Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.10.1950
  • Lâğvedilen Maliye Şubeleri 21 frahs I şubesi yerine 11 adet vergi dairesi kuruldu Gelir Vergisi Kanununun tatbikatı neticesinde şehrimiz deki vergi şubelerinden bir kısmı kaldırılacak,diğerleri ne de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1950
  • Memurların maaşları artıyor Maliye Bakanı Mevcut şayiaları tekzip ederek Gelir Vergisi kanununun tamamen tatbik edileceğini söyledi Ankara 12 Milliyet)Gelir vergisinin bu ser.e tatbik edilip edilemiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1950
  • G ö ç m e n 1 e r köylere yerleştiriliyor Bunlar için muhtelit' yerlerde yeni binalardan mürekkep köyler kurulacak Ankara,12 Anka)Bulgar notasından evvel ve sonra olmak üzere bugüne kadar Bulgaristand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1950
  • Genelkurmay Başkam ile ğ Birinci Ordu Müfettişi Boğaz bölgesini teftiş ettiler Şehrimizde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut,dün öğleden evvel beraberinde Birinci Ordu Müfettiş Vekili Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1950
  • oruştu Hoffman,seyahatinin Marshall yardımının azaİması mânasını tazammun etmiyeceğini söyledi ve bu yardımın iyi işlediğini bilhassa belirtti Hoffman ve refakatindeki zevai Dışişleri Bakanımızı ziyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1950
  • Edirne müzakereleri Yunan umumî valisi ile temaslar sona erdi İki gün devam eden müzakerelerde Yunan Bulgar hudut hadiseleri ve Meriç nehri vaziyeti ile göçmenler meselesi bahis konusu edildi Edime,12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1950
  • Zabıtaya muhalefet modası 1918 mütarekesi esnasında Türk polisima^üalüta vn Tatavla ayak takımları tarafından «voyvo» nidalariyle tahkir edildiği günlerdeydi.İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1950
  • Kore savaş birliğimize hususî erzak verilecek Korede kendilerine hususi erzak verileceği Llidrrilen kahraman gıdaların ver»,nesi ftar&rlaş-Mehmeıcikler s'i.ahnt halinde tırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1950
  • Profesyonel Fransız boks takımı dün uçakla geldi Günlerdir merakla beklenen Fransız profesyonel bok sörleri,dün akşam saat 13.20 da bir Fransız uçağıyla Yeşilköye gel&for.U';ak alanında Boks Federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1950
  • Truman Mac Arthur mülakatı •N/^N/^N^N/N^ ruman,Pasifik'e ün hareket etti Görüşmenin bîr âdâda veya daha ziyade Missouri zırhlısında yapılağı haber veriliyor Mülakatın gündemi hazırlanmış bulunuyor Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1950
  • Milliyetin talihli okuyuculannd büyiik bir ekseriyeti kendileri isabet eden hediyeleri almış Tevziat 4 kasımda sona erecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • 18 bin kaçak dinamit kapsülü bulundu Kaçakçıların tevkif edildiğini bildiren Tekel Bakanı yakında piyasaya üç cins kadın sigarası çıkarılacağını söyledi Bir müddettenberi şehrimiz,de bulunan Gümrük ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • Cumhuriyet bayramı hazırlıkları Dün öğleden sonra Vali Muavini Fuat Alperin başkanlığında toplanan bir komisyon Cum huıiyet bayramı hazırlıkları ile mesgui olmuştur Her sene bayramda vilâyet tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • E.T.T.İdaresi Alman firmasından 50 otobüs daha alamıyacak E.T.T.idaresi bir kaç gün evvel bir Alman firmasına 50 otobüs sipariş etmişti.Firmanın numune olarak şehrimize gönderdiği otobüsün tecrübesi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • «ân Atande b* Hâdısetere Stbep Man HASIMI EMEVI Rekabeti TEFRİKA NO:83 »ya «AKÜ Hastalanan Muaviye son günlerini yaşıyor O zaman Muaviye artık söyliyecek söz bulamamıştı:Pekâlâ.Ibni Zübeyre,yarın ceva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • TÖREN:ir 15 ekim Pertevniyal Lisesinin kuruluş ve açılış yıldönümüdür O gün okulda biı aç;hş ve kutlama türeni yapılacaktır.KONGRE D.P.Taksim Şehitmuhtar ocağı senelik kongresi 14.10.950 cumartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • İbret Caka ve fiyaka Galiba bu iki hastalıktan hiç kurtulamıyacağız.Fakirler köşe başlarında omuz çarpıtarak,gelip geçenlere ters ters bakarak racon kesiyor,kabadayılık ediyorlar.Hanım lart,zengin bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • Mudanyada mühim bir soygunculuk Bursa,n Mi)iiyet)Mudanya ilçesinde bugün mühim bir hırsızlık vakası olmuş Cemal Saymer ismindeki bir tüccarın 10 bin lirası çalınmıştır.Paralar tüccarın deposunda kasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • KISA H AB ERLER it Bir müddettenberi tamirde bulunan Denizyollarının Uludağ vapuru dün havuzdan çıkmış ve Bandırma seferine başlamıştırit Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dün sabah Küçük ve Büyükçekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • Kaçırıldığı iddia edilen güzel Ergun isminde bir genç tarafından kaçırıldığı iddia olunan ve güzellik müsabakasında beşinciliği kazanan Güngör Fırtına'nın annesi Hasibe dün ilgili makamlara yeni bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • Askeri bahisler Korede harb güdümü e siyaset meselesi Bugün Birleşmiş Milletlerin Korede,karşılaştıkları muhte lif politik proplemleı içersinde,Koredeki siyasî hedefi,ob jektif bir görüşle şöyle sıral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • Mill Eğitim Müdürlügünrlo kurulan komisyon Millî Eğitim Müdürü Murat Uraz'tn başkanlığında toplanan bir komisyon şehir dahiünde nakilleri yapılan öğretmenleri tespit etmektedir.Komisyonun çalışmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • Belâlı 7 sarhoş polise kata tuttu Evvelki gece Beyoğlundo muhtelif yerlerde içerek sarhoş olan Rizeli Ali Çakır,Hayrul-İah,Hasan,Yakup Ahmet,Ömer ve Niyazi adlarında yedi kafadar oturdukları gazinoda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • Tramvayda 11 yaşındaki kıza tasalluta kalkmış Dün sabah Köprü üstüne gelmiş bulunan Ortaköy Aksaray tramvayında çirkin bir hâdise olmuştur Hasan Öze» isminde birisi,ayni trai/ıvayın sahanlık kısmında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • Devrilen kamyon Yolculardan beşi öldü altısı da muhtelif yerlerinden yaralandı Evvelki gece saat 24 sıralarında Gebze ile Pendik arasında feci bir kanıyor,kazası olmuştur.Şoför Nuh'un İdaresin,de Kays
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • HALKINSES!Kırklareli yolculuğu!D.D.Yolları Trakya hat-tında 50 tenzilât yapar.Geçenlerde Sirkeciden saat 8.20 de kalkan trene ben de bindim.Çorlu,Burgaz gibi istasyonlara uğradıktan sonra saat 13.30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • Sokakların temizliği Belediye şehrin temizlik işlerine gereken ehemmiyeti vermeğe başladı Belediye şehrin temizlik işlerine son günlerde gereken ehemmiyeti vermeğe başlamış,tır.Bu işle bizzat meşgul o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • Tütüncüler Birliğinin toplantısı Türkiye Tütüncüler Birliği umumî heyeti dür.saat 15 de toplanarak seçtiği yeni idare heyetine kurulması takarrür eden Tütüncüler Federasyonuna,birliğin de iştiraki içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • Havayolları kış tarifesi Havayolları kış tarifesi ekim ayının sonunda tatbik edilmeye başlanacaktır Bu tarifeye göre geçen yıllarda olduğu gibi uçak seferleri yalnız Ankara.İstanbul,Adana,izmir,Balıke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • Röntgen filmi darlığı kalmadı Bütün yurtta olduğu gibi şehrimizde de bir müddettenberi devam eden röntgen filmi sıkıntısı tamamen bertaraf edil mistir.Uç gün evvel gelen birinci parti röntgen filminin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • iki can kurtaran otomobil Dün sabah,Ankara caddesindeki bir arsanın önünü kapatan tahtaperde ani olarak yıkılmış;oradan geçen bir kadınla bir erkek,kereste blokunun 2275 plâkalı taksinin üzerine devri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • İki kişinin ölümüne sebep olan komisyoncu Hâmile bir kadın yediği dayak neticesinde çocuğunu düşürdükten Savcılık dün cinayet mahiyetini alan bir hâdiseye el koymuş ve Rumelihisannda Çeşme sokağında o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1950
  • Yabancı ve özel okullarda öğretmen kadroları Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanmakta olan özel ve yabancı okulların öğretmen kadroları ancak bu ayın nihayetinde tamamlanabilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.10.1950
  • Bir propaganda incisi Jieçen akşam Halk Partisinin radyo propagandasından parlak bir inci çıkti:Eğer bu masum partiye isnad edilen fenalıklar doğru olsaymış,şimdiye kada devlet çoktan yıkılumış,halbuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1950
  • Artık Hurremin doktora gidi sini kızmadan tiksinmeden düşünebiliyordu.Ona,belki bir par ça acıyabilirdi;zavallı,Murattaki haline lâyık olmadığını pek erken göstermişti.Hur remin Murattaki hali bütün k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1950
  • Dolmabahçe Sarayı dün saat 14.30 dan itibaren halka akmıştır.Sarayı dün 250 ziyaretçi gezmiştir.Halk haftada bir gün yalnız perşembe günleri saat 14.30 dan 17 ye kadar gezebilecektir Tütüncülîr kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1950
  • ispanya ve Portekiz m ü n a sebeti Madrid JJ R.İspanyol Devlet Reisi ile Portekiz hükûrnet başkanı,son zamanlarda yaptıkları karşılıklı »ziyaretlerden istifade ederek,halihazır milletlerarası durumun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1950
  • Rusyanın siyaseti Kremlin gelecek kasımda yapılacak Amerikan seçimlerinin neticesini bekliyor Vaşingtoni 12 A.A.Afp)Vaşingtona gelen haberler Mareşal Stalin'in Slassen'i ka bul etmiyeceği merkezinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1950
  • Beynelmik kurulması Vishinsky,beş devlet müzakerelerin yap Lake Success,12 A.P.Amerika dün,Sovyet Rusyanın barışın idamesi ve milletlerarası bir ordunun teşkili için beş devlet arasında mü zakereler y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1950
  • Üç Çek pilotu kaçtı Yanlarında zevceleriyle çocuklarını da alan pilotlar dün İngiltereye iltica ettiler Londra,12 A.A.Üç Çek pilotu ile zevceleri ve iki çocuk Çekoslovak hava hatlarına mensup bir uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1950
  • üevietler üstü bir hükümet Kopenhag,12 A.A.Da nimarka Kral ve Kraliçesinin davetlisi olarak üç gündenberi Kopenhag'da bulunan Chur chill ve eşi bugün uçakla Lon draya hareket etmişlerdir.Churchill Dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1950
  • Mısır Kralı San Remoda Cenova' 12 A.A.Hâlen San Remoda bulunan Kral Faruk dün Bignone dağına çıkmış yemeğini orada yiyerek İtalyan Rivyerasını seyretmiştir.Faruk geceyi San Remo gazinosunda geçirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1950
  • Fraıuansn silâhlanması Vaşington,12 A.A.Amerika ve Fransa Savunma Bakanları General Marshall ile Jules Moch bugün Fransız silâhlı kuvvetlerinin 1953 yılma kadar 5 tümenden 20 tümene çıkarılması hususu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1950
  • İktisadî İşbirliği tarım komisyonu delegelerinin balıkçılığımız hakkındaki tetkikleri Bir müddet evvel Paristen gelen O.E.E.C.heyeti Ankara da Ekonomi ve Ticaret Bakan lığı,Devlet Bakanlığı ve Top rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1950
  • Fen âleminde yenilikler serisinden Televizyonda reng ve deniz aşırı durumu Halen bütün dünya bilginleri televizyonda bundan sonra yer alaeak gelinmeyi tetkik ve münakaşaya başladılar.Bütün dünya memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1950
  • Harici kısa haberler İNGİLTEREDE İngilterenin muhtelif yerlerinden gelen Muhafazakâr Parti mensupları,beş seneden beri iktidarda bulunan İşçi Partisini hükümetten uzak laştıracak seçimi hazırlamak içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.10.1950
  • Hie.1 Muha 1370 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.07 12.32 öğle 12.00 6.25 tjcindi 15.08 9.33 Akşam 17.34 12.00 Yatsı 19.04 1.30 îmsak 4.31 10.56 13 EKİM 19 5 0 Cuma Ru.30 Eylül 1366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1950
  • Fen âleminde yenilikler Baş tarafı 3 üncüde)televizyonlu radyo hatlarında önemli inkişaflar' olmuştur.Derhal hareket sahnesine götürülüp vakit kaybetmeden kurulabilen ve çok kısa dalga uzunluklarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1950
  • Taşkızak Tersanesi Genel Müdürlüğünden Aşağıda yazılı bilinci sınıf işçilere ihtiyaç vardır.Sınavları yapılmak üzere 16.10.950 günü Genel Müdürlüğümüze müracaatları.13644)Makine deniz tesviyecisi 1.Sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1950
  • r.Hafız Cema LOKMAN KEKİM Dahili hastalıklar mütehas sibi.Pazardan başka he'!gün saat 14 den 17 ye konar İstanbul,Dty^hyolu W.İJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1950
  • Effie telefonu açtı.Caliagh;ın çıkıp gidince,Efi'ie kendi kendine mırıldanmaya baş ladı:«Miss Wilbery.Mis Lconore Wilbery.Güzel Miss Wilbery.Şu çiçek Vilbery.Susunca kendini ferahlamış hissetti.FASIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1950
  • Kadıköy As.Şubesi Bşk.dan:1485 sayılı kanun gereğince verilmekte olan tütün ikramiyesi yoklamalarına başlanmıştır.Şubede kayıtlı Malûl Subay,Er ve Şehit Yetimlerinin her gün öğleden sonra 15 Kasım 950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1950
  • 2 J 4 S C S 9 ¦c t II sr M m ¦T 6 si J SOLDAN a A Ğ A 1 Belge;tersi)Yakında Kini işaret için kullanılan kelime.2 El iie yapılan iş;tersi)Hür.3 Zehir;Kurtulma.4 Mamur etme;Aile 5 Taze olmayan.6 Benzer;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1950
  • RADYOLAR ISTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.ı 13.45 Şarkılar Okuyan:Rikkat Uyanık,Çalanlar:En Kemal.Ercüment Batanay,Yorgo Bacano.s 14.20 Serbest saat Konuş,ma ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1950
  • Gölcük Tersanesi Genel Müdürlüğünden Tersanemize Birinci sınıf elektrikçi ile ambar ve kesif islerinde yetiştirilmek üzere lise mezunu ve askerlikle ilgisi ol'mı-r yan yevmiyeli memur alınacaktır.Yeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1950
  • Boksörlerimiz kampta nasıl çalışıyorlar?Mrçiarın reticesintien ümitli bulunan boksörlerimizin yegâne jj üzüfitlislnü lâyıkıyla hazırlaııamamış olmaları teşkil etmektedir:54 kiloda döğüşecek olan Abdİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1950
  • Kocaeli Valiliğinden 1 izmit Memleket Hastahanesi İkmal inşaatı ile Fosseptik Drenaj hendeği W.C.temiz,kirli su sıcak su boruları ferşi işleri 82779 lira 99 kuruşluk keşfi mucibince kapalı zarf usuliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1950
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Devlet Haslfahaneleri iie Sağlık Merkezlerinin ihtiyacı bulunan 311 kaleni muhtelif ilâç kapal-zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1950
  • İl:S BEYOĞLU ALKAZAR 42562' 1 korsanları 2 Hücum emri AR 44394.Çılgın kalp!ikinci hafta)ATLAS 40335' Tuna a lıyor.İNCİ 84595)1 Üçün adam kim'.ELİF AM HA 42236 Ku marha/k*z.İPEK 44289)Madam E vari «'Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Kadıköy icra Memur luğundan:ğ50/853 Kadıköy Bostancı mahallesinde yol ve Körkuyu soKagınüa ski 23 yeni 3 kapı ve 676 ada 12 parsel ve 938 metre murabba!miktarındaki arsa;Karmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • Memur maaşları ıBaştarafı 1 incide)hazırda hazırlanmakta olan bütçemizde bu vergi neticelerini gözönüne almaktayız Gelir vergisinin ikinci kısmını teşkil eden memurlara tatbik cihetine gelince,muhalif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • Yunan Bulgar ihtilâfı Atina,12 A.A.Birleş,nıiş Milletler özel Balkan komisyonu Evros Nehri boyunca Yunan Bulgaristan hududunda son cereyan eden hâdiseler hakkında genel kurula bir rapor sunacaktır.Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • Fransız boksörleri Baştarafı 1 incide)Lunaut menejer)Louis Fermandez,Gustave Perrot,Toupe,Lacque Lemeniyer,Guılbert Roland ve Ali Amran adındaki boksörler vardır.Takıma menejerlik eden Roland Lemcnnie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • Göçmenler Bas ıD.niı ı mrıdf i da olduğu bu günlerde ırkdaşlarımızın yerleştirilmesi i-^i büyük bir ehemmiyet ve titizlikle devam ediyor.Tarım Bakanı Nihat Eğıiboz bu hususta demiştir ki:Göçmen ırkdaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • Edirne müzake eleri Bertaraf ı 1 incide* Ankara,12 Milliyet)Ankara Ajansı dün,Yunan Başbakanı Sfokles Venizelosun başkanlığında büyük bir askerî heyetin memleketimize geleceğini ve heyetin Cumhuriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • Kızıl Koreliler bütün eeolıede ricat halinde Tokyo,12 A.P.Kuzey Kore'deki müttefik kuvvetler bugün 3 koldan Pyongyang üzerine ilerleyişlerine devam etmişlerdir.Kızıl birlikler ise ricat halindedir.Sov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • Sayar Hoffmanla bir saat görüştü Başturafı i incide' likte hazır bulunmuşlardır.Ankara.12 A.A.Dün şehrimize gelmiş olan Hoffman ve beraberindekiler şerefine bu gün saat 13.3ü da Amerikan Büyükelçisi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • istanbul Muhakemat Mü düdüğünden:950/580 Devlet Denizyolları idaresine ait Kocaeli tankeri vapurunun 6.2.950 gününde limanımıza geldiğinde 8.2.950 günü yapılan aramada safi ipek mensucat 3 buçuk metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • İstanbul Asliye Dördüncü hukuk Yargıçlığından Dosya No.950/327 Davacılar Koharik Haşimyan ve Astihik Bozacıyan vekilleri avukat K.Elmas tarafından Usküdarda Selimiyede tferif Kuyulu sokak No.14 de ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • TÜM TICAREf BANKASI İkramiye çekiliş tarihi 25 EKİM 1950 Büyük ikramiye 10.000 Lira Ayrıca 1000 ve 100 Liralık Müteaddit Para ikramiyeleri 14 EKİM 1950 Tarihine kadar İm çekilişe iştirak edilebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • Istanbul Belediyesi TİYATROLAR] Ekim Pazar Mat)neden itibaren saat 20 30 da RAM KISMI 1)0 V JUAN Yazan:Moliere 'J'arKçesi:İ.Galip Arcan Telefon:42157 KOMFD1 KISMI Gelir Vergisi Mektebi Yazan:Louis Ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • Truman Pasifik'e gitti l b if taralı 1 incide)ter)Buradaki müşahitler Başkan Trumanın General Mac Arthur'le Pasifikte bir yerde yapacağı görüşmenin,Japon yanın teslim olduğuna dair vesikanın imzalandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • Karadeniz bölgesinin kalkınması Ankara,12 Milliyet)Ka iadenizin belli başh iki maddesini teşkil eden mısır ve fin dik mahsulü bu sene geçen yi la nazaran az olmuştur.Bu bölgenin iki mahsûle münhasır k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • Zabıtaya muhalefet modası Başmakaleden devam)başka şeye de yaramaz.Fakat ne çare ki cüceler gibi sesleri kalın çıkan bazı hemşerileri miz şöyle bir kabarmadan,eğer meydanı palavraya müsait bulurlarsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • Lâğvedilen Maliye şubeleri Baştarafı 1 incide)ki kanunda yapılan tadilât do layısiyle maliyenin gelir ve tahsilat servislerinin birleş miş bir vaziyette yeni baştan kurulması icabetmiştir.Yeni teşkilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Kadıköy icra Memurluğundan:950/469 Kadıköy Osmanağa mahalleli Süleyman Paşa sokağındı ı ski 12 mükerrer yeni 51 taj;51 kapı ve kütük 9/1652,adi 176;parsel 4 No.lı 124 metre kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1950
  • TÜRKİYE İMAR BANKASI Sermayesi 1.5oo.ooo T.L.Kumlusu:1028 Yenipostahane arkasında Aşirefendi Caddesi No.35—37 Vadesiz tasarruf tevdiatına 4,5 Vadeli tasarruf tevdiatına c/Faiz verir ve vadeli mevduat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.10.1950
  • ŞEKERCİ Ali Muhiddin Hacı Bekir KADIKÖY ŞUBESİ Tevsi ve salon ilâve edilmiştir.Gayet lüks surette tefriş sdilen salonların tezyinatı için KADIKÖY ŞUBEMİN Bir kafta kadar kapalı bulunacağını muhterem h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1950
  • ktantul As iye 5 inci ceza yargıç Çından 950/443 Devlet üenizyollarına ait Malatya vapurunun Amerika sefe_1:11den limanımıza geldiğinde 9/5/950 günü yapılan aranmasında inci taklidi kolye ve küpe altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1950
  • BOY UNCA TENVİRAT II v„lt.Unnd*.CV c;akkiya.o dev» i«ammn ^u,Ancak hUdUdUt «ten »ir P^5"" ayl„p »aman,iWiyac.n.»uv hududu «4-adam.n.n ten 8cm|lemişur.B* ye Bugün ve bu lâmbaların cn parlak ve en iktis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1950
  • Sayın Büvükat'â aboneleriniz Büyükada abonelerimizin yaz mevsimi dolayısiyle artan su ihtiyaç riı temin etmek için yeni bir gemi kiralanmış ve bu sebepten dolayı taşıma masrafı arttığından bu geminin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1950
  • D.Demiryolları Genel üdırlücü'dfn 15.10.1950 tarihinden itibaren,Avrupa hattındaki gişesiz durak ve istasyonlardan binen yolculara 119 sayılı tarife üzerin.den 7,50 tenzilât yapılacaktır.13993*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1950
  • Selimiye a kerlik dairesi L aslanlığından 929 doğumlulardan arta kalanlarla 930 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi erat daireye bağlı Askerlik şubesince silâh altına çağrılacaklardır.Toplanma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Rami/Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1950
  • Sağlık V8 sosyal yardım Bakanlığından 40 Lira maaşlı Erzurum Numune Hastahar.esinde Bakterij »loji ve intani hastalıkları mütehassıslığı 40 Lira maaşlı Erzurum Numune Hastahanesi Röntgen mütehassıslığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1950
  • s 'f r4^ fev;V AYMFfam GÖRÜLMEMİŞ haute veoiizmiKt 'En ehven fiato,en yüksek kalite,prensibine sadık kalarak,en cazip tediye şartları ile,harikulade yeni bir ORION modelini takdim ediyoruz.Madem ki bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları uv.zu A.ıııı Kumidyonuııudıi 1 Talibi çıkmayan 212 idare numaralı bir adet kasnaklı jeep yeniden pazarlıkla satışa çıkarılmıştır.2 Muhammen bedeli 4500 lira olup muvakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1950
  • m mm^ T7en7e/sağ/&m o/unca c/ı/rt/ş dik görünüş J& güze/o/un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1950
  • Is.a.ui iLukkenat ıvü.ürlü ünden 948/37 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen iki adet demir kasa Sirkeci Tan matbaasında 23/10/950 pazartesi günü saat 12 den 13 e kadar sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1950
  • Türkiya Cumhuriyet f:lor!£z Bankasından:Suriye Maliye Bakanlığının 5 Ağustos 1950 Urih ve 1446 sayılı kararı mucibince;1 Nisan 1947 tarihinden ev *el çıkarılmış bulunan 1,5,10 ve 25 Suriye liralık ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1950
  • Memur alınacak Dışişleri Pakanlığından 3312 sayılı Kanunun üçüncü maddesi hükümlerine ve olbaptaki talimatına uygun olarak Dışişleri Bakanlığına müsabaka imtihanı ile memur alınacaktır.İmtihana iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.10.1950
  • 930 c'o umSu erlerin celbi İstanbul ve Beyoğlu askerlik dairelerinden Muhtelif doğumlulardan kanunî sebeplerle şimdiye kadar geri kalanlar ve 929 Doğ.kılardan sevkden geri bırakılanlar ve kardeşleri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6