Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.10.1950
  • r\Çamaşır makinesi ile kumaş kazanan talihli okuyucularımızla konuşmalar 2 ind sayf amudadır v.f.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1950
  • Müslümanlar Kâbede hac 10 0.000 den fazla Müslüman bu yıl Hicazda bulunuyor Her yıl olduğu gibi,bu sene de dünyanın dört köşelinde bulunan Müslümanlardan Hac farizesini edaya mukte dir olan kalabalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1950
  • SV&tti * rs/KXtti-Göçmenlerle görüşmeler i Türkler hem kasabalarında hem hudutta soyuluyorlar!Türkler'in hicret işine milletlerarası bir kontrol komisyoı:u nezaret etmiyecek olursa ve bugünkü çapulcul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1950
  • Dün izmire giden Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut Gaziemir nava meydanında generallerle İzmir Belediye Reisi tarafından karşılanıyor İzmir deki askerî toplantı Kara,hava orduları komutanları ve bir kısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1950
  • SOFYA radyosunun hücumları ingiliz gazeteleri Bulgar hududunu kapatmamızı tefsir ederek biri haklı görüyor iki Bulgar askeri dün bize iltica etti Ankara,9 Anka.Türk Bulgar hududunun Türk hükümeti tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1950
  • MEKLILER ESELESI Bir kaç gün evvel bu sü-tunlarda genç emeklilerin vaziyetini tetkik et;mis,muhtelif âmillerle elli.elli beş yaşlarında otuz sene hizmetli memurların vazifeden uzaklaştırılmalarındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1950
  • İl Meclisi seçimleri münasebetiyle İnönü radyoda konuşma yaptı C.H.P Genel Başkanı söze,iç politikada,devlet ve memleket işlerinin yeni iktidar elinde ne neticeler vereceğini açık görüp söylemenin zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1950
  • Yabancılara göre:Atlantik Paktı ve Türkiye A /Türkiyenin Atlantik Paktı ile ilgilendirilmesi beklenmiyen bir keyfiyet değil mantıkî bir inkişaftır Londra,9 A.A.Türkiye ile Yunanistanın Atlantik Paktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1950
  • Ankara tıp Fakültesi Sıhhat Bakanı fakültenin lağvedileceği haberini yalanlıyor Ankara,9 A.A.Haber aldığımıza göre,Sağlık ve Sus yal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağ geçen haftadanberi şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1950
  • »WWS/vr Milliyet in müsabakası Büyük hediyelerin hepsi kazananlara teslim edildi *WN/S/S/N/ s/S# Hediyelerin dağıtılması işine 4 Kasım Cumartesi akşamı saat 19 da son verilecektir.Talihli 2000 Milliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1950
  • Rahmetli Arif Oruç Arif Oruç dün sabah vefat etti Bir müddettenberi hasta bulunan arkadaşımız Arif Oruç,dün sabah Şişli Etfal has tahanesinde hayata gözlerin:yummuştur.Gazeteci,muharrir ve tarihçi Ari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • AÇILIŞ TÖRENİ it Kadıköyde Dr.Bedri Tp pucu tarafından tesis edile hususî doğum kadın hastalı!lan kliniği dün saat 17 de tö renle açılmıştır.KONGRE ir D.P Tavşantaşı ocağını yıllık kongresi 14.10.950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Süreyya Pasa çiftliğin d yapılacak olan sanatoryom Süreyya Paşa çiftliğinde ya pilacak olan İşçiler Sanatoryumu için hazırlıkların de vam edilmektedir.Çalışrn Bakanlığı bu çiftliğe giden y iun yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Münevverin cesedi İMIİIMMİII Münevver Köstekli ismind' genç bir kız intihal" etme] maksadiyle kendisini bir müc det önce Saray burnu açıkla ıında 75 numaralı vapurur güvertesinden denize atmış v cese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Biiyiikderedeki can kurtarma istasyonu Büyükderede inşa edilecek car.kurtarma istasyonu,rıh tim ve anbaıiaıın projeleı tasdik edilmiştir.İnşaata önü müzdeki günlerde başlanacak tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Tekel Bakanı Edirneye ^itti Bir müddettenberi şehrimi/de tetkiklerde bulunan Güm rük ve Tekel Bakanı Nuri Özsan,Büyük Millet Meclisi Bar kan Vekili Hulusi Köymen'le birlikçe dün Edirneye hareke etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Özel okullar teftiş kadrosunda değişiklik Millî Eğitim Müdürlüğü özel okullar teftiş kadrosunda bar zı değişiklikler yapılmıştır.Bu ıada özel okullar müfettişi Muslihiddin Okyay resmî okullar teftiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • İngiliz mektep gemisi dün limanımızdan ayrıldı İngiliz mektep gemisi «Devonshire" dün sabah saat 8 de demirli bulunduğu Heybeliada önlerinden,yapılan bir töreni müteakip ayrılmıştır.Misafir gemi harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • taadolu yakasının su sıkıntısı giderilecek Vali.yapılacak bende ait an evvel ikmalini Şehrin Anadolu yakasındaki su sıkıntısını gidermek mak sadiyle yapılacak bendin projesi etrafındaki hazırlıklara d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Manavın katili Hüseyin bugün yargılanacak de haraç isteyen Hüseyin,ke:dişine red cevabı verilince m navla kavgaya tutulmuş v neticede bıçağmı çekerek İb rahimi muhtelif yellerinden yaralamıştır.Derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Yeni bir tiyatro Haber aldığımıza göre» uzun zamandır tiyatro üzerinde ça lışmalarda bulunan ve 947 yilında Hamlet piyesini mo dem kostümle sahnaye koyarak tiyatromuzda bir yenilik yapan Sabahattin İ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Aim ariyaya sipariş edilen balık ağı iplikleri Toprak Mahsulleri Ofisinir Almanyaya ısmarlamış oldu ğu balık ağı ipliklerinin öni' müzdeki günlerde gelme beklenmektedir.Bu ipliklerle ipliksizlikten ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Havagazı idaresinden şikâyetler arttı Son günlerde Beyoğlu,Mar ka,Şişli,Kurtuluş,Bebek Bakırköy;Aksaray ve Fatih semtlerinde havagazının tazyiki çok azalmıştır.Bu azalr ev işlerinde büyük zorluklar do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Şüpheli ir ölüm Bir müddet evvel İstanbul gelmiş olan Ordulu Bayraı isminde birisi Arnavutköyd cadde üstünde fenalık geçire rek bayılmış ve bilâhare kal dınldığı Beyoğlu hastahane sinde ölmüştür.Savc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Toprak Mahsulleri Bölg Müdürü Kocaeli mıntakii SIllil Üjİttİ Trakyada yapmakta oiduğ tetkik gezisinden dönen Top rak Mahsulleri Bölge Müdür Salâhattin Orhon dün öğledeı sonra mahsul alışları üzerin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • J.inonunun uruşması Muzaffer Kayalıbay'm ölümü hâdisesinden sanık Ümeı İnönü hakkında üçüncü sor-£u yargıçlığmca yapılan hazırlık tahkikatı tekemmül ettirilmiş ve dosya dün ikinci ağırceza mahkemesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • KISA HABERLER ft Millî Eğitim Müdürlüğür.ce şehrimiz dahilinde nakilleri yapılacak ilkokul öğretmenlerini tesbit etmek maksadiyle Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında bir komisyon kurulmuşturir Marsha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Belçika Türkiye ticaret anlaşması 30 haziran 1950 tarihinde so na eren Belçika Türkiye arasındaki ödeme anlaşmasının,yapılan görüşmeler sonunda,1 temmuz 1950 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatılmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Otomobil altında kalarak ağır surette yaralandı Fındıklıda feci bir otomobil kazası olmuş ve şoför T.evfik Kefeli'nin idaresindeki 6699 sayılı hususî otomobil 20 yaşlarında bir gence çarparak ağır sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • F.T.T.50 Oiol)iis daha alacak Belediyenin bir Alman firmasına sipariş ettiği 50 otobüsün fiat ve evsafı alâkalılarca uygun görüldüğünden aynı firmaya 50 otobüs daha ısmar lanmak üzere teşebbüse geçilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Ustasını ağır surette yaraladı Dün Beyoğlunda kanlı bü hâdise olmuştur.Pulhan mat baasında çalışan işçilerden K dir,iş yüzünden çıkan kavg' sonunda ustası Recebi elir geçirdiği bir demir parçasiyl' ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • f^^^Ni Talihli okuyucularımızla görüşmeler n/n/n.Çamaşır makinesini J kazanan ne diyor?Mustafakemalpaşa'da oturan ve çamaşır makinesini kazanan ihsan Merih di} or ki:«Bizim kasaba bu çrsil icatları da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Ceviz piyasası canlandı ingilizlerin külliyetli miktarda ceviz alması fiatlara tesir etti Uzun müddettenberi piyasada büyük bir canlılık gösteren fındık borsası bir kaç gün denberi,eski hararetini kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • toHm fteaMe tori Hadiselere Sebep m HÂŞİMÎ-KMEVÎ Rekabeti TEFRİKA No.80 Ziya ŞAKIR Ayşe hiddetini yenememişti Mervanın mektubunu alan ivxuaviye,en küçük bir teıaş eseri bile göstermedi.Çünkü o,biliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Telaşa I O lüzum var mı/Bazı eşya fiatlarında teıeffüler görülmesi büyük bir pahlılığa doğru gidildiğini göstermez.Bu sene beynelmilel pamuk mahsulü az olmuştur.Amerika ihracatı bu yüzden durdurmuş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Göçmenlerin iskânı Gelenlerden 5500 ii Bakırköy ve Zeytinburnunda yerleştirilecek Bulgaristandan gelen göç menlerin durumu ile alâkal olarak cehrimizde Başbakan lığın emriyle teşekkül ede:komisyon dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • Pick-Up arabaları Marshall yardım ile getirtilen bu otomobiller ziraat bölgelerinde kullanılacak Türkiyenin muhtelif ziraat bölgelerindeki ziraat,memurlarına verilecek olan Pick-Up arabalarının birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1950
  • HALKINSESİ Yaşlı yetimlerin feryadı 1931 senesinde vefat eden babamdan 1683 sayılı kanunun hükümlerine güre 17 lira yetim maaşı almakta iken 25 inci yaşımı ikmal ettiğim tarihte 2.5 senelik maaşım ikr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.10.1950
  • İö FîUM İ«.v a u b 1 1 B i-SAYFA:3 'ivan kültürü Bir taraftarı sesle mâna arasındaki alâka ve münasebeti ve bir taraftan da sesin estetik kıymetini tâyine çalışan Phonjiogie)ismindeki yeni ilmin şiir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.10.1950
  • SERBEST İTHAL REJİ Avrupahlararası iktisadi işbirliğine dahil memleketlerden serbestçe ithal edilecek maddleri gösterir listeyi beş Ekim perşembe çünkü sayımızdan itibaren kısım kısım vermeğe başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562' 1 Kahramanlar destanı Türkçe)AR 44394)Çılgın kalplel ikinci hafta ı ATLAS 40835)Tuna lıyor.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ '82900' 1 Geriçlerin sevgilisi renkli)2 İntikam TürkçeJ ELHAMRA 4223
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1950
  • Sahibi:A.X KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizjdiği yer;N.A.ve A_N.K Ga/rtecilik Koliektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebi'uziya Ma t ban sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1950
  • Hie.10 Ru.27 EKİM 27 Zilhle.1 9 5 0 Eylül 1369 Salı 1366 VAKİT VASATİ İZANI Güneş 6.04 12.24 Öğle 12.01 6.21 İkindi 15 11 9.32 Akşam 17.30 12.00 Yatsı 19.09 1.30 İmsak 4.27 10.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1950
  • SOLDAN j A G A 1 Yüze gülme,su 2 Azerbaycanlı,yükseltme;3 Neş'eli,mülkler 4 Bir meyva,büyükler 5 Vakit 6 Vazife,Rüstemin babası,bir nota 7 'Tersi» edebe yakışır şekilde;8 Tersi)Taharri,Kaba surette a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1950
  • ISTANBUL 12 57 Açılış ve programla:13.00 Haberler 13.15 Öğl konseri Pl.13.45 Sarkıla Okuyan:Semahat Ergökmer 14.20 Serbest saat 14.30 Münir Nurettin Selçuk'tan şarkılar Pl.14.45 Xavier Cugat orkestra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1950
  • e Arif Oruç'un hal tercümesi 1309 doğumludur.ıSlâzığda doğmuştur.Babası Elâzığ vilâyet matbaası müdürü ve mektupçusu Ahmet Efendi,dir.İdadi tahsili yapmıştır.Ana tarafından Edirnenin Dimetoka kasabası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1950
  • Yeşil'öy Hava meydanı çelik su deposu malzemesinin montaj ve boya işi Jayındıriık Bakanlığından:1 Eksiltmeye konulan iş:Yeşilköy Hava Meydanı çelik su deposu malzemesinin montaj ve boya işi olup 18978
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1950
  • Muş Valiliğinden 1 126123 lira 31 kuruş keşif bedelli Malazgirt ilrvsinde yapılacak beş dersar.eli ilkokul inşaatı tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işe ait keşif,proje,hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1950
  • Callaghan,içinden:«Hiç te doğru değil.dedi.Gringall hiç telâş etmezdi,sakindi,tem kinli idi.Bundan başka meziyetleri de vardı.Kafası gayet iyi işler,fikirlerini lâhzada hareket haline sokmasını bilird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1950
  • Ölümü münasebetiyle E£BBB8SH ünasebetiyle E£BBB8SH ORUÇ A i l-rr Türk basını değerli ve emektar bir uzvunu daha kaybetti;Yarın)Başmuharriri Arif Oruç öldü.Arif Oruç,kendi ölçüsüne,kendi hacmine göre f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • Mill Uu et ABONE FtATLARl Senelik 8 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı m emleketler için iki mislidir.İLAN MATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2.5 Hân sayfan sanUm 3 lej.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • Devlet orman işletmesi Adapazarı müdürlüğünden 1 işletmemizin Karr.dere bölgesinin Çakallık istif yerinde mevcut 728 adede denk 95,995 metreküp kayın kürek kerestesi açık arttırma ile satışa çıkarılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • CONCORDIA LIE 1 AMERİKA AKDENİZ ve TÜRKİYE arasında 15 günde bir muntazam posta YOLCU ve EŞYAYI TİCARİYE NYHAUG Vapuru 16 ekimde beklenmeKte ve 18 Ekimde eşyayi ticariye ve yolcu alarak PİRE,NAPOLİ,CE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • KAYIP İçinde askerli durumum yazılı hüviyet cü danımı zayi-ettim.Yenisin çıkaracağımdan eskisinin hük mü yoktur.325 doğumlu Mahmut Sarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • Istanbul Belediyesi SFHÎP TİYATROLARI Ekim Pazar Mat:neden itibaren saat 20.30 da RAM KISMI DON JUAN Yazan:Moliere TuiKÇesi:İ.Galip Arcan Telefon:42157 KOMFDI KISMI GeHr Vergisi Mektebi Yazan:Louis V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • S5SSW ii X-'C&X ŞEKERCİ ALI MU HI D D N H ACI BEKİR KADIKÖY Şl BESİ Tevsi ve salon ilâve edilmiştir.Gayet lüks surette tefriş edilen salonların tezyinatı için KADIKÖY ŞUBEMİN Bir kafta kadar kapalı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • Göçmenlerle görüşmeler I But taralı 1 incide)varıncaya kadar soydukları kâfi gelmiyormuş gibi,ırkdaşlarımız daha Bulgaristanda iken onları soyan başka bir takım şebekeler türemiştir ki bunlar hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • Atlantik savunma tahsisatı Vaşington,9 A.A.Amevikan kara kuvvetleri kumandanlığından bildirildiğine güre,silâh ve mühimmat için yapılan masraf,Kore harbinden evvel tahmin edilen mas rafın 6 mislini bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • înönünün konuşması Baştaıafı 1 incide» caöcle de vatanda lüzumsuz ve kısır münakaşalara sebep oluyor ve beş senedenberi kurmağa çalıştığımız demokratik idarenin geleceği için endişeler uyandırıyor.Siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • Boyar,Menderes Elâzığa vardılar Başbakan memleketin kalkınmasının ziraî kalkınmamıza bağlı olduğunu belirten bir konuşma yaptı.Bayar Elâzığ belediye binasında asılı bulunan kendi resmini indirttitan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • Atlantik paktı iBastaraft 1 incid*)yanın peyki olan Bulgaristan da Türkiyenin komşusudur,Korede plânlarını gerçekleşti remiyen Rusya dünyanın zayıf noktalarına tazyik icra ederek yeni bir tecrübeye gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • Kore harbi 1 aya kadar bitecek Tokyo,9 A.A.Reuter)Birinci Amerikan süvari tümeni düşmanın anudane mukavemetine rağmen bugün ku zey Kore topraklarına girmiştir.Sekizinci ordu çevreleri 15 haftadanberİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • Sofya radyosu •Basjtarafı incide» Fakat hududu kapama hadi sesinin tepkisi Bulgar radye sunda ve basınında bugün açıl bir surette görülmüştür.So1 ya radyosu bu sabahki yayı nında Türk devlet adamlaı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • Genç emekliler meselesi Başmakaleden devam)sat ile alâkadar olmayan yerlerde kullanmak salâhiyeti de hiçbir âmirde mevcut değil,dir.Maalesef bugün bir çok genç ve hizmetinden her cihet,le istifade edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • İzmirdeki askerî toplantı Bas tarafı 1 incide)tuğgeneral Cihangir Berker,Motorlu birlikler komutanı ve diğer yUksek rUtbeli subaylar ile Emniyet MüdürU ve basın mensupları taraı'jndan karşılanan Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • KİNİNLİ 4 saat ara ile günde 3 kase alınabilir.BAŞ,DIŞ,NEZLE,ROMATİZMA,ADALE,VI SİNİR AĞRILARINI GEÇİRİR Soğuk algınlığında ve Grip başlangıcında,hastalığı önlemek Icin GRİPİN almağı •hmal etmeyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • Horiama dâvası Baştarafı 3 üncüde)zariyelerine dayanarak,insan lan üç kısma ayırıyor:1 L'endomorphe yahut sıhhatli kimseler.Bunlar,geceleri gayet rahat uyurlar.Doktor Bender'e göre,şişman adamlar,raha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • Gölcük Te» sanesi Genel Müdürlüğünden Tersanemize birinci sınıf elektrikçi ile ambar ve keşif f ninde yetiştirilmek üzere lise mezunu ve askerlikle ilgisi olmı an yevmiyeli memur alınacaktır.Yetişmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1950
  • YOL İNŞAAT İLÂNI Devlet Orman İşletmesi Çoruh Müdürlüğün 'en 1 Çaruh Devlet Orman İşletmesi Mmtakasır.da yaptırılaık olan Peynirli Uçsu yolunun inşaatı 2 parti halinde açık ek.İtme usullyle eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.10.1950
  • Kff OPERATÖR UBS Dr.Cavit Göııccr BİRİNCİ SINIF Umumî baş.karır.tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okcularbası No.13 Tel:Muayene:2387G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1950
  • [Dr,Hafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat İi den 17 ye kadar Istanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1950
  • h cok eski devirleri* WfU,M,aru,c.arakhUnKlcnv.i5ur.Korunma sum» Bu,un işe.|faıft«t kullanılmakla vc uu lâmbaları* en parlak ve iktisadisi olan TUNC/SRAM m ampulleri tercih edilmektedir.lî Tl I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1950
  • r Çetin bir yol fakat lâstikten yana hiç sıkıntı çekmedim s ÎZ££&t:*X "Allahtan ki usmmmitWAf lâstiği almışım Uzun yollarda tam randıman elde etmek için U.S.Royal Fleetway lâstiklerini kullanınız 8u l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1950
  • Selimiye a kerlik dairesi Başkanlığından 929 dot,unlulardan arla kalanlarla 930 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi erat daireye bağlı Askerlik şubesince silâh altına çağrılacaklardır.Toplanma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1950
  • ımr~r~t İŞTE SİZLERE 14 GÜN ZARFINDA GÜZELLİĞİNİZİ ARTTIRMAK ŞANSI.Amer/kan saounıarından daha üstün ve daha ucuz olan PURO TUVALET SABUNU ile yıkanın.Cildinizi besler,yüzünüzü kadifeleştirit ive güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1950
  • tTliz üc ilerimiz Lüblana gitiivor si ıiı.ki!j üzücüleı I bölge su birincisi Modaspor taklanı,15 Ekimde Adanada yapılacak i kij e üzme birincilak üzen cekl »rdir.1 yüzme biı i-t ahbuJ naşı Lül nana ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1950
  • Gayrimenkul Satış İlânı İstanbul Emniyet Sandığındar Paraşkevi Çaçis,Angciiki Çaçis,Spiro Çaçis,Kostanüna Ça-Çis ve Katerina Çaçis müşterek borçlu ve yekdiğerine müteselsi kefil olarak A-4143 hesap No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1950
  • İstanbul üç-ncı icra memurluçundan 949/5249 Bir borçtan dolayı mahcuz olup bu kerre paraya çevrilme sine karar verilen Büyükadada 23 Nisan caddesi 29 No.lu dük kânda motorlu kahve değirmeni ile hrvuzl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1950
  • Muhtelif Malzeme Satışı Stmerbank Ateş Tuğlası Sanayii Müessesesinden.FILYOS Müessesemiz malzeme ambarlaıında mevcut ve muhammen bedelleri 28357 Yirmisekizbin üçyüz elli yedi TLdeğerinde çeşitli malze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280.00 100 Kra.ısı/Fi OdO-080 100 f.iret 044.128 100 İsvıuo l*r.64.03 100 Belçika Fr 5.00 100 isveç Kronu 54.1250 100 Esrmdos 9.7390 Serbest Pivasıvda Dolar takas 390-3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1950
  • est milli takımları bu gece karşılaşıyor Serbest stilinde yapılacak olan bu akşamki müsabakalarda,takımımız 8 O lık bir galibiyet alması kuvvftle muhtemeldir Pazar ve pazartesi geceleı\ ı-ki musaba ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6