Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.10.1950
  • Seyrüsefer kazalarına karşı Floransa 3 AA.Afp)Floransah bir italyan mühendisi seyrüsefer kazalarını önlemeye yarayan ve radyo ile idare edilen bir âle:icat etmiştir.Bu âlet,nok.il vasıtalarının üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1950
  • MİLLİYET'in 25.000 liralık müsabakası Kazanan talihlilerin hediyeleri yarından itibaren kendilerine verilecektir Kazanan talihlilerin MİLLİYET'in 2000 okuyucusuna vereceği 25.000 liralık büyük hediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1950
  • â Yağmurun yaptığı tahribat îzmit,3 Milliyet)Dün akşam devam eden sürekli yağmurlarla şehrimiz bir gece içinde tanınmaz bir hale gelmiştir.Cedit mahallesinin Bostanlar sokağında 4 ev oturul maz bir va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1950
  • ^i^fİl Seul şehrine Amerikan bayrağı çekilirken Korede Güneyliler 50 mil ilerlediler Tokyo,3 R)B.Milletler 38 inci arz dairesinin ce nubunda beklerken Cenup Kore birlikleri Şimal Kore toprak larının 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1950
  • îstanbu la tayin edilen öğretmenler istanbul ili emrine verilen öğretmenlerin tam listesi Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul köy okullarında istihdam edilmek üzere 61 Köy Enstitüsü mezunu öğretmeni İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1950
  • Millî Savunma Kurulu Ankara.3 Milliyet)Millî Savunma Yüksek Kuruluna seçilen içişleri,Dışişleri,Maliye,Bayındır,lık.Ekonomi ve Ticaret,Ulaştırma.Tarım ve İşletmeler Bakanlarından başka bir de Devlet B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1950
  • Başbakan Menderes mühim nutkunu söylüyor GÖÇMENLERİN GELİŞİ MEMLEKETİMİZ İÇİN RAHMETTİR Yüzbinlerce Bulgaryah Türk'ün şüphesiz ki tâ yedi cedlerinden beri lakları öz topraklarından sökülerek zorla teh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1950
  • 3 an Erzurumda bir nutuk vererek dedi israfı arının kayna inin da çaktır Belediyelerin,mahallî idarelerin,diğer müesseselerin istikbale ait imkanları bile bir nevi ipotek haline getirilmiştir,ihmale u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1950
  • Yunanistan ile Türkiye arasında güvenlik paktı Bu husustaki haberleri Ankaranın alâkalı mahfilleri ne yalanlamış ne de teyîd etmiştir.Öte yandan Yunanistan bizi inle olduğu gibi Belgrat ve Roma ile de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1950
  • Vishinsky,Nevyork'ta uçaktan inerken Vishinsky,Korede sulh tesisini Ruslar,bütün yabancı kuvvetler çekildikten sonra Rusya ve kızıl Çinin iştirakiyle B.Miiletler heyetinin müşahedesi altında seçim yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • Türk-Yuııan hududu Meriç nehrinin islâlıı esasları teshil edildi ve Kararlar alındı Türk Yunan müşterek hududunu teşkil eden Meriç ne rinin İslahı esaslarını tesbit e' mek.projelerini hazırlamak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • Belediyenin alacağı yeni otobüsler Bejcdiyenin yeni sipariş r deceği otobüslerin münakas;sına birçok yabancı firmala;teklif göndermişlerdir.E.T.T.idaresi bu teklifle;tetkik ederek otobüslerin si pariş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • Seyyar Fuar» limanımı?geliyor Önümüzdeki ocak ayın Ncıveç'ten kalkarak muhU îil Avrupa limanlarını ziyret edecek olan «Peter Wc sel« tdiı Norveç bandıralı sc yar fuar adı verilen bir şil bu seyahati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • Bir sarhoş 4 kişiyi yaraladı Galatada kanlı bir hadi' olmuş ve Kasaplar sokağın* Osmana ait kahveye gel Remzi Hasırcı isminde bir s!hoş kahve sahibiyle kavga)tutuşmuştur.Bu arada hâdü büyümüş ve Remz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • Denizyolları Umum Müdürü değişiyor Ankaradan bildirildiğine gö re,Denizyolları Umum Müdürü Cemil Parman'ın başka bir vazifeye tayın edilerek,yerine eski Denizbank Umum Mü duru Yusuf Ziya öniş'in tâyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • it Deri ve Zührevî Hastalıklar Cemiyetinin yıllık kongresi 7 ekim cumartesi günü saa.13.30 da Etıbba odasında yapılacaktiT jc D.P.Akbıyık ocağı yıllı!kongresi yarın saat 21 de ocak lokalinde yaDilacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • Ulaştırma Bakanı geldi Bakan,ulaştırma işlerinin bir ıstırap kaynağı halinde bulunduğunu söyledi Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek,dün şehrimize gelmiştir.Bakan,öğleden sonra Denizyollarında tetkiklerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • 500 üncü fetih yılı hazırlıkları îstanbulun fethinin 500 üncü yıldönümü hazırlıklariyle meşgul olan komisyon dün Aziz Oğan'ın başkanlığında bir toplaijlı yapmıştır.Dünkü toplantıda Fatihin ressam Bell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • Ecnebi okulların alacağı yeni şekil Bu okullar da resmî liseler gibi dört seneye çıkarılacak Bir müddettenberi şehrimizde bulunan özel Okullar Umum Müdürü Ali Teoman dün kendisiyle görüşen bir arkadaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • Şehirde asayiş hak getire!Şehirde asayiş,ilâmaşallah hak getire!Eli maşalı mı istersin,beli kamalı mı istersin,akşam karanlığı basınca Beyoğluna doğru şöyle bir sal lanınız,hepsine sürü ile rastlarsmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • Milletlerarası harp malûlleri kongresi Brüksel'de yapılarak 23-27 kasım tarihlerim Brükselde toplanacak ok Milletlerarası Harp Malûllckongı esine Türk Harp Malû iermin de iştiraki kat'ileşrri ve hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • Günün Meselesi Memur kadrolarımı araltılması F.NEVRUZOĞLU s^VSAsA^^V ^A»v/N/VVN^AN/s/V\AVVs/VN/Türkiye'de memur meselesinin ehemmiyeti henüz bütün genişliğiyle takdir edilemediği görülmektedir.Bütçe y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • Târabyada bir erkek cesedi bulundu Balıkçılar,Tarabyada bir erkek cesedi bularak sahile çıkarmış ve durumu ilgililere haber vermişlerdir.Yapılan tahkikat sonunda cesedin Târabyada Teravet sokağında ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • HALKINSESİ Trakyada ziraat «D.P.dört aylık kısa bir J| zaman zarfında icraatiyle gösterdi ki uzun senelerden-beri milletin dinmeyen ıstı-rabına tamamiyle vakıftır.Bu böyle devam ettikçe mil-letin en n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • Emniyet Müdürlüğü Umumi yerler için yeni kurarlar aldı Emniyet Müdürlüğü barlar,kokteyl salonları ve içkili lokantalar hakkında bazı yen ve yerinde kararlar almıştır Şehrin asayişini ihlâl hususu;da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • Seyrüsefer Müdürlüğünün aldığı yeni kararlar Emniyet 6 ne;Şube Müdürlüğü,şoförlerin sarkıntılık ve tecavüzlerine mâni olmak iiçin muavin taşımalarını yasak etmişti.Son zamanlarda şoförlerin tekrar mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • Beyoğlu Hastahanesi Başhekimliği Beyoğlu Hastahanesi Bak teriyoJogu Dr.Fethi Erden'in aynı hastahane Başhekimliğine tayinine ait karar dün tebliğ edilmiştir.Senelik iznini kullanmakta olan Dr.Fethi Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • Palamut balığı akını devam ediyor Bol miktarda çıkmakta olan palamut akını devam etmektedir.Dün balıkhaneye 50 bin çift palamut gelmiş ve gece baJiklaw 15-30 kuruş,gündüz balikları da 60-75 kuruş aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1950
  • Mâm AtaMt Kuril Hâdise!*e Ssbep 01» HÂŞİMİ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA NO:74 Ziya ŞAKIR asanın elleri ateşler bulunuyordu.Hazreti Hasan)in bu sözleri,Zeyneb)in kalbine,bir avuç kıvılcımlı kül serpmiş;bu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.10.1950
  • 4 EKİM yBO milliyet tt-1—SAYFA:3 En büyük mesele Memleketimizde talebe ahlâkiyatının ne deı ecelere düştüğünü gösteren facialar ne kadar zamandır gazetelere aksedip duruyor:Ho çalar dövülüyor,yaralanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.10.1950
  • SAYFA:4 M I L L I V K «wnaf»«P?ı HHJJİHa Kazanan talihlilerin listes Bas tarafı 1 incide)nen 11254 Recai Atasagun Erzincan 11255 Cemal Çetinkay'a Düzce 11256 Emin Eralp Kayseri 11257 Hilmi Balkıç ie 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.10.1950
  • Milli Güreş Takımı seçme müsabakaları Güreş Federasyonu Başkanlığından' 7,8 ve 10 Ekim 1950 günlerinde yapılacak Türk Alman millî ve temsilî greko romen ve serbest güreş karşılaşmalarına çıkarılacak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1950
  • Yağmurun yaptığı tahribat Baştarafı 1 incide)Kâğıt fabrikaları faaliyetlerini durdurdu Sürekli yağmurlar neticesi iki kâğıt fabrikası faaliyetlerini tatil etti.Yağmurdan Bozulan yollar tamir edildi Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1950
  • K o re d e Güneyliler ilerlediler Bagtarafı 1 incide)Genel karargâh,askerler ve subayları Kuzey Kore topraklarında «Demokrasi elçileri» gi bi hareket etmeleri için teşvik etmekte ve Kuzey Kore hal kın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1950
  • Kor@d Baş tarafı 1 ıacidt»l diğer kuvvet bulunduran devletlerin bunları derhal geri çekerek,Korelilerin serbestçe ve barışçı yollarla anlaşmalarına zemin hazırlamak.3 Yabancı kuvvetlerin çekilmesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1950
  • Kazanan talihlilerin listesi Baş tarafı 4 üncüde» Sirek,8512 Ziya Akbıyıkoğlu.8513 Refan Can,8514 Ahmet Geaay,8515 Mes Ut Taşer,8516 Huriye Özsevimli,8518 Sabahat Çizergil,8518 Zekerlya Kandur,8519 As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1950
  • Millî güreş takımı seçmeleri Bu gece saat 20 de Spoı Sarayında serme müsabakası yapılacak Almanlarla yapılacak temsilî güreş karşılaşmasına iştirak edecek olan millî takımımız seçimlerine bu gece iaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1950
  • Yunanistan ve Tüliy)i Botta».1 incide)bileceği kanaati vardır.Yabancı mahfiller ve Ankara Ankara,3 Milliyet)Ajui lantik Paktının askerî komitesiyle işbirliği yapmamız ve şimdilik İngiltere,Fransa,Ital
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1950
  • Tayin edüen «Bastarafı 1 incide^ Istanbula verilen köy okulu öğretmenleri Abdurrahman Gezer,Marat Gündoğan,Ramazan Başaran,Süleyman Bozyiğit,Şaban Uras,Bekir Soysal,Çetin Türker,Hayrettin Balçık,Niyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1950
  • Göçmenlerin gelişi memleket m z için rahmettir 'Başmakaleden devamı takatimizin tam çalışmağa,tanı gelişmeğe uğraştığı bu şualarda Türkiye'ye yollamakla Bulgarlar fenalık edelini derken topraklarımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1950
  • Silâhtarağa hafriyatı Kazıda Bizanstan daha eski devirlere ait eserler buiundu Siiâhturağada yapılan bir hafriyatta tarihi kıymeti haiz bir kaç hoykolin bulunması üzerine Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1950
  • Baştarafı 1 incide)borçlan hakkında isteklerde bu lunulmug,havvancılıktan da geniş Ölçüde bahsedilerek,âcil i.ş olarak bu kıs gelmeden hayvanların şevki için vagon istenmişi ir.Çok uzun yıllar ihmale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.10.1950
  • Vitaminli O Çocuk Maması TERKİBİNDİ/BOL VİTAMİN,KALSİYUM VE FOSFAT MÜREKKEBATI MEVCUTTUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • operatör mm Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okçularbaşı No.13 Tel:Muayene:2387G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • Muş vcsH ğ'nders 1 120123 Ura 31 kuruş keşif bedelli Malazgirt ilçesinde yapılacak eş deısaneli ilkokul inşaatı tekrar kapalı zarf usu* liyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işe aiı keşif,proje,hususi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI Ekim Pazar Mat;neden itibaren saat 20.30 da RAM KISMI DÖN JUAN Yazan:Moliere esi:İ.Galip Arcan Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Gelir Vergisi Mektebi Yazan:Louis Verneu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • VOIvO Ofijnfo IZMIR FUARINDAKİ Pavıvonumuzda leğhlr edilmekte olan Kamyonlarımızı ve Otomobillerimizi görerek kaı arınızı veriniz Türkiye Genel Mümessili MEHMET KAVALA T L U r^-Lı Telefon:404311 42673
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • TERKİBİNDE BÖL VİTAMİN,KALSİ^UM^VE S Vitaminli Çocuk Maması FÖ^Ât MÜREkKEBÂTI MEVĞÜjfÜRİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • y Bu geceki muvaffakı yetimin sebebi,işte bu sabundur Hiçbir baloda etrafımın bu kadar sarıldığını hatırlamıyorum.PURO TUVALET SABUNU 14 gün gibi kısa bir zamanda tenime yeni bir parlaklık,cildime yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • E.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM hilî hastalıklar mütehas-ı# Pazardan bagka her gün saat 14 den 17 ye kadar anbul Pivanyolu N,104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • Bir Yolcu Pan Amerikan Havayolları ÇİFT KATLI uçaklarla New-York'a sefeı yapıyor mu Acenta Evet,Londrada ak* tarma yaparak ÇİFT KATLI bir CLIPPER ile seyahat edebİlircinİT New York'a gideceğiniz zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • UMERİKADA "Hususî surette getirtilen Dünyanın en saf en meşhur Nane esansı ile hazırlanmış RADYOLİN Ağızda fevkalâde köpürür i hoş rayihalı bir serinlik bırakır,en ekonomik ve JSİ en sıhhî diş macunud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • Amerikan un çuvalı satılacaktır Toprak Mahsul'eri Ofisi İstanbul t ölrıe M dürlüğünden 1 Bıı kette kullanılmış takriben 120.000 yüzyirmi bin adet 15 kilo tın istiap eden beyaz beş un çuvalı açık arttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • Yol İnşaatı ilanı Devlet Orman işlefmesi Çoruh Müdürlüğünden i Çoruk Devlet Orman işletmesi Mıntakasında yaptırılacak olan Peynirli-Uçsu yolunun inşaatı 2 parti halinde açık eksiltme usuliyle eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • Lıuomojf,ienuer ve vagon bandajları alınacak Devlf t derTiiryollari genel m d urluğunken Teklif verme suretiyle oS omotif tender ve vagon bandajlan satm alınacaktır.Bu işe ait tekliflerin 14.11.1950 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • 31 Ekim,29JtaUk i.9 5 O Çekilişlerine tornan CUıkavcCda kwM ml^m URKIT 3 G4K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • I sala belediye Başkan lığiiıda,1 Ipsalr.Belediyesine ait Topçukonak ve Sârıkami:mer'asiiida şimdiye kadar ziraat edilmemiş olan ve tahmini ı 600)dekar mikdarında bulunan bir parçası 200)şer yü:dekar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • İstanbul Teknik Okulu Müdürlü ünden ii Tahmin Ciridi Forma Bedeli Tutarı İlk teminat Lira Lira Lira 3 adet kitap bacısı 100 85 8500 638 Yıldızda bulunan okulumuzun yukarda yazılı kitapların baskı»:şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • N 5 Vitaminli Çocuk Maması 0y TERKİBİNDE BOlT VITAMIN,KAtSİYUM VE FOSFAT* MÜREKKEBATI MEVCUTTUR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • İALN Istanbul üçüt.eü icra memurluğundan».949/2326 Bir borçdan dolayı mahcuz olup bu kerrc paraya çevrilmesine karar verilen Bahçckapu Ticaret Boıs-ası dahilinde 16 No.lu yazıhanede bir adet yazı maki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.10.1950
  • ÇEKLKıt 1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280 00 100 Fmusi7 Fr,0'd0-08(100 ıJret 044.128 100 lfivigre l?r.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 İsveç Kronu 54.1250 100 Escudos 9.7390 S«rboHt PİTasada DÖVtZLEH Dolar ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan