Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.10.1950
  • 8 EKİM 1950 Pazar Başyazarı:Ali Naci KARACAN Adres:Nuruosmcmiye Türbedar Sokak No:18 1 S T A N B U L Telgraf MİLLİYET İstanbul YIL:1 SAYI:156 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 F t Y A T I 10 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1950
  • Boyar Erzincanda koyun** için yapılaca» pavyonlar arasında nalktan izahat alıyor Payarla Menderes Ramanda Petrol mevzuunda durulacak Günde 450 ton istihsal yapan 50 ton işliyen,tecıübe tasfiyehanesi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1950
  • Halk Partisinin bazı iıeri gelenleri,galiba Mende,res'le arkadaşlarının her fırsatta partilerini ve iktidarlarını biraz ağırca tenkid etme.«terinden hoşlanmıyarak,millet iradesiyle iş başına geçmiş bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1950
  • öçmenlerle görüşmeler Uydurma bir çadırın içinde geçen bir sohbet Dediler ki:Komünistler bizlere on gün izin veriyorlar,isterse gelme,haddine mi düşmüş!Zaten onlar Bulgarya Türklerini büyük kafileler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1950
  • Dünkü güreşlerde Almanları 5-3 yendik Lig maçlarında Galatasaray Emniyetle 1-1 Beşiktaş da tstanbulsporla 0-0 berabere kaldılar Dün gece Spor ve Sergi sarayında Alman güreşçileriyle yapılan serbest ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1950
  • D.Parti Hükümetinin bir dış politika muvaffakiyeti e dün 53 o ilvenlik konseyine seçildi S.Sarper,bu seçim Türkiye ile Arap memleketleri arasındaki münasebetlere halel getirmiyecek dedi Birleşmiş Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1950
  • Türkiye Elçisi Çobanof Bulgarlar yeni bir nota daha verdiler Bulgaristanın Ankara elçiliğinde evvelki gece gizli bir toplantı yapıldı ve bu içtimaa Sovyet elçisi riyaset etti Ankara,Anka.Bugün Sofya e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1950
  • Talihli Milliyet okuyucularına Hediye tevziatı Kasımda sona erecek Buz dolabını kazanan Hiisami Selçuk t a kazandığı hediyeyi matbaamızdan aldı Talihli MİLLİYET okuyuculan beş ekim perşembe-sabahından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1950
  • Hikmet Buyuru u sorgusu yapıldı Ankara,7 Anka.Hikmet Bayur Taksimde ve Marmara lokalinde gazetecilerle yaptığı hasbıhalde Kore meselesine âair söylediği sözler dolayı siyle Türk Ceza Kanununun 161 inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.10.1950
  • kUmuA* tak MftttitftUfc fchM Mm HÂSIMI-EME VÎ Rekabeti TEFRİKA NO:78 Ziya ÇAKİR oynanan komedya İslâm hükümeti)tamamiyle Cumhuriyet)esasları üzerine kurulmuştu.Ve bunun feyz ve fazileti de,birçok hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1950
  • ir D.P Cibali semt ocağı nır.senelik kongresi saat 20 Ğ;Rüçükmustafapaşa Karasani Cad.No.6 daki ocak lokalinde yapılacaktırir DP Tavşar.taşı ocağının yıllık kongresi 14.10.950 cu martesi günü saat 20.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1950
  • i.C=f Seyrüsefer faciası!Bir taraftan otomobil ithalâtı,bir taraftan seyrüsefer memurlarının iyi idaresi,bir taraftan da halkımızın cadde ortalarında avare âvâre dolaşmak,havalara bakmak,sokak ortalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1950
  • Son günler Jc toptan kah ve Hatları 800 Kuruştan 815 ku ruga yükselmişti:Toptan fiatlann bu yükselijl bazı semtler de perekende fJatlara tesir etmiştir.Mehmet isminde bir işçi küçük bir mesele yüzünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1950
  • General Clenes Tahrana gitti Marshall askeri yardım plâ m üyelerinden general Clones dün uyakla Tahrana hareke!etniigtir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1950
  • «j-n^w* Talihli okuyucularımızla görüşmeler #v\Buz dolabını kazanan H.Selçuk ne diyor?Çok şanssız bir insan olduğunu söyleyen Hüsami Selçuk,Jslaııbıılda kimsem yok.Bekarım.Hazır şansını açılmışken evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1950
  • Gökmenlerin iskân işi Başbakanın emri üzerine Valinin başkanlığında bir iskân komisyonu kuruldu Göçmenlerin durumu ile alâkalı olmak üzere Başbakanlığın emriyle Valinin riyaseti altında şehrimizde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1950
  • E.T.T.otobüsleri nihaye ihale edileli Belediyenin sipariş edeceği 50 otobüsün münakaşası dür E.T.T.Müdürlüğümde yapılmıştır,thale bir Alman fir ması üzerinde kalmıştır.Me?kür firma,otobüslerin beheri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1950
  • İthalât bürosundan açıkta kalanlar Yeni dış ticaret rejiminin başlaması üzerine,Ticaret ve Sanayi Odası iğinde çalışan ithalât bürosu,vazifesini geçen aydanberi Merkez bank^ sına terkettiğinden lağved
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1950
  • Daily Herald muhabiri dün gitti ¦Daily Herald i gazetesinin muhabiri Mr.Martin,dün uçakla Atmaya gitmiştir.Mı.Martin,kendisiyle görüşen bir muhabirimize,gazetesinde neşredilmek üzere Türkiye hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1950
  • Sirkecide çıkan yangınlar Dün sabah Sirkecide Aşirefendi caddesindeki Baker Ha nının 2 nci katında Şark T.Aşirketinde bir yangın başlangıcı olmuş ve zamanında yetişen itfaiye tarafından söndürülmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1950
  • Millî Piyangonun dünkü talihlileri Millî Piyangonun dünkü keşidesinde kazananların tam listesini veriyoruz.Milli Piyangonun 7 ekim 950 çekilişi dün Ankarada saat 13 te yapılmıştır.Kazanan numaraları a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1950
  • HALKINSESİ Talebeye verilen cezd Mektep idarelerinin,nizamlare aykırı hareket eden öğrencilere ceza tertip etmeleri haklarıdır.Fakat cezanın yalnız kabahati yapana raci olması icabeder.Halbuki Saınt B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1950
  • A thenauorasa dün konsültasyon yapıldı Birkaç gündenberi hasta bulunan Rum Ortodoks Patriği,Athenagoras'a dün bir konsültasyon yapılmıştır.Profesör Tevfik Sağlam tarafından tedavi edilmekte olan Patri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1950
  • Gazetelerin bayram tatili Tâtü an'anesinin bozuluşunu protesto maksadiyle bir toplantı yapıldı Senelerdenberi devam eden bir an'aneyi bozarak Kurban bayramında intişar eden «Yeni Sabah-gazetesinin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.10.1950
  • Yeni ticaret resminin akisleri devam ediyor Yeni dış ticaret liberasyon ithal üstesinin piyasadaki akis Jevi devam etmektedir.Tüccar listeyi umumiyetle iyi kar ğilaxn tkta fakat kafi bir şey öylı inek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.10.1950
  • Tezadlar ve ten a" kuzlar diyarı Sor.otuz sena boyunca garp medeniyetinin bir tah kını jçtimnî ve siyasî pren siplcri bizde kanunlaştırılarak devletin temel taşlan haline getirildi ve tnütemadî bir pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • EDEBİ TEFRİKA:F TARIK BUĞRA Alc.Siz misiniz hanım efendi.Ben Rıza Candaş,dok tor.Bu cuma kızınızla yapılacak nikâhıma şeref vermenizi rica edecektim.Nikâhlarında bir hayli meraklı buiundu.Doktor şahit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • KERVANSARAY s^4l.e?üuleskıt KERVANSARAY 145445554515454
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • Şehir tiyatrosu kadrosu takviye edilecek Şehir tiyatrosu,Cahide Sonku,Nevin Akkaya,Nevin Sev»l ve Şevkiye May'm ayrılmasından sonra fevkalâde zayıflıyan kadın sanatkâr k?dosunu kuvvetlendirmeğe karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • TEŞEKKÜR Hemşire» Lâtife Cilem'in muvaffakiyetli bir duğum yap masında-kıymetli yardımlarını e«3İrgemiyen Süleymaniye doğumevi Başhekimi Dr.Şükrü,Dr.Safi ve Hemşirelere teşekkür etmeyi borç bilirim.Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • Yünlü mensucai fiatlari Sümerbankın yünlülerin liatlaı-ına da zam yapacağı anlaşılıyor Dünya borsasında pamuk ve pamuk ipliği f iatlarının bü yük bir artış göstermesi üzerine,pamuklu mensucat fistları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • Bir müteahhidin yaraladığı memur öldü Ankara,7 Ankara Ajansı)Biv buçuk ay evvel Belediyede Mahmut Onay adında bir müteahhid.işini yapmadığı iddiasiyle muğber olduğu Fen 'İşleri Müdür Muavini Saim Dinç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • Aı(karadaki Amerikan askerî heyeti Ankara,7 A.A.Ame rikan askerî yardım heyeti nin memleketimizdeki çalış maldnnı takip etmek üzere iki gün evvel şehrimize gelmiş olan iki general ve 5 albaydan müteşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • Avtısturyadaki komünist grevcileri Vaşington,7 A.A.Am:rikan Dışişleri Bakan yardımcısı,Avusturyadaki komünis grevi hakkında dün aksan demeçte Amerikan hükümeti nin grevlere karşı koyma î hususunda Avu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • Ingilterede manevralar I J 10 gün sürecek olan bu manevralara 1000 uaçk iştirak edecek Londra,7 A.A.İngil terede şimdiye kadar yapılan manevraların en büyüğüne 1000 den fazla uçak iştirak edecektir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • Schuııiann plânı ve İngiliz işçj Partisi Parti,İngilterenîn Avrupa çelik ve kömür bir ligine girmemesini tasvip etti Margate İngiltere)7 A.P.ingiliz İşçi Partisi dün,Hükümetin,Schumann plânı gereğince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • Almanyamn silah huh rıl ması Poris,7(A.A.Umumiyetle iyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göre Al maryanın silahlandırılması meselesinde Amerika ve Fran sa arasındaki görüş ayrılık larını halletme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Flushing Meadows,7 A.A.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie'nin şubat,ayında vazifesi sona ereceğinden,Güvenlik Konseyi pazeıtesi günü yapacağı gizli t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • Beynelmilel gümrük tarifeleri için Türk tezi Ankara 7 Ankara Ajansı)İngilterede Turqayee şeh rinde toplanmakta olan güm rük tarifeleri konferansına iştirak eden Türk delegasyonunun ileri süreceği tez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • wv.Matbaa İsçileri Sendika,sı azaları.Kurban ve Şeker bayramlarında gazetelerin tatil yapamamalarına sebep olan hâdise üzerine dUn bir toplantı yaparak bu hâdiseyi protesto etmiş,lerdir.Yukarki resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • İkinci cihan harbinden sonra manyada "SS„ ordusu meydana çıkarıldı?müttefik makamlarına,Almanların yeni S S feski Gregor Slrüdel adında birisi lâtmın sırlarını verdi.Ve bundan sonra işin mahiyeti orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • Iranın siyaseti Iran Şahı,Birleşmiş Milletler prensiplerine gadık kalacağını söylüyor Tahran,7 A.A.Afp)Ayan meclisinin ikinci otum munun bu sabah büyük me rasimJe açan Muhammed Rız-Şalı Pehlevi «Allah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • Pakistan,Polonya ticaret anlaşması Kuraşi,7 A.A.Pakistan 1e Polonya arasında yeni bir ticaret anlaşmasının imzalandığı akşam bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.10.1950
  • Amerikalı seyrüsefer mütehassısmtn raporu Seyrüsefer Müdürlüğünün daveti üzerine gelmiş olon Ame rikalı seyrüsefer mütehassıs:çalışmalarını bitirmiş ve hazırladığı raporu ilgililere ver mistir.Mütehas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.10.1950
  • fiM ER İKADAN HUSUSİ SURETTE GETİRTİLİN DÜNYANIN EN SAF VE MEŞHUR III SABAH,AKŞAM dişlerini**furçalayuus.As bir nükten ağada fevkalâde köpiirür.En SIHHİ ve en EKONOMİK diş macunudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1950
  • 1 Mai Siyah mibllifi;2 Duman kiri,Kötü,Kamer;3 Danslı tiyatro;4 Kendini sakın;5 İçki,Aı-Un;6 Bir nevi kadın kumaşı;7 Ara verme;8 Bir U7vıımuz,Mısırda bir nehir,edat:9 Duvarcının başiıca âleti,Şair.Y*U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programla 13.U0 Haberler 13.15 öile konseri Pl.13.45 Saz tserleri oyun havalan.Çalanla:Haydar Tatlı.vvy ve arkadaşlan 14.00 Serbest saat Konuşma veya müzik* 14.10 Hafif müzik:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1950
  • 1950 1951 öğretim" yılı için Erkek Teknik Öğretim Okuluna alfiıacak Öğrencilerden necine imtihanında kazananların listesi.TESVİYECİLER Aday Geldiği Okul No.Adı ve Soyadı 347 Mustafa Özkan Denizli E.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1950
  • Gayri menkul satışı Fatih 3.Sulh Hukuk Yargıçlığından;Arife Gürbüz,Ayşe Sıdıka,Melâhat.Neşer Muzaffer Atar,Fatma Hediye ve Hazinenin müştereken mutasarrıf oldukları Kara gümrük Devriş Ali mahallesi Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Levazım atım komisyonundan 1 lyidere «Rize» Kereste Fabrikasından İstanbul ve Samsuna getirilecek azalır 7000 M3 kerestenin nakli işi pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1950
  • PEKcey 734 Ahmet Büyük Rize 838 Kâmil Yalgın Tophano 1053 Fevzi Eroğlu Kayseri ELEKTRİKÇİLER 163 İsmail Göğün Ankara II.150 Hayrettin Karaçınar Ankara II.161 Mustafa Akyüz Ankara II.159 Rıfat Tapık An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1950
  • Muş Valiliğinden 1 126123 lira 31 kuruş keşif bedelli' Malazgirt İlçesinde yapılacak beş dersar.eli ilkokul inşaatı tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işe ait keşif,proje,husus!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1950
  • YOL İNŞAAT İLÂNI Devlet Orman İşletmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 Çaruh Devlet Orman işletmesi Mıntakasmda yaptırılacak olan Peynirli Uçsu yolunun inşaatı 2 parti halinde aıjık ekoiltme usuliyle eksiltmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1950
  • delecek vapurlar 11.00 Karadeniz)Karadeniz den 12.30 Konya)Mudanyadan 16.30 Tırhan)Izmir,den 21.35 Marakaz)Mudan yadan.Gidac-k vapurlar 9.00 Marakaz)Mud any aya 18.00 Mersin)Çanakkaleye.İTİZAR Spor ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1950
  • TRENLER GELECEK TRENLER 6.30 Posta)Kurtalan ve DL yarbakırdan Ankara yolu ile)7.t)0 Posta)Edirneden 7.10 Doğu ekspresi)Erzurumdan 8.34 Ekspres)Ankaradan 9.15 Ekspres Yataklı)Ankaradan 11.15 Posta)Adap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1950
  • GELECE If.UÇAKLAR 9 50 îzmirden D.H Y.Türk)7 9.45 Bursadan D.H.Y.Türk)t* l?j.%k İskenderun,Adana,A?kaı*dan D H.Y.Türk)14.30 Beyruttan P.A,A.Amerikan)İ2.00 Tahf randan ÎC.L.M,Hollanda)15.15 A.F.Fransız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562» 1 Kahrarnanlar destanı «Türkçe)AR 44394)Çılgın kalpler İkinci hafta» ATLAS '40835» Ormanlar kralının intikamı BEŞİKTAŞ BAHÇESt 82900)1 Gençlerin sevgilisi renkli)2 İntikam Türkç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1950
  • I SK!etâçbiıl Belediyesi İm TİYATROLARI Ekim Pazar Mati neden itibaren saat 20.30 da DRAM KISMI DON JUAN Yazan:Moliere çesi:İ.Galip Arcan Telefon:42137 KOMFDI KISMI Gelir Vergisi Mektebi Yazan:Louis V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1950
  • ¦Ü OPERATÖR Dr.Cavit Göncer BÎRtNCÎ SINIF Umumî baş.karın,tenasül uzuvları kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okcularbaşı No.13 Tel:Muayene:23876 I *M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1950
  • Hie.25 j Zilhie.1369 8 EKİM 19 5 0 Pazar Ru.25 Eylül 1366 VAEtT VASATI EZAN!Güne Öğle lkind Akşaj Yatsı îmsal s 6.01 12.12 i 15.14 n 20.42 19.12 4.25 12.12 6.19 9.26 12.00 1.31 10.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.10.1950
  • Göçmenlere yardım Bu hususta da Marşal plânından istifade edilecek Ankara,7 Anka.Marşal plânı Halk Müşavere heyetine mensup Robert H.inskley,Gordon S.West Reskort ve Jorj S.Eccles bugün tetkiklerde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • B Milletler ordusu kuzey Kereye girecek Fiuahing Meadows,7 A.A.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu akşam General Mac Arthur'e kaçmakta olan Kuzey Kore kuvvetlerinin takibi için 38 inci arz dairesini g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • Dün geceki güreşler Baştarah 1 incide)52 kilo:Ahmet Bilek Heini Weber,Greko Romen)Orta hakem:Alman.Gecenin bu ilk güreşinin,ayakta geçen ilk devresi berabere neticelendi.Üçüncü devre üstte daha iyi ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • MÜHİM Saclarınızın sıhhatle ilgilidir:Uu suallere açıkça cevap veriniz ve aşağıdaki satırları okuyunuz rrontıt SOÇ,rrıülöhosiıslofi silin İçin,Of.Rojo Briyantini n nomiie conlondırıcı yağlarla yapılım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • Bir hafta içinde gelen ithal malları Bir hafta içinde limanımıza gelen 18 ecnebi şilebi aşağıdaki ithal mallarını getirmiştir.833 ton kimyevî madde,419 ton tel,1277 ton demir çubuk,30 ton kürek,1281 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • KİNİNLİ 4 saat ara il* günde 3 A»j» alınabilir.Baş,diş,adale,sinir,romatizma,ağrılarına karşı daima muvaffakiyetle kullanılmaktadır,Grip,nezle gibi hastalıkların başlangıcında birçok fenalıkların önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • Çaldığı otomobili ağaca çarptırdı Nurettin Mutlu isminde bü sabıkalı Mecidiyeköyde oturan Şetvan Göçmen ismindebir müteahhidin kapısı önüne bıraktığı hususî otomobilim çalmış ve araba ile birlikte kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • evlsti yanideı kurar gibi.«Başmakaleden devam' şamil bir teşriî anlayış,yaoütün mânasiyle devleti yeı baştan kurmağa hemen heme müsavi sayılabilecek bir ce ı değişiklik hareketi,bir siye heyelan vukua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • Celâl Bayar 1 Bas tarafı 1 ıncidf Teknik müşavir Nejde Güneydoğu Türkiye Ege ran umumiyetle Türkiye,hu susiyle Güney Doğu Türkıy,ve Raman petrol sahaları varama tetkik faaliyetleri hak kında geniş iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • Ma k a h i atlı Olimpiyatları Türk takımı îngiltereye karşı 36-20 galebe temin etti Tel-Aviv,7 A.P.Makabiath Olimpiyatlarının fi nal ve şampiyonluk maçı bv akşam oynanacak ve kapanış merasimi yarın öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • iiaskö.vde bir tecavüz ve zorbalık hâdisesi Hasköyde vukubulan çu sirkin bir tecavüz ve zorbt iık hâdisesi adliyeye intiku etmiştir.Bu semtte oturan ve seyyar simitçilik yapan Mehmet Şergili,bir müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif ç'rketi matbaası Basıldığı yer;Ebüz ziya Math "ısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • Göçmenlerle görüşmeler Boştarafı 1 incide)kalabalığiyle dış kapılarına kadar dolup taşan Misafirhanedeki pis haşarat içinde sabahlara kadar gözlerine uyku girmemiş göçmen kardeşlerimizi çok yorgun ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • Bulgar Dışişleri Bakanımı hezeyanı Ankaıa 7 'Anka.Ron radyosu Bulgarca neşriyatı,da Sofys radyocuna atî.Bulgar Djşişleri Bakanı Poi temofuı:250.0000 Türkün t ciri hakkındaki şu beyanat;yayınlamıştır:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • Ankarada Bulgar elçiliğin deki gizli toplantı Ankara,7 Anka.Dügece Buigaristanın Ankara daki elçilik binasında Roman ya,N Çekoslovakya,Polony;Macaristan ve Sovyet elçik rinin hazır bulundukları bi top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • Bulgar notası 'Başaralı I incide bir nota daha tevdi ettiği öğ renihniştir.Bu hususla kendilerine mi' racaat ettiğimiz yetkili ma kamlar,bunun,göç mesele:nin teferruatına dair bazı ne talan ihtiva ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • Gayrı.en ul satış ilâ ı Islan u mniyet bandığı dan Piua.kevi Çaçis,Angeliki Çaçis,Spiro Çaçis,Kostantina Çaçis Kateıina Çaçis müşterek borçlu ve yekdiğerine müteselsil i il olarak A 4143 hesap No.h bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • İstanbul üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından Histoloji Embriyoloji Enstitümüzde açık asistanlık vardır.İsteklilerin 26 ekim 1950 perşembe günü akşamına kadaj akanlığa müracaatları,13575)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • Devlet Den izy ollar i ilân la rı tttUMUM ^»i'if.w»ası.nna p«vyoaujiu uı kaıan filozların kaldırılması işi pazarlıkla eksiltemeye konulmuştur.2 Pazarlık 9.10.1950 pazartesi günü saat 15 te Tophanede-¦
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • Almanyada "SS ordusu nasıl meydana çıkarıldı ı same ıaıgelişigüzel i nv sokaktı.Baş tarafı 3 üncüde)ti.Bîrden,gözleri fal taşı gibi açıldı.Hüviyet varakasındaki adres,kendisinin adresi idi.Hüviyet cüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 08.10.1950
  • Akdeniz Paktına Mısır,İsrail de katılacak Batılı büyükler yılbaşın dan itibaren bu pakta ispanyanın da katılmasına ve bu hükümete yardım yapılmasınan karar verdiler Vaşington,7 A.A.Afp)Vaşington Post
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.10.1950
  • Ankaradaki Atletizm müsabakaları Belçika 33 Türkiye:31 Ankara,7 Milliyet)Belçika Türkiye Millî Atletizm karşılaşmalarına bugün saat 16 da 19 Mayıs stadyomunda başlanmış tır.Bugünkü müsabakalarda Belçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1950
  • Bugün mevsimin ilk cazip] karşılaşması yapslıvor Vefa müdafaasının belkemiği olan Melih İlgaz 1950 51 lig maçlarının ilk mühim karşılaşmasını,bugün İnönü Stadında Fenerbahçe ile Vefa yapacaklardır.Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1950
  • lEugünkü spor Hareketleri I.inci küme maçları;İNÖNÜ Stadında Saat:13.30 Kasımpaşa Beykoz Hakem:Sekip)Saai 15.30 F.Bahçe Vefa Hakem:Selâmi Akal)B takımı maçları;Şeref Stadında Saat:10.00 Beşiktaş tst.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1950
  • Lig m a ç a r ı Bugünkü mühim maç Dünkü karşılaşmalarda Galatasaray Emniyetle 1 1 ve Beşiktaş istanbul Sporla 0-0 berabere kaldılar Lig maçlarının ikinci haftasının karşılaşmaları dünya pildi.İİr.maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1950
  • Dün geceki karşılaşmada 5-3 mağlûp olan Alman güreş ekibi müsabükaya başlamadan evvel Bu gece Türkiye-Almanya milli Greko-Romen stilinde yapılacak olan bu geceki müsabakalarda,millî takımımız,bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor