Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.10.1950
  • 6 EKİM 1950 Cuma ¦•«yasan:Ali Naci KARACAN Adres:Nuruosmcmiye Türbedar Sokak No:İt t S T A N B U 1 Telgraf ı MİLLİYET istanbul YIL:1 SAYI:154 Posta Kutusu TELEFON PîYATI 492 29614 10 Kuruş M f A i t S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • Genelevde iki kadını yaraladı Aslen İzmirli olup İstanbu1 da Beyoğlu otellerinden birin de misafir olarak bulunaı Eşref Solmaz isminde biri?evvelki gece genclevlerder birirse gitmiş ve sarhoşluk iM'ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • Yıkdan duvar altında kalarak öldü Beşiktaşta Çöp isketesinde^ bir arsada kamyona toprak yük Vmekte olan amelelerden Sıruıl BcktaSı eski bir duvarın çökmesi lie moloz altında kalırım ve ölmüştür.Savcıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • Talebe Çakırcalılar!Garip hâdiseler devrinde yaşıyoruz.Vaktiyle çete kurmak için Efe olmak bile kâfi gelmez,Çakırealı gibi üstarilardan icazet almak icap ederdi.Şimdi lise talebeleri a ralarında anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • if Vali ve Belediye Reisi dî Beykoz fi d a n i ı ı m teftiş etd ve bu civ«rdakl halkın sika Netlerini dinlemiştir.Tİr Şehrinı'îdekl kaymakal lar dün sabah vilâyette Vali j Belediye Reisinin başkanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • Vapurun aııbarınn düşerek yaralandı Dün sabah Bandırmaya hareket eden Sus vapurunda bir kaza olmuş ve yolculardan Hüseyin Erol,muvazenesini kaybederek baş" kısımdaki ambara düşmüştür.Baygın bir vaziye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • Eroin satıcısı bir kadın yakalandı Emniyet Müdürlüğü kaçak çılık bürosu memurları Tak irimde eroin satıcılığı yap;r Falına Altın isminde bir kadını suçüstü yakalamışlardır Dün adliyeye teslim edi Ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • KONGRE if D.P.Cibali semt ocağı nın senelik kongresi 8.10.9f n pazar günü saat 20 de Küçü'% mustafapaşa Karasantlı Cad.No:g daki ocak lokalinde yapılacaktırir D.P.Fındıklı ocağının yıllık kongresi 15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • Dtitizy olların m 1 ) 1 bütçesi hazn-îandı Denizyolları idaresinin 1951 yjlı bütçesi dün Genel Müdür Cemil Parman'ın riyasetinde ya mlan bir toplantıda son seklini almıştır.Genel düdür yeni bütçe ta s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • öfâ» AlnraHfe tuk HMısıbfi Sstep Rm HASIMI EMEVI Rekabeti TEFRİKA NO;7G Ziya ŞAKI* Muaviye dürüst bir adam değildi İki gün sonra Muaviye,onu saravma celbetti.Kendisine has olan bi';vük bir sükûnetle o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • Şipşakçı hırsız çetesi Gündüzleri fotoğrafçılık geceleri de hırsızlık yapıyorlarmış Emniyet Müdürlüğü İkinci Şube memurları «şipşak» çetesi ismi altında faaliyete geçmiş cian yaman bir hırsız şebekesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • HALKINSES Gelibolu Halkevi Gelibolu'da binlerce İL raya malolan bir Halkevi binası vaıd'r.Bu binanın sinema kısmı bir şahsa kiralanmışiir.Bina,böylece Halkevi yerine patron evi haline sokulmuş bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • Yeni ithal rejiminin Yeni liste iç ve dış ticaretimizi büyük mikyasta canlandıracaktır Bir müddet evvel Paris'te Avrupa İktisadî İşbirliğine dahil on dokuz memleket arasında imza edilmiş olan çok tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • Kadın yüzünden lnr yaralama Eyüpte Işıklar sokağında oturan Mustafa Ayar,bir kadir roeselfcSİ yüzünden kavgaya tutuştuğu Güngör Koşar'ı bıçakla muhtelif yerlerinden yaralamıştır.Su(lu yakalan rnış Gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • Deniz İşçileri Sendikasın bir 2.10.950 tarihli nüshamızda,Deniz Iççileri Sendikası konRie I sini yazarken söz alanlar arasında zuhur eden bir hâdiseyi de aynen nakletmiştik,Evvelki gün yazıda adı geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • Kayurvaldesim tlövcıı ul '!n i uy 20 £İ'm hapse mahkûm oldu Dün öğle üzeri Maltepeden Sirkeciye gelen otobüste çirkin bir hâdise olmuş ve otobüse binen Abdurrahim E ren ilminde birisi ailevî br mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • DevreüieceK Tekel tesisleri Güanruk ve Tekel Bakanı Nuri Ozsan dün bu t.i izahat verdi 2 gündür şehrimizde to' kiklerde bulunan Güımük ve Tekel Bakanı Nuri Ozsar dün tetkiklerine devam eı mistir.Bu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • Permi sahtekârlığı MaJj keme Şermi öz'üj iıl;lı e lalebiui reddetfl Permi sahtekârlığı yapmi tan sanık olarak adliyeye V rilmiş olan Şermi Özvün di ruşmasma dün sabah 9 nj Asliye Ceza Mahkemesinde va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1950
  • Gazetemizin tertip ettiği zengin egya piyangosunun bi rinci talihli insanı olan Hay dar Geztrgil ile ancak dün tanışabildik.Pazar günü yapılan keşide de Skoda)marka otomobil bu okuyucumuza çıkmıştı.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.10.1950
  • f^.Kore savaş birliğimizin durumunu ve ihtiyaçlarını yerinde görmek ve Birleş.miş Milletler Genel Karargâhı ile temas etmek üzc.'re evvelki gec uçakla Tokyoya giden asker!heyetimiz Yeşilköy meydanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1950
  • Ali İlana Tarhan Parise hareket etti Ankara 5 Milliyet)8 ekımde Kiste toplanacak olan Milletlerarası Kızılhaç kon gresinde memleketimizi temsil etmek üzere Türkiye Kızılay Kurumu Genel Başkanı Ali Ruı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1950
  • Grevler ve dünkü vaziyet Viyana,5 A.A.Umumî grevin birinci gününü mü teakip Avusturyada vaziyet Şu manzarayı arzetmektedır:Viyanada Amerikan,İngiliz ve Fransız kesimlerinde işçilerin ekserisi işlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1950
  • Fatihin fethinden iribcren istanbul asayişi cırlarca Osmanlı hükümeti icin bir gaile halini almıştır bu tarihi gailenin en mühim sebepleri,taşı a ilsizlerinin iş bulmak için payitahta tehacümü,fazia k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1950
  • Yeni bir Kore mi?Komi.nform kızılların Avusturyadaki is an hareketlerini geri bırakmalarını istiyor Viyana,5 A.P.Komin formun beş âzası,salı günü,Avusturya komünistlerine,bu memlekette iktidarı ele ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1950
  • Amerikada da grev Nevyork,5 A.A.New-York Times gazetesi bugüiiKÜ başmakalesinde Almanya ve Avusturya'da vukua gelen ko münistlik vakalarını tei'sır ederek şöyle demektedir:Moskovanm yeni bir Kore mace
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1950
  • Hurrem ne yapabilir di.Zâten bu,nihayet bir «ilk aşktı!Ejğer bütün «ilk aşk »lar evlenme ile sona erseydi dünya bedbaht çiftlerle dolardı.Fakat bayan Hayriye dok toru da damatlığına münasib görmüyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1950
  • Harici kısa haberler ALMANYADA Federal Alınan hükümeti,Doğu Almanya ile Polonya arasında Oder Neisse nehirle rinin tenkil ettiği hudut hakkında varılan andlaşmayı pro testo eden yeni bir nota vermisti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1950
  • Karayolları Umum Mü tlimiııün tetkikleri İpsala,5 Milliyet)Karayollan Genel Müdürü ipsalaya oradan da Meriç üzerin deki eski köprü yerine gide rek bazı tetkiklerde bulun muştur.Dün de Karayolları Bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1950
  • Spor sarayı satılık Belediye yaptığı tetkikler sonunda yeni inşa edilmiş olan Spor ve Sergi sarayından istenilen randımanın almama diğina kanaat getirmiştir.Yakında bina müzayede ile satışa çıkarılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1950
  • Kömür Satış ve Tevzi Müessesemi Istanbula geliyor Ankara 5 Milliyet)Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin İstanbula nakli prensip olarak kabul edilmiştir.Bu hususta alâkalı bir zal şunları söylemiştir:Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1950
  • ingiliz gemisi d ün geldi İngiliz mektep gemisi Devonshire dün saat 8.15 ie Selimiye önüne gelmiş ve 21 pare topla şehrimizi selâmladıktan sonra 9 da Heybeliada önüne demirlemiştir.Müteakiben Deniz Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1950
  • Acheson dün mühim bir konuşma yaptı Amerika Dışişleri Bakanı,Birleşmiş Milletler askerî kuvveti Rusyanm kuvvetine nniadil olmadıkça Rusya ile müzakerelere girişmenin faydasız olacağını belirtti.Lake S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1950
  • Robert Mariolin Ankarava geliyor Paris,5 A.P.Avrupa iktisadî İşbirliği teşkilâtı OEEC)Genel Sekreteri Robert Marjolin,gelecek halta Ankaraya resmî bir ziyaret yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1950
  • Amerikan heyeti İki General beş Albaydan mürekkep bir heyet Ankaraya geldi.Avrupa İktisadî işbirliği sekreteri geliyor Ankara,5 A.A.Amerikan askerî yardım heyetinin memleketimizdeki çalışmaları nı tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1950
  • Fen dili île kıyametin kopması meselesi artık sonun yaklaşıyor m ss&SttAA*.Bugün dünyanın basına büyük bir felâket açabilecek olan atom bombaların»!daha büyük bir felakete mâni olabileceğini düşünmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.10.1950
  • Hie.6 EKİM Ru.1 23 1 23,ZilhlC.1 9 S 0 A$ust;1369 Cuma 1366 VAJ CİT VASATİ EZANI Güne?1 6.50 11.49 Oğle 13.05 6.04 ikindi 16.27 9.26 Aksar «l 19.00 12.00 Yatsı 20.30 1.31 tmtat 5.13 10.12 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1950
  • 1 Boşboğaz,Bir hayvan;2 Metbedici,Tersi)bir ırk;3 Cihar,Eski bir Fran sız Başbakanı;4 İstanbulun bir kazası,Rivayet eden;5 Ayağın altı;6 Rüzgâ ru lıitap,Örnek.Önüne tjeld:ğı kelimenin mânasını meni ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Me la arino ve konstalanetz or ahumdan hafif müzik Pi 13.45 Şarkılar Okuyan Ekrem Kongar,Çalanlar:Sad Ifilay,İzzeddin Ökte Yorg Bacanos,14.20 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1950
  • Hediyelerin Resen zabıt Bugün bin dokuz yüz elli senesi ekim ayının birinci pazar günüdür.Cumhuriyetin yasalarına da yanan ve aşağıdaki imza ve ınühüıü kullanan ben Altıncı Noteri Ilamdi Selçuk 30/9/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1950
  • istanbul üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından Histoloji Embriyoloji Enstitümüzde açık asistanlık vardır.İsteklilerin 26 ekim 1950 perşembe günü akşamına kadar Dekanlığa müracaatları',13575)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1950
  • Fen dili ile kıyametin kopması meselesi Baş'.arafı U incide)Bu,dünyanın sonu demek değildir.Hayır.Fakat,bu,medeniyetimizin ve milyonlar ca insanın sonu olacaktır.Felâket nasıl olacaktır?Hepiniz küçükk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1950
  • istanbul Sular İdaresinden A istanbul ve civarında bu yaz,şimdiye kadar görülmemiş şekilde sürüp giden kuraklık net'cesi,Elmalı bendi suyu,normalin fevkinde azalmış ve bentte bugünkü tağdlye haddi iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562' 1 Kal ramanlar destanı Türkçe)AR 44394)Çılgın kalph İkinci ha'fta» ATLAS 40835» Ormanh kralının intikamı BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 8290C 1 Gençlerin sevgilisi treni li)2 İntikam Türkçe»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1950
  • TÜRK TİCARET BAH KAS' İkramiye çekiliş tarihi 25 EKİM 1950 Büyük ikramiye 10.000 Lira Ayrıca 1000 ve 100 Lirdik Müteaddit Para İkramiyeleri 15 EKİM 1950 Tarihine kadar bu çekilişe iştirak edilebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1950
  • «Alo,dedi,ben Gringall.Bu sabah Salem klüpten getirdikleri iki kumruyu,şimdilik benim hesabıma besleyin.Eğer,avukat tutacağız derler se,kabul edin ve istedikleri kadar tutmalarına müsaade edin.Bana ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • Bulgarlara verilecek cevap Ankara,5 Anl-a.Son Bulgar cevabî notasına karşı Türk görüşünü beliitecex o-Jaiı notamız hazırlanmış olup yakında Sofyadaki Maslahatgüzarımız vasıtasiylo Bulgar Hükümetine te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • Bulgaristandaki ırktaşlarımız iBaştcrafı 1 incide)desteklediğini bildirdikten sonra komünist Bulgar hükümetinin 250.000 Türkü kütle halinde hudut dışına çıkarma ya çalıştığını siyasî komisyonun dikkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • Türk Yunan güvenlik paktı Baştarah 1 incide)açıkladığına göre,Amerika Dışişleri Bakanı,Vaşington daki Yunan büyük elçisine bir nota vererek Yunan hükümetini Doğu Akdeniz bölgesi müdafaa plânlarının ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • ingiltere Türkiye ve Yu nanistana yardıma defana edecek Batılı Müttefikler askerî hazırlıklarına hız vermeğe gi iışir girişmea Britanya,At lantik Paktı ve İngiliz millet ler camiası dışındaki bütün me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • Aradığımız Amerikan ahdî mesnedidir Başmakaleden devam)müdafaasını hayal olmaktan çıkararak fiili bir safhaya sokmak.notanın bir cümlesinde kaydedildiği gibi Türkiyenin iştirakiyle Akdeniz müdafaasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • GÖZ MÜTEHASSISI Dr.Lıılfi Müftüler Haseki Hustahaned Baş hekimi ve göz müiehassısı Muayenehane;Türbe,Divanyolu.No,103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • Sayar ve Menderes D.Bakırda İBaş tarafı 1 mcidf i lığı,C.H.P.sini ve Demokral Partiyi ziyaret etmiştir.Gerek yollarda gerek ziyaret ettiği binalar önünde toplanan halk Cumhurbaşkanına yüzlerce istida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • Yeni hava üsleri »BastoTCifı 1 incide1 başyazısında,Türkiyeyi ve muiı temel olarak bundan sonra Yunanistan'ı Atlantik teşkilâ tına.ithal etmek hususunda,ki kararın geçenlerde Atlantik Konseyi Dışişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • İstanbul Vali ve Beledive Başkanlığından:6 ekim Istanbulumuzun Kurtuluş Bayramı töreni saat 10.3 lan itibaren Taksim meydanında yapılacaktır.Şehrimizde bulunan sayın milletvekillerinin teşrifleri ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • istanbulini kurtuluş bayramı Bastarafı 1 incide)Türkler'e hediye edilen İstanbul şehrini ikinci defelde etmeğe muvaffak ol muştur Bu münasebetle her yi olduğu gibi bu yıl da,bu mutlı gün şehrimizde gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • Serbest ithalât malları Ankara,6 Anka.Avrupalılararası iktisadî işbirliğine dahil memleketlerden serbestçe ithal edilecek maddeleri gösterir listenin bir kıs mini dün neşretmiştik.Bugün geri kalan kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • Devlet Denizyolları ilânları 1 Hoveling-Red Hend veya International)markaların ian biri olmak üzere 15 ton birinci kat,15 ton ikinci kat Ze hirli boya ile 3)ton Faca boyası açık eksiltme üe satır,alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • Şümerbank Adana Pamuklu Sanayii ı Müessesesi Müdürlüğünden Aşağıda cins-ve miktarı yazılı dese,üstüpü ve hurda malzemeler 10.ekim 1950 tarihine rast Uyan sah günü saat 14.00 te müessesemiz Müdüriyet b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • Şehir Meclisi Bas tarrtfı 1 mcide rın saat 12 14 arasında tati yapması,mesken buhranımı önlenmesi,çöplerin cıken sa Btlerdö toplanması,Beykozbir dispanser yapılması isten miş 3 teklifler makama hav^ l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • Serbest ithal rejimi 'Baştarafı 1 incide)getirilebilecek maddeleri muh i evi Serbest ithal listesi)4 ekim 1S50 tarihinde resmî gazete ile ilân olunarak Bakanlığımızın aynı tarihli bir tebliğiyle meriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • Yol inşaat ilanı Devlef Orman işlefmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 Çoıuk Devlet Orman işletmesi Mıntakasmda yaptıvıla cak olan Peynirlı-Uçsu yolunun inşaatı 2 parti halinde açık ek iİtme usuliyle eksiltmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • Balkanlardan kimler geldi «Bas tarafı 1 incide)nüfus kesafeti dikkat nazarım,alınacak olursa Tunı boyundan gelen göçmenlerin sayısı fazladır.Tuna boyunelan tâ Yugoslav hududun?yakın olan(Ferdinant)kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1950
  • Esrarlı bir olum hâdisesi Ömer İnönü hakkında lüzumu muhakeme karan verildi.Dosya 2 nci agırcezaya tevdi edildi Muzaffer Kayalıbayın ölümü hâdisesi etrafında yapıl makta olan tahkikat dün so na ermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.10.1950
  • 3EKERİ.K ŞEKERSİZ VE TüZlU ^İNEVİtERÎ-BUIUNAN 'if.'v j_J_S Vitaminli '^ıçûcyöUNÜ2pNHr-SEVE^^YEBttİoİĞİ BİR^PADirr Â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1950
  • Ş€KERlf,ŞEKERSİZ VE TUZIU I ÇOCUĞUNUZUN 5l SEVEREK YİYEBİLECEĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1950
  • kininli 4 saat ara ile günde 3 kaşe alınabilir.Baş,diş,adale,sinir,romatizma,ağrılarına karşı •s/mdaima muvaffakiyetle kullanılmaktadır.Grip,nezle gibi hastalıkların başlangıcında birçok fenalıklarınö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1950
  • Paris modasına göre NÜANS yerilmiş Türkıyede ilk defa olarok,esmer veya 'siyah saçlarınıza 1)daha derin akliler verebilmek için hususi bir landa ihzar edilmiş,jayam hayret bir müstahzar oda,Dr.Roja'nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1950
  • Sahibi:AN.KARACAN Iîu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Kaniiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K gazetecilik kollektif şirket;matbaası Basıldığı yer;Ebü:ziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1950
  • I İM1 it,motossk e a İngiliz Geoffrey Duke ünlü İtalyan şampiyon;Maseiti'yi geçerek birinci oidu İtalyada Monza şehrinfee yapılan beynelmilel motosiklet yanşında İngiliz Geoffrey D.ke şöhretli İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1950
  • giKLEI 1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280.00 100 h'ra.ıaıı Kr.OdO-080 100 ^ir«t 044.128 100 isviçre Ur.64.03 100 Belçika Fr 5.60 100 İsveç Kronu 54.1250 100 Esmıdos 9.7390 Serbest PWasuda DÖVİZLER Dolar tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1950
  • Hay e at Onarımı ilanı Kocaeli Vakıflar Mudürlüğjrden 1 Eksiltmeye konulan iş:Gebzedc Çoban Mustafapa şa camii onarımı.2 Keşif bedeli 10410;İra 84)kuruştur.3 Eksiltme 18.10.950 çarşamba günü saat 15 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1950
  • ere lik m son Liklerîn II ncî haftasında Newcastle Unffed yîne lîder durumunu muhafaza ediyor;Arsenal ve Middlesbrough bir puan farkla onu takip ediyorlar.Bu hafta oynadığı maçta West Bromwich Alblon'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1950
  • Yeşilköy Hava Meydanı Çelik su deposu malzemesinin montaj ve Boya işi Bayındırlık Bakanlığından:1 Eksiltmeye konulan iş*.Yeşilköy Hava Meydanı çelik su deposu malzemesinin montaj ve boya işi olup 1897
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1950
  • Gümüşhane Daimî Komsiyonundan 20.000 lira 66 kuruş keşif bedelli Şiran ikisu yolunun O/üOO/32 300 kilometreleri arasındaki tesviye've sınayi imalâi inşaatın ihalesi 20.10.950 cuma günü saat 15 de daim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1950
  • Dr.Hafız Cemal LCKMAN HEKÎM Dahili hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N 104 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1950
  • IffanLul Belediyesi SF.1TİR TİYATROLARI Ekim Pazar M;'1 neden itibaren saat 20 30 da ORAjVl KISMİ DON JUAN Yazan' Moliere 'J urivçesi:İ.Galip Aıcan Telefon:421,17 KOMFDİ KISMİ Gelir Vergisi Mektebi Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1950
  • ŞEKERLİ,ŞEKERSİZ VE TUZLU NEVİLERİ BULUNAN ÇOCUĞUNUZUN b;SEVEREK YİYEBİLECEĞİİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1950
  • Muş vafi ğ nden 1 ÜÎ.3123 lira 31 kuruş keşif bedelli Malazgirt ilçesinde sapılacak baş dersaneli ilkokul inşaatı tekrar kapalı zarf usuliv'e oksillmeye çıkarılmıştır,2 Bu işe uiı keşif,proje,hususi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1950
  • BHUhjet ABONE FÎATLARI Senelik 8 Uradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santim' 2 Doğum,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1950
  • Beyoğlu Beşinci Sulh Hukuk «Vırgıçhğındcm 950/38 Aynarozda îviron manastırı na merbut Timiazoni manastı,rı keşişi iken 23.2.948 tarihinde ölen Pavlos veledi Vasil Kasin «Ruhanî ismi Petro Kasın» Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6