Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.10.1950
  • hududu kapandı Bulgarların kötü maksatlarını önlemek için bu tedbirlerin* alınmasına lüzum görüldü Ankara.8 T.H.A.Bulgarların hudutlarımızdan içeri vizesiz ve g Türk aslından olmıyan bir lakım eşhası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1950
  • Müsabakamızda dikiş makinesini kazanan Stovra ile yaptığımız konuşma 2 inci sahifemizdedrr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1950
  • üvenlik Konseyine seçilmemizin akisleri Seç;çev m neticesi Ankaranm yerli# yabancı siyasî relerinde çok müsait surette karşılandı Ankara,8 Milliyet)Türkiyenin Güvenlik Konseyine kahir bir ekseriyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1950
  • Göçmenlerle görüşmeler Bulgaryada bıraktığımız millî zenginlikler Ölen Bulgar komünist liredi «Bulgaristanda Türklerden kalmış ve onlahatırlatacak her ne varsa köküne kibrit suyu dökeceğiz» demişti rı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1950
  • Dün geceki güreşlerde manian 7-1 mağlûp ettik Lig maçlarında Fenerbahçe Vefayı 2-1 yendi,Beykozla Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı Dünkü maç ve müsabakalar Almanlarla millî takımımız arasında dün gece Spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1950
  • Verem âfetine karşı alınacak tedbirler Bakanının beyanatı Ankara.8 T.H.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağ,ve rem âfeti hakkında şu açıklamada bulunmuştur:Ne Avrupa,ne de Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1950
  • Askerî heyetimiz Amerikaya gidiyor General Marshall Ankara 8 Anka)Kore harbi sahasında tetkiklerde bulunmak üzere Genelkurmay Harekât Dairesi Başkanı Korgeneral Yusuf Egeli'nin Bas kanlığında Japonya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1950
  • Güvenlik Konseyine seçilmenin mânası öze taşlamadan evvel D&mokrat Parti Hükûmetini Birleşmiş Milletler topluluğu içinde kazandığ büyük dış politika zaferindeı dolayı tebrik etmek isteriz.Tü kiyenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1950
  • i ı PUsklilcü Istavro muharririmize üntisaslan nı anlatıya-Talihi* Milliyet okuyucularına Hediye tevzfaFı Kasımda sona N/V /N/S*N/V/Dikiş makinesini kazanan Stavro kazandığı hediyeyi matbaamızdan aldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.10.1950
  • HÂŞİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEPBtXA NO:79 Ziya ŞAKIR Yezid muhteşem bir au!a mekkeye gitti Ey nâs!Her kim ki Yezid bin Muaviye)nin vcliahtliğini kabul etmezse,bu kılıca cevap versinlbni Mukni'in bu sözleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1950
  • AÇILIŞ TÖRENİ it Kudıköyde Dr.Bedri Tapu CU tarafından tesis edilen husı £Î doğum ve kadın nasi alıklar;kliniği bugün saat 17 de törej le aı;ılneaktır.KONGRE:it D.P Tavsantaşı ocağın yıllık kongresi 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1950
  • Türkiyenin Tarım sanayiini letkik etmek üzere dün bir geldi İktisadî işbirliğine bağlı F.A.O.nun tarım komisyonundan 3 kişilik bir heyet dün bir Air France uçağıyla şehrimize gelmiştir.Fransız deleges
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1950
  • Britkpeldeki harp malûl lcri toplantısına Türkiye de katılacak Yakında Brükselde topla nacak olan Beynelmilel Harp Malûlleri Kongresine Türkiyenin de iştirak etmesi takarrür,etmiştir.Kongre ye katılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1950
  • Cumhuriyet bayramı hazırlıkları Cumhuriyet Bayramının yak laşması münasebetiyle okullarda hazırlıklara başlanmış bulunmaktadır.Bayram,günü törene iştirak edecek öğrenciler şimdiden tespit edil miş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1950
  • Eyüpte bir cinayet Eyüpte Hüseyin adında bir genç Şaban isminde bir manavı alacak yüzünden vurmuş ve Şaban kısa bir zaman son ıa ölmüştüı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1950
  • Edebiyatı Cedide hareketine en geç ve en genç iştirak etmiş bulunanlardan birini,Faik Âli Ozansoy'u,bir kaç gün önce kaybettik.Faik Âli Edebiyatı-Cedide'den Fee ri-âti'ye geçmiş,bu teşekkülün dağılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1950
  • HALKINSESİ Odacıların maaşı Devlet dairelerinde çalışan bütün memurlar çocuk zammı aldığı halde biz odacılar bu haktan mahrum blunuyoruz.Halbuki almış olduğumuz maaş heıkesce malûmdur.Odacı maaşları h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1950
  • İ şçilerin zam isteği Çalgına Müdürlüğü tramvay idaresinin yanlış tefsirini düzelttirdi istanbul Motorlu Taşıtlar Sendikası E.T.T.müdürlüğüne müracaat ederek 9 madde lik bir teklif vermiş ve işçıle ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1950
  • Halkevleri malî sınkü içindedir C.H.P.nin iktidarı kay betmcsiyle Halkevleriyle Hail Odalarının idaresi müşkül bi duruma düşmüştür.Şimdiye kadar partice verilen bol tah sisat kesildiğinden,yakın zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1950
  • Mensucat Sendikalarında birleşme hazırlıkları Şehrimizdeki Mensucat Son dikalnrı geçenlerde yaptık lan olağanüstü bir birleş me kararı vermişlerdi.Bu karara uyan mensucat işçi sendikaları şunlardır:İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1950
  • Teknik üniversite Rektörünün beyanat Uiliverittelere sarfedilecek para toprağa atılan tohum gibidir İstanbul Teknik Üniversite sinde namzet talebe kayıtlarına başlanılmış bulunmakta dır.Üniversiteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1950
  • Talihli okuyucularımızla görüşmeler ~n/n/Dikiş makinesini alan Stavro ne söylüyor?Püskülcii Stavro Sırkaço £lu,beu makineyi değil otomobili bekliyordum.Arkadaşlarımla bir Bursa gen zintisi yanmayı tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1950
  • Beynelmilel,tıp kongresi e eğelerimiz dün dondu Pariste ve Komada lopla nan iki tıbbî kungreyc iştirak etmiş olan Prof.Uv.Ekrem Şerit' Egeli dün uyakla şehrimize dönmüştür.Dr.Egeli kendisiyle konuşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1950
  • ir Londrada toplanan mil letlerarası mukayeseli hukuk bilimleri konferansına iştirak eden ve Almanyaya giderek ay nı mevzuda muhtelif konferans lar veren istanbul Üniversitesi medenî hukuk Ord.Prof.u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.10.1950
  • Jul Kış saati Kaç senedir kış saati tatbik edildikçe aklıma hep Saat)kelimesinin Arapçadaki Kıyamet)mânâsı gelir;Eşrat-ı saat)Kıyamet alâmetleri demektir:Bizde kış saati işte bu Eşrat-ı saat)dendir;Çü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1950
  • Japon Barış andlaşması Flushing Meadows,3 A A.Birleşmiş Milletler Gc nel Kurulundaki Amerikan çevreleri,John Foster Dul les'in,Japon barış andlaşifs sı hazırlıkları hakkında uvuV telif memleketler tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1950
  • Tanca konferansı Tanca,8 A.A.birleşik Amerikanın Ortadoğu siyasi temsilcileri arasında Tancuuu toplanan konferans çalışmald rım bu sabah bitirecektir.Delegelerin büyük bir kısmı yarın vazifelerine dht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1950
  • En büyük Alman gemisi Hambourg,8 A.A.Almanya harptenberi inşa ettiği en büyük gemiyi dün denize indirmiştir.Dün denize indirilen gemi 20.000 tonluk çift uskurla bir tankerdir ve müttefik yüksek komisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1950
  • Sun* kalp Nevyork,8 A.A.Yale Üniversitesi operatörleri hayvanlar üzerinde yapılan tecrübelerde kullanılan bir sun'î kalbin muvaffakiyetli neticeler verdiğini ve daha fazla te*»jmmül ettirildiği takdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1950
  • isviçreli mütehassısların raporları yeni Şehir Meclisi tarafından tetkik edilecek Şehir Meclisi Genel hizmet ler encümeni başkanlığına avukat Hayri Yaman seçilmiştir.Bilindiği gibi genel hizmetler enc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1950
  • İspanya için bir teklif Birleşmiş Milletlere bağlı devletler İspanyaya elçi gönderecek Flushing Meadows,8 A.A.Genel Kurulun İspanya hakkında verdiği kararın feshi için Bolivya,Costa Rica,Dominik Cumhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1950
  • KERVANSARAY ^41.uorqulesk KERVANSARAY ?99999994999999999999999999999999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1950
  • Yugoslavyaya askerî yardım İngiltere,Amerika ve Fransa yardıma karar verdiler Londra,8 A.A.Observer gazetesinin bugün yayınladığı Paris mahreçli bir habere göre Amerika,İngiltere ve Fransa Yugoslavyay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1950
  • Üniveriste Rektörü Arı karaya gitti İsianbul Üniveristesi Re törü Profesör Ömer Celi* Sparc,dün gece beraberindi Edebiyal ve Hukuk Fakülte lerinin Dekanları,Tıp Dektvekili,"Üniveriste muhaso!müdürü ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1950
  • Bundan bir müddet önce bahçesinde gezinirken düşüp bir bacağı kırılan meşhur tiyatro yazarı Iskoçyalı Bernard Shaw,iyi olarak hastahaneden çıkmıştır.Ga zetecilerden kaçan Shuw hastahane kapısına gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1950
  • Denizlerde üstünlük Bunu temin edemiyen milletier bir dünya harbini kazanamaz ı Bremen,8 A.A.Almanyadaki Yüksek Fransız Komiseri Andre Francois Pon cet,Bremen makamlara tarafından şerefine verilen ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1950
  • Amerika Avusturyaya yardım edecek Vaşington,8 A.A.Birleşik Amerika,AvusturyaĞ:yeniden kargaşalıklar çıkına sına mâni olmak için Avusturya hükümetini desteklem ğe hazırdır.Filhakika,ûışiş leri müsteşar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1950
  • Dedi.Doktor sırıttı.İşte artistik bir istek.Si zi anlıyorum.Garson istenilenleri masaya yerleştirerek ayrıldı.Doktor ilk yudumun ağzında bıraktığı acılığı,salatadan aldığı bir zeytin tanesi ile giderd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1950
  • Çekoslovakyadaki Rus askeri idaresi Çek milleliııiıı başına bir kızıl diktatör getiriliyor Londra,8 A.A.Daily Express gazetesinin Batı Almanyaya gelen haberlere istinaden bildirdiğine göre,Stalin yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1950
  • Sulh ordusu teşebbüsü Amerikan plânı,Birleşmiş Milletler siyasî komisyonuna verilecek Flushing Meadows,8 A.A.İngiltere ve Fransa tarafından desteklenen ve tecavüze karşı koymak üzere hazır duracak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1950
  • Oburluktan çıkan bir keşif?Amerikalılar niçin çiklet çiğnerler?Bir adamın müşahede kuvveti ve zekâsı yeni bir madde eîde etmesine imkân verdi.Bir başkasının reklâmcılık dehası da,bıı maddenin dünyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.10.1950
  • 1 Tırnak tuvaleti;2 Bir cenup vilâyetimiz,Askere yürü kumandası;3 Ter si)Kendi başına buyruk hareket eden;4 Asıllar,Bir nota;5 Bir saat markası;6 Zıddına;7 Tersi)Ak simizi gördüğümüz cam,Ter si)Rumca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.10.1950
  • İTİZAR Spor hareketlerinin fazlalığı ve ilânın da çokluğu yütünden 'Cinayet içinde cinayet-romanını bugün koyamadık.O'ıu;ücularnrti'dan özü!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.10.1950
  • TÜRK TİCARET BANKASI tkraaıiye çekiliş tarihi 95 i K İ M 195C Büyük ikramiye 10.000 Lira Ayrıca 1000 ve 100 Liralık Müteaddit Para İkramiyeleri 14 EKİM 1950 Tarihine kadar bu çekilişe iştirak edilebil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.10.1950
  • Gümüşhane Daimî Komisyonundan 20.000 lira 66 kuruş keşif bedelli Şiran iki su yolunun 0/000/32 30o kilometren arasındaki tjsviye ve sınayi imalât inşaatın ihalesi 20.10.950 cuma günü saat 15 de daimî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.10.1950
  • Hie.26 ZilhİC.1369 9 EKİM 19 5 0 Pazartesi Ru.26 Eylül 1366 VAKtT VASAT!EZANİ Güneş 6.01 12.12 öğle 12.12 6.19 lkinfli 15.14 9.26 Akşam 20.42 12.00 Vattı 19.12 1.31 İmsak 4.25 10.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.10.1950
  • RADYOLAR IS ı.ANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafi;öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan;Mukadder Gök.Çil,Çalanlar:Emir Kemal,Ercümen Batanay.Yorgo Bacano 14.20 Serbest saat Konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.10.1950
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Hayrabolu Ekip Şefliğimizde mevcut Ofisimize ait 1500 ton hububatın Alpulluya taşınması işi,açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.10.1950
  • İLÂN Ankara Veteriner Okuluna,tam devreli liseleri bu yıl pekiyi ve iyi derecede bitirmiş,olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şsrtiyle öğrenci alınacaktır.Diğer giriş şartları Askerlik Şubelerinden öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.10.1950
  • Açık eksiltme ile onarma işi)İsfanbul Defterdarlığından Keşif bedeli Teminatı lira K,lira_4999 9?275 Alemdarda Adliye Evrak mahzeni binasında yaptınla jak onarma işi.Dosya No.516 1572)iUKarıua yae.ui.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.10.1950
  • İstanbul Sıhhî KurumlarArttırma ve Eksiltme Komisyonundan Devlet Iiaslahaneleri ile Sağlık Merkezlerinin ihtiyacı bulunan 311 Kaleni muhtelif ilâç kapal' zarf usuliyle eksiltmeî e konulmuştur.1 Eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.10.1950
  • Iefanbul Belediyesi.SEHİ3R TİYATROLARI Ekim Pazar Mali neden itibaren saat 20.30 da JRAM KISMI DON JUAN Yazan:Moliere ürKçesi:İ.Galip Arcan Telefon:42157 KOMFDI KISMI Gelir Vergisi Mektebi Yazan:Louis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.10.1950
  • 1950 1951 öğretim yılı için Erkek Teknik Öğretim Okuluna alınacak öğrencilerden seçme imtihanında kazananların Itttesi.TESVİYECİLER Aday Geldiği Okul No.Adı ve Soyadı 347 Mustafa Özkaı Denizli E.S.381
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.10.1950
  • KÖMÜRÜ TEVZİATI Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden Günler Devam eden tevziata ait haftalık beyanname numaraları Fatih Eminönü Kadıköy Üsküdar Kozlucahan 9.10.950 75410-75058 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.10.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562» 1 romanlar destanı 'Türkçe AR 4-1394)Çılgın ka ikinci hafta ATLAS 40835' Tun,lıyor.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 82 1 Geı^çlecin sevgilisi r li)2 intikam Türkçe' ELHA~MRA 12.236i On Iar per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.10.1950
  • Devlet Denizyolları ilânları 1 Yalova iskelesinde Yolcu balonu inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuimuştur.2 Eksiltme 16/10/1950 pazartesi günü saat 15 de Tophanede Genel Müdürük Alım Satım Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.10.1950
  • 3600 adet takriben 50120 Kgiiıuhtellf dökme fren takozu imal ettirilecektir I.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 14.534,80 lira olan yakarıda yazılı iş 12.10.950 perşembe günü saat 10 da pazarlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.10.1950
  • Taşkızak Tersanesi Genel Müdürlüğünden Aşağıda yazılı birinci sınıf işçilere ihtiyaç vardır.Sınavl npılmak üzere 16.10.950 günü Genel Müdürlüğümüze mü aatları.13644)Makine deniz tesviyecisi Tesviyeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 09.10.1950
  • Kocaeli Valiliğinden 1 izmit Memleket Hastahanesi ikmal inşaatı ile Fosseptik Drenaj hendeği W# C.temiz,kirli su sıcak su boruları ferşi işleri 82779 lira 99 kuruşluk keşfi mucibince kapalı zarf usuli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.10.1950
  • Neşriyat Havacılık re Spor Havacılık ve Spor mecmuasının ağustos 1950 sayısı çıkmış,tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1950
  • Güvenlik Konseyi t Bag tarafı 1 ınciâ?Ankara Ajansına göre Ankara,8 Anka.Türkiyenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki muvakkat delegeliğe büyük bir çoğunlukla seçilmiş olduğu hakkındaki haber,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1950
  • Bulgar hududu Baştarafı 1 incide» ketler üzerine,hükümet nihayet hudutları kapamağa karar vermiştir.Karar dün sabahtan itibaren tatbik edilmektedir.Bu tedbirin zorbaca hareketleri kati şekilde önlemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1950
  • Tanınmış muharrir ve gazeteci Arif Oruç ağır hasta Bir müddettenberi Şişli Çocuk hastahanesinde tedavi edilmekte olan muharrir ve tanınmış gazeteci Arif Oruç'un variyeti dün çok ağırlaşmışta'.Koma hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1950
  • Görmeli ve Dinkmelff AVNlFİmĞÖHÜlMEMİŞ KAÜTt VSÛOZBJJKI 5 lâmbalı ORION 330 Modeli,Aynı fi ot tok ı rody olarda oılo roslıyamıyacojırtız mi'-iteino b'V güzellik Seste tabiilik Büyük hcmojıye» Ufaıyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1950
  • [muhakeme edilecek Hükümetimiz Fran-Baya müracaat ederek Âelan Hıunhar acının iadesini istedi Ankara 8 Milliyet!Fi an sa ile hükümetimiz arasın,da mevcut bulunan iadei mücrimin anlaşmasına göre hâlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1950
  • Amerikan kuvvetleri o reye girdi Aızıllar Müttefiklerin ııih«î taarruzunu önlemek için son hazırlıklarım sapıyorlar Tokyo 8 AP.Birleşmiş Milletlerin Koreyi birleştir rnek için verdiği karardan sonra A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1950
  • Sağlık Bakanının beyanatı Bastarafı 1 incide)40 bin ölüm,dünyadaki vefiyatın en yüksek haddini teşkil etmektedir.Kırk bin kişinin ölümü,her yıl sonunda kudretimizden mühim bir eksilme demektir.Kırk bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1950
  • Tiyatrosu Uç Gül ercin ler akşam 20,45 de Operet 4 Perde Eser:Szigileti Türkçesi:Esat N.Erendor Müzik:Kalman ve Brahms Çarşamba tenzilâtlı,Cumartesi,Pazar matine 15 de.Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1950
  • Askeri heyet m'z H'ir tarafı 1 incide)yet Başkanına telle tebliğ etmiştir.Hükümetimizce askerî heyete verilen yeni vazife Türk Delegasyonunun Vaşington da Atlantik Paktı Genelkurmay Başkanlığına nezak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1950
  • Güvenlik Konseyine seçilmenin mânası 'Başmakaleden devam» li coğrafî durumda Tüıkiyeyc tecavüz.Güvenlik Konseyine âza seçilmemiz yüzünden,muh temel mütecavizler için daha düşündürücü olacaktır.Güvenli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1950
  • Dün geceki güreşleri takımımız 7-1 kazandı Dün gece Spor ve Sergi Sarayında yapılan Türkiye Almanya milli güreş karşılaşması takımımızın 7-1 galibiyeti ile neticelendi.Salonu doldura;kalabalık bir sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1950
  • Amerikal çiklet ç Baştcırafı i üncüde)lar,ufak ufak kısımlara bölünüp,ayrı ayrı satılıyordu.Eczacılar,bunları bölüp,tanesini ehemmiyetsiz bir fiata veriyorlardı.i Fakat,çok geçmeden,bu sakızlara rağbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1950
  • Göçmenlerle 13aştcnc:fı i mcide)Bulgarlar 73 yıldanberi bu âbideleri yıkmıya doymadılar.Ellerinde kazma kürek Türkü hatırlatacak ne görürlerse yok etmeğe çalıştılar.Ökn komünist lideri Gorgi Dimitrof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.10.1950
  • B)fakım maçları Dün Şeref stadında devar edilen B)takım maçlarına Leşiktaş lstanbulsporla 1 berabere kalmış.Galatasaray da Emniyeti 3-0 mağlûp et mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.10.1950
  • A)TAKİMLARİ PUAN CEVcLİ M G B M A Y P Fenerbahçe 2 2 8 3 6 Beşiktaş 2 1 1 4 0 5 Galatasaray 2 1 1 3 1 5 Vefa 2 1 1 2 2 4 Bevkoz 2 1 1 2 3 3 Kasımpaşa 2 1 1 2 4 3 Istanbulspor 2 1 1 2 6 3 Emniyet 2 1 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.10.1950
  • Makabi'aht olimpiyatları sona erdi Tel Avjv;8 A.P.Amerika basketbol takımı Kanada basket İm!takımını 56 3 yenerek yahudi âlemi olimp!yat şampiyonu olmuştur,O limpiyat oyunlarında derece alan milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.10.1950
  • Dün 2—2 beraberlikle neticeienen Beykoz Kasımpaşa karşılaşmasından enteresan bir görünüş Dünkü maçta F.Vefa takımını 2 1 mağlûp etti 1950 51 futbol mevsiminin dik mühim karşılaşması,dün inönü stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.10.1950
  • Türkiye İsraİ fut ol maçı İstanbul.8 T.H.A.Tür kiye Israel millî futbol kaı şılaşması 28 ekim cumarte :günü Tel Avivda yapılacaktır.Tel Avive gidecek takın kadrosu millî takım antranör Mc.Cormick'iıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.10.1950
  • ingilizlerle yapılan spor karşılaşması Şehrimizde misafir bulunan Devonshire zırhlısı mürettebatı ile,dün Dz.Harb Okulu takımı arasında,dün atletizm ve yüzme müsabakaları yapıl mıştır.Atletizm yarışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.10.1950
  • 440 yarda manialı dünya rekoru kırıldı Milano 8 A.A.440 yarda mânialı dünya rekoru bugün Mi'ano'da yapılmakta olan milletlerarası karşılaşma esnasında İtalyan atletleri Fili put tarafından 51 saniye 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.10.1950
  • atletizm mü Belçikalı atletler müsabakaları ancak 2 puvan farkla kazanabildiler Ankara,8 A.A.Türkiye Belçika millî atletizm karşılaşmalarına bugün öğleden sonra 19 Mayıs stadında devam edilmiştir.Dünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.10.1950
  • I n g i itere irlanda millî maçı Londra.8 T.H.A.Beıfastta GO.000 seyirci önünde ya pıVan millî futbol karşılaşma,sında ingiltere.îralandayı 4-1 e im İstiringiltere bu maya ğu kadro ile çıkmıştır:Willi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.10.1950
  • Beden terbiyesi istiş re kurulu Ankara 8 T.H.A.Be den Terbiyesi Merkez İstişare Kurulu yarın saat 15 de Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin Başkanlığında toplanacaktır.Yarınki toplantıda gündemdeki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor