Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.10.1950
  • Başyazarı:Ali Naci KARACAN Adres;Nuruosmaniye Türbeden Sokak No;18 1 S T A N B U L Telgraf MÎLLÎYET İstanbul YIL:1 SAYI:153 Posta Kutusu TELEFON F î Y A T I 4 9 2 2 9614 10 Kuruş İllUıet MU S T A K İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.10.1950
  • Fahrettin Altay C.H.P,deıı istif» etti Emekli Orgeneral Fahrattiı AUay C.H.P.den istifa etmi?tir.Füİn eltin Alta.partide:istifası etrafında kendisiyi)görüden gazetecilere şunlarsöylemiştir:C.H.P.nin ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1950
  • Dohııabahçe sarayı 12 Ekimden itibaren halkın ziyaretine açılacak Türkiye Büyük Millet Metisi riyaset divânı dün saat i;to Dolmabahçc sarayında R«-fik Koraltaııın başkanlığında fevkalâde bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1950
  • Şehir hatları kış tarifesi hazırlandı Gsçen senesi tarifeye birçok seferler ilâve edildi Denizyolları İdaresi şehir hatları kış tarifesi üzerindeki hazırlıklarını ikmal etmiştir.Bu yıl gecen seneki ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1950
  • Ulaştırma Bakanının tetkikleri Ulağtırma Bakanı Seyfi Kurtbek dün saat 16 da İstinyıîdekj Devlet Denizyolları doKİarını ve tezgâhlarını dolaşn*ıÇ alâkalılardan izahat almıştır.Amelenin dertlerini de,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1950
  • Kiiı niyet Müdürü nün teftişleri Emniyet Müdürü Kemal Aygiıi)aün muhtelif semtlerdeki karakolları teftiş etmiş ve şeiıiin asayişi mevzuunda yeniden bazı direktifler vermiştir,Haıap vaziyette bulunan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1950
  • Teke] Bakanı cehrimize jreldi Dün şehrimize gelen Gümiük ve Tekel Bakanı Nuri Özsün,sabahleyin Tekel Genel Müdürlüğünde tetkiklerde bulunmuş öğleden sonra da Gümrük Muhafaza teşkilâtında «ılışmalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1950
  • llaysiyel divanına verilen Demokrat Partililer Şenir Meclisinin ilk toplan tısına^ yapılan seçimlerde bazı üyelerin Demokrat Parti Şehir Meclisi grupunda verilen karara uymıyarak reyle rinı başka şahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1950
  • Ta* utun tacirim soyanlar talebesinin kurduğu efradı yakalandı yirmi gün kadar evvel Maçkada mühim mr hırsızlık hâdisesi olmuş ve Zeki Bey Apart manında oturan tütün tacirlerinden Celâl Umur'un 20 bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1950
  • ir Deri ve Zührevî Hastalıklar Cemiyetinin yıllık kongre.Sİ 7 ekim cumartesi günü sa at 13.30 da Etıbba odasında a pılacaktırir D.P.Akbıyık ocağı yıllı!kongresi bugün saat 21 d ocak lokalinde yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1950
  • İstanbul Hi emrine verilen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığınca ilimiz çevrelerindeki orta o kul ve liselerde istihdam edilecek öğretmenlere ait ikinci bir liste dün Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1950
  • Belçika atletleri dün geldi Milli atletizm karşılaşması cumartesi pazar Ankara da yapılıyor 7 ve 8 Ekim tarihlerinde Ankarada 19 Mayıs Stadında yapılacak Türkiye Belçika millî atletizm karşılaşmasın*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1950
  • E.T.T.nin alacağı otobüsler rieiediyece yeniden sipar:edilecek 50 otobüs için açıl;ı münakaşaya iştirak eden hi Al m tin ve bir İngiliz firmas run teklifi aynı cvsaıCj oklu ğundarı cumartesi günü saa'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1950
  • HÂŞİBEİ EMEVI Rekabeti TEFRİKA NO:75 Ziya ŞAKIR Hz.Hasanın cenazesi başında çıkan kav Ayşe)bir katıra binmiş olduğu haide,cenazenin Re çeceği yola dikilmişti.Etrafını da,binlerce Eme\i tarafları çevir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1950
  • Uğurlu kademli Olsun!Demokrat Partinin beleo.ye meclisi adayları işe başladılar.Uğurlu kademli olsun!Halk Partililerin yıllardanberi halledemedikleri şehir işlerine,şehrin çeşitli meselelerine,halkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1950
  • HALKINSESI Mahalle içindeki ahır Eiz Üsküdar kazasının Bulgunu nahiyesi Sarıgaz sokağı sakinleri nahiyemiz ve sokağımızın bir derdin alâkalılara duyurmak istiyoruz.Mahallemi/in Sarıgazi sokağında koyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1950
  • 'A'ttalyada inşa edilen San sun gemisinin zabit anından kişilik bir çrup dün Cenovai gitmiştir.Bunlar geminin D bafta içinde yapılacak seyiı tecrübelerinde hazır bulunacd 1 ardırit Tekel Bakanlığı r»I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1950
  • Kasım Gülek'in mühim beyanatı Giilek «Göçmenler meselesini parlilerüstü bir meşe sayıyoruz.Aynı zamanda din,millî savunma ve dış politika isleri de parlilerüstü meselelerdir.Ve bunJj rın ie politikada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.10.1950
  • Din adamlarının el koyduğu bir mesele Papa,suni ilkaha kafiyen aley Papayım temas ettiği bu başka veçheleri vardır,ki dandır.s Sun'î ilkah meselesi,günün siyasî hâdiseleri dışında,belli basb mevzuu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1950
  • Albay G.H.Stoks kumandasında bulunan Büyük Britanya donanması^ na mensup Devonshire kruvazörü bugün limanımıza gelerek He ybelıada önünde demirliyecektir.Resimde Devonshire kruvazörü göürlmektedir.Zag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1950
  • Muzaffer Kayalıbay hâdisesi tahkikatı Tekiıik Okul pansiyon âmi ri Muzaffer Kayalıbayın ölü mü hadisesi hakkında 3 üne Sorgu Yaıgıçlığınca uzun mü dettenberi devam etmekte lan tahkikat nihayet son sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1950
  • Bir üfürükçü tevkif edildi Muhtelit kimselere muska yazan ve üfürükçülük yapan Mehmet Ilgaç isminde birisi emniyet memurları tarafın dan suçüstü yakalanmıştır.Dün adliyeye teslim edilen üfürükçü sorgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1950
  • Kurtuluş Bayramı Ünaı?et»etiy]e yarın okullar tatil Yûrın İstanbulur* Kurtuluş Bayramı olması dolayısiyle yalnız okullar kapanacak resmî devair açık bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1950
  • Köylülerin borçları Ziraat Bankası bir kısım alacaklarını gelecek seneye tecil edecek Erzurum,4 A.A.B?lediy de yapılan halk toplantısında Ziraat Bankasının borçla'iylo ilgili olarak sorulan suallere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1950
  • ıı I if ft Eski Türk Petrolcülüğü ûün neşredilen resmi bir habere oöre Raman petrol kuyulcmim hasılatı günde 250 tondan 5-6 yüz tone çıkmış ve bu inkişaf devam ederse az zamanda memleket ihtiyacının y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1950
  • Birleşmiş Milletler Trygve Lie 1951 senesi için 46 milyonluk bütçe istedi Lake Success,4 A.A.Birleşmiş Milletler Genel Sek reteri Trygve Lie,bu teşkilâtın 1951 yılı çalışmaları için,asamble bütçe komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1950
  • Dolmabah e sarayı halka açılıyor İstanbul.4 A.A.Bugün Büyük Millet Meclisi başkan?"k divanı Başkan Refik Koraltamn riyasetinde toplanmış,Dolmabahçe sarayının halk tarafın,dan gezilmesini temin edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1950
  • Joe Louis'ifi yeni vazifes î AP)Jp« Louis,boks âlemine tekrar intisab edecektir.Fakat bu sefer,International Boxing Club ün müdüı ve antrenörü olacaktır.Şimdi,Ezzard Charles,dünya şampiyonu olarak ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1950
  • EVVELKİ KISMIN HÜLASASI Murat Kervancı,çocukluk arkadaşa ve müstakbel nişanlısı Hurremin doğum yıldönümü münasebetiyle tertip edilen toplantıya davet edilmemişti.Buna rağmen o,toplantıya davetlilerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1950
  • Acı bir kayıp Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan ile Hadi'nin hemşiresi Mareşal Fethi Ahmet ahfadından Mareşal Mehmet Sait torunu Korgeneral Hüseyin Remzi kerimesi esk' Niğde Milletvekili Halit Men gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1950
  • Alacak meselesi yüzünden bir balıkçıyı bıçakladılar Heybeiiada'da küçük bimesele yüzünden kanlı bir Lâdtee olmuştur.Adada otu ran ve balıkçılık yapan Ce nıal Ma r sal,aynı yerde oturan e balıkçılık ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1950
  • işçi işveren ihtilâfı Ar dokumacılık şirketi ilt işçiltn arasında ücretlere zam yapılması hususu etrafında bir iş ihtilâfı zuhur etmiştir.Dür toplanan il hakem kurulu bu ihtilâfı tetkik etmiş;işverer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1950
  • K o münisf nümayişleri Bin kişilik bir grup Viyanada bir postahaneyi zaptetti Viyana,4 A.P.1.000 den fazla komünist gösterici bugün öğleden sonra Avustur yanın Rus işgal bölgesinde kâin vo Viyananm ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1950
  • İngi Ete rede işçi ücretleri Kongre bir kararla liretlerin arttırılmasını kabul etti Margate ingiltere)4 A.P ı tşçj Partisinin seneiik kongresinde,hükümetin,ücret seviyelerini müstakar tutmak hususund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1950
  • Yunanistan askeri kudretini arttırıyor Ordu mevcudu 150 bin kişiye çıkarılacak Atina,4 A P Barbakan Sofokles Venizelos,dün.Amerikan Büyük Elçisi ve yabancı devletlerin askerî ataşelerinin iştirakiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.10.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42502» 1 Kahrnmanlar destanı Türkç'e)AR 44394)Çılgın kalpler ikinci hafta)ATLAS 40835» Ormanlar liralının intikamı BEŞtKTAŞ BAHÇESİ 82900 1 Gençlerin sevgilisi «renkli)2 intikam Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1950
  • 1 Günahkârlık;2 Bir Ziynet taşı cinsi;Üye;3 Seremoni,Asker;4 Bir balıkçı kayığı cinsi;5 Telsinin bazıları değirmende olduğunu söyler;Durgunluk;6 Dolayısiyle,anlatma;7 Akıllı çocuk iki kelime)8 Siyahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1950
  • 1 Hie.5 Ru-i 23 EKİM 22 Zilhic.19 5 0 Ağustı 1369 Perşembe 1366 VAK IT VASATt İZANI j Güîlr'.j 6.50 1 11.49 Ö«ie 13.05 6.04 ikindi 16.27 9.26 i Aksan 19.00 12.00 1 Y'.»L: ı 20.30 1.31 1 İmsak 5.13 10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1950
  • İSTANBUL 12.37 Açılış ve programlar 13.ÖJJ H ıberleı 13.15 Rosari Bourdor orkestrasından tanı mıı orkestra eserleri Pl.13 45 Şarkılar:Okuyan:S ma työprülü,Talanlar:Emil Ongan,Iforgo Bacanos Ercü meni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1950
  • Hediye kazanan okuy Birer muhtelif hediye kazananlara ait listenin devamı 6785 Mehmet Zeki Aykaya,6786 Fevzi Akfırat,6787 Tahir Akyürek,6780 Sabit Aksoy 6789 Hüseyin Çağlı,6790 Faik Kuyumcu,6791 Rahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1950
  • İTİZAR MİLLİYET hediyelerini kaza-i nanlara ait listeyi bugün bitir,mek mecburiyeti yüzünden «Cinayet içinde cinayet» adlı romanımızı bugün koyamadık,yarın devam edeceğiz,özür dileriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • Tekaütlük kanununda tadilât Ücretli memurların hizmet müddeti tekaütlüğe sayılacak Ankara I Ankara)Maliys Bakanlığı bazı memurların ic kant durumlar)üzerinde a-daictsızlik yaratan 4044 sayılı kanunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • Askert heyetimiz Bas tarafı 1 incide)kadaşımıza şunları söylemiştir:Tokyoda kıtalarımızın yerleştirilmesi,karşılanması ile meşgul olacağız.Bir grup ora-*ia kalacak,bir grup dönecektir.Bu arada heyetim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • JlUUtyet ABONE rlATLAHl Senelik 8 Liradır 8 Ayhk 15 3 1 S Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN HATLARİ Ba*lık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 1-ira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santim' 2 Doğum,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • 1 FAISES Tiyatrosu Her akşam 20 45 de ç güvercin I Operet 4 P Eser:Szigileti rürkçesi:E at N.Erendor Müziît:Kalman ve Brahms Çarşamba tenzilâtlı,Cumar tesi,Pazar matine 15 de.Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • 1st.Lv.Âmir liginden verii e r Askeri Kttaat UâhloTri Kapalı zarfla 1 adet 100-120 lik otomatik telefon santralı s* tın alınacak ve montesi yaptırılacaktır,Tc'.eion santralının montesi dal" il bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • Eeyoğlu 3.Sulh Hu' uk Yargıçlığından 950/482 Davalı' Sahip ^eref Kahtuvan T.ıJ im Cihangir Asi any at m ğ ı sokak 20,kat 3 de ikamet etmekle iken muhatabın bavulunu a,arak gittiği ve bir daha gelmedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • bilivri Asliye H kuk Mahkemesinden 950/91 Sılivnn'n Sinekî!köyünden Ahmet k'zı Eyüp karısı Sabih,[yiatıcı tarafından nüfus idaresi ve adresi meçhul Nazmiye Ara ıleyhine açılan nikâh kaydının iptali dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • İstanbul Tek nix üniversites Makine FakîîHesî Oekanlığmdar F: külte/îV2 motörler kürsüsü iyin bir motorcu ustası imti hanla almoudfc&t.Iitekli.krin I7.19.99i kşamma kadar ellerin de mevcut esuutedrki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • beyoğlu 1.ci ^intaka Kadastro iüdürlüf üncfen Kasıırpuşada,Kaptanpaşa m ah a W esinin Ok meydanı içind kalan arazi kısminin ikmal edilen paısellerinin kimlere ait ol Ja^ıana dair cctve'jesdeiı Ira tae
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • Teke I Ge net Müd ü r I Üğİi ilanları 'V-T u.alzüiiıe bum şujesiiiüe,Cinsi Güvenme Miktarı Parası T»:»ihi ihale Günü Saati 13.1G.950 Cuma 27.10.950 Cuma Patates nişastası 30 Ton 1575 Lira 10.10.950 Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • Kore kuvvetleri Baçtarafı 1 incide)I Korelilerin şimdiden hududu geçmiş bulunduklarını ilâve etmistir.Vahşet Taegu,4 A.A.Kore ordusu nezdinde Amerikan müşavirleri genel karargâhı,SeuL ün 50 kilometre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • Serbest ithal üstesi Baştarafı 1 incide» lar;4 yaşından ve ondan yukarı damızlık:4 yaşından aşağı,bir yaşına kadar damızlık bir yaşına kadar taylar erkek ve dişi)Tarım BaKanlığının müsaadesiyle.Ekşi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • Süreyya paşanın yenijjağışı Hayırsever zenginimiz,Kadıköyündeki Süreyya sinemasını ela Darüşşafakaya veriyor Bir müddet evvel Kartaldaki 3 milyon lira değerindeki büyük çiftliğini İşçilere şanatoryom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • Asayışsîz İstanbul!Başmakaleden devam» ğuna yine a^e çocuğu geçinen bir rezilin çimdik atmasına ne buyurulur-Bu gibi hareketlere cesaret edenlere insan demenin bile ayıp olacağına inanıyoruz,Sayın oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • Istanbul Üniversitesi Bctşlarafı 1 incide» rak aşağıdaki izahatı vermiştir;Üniversitelere alınacak talebelerin sayısı fakültoleî'in kendi imkânı ve özelliklerine göre yapacakları teklif üzcıine Senato
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • Atlantik devletlerile Baştarah 1 incide)bir surette medar olacağı kanaatindedir.Hükümetimiz mezkûr notaya,Vaşington Büyük Elçimiz delaletiyle 2 Ekim 1950 tari hinde metni aşağıda yazılı nota ile cevap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • JLJJ 4 İMİ irt V» S A*J« uttr *S/7lr BHf,dij,«de !p,tlnir,fijmdilirr.o,ağrıfcriou fuirfl doimo muv&ffollj *tlo Grip,»«to ffbl h 0114 f 11 «r ı rı l)afl»BBHl»dO blrçoV ı | iwfHW mim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • Bayarla Menderes iBaştarafı 1 incide» trenle gelecekleri haber alınınca halk,istasyon ve eiva unda toplanmaya başlmış ve trenin varış saatlerine doğrı bu civar geçilmez bir hal almıştı.İstasyonda Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • Uç takınılınız Ingiltereye davet olundu ingiltere Futbol Federasyonu Galatasaray takımının Lon drada bıraktığı müsbet intiba üzerine 1951 mayısında yapılacak «Britanya futbol festivali »ne Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1950
  • Hediye kazanan okuyucuların listesi Baş tarafı 4 üncüde)Salirn Hepçalıg Bursa,12474 Rasim Koçyiğifc,Bursa,3 2475 Ekrem Özerden)İzmir,«2476 Celâl Çarnun Gemlik,12477 Zehra Çetin İstanbul,12478 Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.10.1950
  • SAYFA:6 Mf LLÎYFT 5 EKİM 1950 POR 7-8 Ekim tarihlerinde Ankorada yapılacak olan a Atletizm karşılaşması ne netice verebiliı N/S\S\f' "Türkiye birincHiklerinde aMıkları neticelerle formda bulundukların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6