz diplomatının Moskovadan getirmiş olduğu Satranç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1950
  • Amerikanın yeni silâhlanma plânı Haziran ayına kadar 2 milyon 100 bin asker,62 hava grupu,905 gemilik bir harp kuvveti hazırlamak için projeler yapıldı Vaşington,13 A.A.United Press)Birleşik Amerika A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1950
  • Sümerbankm ilk satışı Adana 13 Milliyet)Sümerbank Ceyhandaki Çırçır fab rikasını 450.000 liraya satmıştır.Beş kişi olan alıcılar Ceyhan ve Kadirli ilçeleri halkından çiftçi ve tüccardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1950
  • Kore'nin ^tikbali^ Korede Güney Korenin hükümranlığı tanınacak Lake Success.13 A.P.Birleşmiş Milletlerin yeni teşkil edilmiş olan Kore ko misyonu,dün Avusturalyanm teklifi ile,Kore Cumhuriyetinin yaln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1950
  • Endonezya Reisicumhuru Soekarno CenuM Sumalreryı zryaret etmiştir.Resimde «roekamo.Sumatranın asil ailelerine mensup lcızlavia birlikte görülmektedir.Fas sultanı Seyid MuhanfmeâBin Yusur.Fransız nUkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1950
  • Dünyanın enteresan bir köşesi Yaşayan ölüler diyarı:AYNAROZ!Üstünde dişi kuşların bile uçamadığı yere,kadın denilen mahlûk,ince sesli erkek lerin hududundan içeriye giremedi.İçinde bir tek dişi hayvna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1950
  • Biz,bize benzemiyoruz Kültür)kelimesinin biri umumi,biri ilmi olmak üzere iki mânası vardır;Umumî mânasını herkes bilir;ilmî mânası büsbütün başkadır.Kültür etnolojisi,yahut etnografyası)ismiyle yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1950
  • Hiçbir zaman kafi ve umumî hükürri vermemeli Hurremciğim.Bu,duygulara teslimiyet demektir ki insanı çok defa yanıltır,bazan dn gülünç yapar.Hurrem kıpkırmızı olmuştu.Doktor geri dönmeyi daha faydalı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1950
  • Hibrit mısırı yetiştiriliyor Türkiyede de Hibrit mısırı yetiştirilmesi hususunda girişilmiş olan çalışmaların birinci safhası tamamlanmıştır.Ta rım Bakanlığı ile birlikte çalışmakta olan profesör Jugc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1950
  • İngiltere ile Yemen arasında Londra,13 A.P.İngiltere ve Yemen,dün,diplomatik temsilciler mübadelesi ve hudut ihtilâflarının önüne geçilmesi için makine kullanıl ması hususunda mutabakat temin etmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1950
  • Suıiyede karışıklık Beyrut,13 A.A.Reuter)Şamdan gelen bir habere göre yanlarında hafif makineli tüfek bulunan dört kişi Suriye ordusu genelkurmay başkanı albay Edip Çiçekli'yi öldürmeğe teşebbüs etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1950
  • Almanyada bir hâdise Berlin 13 A.P.Dün sarhoşluk saikasiyle Batı Ber lin'de bir hâdise çıkardığı için tevkif edilen Sovyet ha va kuvvetlerine mensup bir teğmen Ruslara iade edilmiştir.Rus subayı Sovye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1950
  • Bursada yağmur ve kar yağdı Bursa,13 Milliyet)Dün gece yarısından sonra şiddetli bir soğukla başlıyan yağmur bugün öğleden sonra kara çevirmiş ve şehrin civarındaki tepeler karla örtülmüştür.Uludağa d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1950
  • Bir hukukçumuzun muvafakıyeti Birleşmiş Milletler vesayet Konseyi Güney Doğu Asya si yası bölge mütehassısların dan Muammer Baykan Or ganizasyon Genel Sekreterliğinin emriyle bir derece terfi ttirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1950
  • Milletlerarası Bankadan borç para alıyoruz Vaşington,13 A.A.United Press muhabirinin yetkili bir kaynaktan öğrendiğine göre milletlerarası banka önümüzdeki iki ay zarfında 4 mem lekete ve bu arada Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.10.1950
  • 1 On metrelik ölçü.2 Duman kiri;tersi)İçi.ide bulunduğumuz zaman;Genişlik.3 Meşhur bir bestekâr.4 iyi hava elan S Mahkeme ilâm ve m olu r-ıatının tahrir u^ulü;ttrai)Mr millet.6 Serbest söyleyiş,7 Ters
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13 00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13 45 Saa eser I«ri Oyun havaları.Çalanlar:Laika Karabey ve arkadaşları 14.00 Radyo salon orkestra* sı korneri 14.30 Serbest saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1950
  • Sevilmek istiyordum!«Sevgili kardeşim:Bugü.sana uzun bir mektup yazmak,ruhumun gizli kalmış bir köşesini gözlerinin önüne sermek maksadiyle kalemi elime aldım.Bilmem,bir az sonraki düşüncem ne ola cak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1950
  • Yaşıyan ölüler diyarı:Âynaroz Baş tarafı 3 üncüde)nrştır Som altından yapılmış şamdanlar,kıymetli taşlarla iş lenmiş avizeler bu manastırları aüsliyen ve paha biçilmez birer eşya haline konmuştur.Bu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1950
  • J Hie.14 Ru.2 EKİM 1 Muhct 1 9 S 0 T.Ev 1370 Cumartesi 1366 VAI [İT VASATİ EZANİ Güne fi.26 12.34 Öğle 12.00 6.26 İkin d i 15.07 9.33 Ak.ram 17.32 12.00 Yat.19.02 1.30 tmsa k 4.32 10.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1950
  • Lionel'in kayboluşuna,önceleri kötü bir şaka gözüyle bak mıştım.Üzerinde durulmıya değmez,diyordum.İşi ciddiye alamıyordum,bir türlü.Amma,şimdi.Korkuyorum.Callaghan,gülümsedi ve:«Birşeyler içseniz,iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1950
  • SERBEST İTHAL REJİMİ [Avıupalılararası iktisadî işbirliğine dahil memleketlerden serbestçe ithal edilecek mad deleri gösteren listenin devamını veriyoruz.Tamamının sıkleti 50 kiloya kadar diğer makine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 12562' 1 Çöl korsanları 2 Hücum emri.AR 44394)Çılgın kalpler İkinci hafta)ATLAS 40835» Tuna ağlıyor.ÎNCİ 84595' 1 Üçüncü adam kim?ELHAMRA 42236» Ku marbaz kız.İPEK 44289)Madam Bovari T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1950
  • r.Hafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahili hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye ka-daf tstanbul Divanyolu N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Marshall plânından yeni yardım Ankara,13 Ankara Ajansı)iktisadî İşbirliği idaresinden öğrendiğimize göre son hafta içinde Marshall plânı yardım fonundan 104 bin dolar temin edilmiştir.Son haftanın yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Emniyet Müdürünün demeci Ankaradan aldığımız bu ha ber hakkında bilgisine müracaat ettiğimiz Kemal Aygün demiştir ki:Bu hususta kati bilgiye sahip değilim.Ankara 6 ncı Şube Müdürü Zeyyat Koval İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • {Yugoslavya Afatı Beügrad,bu yolda çıkan haberleri yaianiadı Belgrad 13 A.P.Yu goslavya bugün askerî bir anlaşma için Atlantik Paktı dev ]etleriylc-müzakereler yap makta okluğu ve batıdan askerî yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Bir tayyarecimizin geçirdiği kaza Bursa,13 Milliyet)Dün akşam şehrimizdeki tayyare alanında müessif bir kaza olmuştur.Tayyarelerin makine li tüfeklerini muayene eden yüzbaşı Cemal Yazıcıoğlu,bir makin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Gıda maddeleri ve koatrolu işi 'Başmakaleden devam» siyahlanmış sebzeler,manav larda yarı yarıya ezilmiş,çürümüş ve çamur haline gelmiş meyvalar artık müşteriye sürülmiyecek mi.tçinde tereyağından baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Randevu evinde cereyan eden kanlı hâdise Evvelki gece Taksimde ortalığı heyecana veren kani' bir hâdise olmuştur.Feridiyc caddesinde 38 numaralı apartmanın en alt ve en üst katlarını işgal eden Kürt F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Pamuk fiatları Baştarafı 1 incide* best bıraktığını açıklamış ol ması Adana piyasasını yeniden canlandrmış fiatlar d ı azamî 305 kuruşu bulmuştu.Ticaret ve Ekonomi Bakannğınm bu açıklaması karşıcın da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Korede müthiş deniz savaşları Tokyo 13 A.A.37 harp gemisi aralarında Amerikan donanmasından Missouri de olduğu halde bugün kuzey Ko re sahilinde tam Sovyet hududu güneyinde 105 mil uzun luğunda bir bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden Mektep talebesi için lüzumlu 1.40 cm,er.inde siyah gö^üslUklSk satenin beher metresi 300 kuruttan Bahçekapı ve Beyoğlu mağazalarımızda satılmakta olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • T.Lie'n ı *n tarafı 1 incide)leşnıiş Milletler genel sekre terliğine seçilmesinde Rusyanııı vetosunu kullanması ile hasıl olan çıkmaz ve Polonya Dışişleri Bakanı Modzelewski nin bu adaylığın Güvenlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Bulgaryaya verilecek cevabî nota görüşüldü Bafitarafı 1 incide1 nıiz ve Bulgar notasına verilecek cevap meselesi ile Bulguristandan gelen göçmenlerin bir an evvel iskânları için alınması gerekli âcil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Paul Hofiman Rumaya hareket etti Ankara,13 A.A.İki gündenberi ş el trim izin misafiri bulunan ve Amerika birleşik Devletleri Başkanının is teği üzerine Marshall plânın dahil memleketler iktisadî i bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Amerîkadakî askerî heyetimiz iBaştaraiı 1 incide)tarafından açıklanmıştır.Bu heyet gazetelerde bahsedilmiş olduğu gibi,Atlantik Paktı meseleleriyle alâkadar olmayıp,Amerikanın askerî yardım faslından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • En büyük petrol hattı Suudi Arabistan Sayda petrol hattı iki aya kadar tamamlanacak Adana.«Milliyet)Dünyanın en büyük petrol hattı olan 10G7 millik Suudi Ara-bistcm Sayda yolunun inşası sona ermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Emniyet teşk'lâtı Baştarafı 1 incide)bulunacak bir Emniyet Baş Müdürlüğüne bağlanmasına prensip itioariyle karar verilmişti.Bu kararın kuvveden fiile çıkarılması bir gün meselesidir ve bu maksatla Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Keşmirde karışıklık Asî Gulâm Abbas mahalle aralarında makinelitiifekle halkı tarıyor Yeni Delhi,13 'T.H.A.Keşmir'in Pakistan idaresi altındaki kısmında halkın kor ku içinde olduğu haber alınmıştır.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Yeni Bulgar hezeyanı Baştarafı 1 incide)Jiskof,bu arada,Kapıkule hudut geçidinden Türkiyeye girmek istiyen yüzlerce göçmene karşı Türk askerleri nin silâh çekip havaya ateş açtıklarının ve göçmenlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Truman Mac Arthur mülakatının önemi Fairfield,«Kaliforniya»,13 A.A.Afp)Birinde Başkan Truman ve maiyetinin,diğerinde de gazete,radyo sinema ve televizyon temsilcileriyle başkanlık muhafızlarının bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Polislerin yeni kıyafetleri Ankara,13 Ankara Ajansı)Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin yeni kıyafetlerini tespit etmiş bulunmaktadır.Yeni kıyafet açık yaka uzun pantalondur.Ancak yeni elbiseleri yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • s;bi:v N.K a r a c a n Bu nüshada yazı işlerini i'iilen idare eden:Vahid Ramii H;Ç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Sirkeli Matbaası Basıldığı yer;Sbüz/iya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • At yarışlorı Hatun,Cebel'den revanşı alabilecek mi?Yarışların programı ve tahminlerimiz:1 İNCİ KOŞU:Alinari koşusu,ikramiyesi 2,100 lira;me safesi 2000 liradır.Sürşajlıdır.Kayıtlı atlar:1 Doreo 61,2 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Yükleme Boş«tma va Taşıma İşleri Yatırılacak Toprak Mohsuleri Ofisi Islan ul t ö!ge M^d rlüğünden 1 Bölgemize bağlı Tekirdağ ve Çorlu ambarlarına gelecek ve bu ambarlardan gönderilecek ofisimize ait h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Bolvadin Belediye Başkanlığından 1 2134.03 lira bedeli kesifli kanalizasyon Özerinin beton arme örülmesi işi 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur,2 25.10.950 tarihine müsadif çarşamba günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • Piyasa hakkında Ticaret Bakanlığına verilen rapor Ehemmiyetli hâdiseler günü gününe,diğer hâdiseler haftada hir bildirilecek Bölge Ticaret Müdürlükleri Ticaret Odasıyla işbirliği yaparak piyasanın sto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7 84 100 Dolar 2S0.00 100 Fransız Fr.080-080 100 Üret 044.12ü 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 isveç kronu 54.1250 100 Eseudos 9.7390 Serbest piyasada DÖVİZLER Dolar takas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1950
  • ve türlü ihtiyaçlarının tatminine büyük bir ehemmiyet vermektedir.Bu itibarla bu mesele ön plânda ele alınmış bulunuyor.Maddeten imkân dahilinde olan her türlü tedbire tevessül edilerek meselenin en k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.10.1950
  • Tokatta yapılan Aktan kupası maçlarının finali Vali Aktan kupası ma-larında şa Şeker Fabrik Turhal,11 Milliyet)Vali Aktan kupası final maçı 1.10.950 pa/ar günü Tokat Şehir stadında oynandı.Hava yağmur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1950
  • L;g Maçları Bugün Fenerbahçe Beykoz,Galatasaray Tst.Spor karşılaşıyor Bugün yapılacak olan limaçlarının üçüncü hafta kar şılaşmalan,Fenerbahçe il Beykoz,Galatasaray ile de İs tanbulspor arasında oynan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1950
  • sss' ŞEKERCİ Ali Muhiddin Hacı Bekir KADIKÖY ŞUBESİ Tevsi ve salon ilâve edilmiştir.Gayet lüks surette tefriş,edilen salonların tezyinatı için KADIKÖY ŞUBEMİN Bir kafta kadar kapalı bulunacağını muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1950
  • Ksdıköy As.Şubısi L'şk.dan:1485 sayılı kanun gereğince verilmekte olan tütün İkramiyesi yoklamalarına başlanmıştır.Şubede kayıtlı malûl subay er ve şehit yetimlerinin her çün öğleden sonra 15 kasım 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1950
  • Level orman işletmişi Aoap^zarı müdürlüğünden 1 işletmemizin Karadere bölgesinin Çakallık istif yerinde mevcut 728 adede denk 95,995 metreküp kayın kürek kerestesi açık arttırma ile satı şa çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1950
  • Fransız Profesyonel bo karşılaşmalarını bu gece ya II r^^^V^VNA/62 kiljda Gui.bert Ro ani ile Gustıvs Parrot arajıı.a yepıhcak olan karşılaşma,Avru a tüy sıklet campiio lıfu namzedini Oltaya I opısı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1950
  • ıılml Belediyesi TİYATROLARI Ekim Pazar Mati neden itibaren saat 20.50 da RAM KISMI DON JUAN Yazan:Moliere esi:İ.Galip Arcan Telefon:42157 KOMFDI KISMI Gelir Vergisi Mektebi Yazan:Louis Verneuıi ve Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1950
  • HUUtyet ABONE FIATLAH1 Senelik 98 Liradır 6 Ayiık 5 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lir* 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfası sant'm' 2 Doğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1950
  • Vitamini» ÇOCUK ÇOCUĞUNUZUN SUT ANNESIDIR.WIMiiiii ıiTOTnnı—OTıTMiifrııiMi—ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1950
  • Ista bul Emniy.t Sandığındın Emniyet Sandığına borçlu ölü Ali Haydar Acar Şakir Oblu vârislerine ilân yoliyle tebliğ:50/797 Bay Haydar Acar sağlığında:Beşiktaş Türkali mahallesi eski Imamzade yeni Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1950
  • ŞİMDİYE KADAR MÜNHASIRAN LÜKS MODELLERE MAHSUS BİR İMTİYAZ OLAN OTOMATİK MÜREKKEP DOLDURMA MEKANİZMASI İOVCH UOW/V BUNDAN BÖYLE SHEAFFERSİN BÜTÜN DİĞER MODELLERİNE TEŞMİL EDİLMİŞTİR.Böylece Sheaffer's
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor