Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.10.1950
  • İstanbulun kurtuluş bayramı dün heyecanla kutlandı 2ndo sancağı olduğu halde piyade alayı.Şeref triblinlintm önUnd«o geçiyor.Yarısı besincide*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1950
  • Bulgarların yeni bir marifeti Atina,6 A.A.Afp)Meric'in yatağında Yunanistanaait küçük bir ada vardır.Bulgarlar nehrin Yunanistan kolundan geçen mecrasını değiştirmek ve adayı ilhak etmeğe yarıyacak bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1950
  • Bayaı Erzurum Erzincan yolunda halk ile konuşurken C.Bayar,Raman Petrol sahasında Cumhurbaşkanı geceyi kampta geçirip bu" gün tetkiklerine başlıyacak Diyarbakır,6 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,Diyarba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1950
  • aktı üdafaa plânı Yunanistan bu hususta Türkiye ile işbirliği yapmayı kabul ettiğini Amerikan hükümetine bildirdi Vaşington,6 A.P.Yunanistan dün,Kuzey Atlantik Paktının Akdeniz bölgesi müdafaa plânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1950
  • Devlet Fabrikaları Devlet fabrikalarının hususî sermayeye devrini hazırlamak üzere komisyonlar teşkil edildiğini salahiyetli zevat açıkl adıldan zaman işin bir çık maza girmek istidadı gösterdiğine iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1950
  • AV menlerle görüşmeler Gelen göçmenler için yapılacak ilk iş nedir?Irkdaşlarımızın Bulgar komünistlerinden gördükleri düşmanlık ve işkenceleri bir tarafa bırakarak sadece mal,para ve iş âletlerini get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1950
  • Bü Suriye meselesi Lübnan'da bulunan Suriye'nin eski ricali bu uğurda yeniden faaliyete koyuldular Adana,6 Milliyet)Suriyede hüküm süren siyas' istikrarsızlık son günlerde yeni karışıklıklara sebep ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1950
  • Kış saati başlıyor Saatlerinizi bu gece,ger-arısı bir saat geri almay unutmayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1950
  • Adalet Bakanının yeni bir bdyanatı YâdTT edilecek kanunlar Ankara,6 Anka.Adalet Bakanlığı mevcut antidemokratik kanun ve hükümle,rin değiştirilmesi veya iama-men kaldırılması yolundaki çalışmalarına k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1950
  • t&g.«ttawaai&ı«-ın-ı ı*»r »mimm' ff Motosikleti alan Abdullah Akçan motosikletinin UstUude Mili yet okuyucularına ım« imizi dünde devam ettik Motosikleti kazanan Abdullah Akçanda kazandığı hediyeyi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • ir Der:ve Zührevi Hasta!lan Cemiyetinin yıllık kong' si bugün saat 13.30 da Ettibl odasında yapılacaktırir D.P.Şehzadebaşı Süle:maniye ocağının yıllık kong:si bugün saal 10 da Beyazttı Aydede bahçesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • Özel okul hocaları Hal ve istikballerini teminat altına alacak mevzuata lüzum var Özeı Okullar Umum Müdürü Ali Teoman bu akşam Ankaraya hareket edecektir.Dün gazetecilerle görüşen Ali Teoman aşağıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • Adana vapurundaki kaçakçılık Adana vapurundaki kaçakçılık hâdisesinin duruşmasına dün İÜ uncu Asliye Ceza mah kemesinde devam olunmuş tur.Geçen duruşmada haklarında gıyaben tevkif müzekkere si kesilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • Türkiyenin iktisadî durumunu tetkik edecek «lan heyet Evvelki gün memleketimize gelen,Marshall yardım plânı halk müşavere heyetinden Ro bert Mıııckley ve Rochord ile nüşavu George Ecles dün sa.Mt îT d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • HALKINSESI Cevapsız kalan istida İstinye doklarında çalışan diğer amele gibi ben de ev sıkıntısını bütün dehşetiyle çekmekteyim.5 odalı bir evde beş haneyi barındıran evimiz bir müstesna değildir.Deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • Ofisin yaptıracağı Boğukhava deposu Toprak Mahsulleri Ofisinin Marshall plânından i'aydalana rak gelirimizde tesis etmeğe karar verdiği soğukhava deposu etrafındaki tetkikler sona ermiştir,İnşaatı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Fıyangonun 7 ekim çe kilişi bugün saat 13 de Ankarade yapılacaktırikramiye kazanan numaralar Ankara radyosile bu gece 23 de yayınlanacaktır.Bugün saat 13 ten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • Teknik Üniversiteye gi riş imtihanlarına 9 ekim pa,zartesi günü sabahından ii; n ren başlanacak ve imtihanla:4 gün devam edecektir.Evvelki gün şehrimize g len,Marshall planı,askerî yo:dim misyonu üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • Oria-Şark Sivil Havacılık kongresi 17 ekimde Şale köşkünde yapılacak olan Orta-Şark sivil havacılık kongresi delege,ieri şehrimize gelmeğe başla,mışlardır.Bir müddet evvel Istanbuia gelen kongrenin or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • »•mu ITO"^ MİM n3urMWfC MOSS UtoM HÂŞİMÎ-IMEVÎ Rekabeti 111.TEFRÎKA NO;77 Ziya ŞAKİ* rnevî saltanatının veliahtlığı meselesi YIRTILAN AHİTNAME Muaviye;doğru,düıüst ve bilhassa iyj niyet sahibi bir ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • Resmî ilanların dünkü hali neydi?Hükümet Resmi İlânlar hak kında bir kararname neşrederek yıllardanberi devam eden haksız devlet himayelerine son verdi.Halk Partisi zamanında Devlet elindeki resmî ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • Yağ Jiıeyva nakliyatı Ankarada,yaş meyva naklivan üzerinde görüşmelerde bulunmak üzere ayın 16 sında bir kongre toplanacaktır.Bu kongreye şehrimiz Ticaret Cdası idare heyetinden ve yaş nıeyva müstahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • îngiliz bahriyelilerinin temasları 2 günaenberi limanımızda bulunan İngiliz mektep gemiüi Devanshire'nin zabıtan ve mürettebatı dün de şehrimizin muhtelif yerlerini gezmişlerdi)Bu arada misafir gemici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • Kasımpaşada çirkin l ir tecavüz lıâflisrsi Kasımpaşa sırtlarında ço!çirkin bil tecavüz ve soygun culuk hâdisesi olmuştur.1' aşı u'inda Murat Çelik ismin ıie bir talebe üç gün evvel va purla İstanbula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • Dr.Lûtfi Kınlar 1 »il* dergiyi «Java ediyor Eski İstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr.Lûtfi Kırda dün bir dilekçe ile Saveılığ müracaat ederek Hür Adam dergisi hakkında bir dava açmıştır.Lûtfi Kırdan* d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • T.Üniversite cinayeti Prof.Feyyaz Gürsan'ın katili Melanetin muhakemesi dün yapıldı Teknik Üniversite matematik profesörü Feyyaz Gürsaır öldüren Mehmet Taşkesen'iıduruşmasına dün öğloden sor ra saat 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • Talihli okuyucularımızla görüşmeler.Motosikleti kazanan Akçan neler söy metli hediyesine ait deviı muamelesi kısa bir zamanda ikmal edildi.Müessese personelinin hemen hepsi Abdulloh Akçan'] tebrik ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1950
  • Anadolu yakası susuz kalıyor Mınalı bendindeki su karşiyakaıım ancak 15 günliil ihtiyacını karşılayabilecektir.Anadolu yakasının su ihtiyacını lemin eden Elmalı bendinde havaların kurak gitmesi üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.10.1950
  • Otellerin durumu tetkik ediliyor Vali ve Belediye Başkanlığı,şehrimize gelen turistler misafir edebilmek için mevcu birinci sınıf ve lüks otellerit bugünkü vaziyetini tetkikkarar vermiş ve alâkalılard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1950
  • Newyorkta infilâk Bir lâğım infilâkı büyük bir lelâş uyandırdı Novyork,8 A.A.Dün Nevyorkun mahallelerinden biri olan Brooklyn'de lâğımlarda çok şiddetli dört infilâk olmuştur.20 metreye yükselen taşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1950
  • Brczil] a Cumhurbaşkanı secimi Rio de Janeiro,6 A.A.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde edilen oyların sayılmasına devam edilmektedir.Bütün eyaletlerden gelen ilk neticeler şunlardır:Vargas 184.653,Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1950
  • Mahkûm olan peykler lake Success,G A.A.Birleşmiş Milletler siyasî komisyonu,sulh andlaşmasmda derpiş edilmiş olan insan haklarını ihlâl etmeleri sebebiyle Macaristan,Bulgaristan ve Kumanyayı manen mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1950
  • Hoffman Paris'te Paris,C A.A.Marshall plânı eski idarecisi Paul Hoff man bati Avrupa memleketlerinde yaptığı veda turnesini tamamlamak üzere dün ak gam uçakla buraya gelmiştir.Hoffman bugün Roma,Atina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1950
  • Stnı istiyorum Hurrcm;senin bana gelmeni istiyo Hım.diye cevab verdi.Cemiyete karşı dâima mağlûp olan şu miskin burjuva tarafı m siıkip atıver.Ne yapayım diye sormamalıydın bile.I3öylc hallerde bir kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1950
  • ingiltere bahriye ihtiyatları Londra,6 A.A.İngili:Amirallik Dairesi tarafındar perşembe akşamı neşrediler tbliğde bildirildiğine göre,bal riye ihtiyat kuvvetleri,6 ka sımdan itibaren bir talin devresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1950
  • Amerikan havacılığı Marshall,hava kuvvetlerini 70 gruptan 110 grupa çıkarmak için uğraşıyor Vaşington,6 A.A.Savunma Bakanı General Marshall Kore savaşının başlamasından sonra Başkan Truman tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1950
  • V.W.W\A^AVWW**»QCVC tslnbulun düşman istilâ sından kurtuluşunun 27 inci yıldönümü dün büyük bir törenle kutlanmıştır.Yukardaki resimde merasime iştirak eden kahraman denizcilerimizden bir takim geçit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1950
  • Atom bombası Rusya,Amerikadaki atom bombası miktarını bildiği için sulhu tercih edecektir Atlantic City,6 A.A.Son harp esnasında Amerikan atom tesisleri umum müdürlüğü yapmış olan General Gro ves dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1950
  • Kaplumbağa siyaseti Şarkta iert cemiyetten,garpta cemiyet fertten daha uyanıktır;En münevver ve en mümtaz garplının şarktan bahsederken kırdığı muazzam potların en cahil şarklı garptan bahsederken kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1950
  • Harici kısa haberler AVUSTURYADA Sovyet kor.trolü altındaki Vi yana radyosunun haber verdi,ğine göre,grev icra komitesi,işçileri çahşmıya davet eden bir karar sureti kabul etmiştir.PAKİSTANDA Karaside
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1950
  • Mudanya hattı kış tarifesi Mudanya hattı kış tarifesinin tatbikına yârından Mibaren başlanacaktır.Yeni gereğince,Mudanya pos talan çarşamba,cuma günleri hariç,hergün saat 9 da kalkacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1950
  • Kominform ve Yugoslavya Tito kominformdan ayrılma sebeplerini izah etti Belgrat,6 A.A.Yugoslavyada Kominformun kurulu şunun üçüncü yılı münasebetiyle dün yapılan toplantıda Yugoslav Komünist Partisi,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1950
  • Bevin ingiliz dış siyasetini izah etti Rusya,dünya milletlerinin gözünü boyamak istiyor Londra:G A.A.Lps işçi Partisi kongresi ezici bir çoğunlukla Dışişleri Bakanı M,Bevin'in dış siyaset hakkındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1950
  • Demir perde gerisinde olup bitenler Çekoslovakyalım uranium illerindeki hayat ÇckyaMa uranium madenlerinde çalışmak,bir cehennem bayatından beter vaziyet almıştır.Esasen bu memleketin Malzev madenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • Sporcuları Koruma Derneği Başkanlığından:7.8.ve 10 Ekim 1950 tarihlerinde Spor ve Sergi Sarayında yapılacak güreş müsabakalarının biletlerinden 2.ve 4.liralıkları kalmamıştır^ Orta tribünlere ait 6.li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • ABONE FÎATLARI Senelik 8 Liradır 6 Ayiık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için İki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfo santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 ilân sayfası santimi 2 Doğum,Mkân,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • 5 VİTAMİNLİ PARo ANA SÜTÜNE IN YAKIN ÇOCUK MAMASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • GÖZ MÜTEHASSISI Dr.i.ûtfi Müftüler Haseki Hustahanesi Bas hekimi ve göz mütehassısı Muayenehane;Türbe,Divanyoîu.No.103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • ZAYÎ 13070 sicil numara lı ehliyetimi ve 2957 nuırfaralı arabamın sıhhi muayene cüz dam ile kendi muayene cüzda nımı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yok tur.Hüseyin Acar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • Hie.7 Ru.24 EKİM 24 ZilhiC.19 5 0 Ağust 1369 Cumartesi 1366 VAK [ÎT VASATİ EZANI Güneş 6.50 11.49 öğle 13.05 6.04 İkindi 16.27 9.26 Aksan l 19.00 12.00 Yatsı 20.30 1.31 İmsak 5.13 10.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahili hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar-İstanbul Divanyolu Nt 1Q4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer;Ebüz ziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • 5 VİTAMİNÜ pA-Ro ANA tlMİNI «I TAKIN ÇOCUK MAMAS)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • iller Bankasından:Bankamız ticaret servisinde bir müddet çalışmış olan ve soızamanlarda İstanbul'da bulunduğu anlaşılan İsmail Cihat özsoyun bankamızdaki görevinden ayrılmış ve halen bankamızla hiç bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • ZAYİ 938 sonesi Silivr r.in Mandıra köyü mektebinde aldiş^ırr.diplomamı kaybettra Yenisini alacağımdan eskisi nin hükmü yoktur.Habibe Rodop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • K:h lul mil al BEYOĞLU ALKAZAR 42562' 1 ramanlar destanı Türl AT:443041 Çılgın İkinci hafta)ATLAS 4083;O kralının intikamı BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 82DO0 1 Gençlerin sevgilisi freni II)2 intikam Türkçeı ELHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • 1 Sayılı garp ediplerinden;2 İsimler,Birinci;3 Gelir;4 Büyük vilâyet,Bir nota:5 Eski;G İki J ı y kin üş;7 Üzüm şer beti.B:r meseleye karış;3 Amerika Birleşik Devletlerinin inisyali,Bir harfin oku nuşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programla:13.00 Haberler 13.15 Dan müziği Pl ı 13.45 Saz eserleri ve oyun havaları.Çalanla Ahmet Y^kta ve arkadaşla:14.00 Radyo salon orkestn sı konseri 14.30 Serbest s;at 'Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • Rastladığı bütün erkeklere âşık ciurdu.Amma,benimle karşılaştığı zaman,deliye dön dü.Bir zaman,aldırış etmedim,yan çizdim.Amma.ne der&m peşime düştü.Nihayet kartını.Ve Wyoming'da bir çiftliğe düştüm.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 Belediye ihtiyacı için bir adet hasta nakliye Otomobili satın alınacaktır.2 Otomobil hazır karöserli veya karoser yapılabilecek şase halinde teklif yapılabilir.3 Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • 5 VİTAMİNLİ PA-RO ANA SÜTUN* CN YAKIN ÇOCUK MAMASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • iri* t—10 S «EDE d M İZMİR FUARINDAKİ Pavıvonumuzda leğlılr edilmekte olan Kamyonlarımızı ve Otomobillerimizi görerek katarınızı veriniz.Türkiye Genel Mümessili MEHMET KAVALA Tahir H Galata Telefon:40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • Kocaeli Valiliğinden 1 İzmit Memleket Hastahanesi ikmal inşaatı ile Fos.^eptik Drenaj hendeği W,C.temiz,kirli su sıcak su boruları ersi işleri 82779 lira 99 kuruşluk keşfi mucibince kapalı zarf ısuliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • Menkul Satış İlânı İstanbul İkinci İcra Memurluğundan Mahcuz olup satılmasına karar verilen Tahtakale Kutueu'âr No.da mevcut sandık,tahta vesaire 1740.956 tarihine müsadif sah günü saat 12 den 13 e kz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • ht n animi Belediyesi ıı tiyatrolarj Ekim Pazar Mali neden itibaren saat 20 30 da DRAM KISMI DOPİ JUAN Yazan:Moliere ce.si:İ.Galip Arcao Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Gelir Vergisi Mektebi Yazan:Louis Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • VEKLEH 1 Sterlin im 100 Dolar 280.00 100 Framtz Fr.ObO-080 100 ı^rdt 044.138 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 isveç Kronu 54.1250 100 Escndoa 9.7390 Serbest Pivatuda dövizler Dolar takas 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • Yapı Eksiltme ilanı İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 İstanbul Adlî Tıp işleri binası onarımı kapalı zarf usu-İiyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 49999» lira 95)kuruştur.Eksiltme 26.10.1950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • Kocaeli Valiliğinden 1 2.10.950 tarihinde ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulan 22025 lira 89 kuruş keşif bedelli Gebze İstasyon Gebze yolunun 0X000 3X400 kilometreleri arası esaslı tamiratın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • Gölcük Tersanesi Genel Müdürlüğünden Tersanemize birinci sınıf elektrikçi ile ambar ve keşif işlerinde yetiştirilmek üzere lise mezunu ve askerlikle ilgisi olmıyan yevmiyeli memur alınacaktır.Yetişmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1950
  • Taşkızak Tersanesi Genel Müdürlüsünden Aşağıda yazılı bilinci sınıf işçilere ihtiyaç vardır.Sınavları yapılmak üzere 16.10.950 günü Genel Müdürlüğümüze müracaatları.13644)Makine deniz tesviyecisi 1.Sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.10.1950
  • Yaman bir dolandırıcı Yiizbinlerce lira lolaudıran Ismail,Meneıuen'de yakalandı İzmir,6 Milliyet)Üç senedenberi Ankara,İzmir ve fstanbulda kendisine mühendis süsü ve-rerek birçok vatandaşı dolandıran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1950
  • C.Bayar Ramanda Baştorofı I nciâc prensibin şimdiye kadar bir 1ck istisnası olmuştur,O da Erzurumda Demokrat parti başkanı olarak ziyaretinde misafir kaldığı avin bir imalâthaneye tahvil edilmiş olmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1950
  • Süveyşin müdafaası Mısırlılar bunun için bir ordu kurmayı trklii ettiler Lake Success,o A.P.Dün bildirildiğine göre,Mısır,milletlerarası daimî bir atkeri kuvvetin,silâhları ve teçhizatı diğor âza devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1950
  • JUpanya Amerika münasebetleri Madrid,6 «A.A.Mad rid'dekı diplomatik memurla ia gore Birleşik Amerika Bir leş'ruş Milletlerin yalcın bi gelecekte İspanya ile siyat münasebetlerini yeniden tesi;etmesin:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1950
  • Demir perde gerisinde olup b Baştarafı 3 üncüde» denlerde kazalar sayısızdır.Bugüne kadar birden fazla ığ ci ölmüştür.Diğer yandan,bu madenlerdeki sıhhî şartlar son derece iptidaî ve çalışma şartları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1950
  • Serbest ithal rejimi Ankara,6 Anka.Avrupalılararası iktisadi işbirliğine dahil memleketlerden serbestçe ithal edilecek maddeleri gösterir listenin bir kısmını evvelki gün ve dün neş retmiştik.Bugün ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1950
  • Adalet Bakanının beyanatı »Baştarafı i incide)Bu tasarıyı hazırlamakla cilan komisyon henüz çalışmalarını bitirmemiştir.Neticenin yakında alınması beklenmektedir.Hava Seyrüsefer kanunu tasarısı son şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1950
  • Korede Birleşmiş Milletler i emir bekliyor Güney Koı hareketlerin Kore,6 A.P)3 üncü Güney Kore tümeni dün işgal ettiği Çangjon'dan taarruzuna devamla bugün doğu sahili boyunca yeniden 20 mil ilerlemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1950
  • Deniz Lisesi ingiliz denizcilerini 5-0 yendi Şehrimizde misafir bulunan Devonshire mektep kruvazörü ile Pkybeliada Deniz Harp Kuleji ve Lisesi öğrencileri arasmda bugün öğleden sonra Ileybciiadada yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1950
  • İstanbulun kurtu uş bayramı îstanbulun düşman istilâsından kurtuluşunun «27 inci y dönümü dün şehrimizde töre:le kutlanmıştır Dün sabah:erken saatlerinden itibaren I tün şehir bayraklarla donat mış,ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1950
  • Büyük Suriye nıes 13 i busan Meclisinden Münir Aclani de bulunmaktadır.Müe:sesan Meclisinin Mebusan Meclisine tahvili aleyhindeki cereyanlar şiddetle devam ederken Lübnanda bulunan Suriyeli siyasî sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1950
  • At yarışları Simsaroğlu centilmen kupası kime nasip olacaktır Neşriyat ve temaslarımız soutiuda,Muhterem Farını Bakanım yerinde bir kararı ile ilk ve son defa olarak affedilen diskalifiyeli allar dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1950
  • Göçmenlerle görüşmeler ıBaştcrrafı 1 incide)gelmiş göçmenlerle görüştüm.Aralarında birçok eski dost ve âşinâmın da bulunduğu ırkdaşlarımızın ağzından pek çok dertler dinledim.Bu yazımda,Bulgar komünis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1950
  • Lig maçlariyle güreşler radyo ile yayınlanacak Bu gece yapılacak olan Almanya Türkiye temsili güreş kurtlaşması 23 ten itiba,ren radyo ile yayınlanacaktır.Diğer taraftan lig m&çUul da,geçen hafta oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1950
  • Devlet Fabrikaları Başmakaleden devam)diği gibi ucuza satılmak istenip istenmediğini yahut dedi kodulardan çekinilerek satışa imkân vermiyecek kadar yük sek fiatlar takdir edilip edilmediğini anlar,me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.10.1950
  • Bugün yapılacak spor hareketleri PROGRAM 1 inci küme maçları:WOM STADI Saat 14.30 G.Saray Emniyet »Hakem:M,Tuncalp)Saat:16.30 Beşiktaş İst.Spor Hakem:Sulhi Gar an)li lakımları madan FENERBAHÇE Stadı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1950
  • İki taraf takınılan Bu gece karşılaşacak Tiitk ve Alman fakımı güreşçileri şunlardır:TURK TAKIMI ALMAN TAKIMI Fehmi B.mutlu Nasuh Akar Halil Kaya Mehmet Oktav Ahmet Şenol Haydar Zafer Yaşar Doğu İrfan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1950
  • ç r» G.Sarayla Beşiktaşla i.Spor karşılaşıyor Lig maçlarının ikinci hafta karşılaşmalarını,bugün Ga latasaray Emniyet ile,Beşik taş da İstanbulsporla yapacak tır.Geçen halta oynadıkları maçlarda rakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1950
  • Atletizm Hareketleri Türkiye Belçika Millî atletizm müsabakası bugün yapılıyor Atletizm Federasyonumuz tarafından milli maç yapmak üzere davet edilen Belçika takımı ilk karşılaşmasını bugün yapacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1950
  • Bu gece yapılacak Türkiye Almanya temsili karşılaşmasında güreşecek olan Al man güreşçilerinden,dördrl.Türkiye-sı bu gece yapılıyor Dördü serbest ve diğer dördü de Greko-Romen stilinde yapılacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor