Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.10.1950
  • Hİ KENDİ BIRAKALIM j,aarü curasının seçen Jr İl toplantısında alınan pır katara uyularak bu ders yılından itibaren okullarda şimdiye kadar tatbik edilen tek kitap sistemi yerine çok kitap sistemi kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1950
  • Mac Arthur Korenin merkezinde Cenup Kore Cumhurbaşkanına 29 Eylülde şehri teslim ediyor GL Mac Arthur kızılların silâh bırakmasını istedi Güney Kore kuvvetleri 38 inci arz dairesini geçip 8 mil ilerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1950
  • s^fe^* is l Millî Eğitim Bakanı i Tevfik ileri Okulların açılması m ü nase betiyle T.Tl eri öğretmen ve öğrencilerin yeni tedriö «istemine uymalarını istedi Ankara 1 A.A.Millî Eğitim Bakanı Tevfik îl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1950
  • Yüzlerce Milliyet okuyucusunun önünde yapılan dünkü keşidemizde küçük bir okuyucumuz.Noterin nezareti altmda talihli okuyucularımızdan birini tâyin için maden!kürrelerden bir numara çekerken Milliyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1950
  • yurt gezisine Adnan Mender es,Çifteler panayırında:Tek parti sisteminin bir daha avdet etmemek üzere tarihe karıştığını söyledi Eskişehir 1 A.A.Bu sabah saat 8.30 da r Ankaradan otomobille Eskişehire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1950
  • Avrupadan donen ve geçenlerde Ankaraya giden Türkiye Gü2eiiik Kraliçesi Güler Arıman dün saat de Reisicumhur tarardan kabul edilmişti.Bayar tarafmdan çaya »an Güler Anman Reisicumhurun elini öpmüg,sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1950
  • Akdeniz Paktı için hazırlık Resmî tebliğin bugün veya yarın neşredilmesi bekleniyor Ankara,1 Milliyet)Atlantik Paktı askerî komitesiyle işbirliği yapmamız ve Akdeniz paktının nüvesini teşkil edecek fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • il Genel Meclisi bugün toplanıyor Müzakereleri takip etmek i-li\eııJeı in çokluğu karşıtınla belediyece giriş kartları hazırlandı Kartsiz lıie bir diııleyiei salona alııırruyaeak Şehir Meclisi birleşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • Hiç yüzünden çıkan kavg:ıda işlenen cinayet Halıcıoğlunda Katıkohve sokağı 16 numarada oturan Tahsin Bayramın eşi Man mur© Bteyram,aynı sokakta oturan Haliç İşletmesinin 11 numaralı vapuru kaptanla rı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • A]i Mahir Paşa dün memleketimizden ayrüdı Güney Doğu Akdeniz şefermi yapacak olan Adana va puru dün 230 yolcu ve 350 ton yükle saat 14 de limanımız dan ayrılmıştır.Bir müddettenbeıi şehri m izde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • Piyasada.zeytin yap satışlan azaldı Hükümetin zeytinyağı ihracına ınüsadc etmesi üzerine zeytinyağı satışları birden,bire durgunlaşmıştır.Bu dur gunlulfc daha ziyade tüccarın fiatların artması ihtimal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • İki yerinilen yaralamış i Bakırköyünde Kartaltepe mahallesinde cam fabrikasın* da çalışan Koço Ataman ile,ayni yerde çalışan Salih Karadere bir iş yüzünden kav ga etmişler,bıçağını çeken Sa lib Koço'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • Motosikleti kazanan Abdullah ne diyor?V»u piyangoyu rüyamda görmüştüm.Rüyada kazanainiyordum.Fakat rüya tersine çıkar,nitekim de öyle oldu Buna ister şans ister tesadüf deyin,bildiğim bir şey varsa o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • Kurtuluş bayramının programı hazırlandı İstanbul kurtuluşunun yıldönümü 6 ekim cuma günü' Taksim meydanında törenle kutlanacaktır.Bu münasebet le bütün resmî ve hususî binalar,vapurlar,tramvaylar günd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • Karim berberleri arasında yapılacak olan «Beynelmilel» müsabaka Bu ayın sonuna doğru şt-h rimizde beynelmilel bir kadın saçları müsabakası tertip edileceketir.İstanbul Berberler Derneği tarafından org
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • Mim Alw«dş Maı* Müsriare SriMP nAalHI ftıEVİKa w I ı n E&t^SmmJBnik Yaşan Ziya ŞAKIR Hz.Hasan karısından şüpheleniyordu Yâ,Hasan.Yâ,sevgilini!Niçin beni bu kadar ihmal ediyirsun?Seni.ne kadar sevdiğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • Dünyada daha serbest bir ticaretin hüküm sürebilmesini temin etmek gayesiyle toplanan milletlerarası gümrük tarifeleri konferansının üçüncü devre içtimalarına 28 Eylül perşembe günü 40 memleket temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • 21 EKİMDE Astragali manto *eya bir tomar Hakîki inci gerdanlık sahibi olmak Utiyen sayın bayanlara Yarın akşama kadar gişelerimize müracaat buyurmalarını tavsiye ederiz.AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • if Deri ve Zührevî Hastalıklar Cemiyetinin yıı 111k kongresi 7 Ekim cumartesi günü saat 13.30 da Etıbba odasında yapılacaktırit D.P.Akbıyık ocağı yıllık kongresi 4.10.950 tarihinde saat 21 de Ocak lok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • Göçmenler urdıuılaşnıa Derneği kongremi Göçmenler Yardı mlaşma Derneği kongresi dün Dr.Ek rem Emiroğlunun başkanlığında yapılmıştır.Dernek faaliyet ve mura kip raporlarının okunup ka bul edilmesini mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • Adapazarımîa kurulacak olan şeker fabrikası Hükümetin hususi teşeb buse imkânlar sağlıyan yeni politikası üzerine Adapaza rında kurulacak olan 5 ei şeker fabrikası işini Sazmaş şiı keli üzerine almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • Dün gelen göçmenler Bulgurlar tarafından kırk seki a saat içinde toplanıp gönderildiklerini anlatıyorlar.Dün sabahki Semplon ekspresi ile şehrimize Bulgaristandan 550 göçmen daha gelmiştir.Gelen gökme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • HALKINSESI Bekçi ve hırsız İki günlük bir misafirlikten döndüğüm zaman arkası bostanlara karşı bulunan evimin bahçe kapısının sürgüsünün ve pencerelerin bazı yerlerinden tornavida ile oyulmuş olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • Okullar açılıyor kadrolar zamanımla hazulajjdığmdan l»ı* yıl ders lire vaktinde başlanabi leeek İlk.ortaokul ve liselerde bu sabahtan itibaren derslere baslanacaktjr.İlkokullarda ilk ders ler okul ail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • Deniz işçileri Sendikasının kongresi yapılamadı Elektrikli bir hava içinde devam eden münakaşalar İstanbul Deniz İsçileri Send i kasının senelik kongresi dün sinirli bir hava içinde yapılmıştır.Arjant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • Serbest ticaret anlaşması Biı-müddet evvel Fransad.19 devlet arasında imzalana" Serbest ticaret anlaşması memleketimizde 15 ekimde itibaren yürürlüğe girecek tir.Buna güre Ticaret Bakan lığı yeni hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • Dim ruJbahki yangın Dün sabah,Beyoğlu Balıkpazarı Sahne sokağındaki 35 numaralı Nesimin 3 katlı e vınde yangın çıkmıştır.Yangın evde kiracı olarak oturan Halil Kıra'nın katın dan çıkmış ve evin birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • Bir otomobil kasası Evvelki aksam,Kemal Erbay adında bir şoför Aksa ay paıkı önünde 7524 numa ralı taksisini tamir ederken,otomobil aniden hareket ederek,orada gazete satmakta olan Topkapı Emine Molla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1950
  • Ru&sel Dorr dün geldi Bir kaç gündenberi Avru pada bulunan Amerikan ik tisadî yardım heyeti başkanı Russe.l Dorr dün saat 15 te bir Fransız uçağı ile Paris ten şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.10.1950
  • JJİI III' I HIMIliai ü t ı UlUEt KUSKseı mır—rınımıı SAYFA;Türkiye Lübnan maçı «Güvenlik konseyi» nde Mısırdan münhal kalan Ortaşark âzalıgı içm Türkiye ile Lübnan arasında Çok şiddetli bir seçim müca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.10.1950
  • SAYFA:I W İLLİ 12JLL 2 EKİM 1950 t f c 3 n m 5 B t î hOJLLfAM SHÜA:1 Yontma,Matem;2 Tersi)Şimalde görünen par lak ve sabit yıldız,Tersi)bir hayvan;3 Köşe;4 Bir meyva,Eski biçim para çantası;5 Gözükmez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.10.1950
  • EKİM 1950 MİLLİYE?•SAYFA:P.Hoffman Ankaraya geliyor İstanbul,1 A.A.Pariste İktisadî İşbirliği İdaresi mensupiariylo temaslarda bulunduktan soara bugün uçakla İstanbula dönen Ameri k;n iktisadî yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.10.1950
  • anbıtısporun enerjik sağbeki Saim dün cidden Dasarılı bir maç çıkardı.Bu sebeple Fenerbahçe solaçığı Halit Saimle her kar şılastığmda resimde görüldüğü gibi büyük bir mücadeleye girişmek zorunda kalıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor