Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.09.1950
  • Kabine dün beş saatlik bir toplantı yaptı emniyetimiz için rarlar p r •sa^s/s/n^ 4 s^s •vvsAsAVsrvsyNAsAV A/yv/v-Âv" nm Akden z askerî komitesi tarafından Genel Kurmayımıza yapılan teklifler,Atlantik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1950
  • Türkiyenin ehemmiyeti Batılılara anlaşıldı Londra,29 Radyo)Diplomatik muhabirlerin ver dikleri haberlere göre Atlantik Paktı teşkilâtının İn giltere Fransa ve Italy ad an müteşekkil olan Akdeniz asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1950
  • Türkiye,ispanya,Yunanistan ve Ara pdevletlerinin iştirakiyle Atlantik Paktına bağlı bir Akdeniz blokıı meydana getirilecek İstanbul,29 AP)Türk* ye kendisini ilgilendiren biı tün konuların müzakeresine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1950
  • Maarifte yeni tayinler Millî Eğitim idaresi orta okul öğretmenleriyle 152 likler arasında yeni tâyin İ ve tebeddüller yapmıştır.Dün gece geç vakit tasdika i iktiran eden tam liste 5 in-i ci sahifemizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1950
  • sui"e giren Birleşmiş Milleti eı kıt'aları şehrin hükümet merkezine Cenup Kore hükümetinin bayrağını çekiyorlar MacArthurdünSeul'üCeMp Korelilere törenle teslim etti Güney Koreliler düşmanı takip eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1950
  • Müttefikler 38 inci arz dairesini geçecekler mi Londra,29 R)Kore'de Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin 33 inci arz dairesine dayanmış olması çeşitli tefsirlere yol açmaktadır.Sulhun mu halazası için mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1950
  • C umhurivet Halk Parli-si Genel Sekreteri savın Kasım Gülek'in Cumhurivet arkadaşımızın fıkra muharriri Doğan Nadi've verdiği mülakatı,büyük bir siyasî partimizin dünv-ve memleket islerini göı üsleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1950
  • Çarşamba akşamı yapılan ve neticesi bütün dünya sporcular)tarafından merakla beklenen Joe Louis Ezzard Charles karşı laşması hakkında dünkü sayımızda geniş izahat vermiştik.Yukarıdaki resimde her iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1950
  • Okullarda bu sene din tedrisatı yapılacak BakaıılaT Kurulu dünkü toplantısında bu husufta karar verdi Ankara,29 Milliyet)Bakanlar Kurulu bugün yaptığı Çok ehemmiyetli bir toplantıda,dış meselelerden m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1950
  • Doİaprîerede bir arbede Dolapdercyi birbirme katan sabıkalılar arama tarama ekipi ile yaptıkları tabanca düellosundan sonra yakalanmışlardır.Resimde hafif surette yaralanmak suretiyle yakalanan Arnavu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1950
  • Yeni edebî romanımız Aşk Esirleri Bugün 3 üncü sahifemizde mutlaka okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1950
  • [Hediye müsabakamızın kur'aları yukarıda resmini gördüğünüz Eminönü Halkevinde çekilecektir J 2000 okuyucuya 25000 lira!"Milliyet,hediyelerinin keşidesi yarın yapılıyor Müsabakamıza ait kur'a keşidesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • HİM MMRMİ Ktfnı noOisfttft OİM HÂŞİMİ-EMEVİ TEFRİKA No 7ü Ycrecm Ziya ÇAKİR Hazreti Hasan günden ne saranp soluyor Evvelce de arzettiğimiz gibi Ensivane)unun taralından iğfal edildikten sonra,fuhşun ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • KONGRE it DP.Şehaadebaaı Süleymaniye ocağının yıllık kongresi 7.10.950 cumartesi günü saat 10 da Beyazıtta Aydede bahçesinde yapılacaktır Ekseriyet olmadığı takdirde kongre 8.10.950 günü aynı yer ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • Yıllardanben Üskudaıla Saraybuınu orasına bir köprü yaw pılması vakit vakit tetkik ve münakaşa mevzuu olagelmiş,tir.Osmanlı hükümeti zamanında başlayan bu münakaşa ve tetkikler vakit vakit alevlenmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • G.kondularda tifo salgını Hastalığın yayılmaması için ilgililerce gerekli her türlü tedbir alındı Son günlerde gecekondu sakinleri arasında tifo vak alan görülmeğe başlamıştır.Sağlık Müdürü Faik Yargı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • Tekaüde sevkedilen öğretmenlerin duru mu Tekaüde sevkedilen ilkoku öğretmenlerinden bazıları gadre uğradıklarını iddia ede rek Danıştay a müracaat etme ğe karar vermişlerdir.Dün bu husustaki görüsün ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • Muzaffçr Kayahbay hâdisesi tahkikatı devam ediyor Teknik Okul pansiyon âjniri Muzaffer Kuyalıbay'm olümu hâdisesinde suçu olduğu ileri sürülen Ömer İnönü,sav cıhkça Lı&urlanan iddianamenin kendisine t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • Şauka kanununa aykırı Jj.'ireket etmişler Başlarına fese benzar bir nevi serpuş geçirerek şehirde dolaşan Hüseyin Alkan ve Kâmil Sümer isminde iki kişi şapka kanununa aykırı hareket etmek suçu ile yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • HALKINSESI Gelen bir cevap Gazetemizin 21.8.950 tarihli nüshasında çıkan «Bir gürültü hakkında» başlıklı yazı hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden aşağıdaki cevabı aldık,neşrediyoruz:İsmi ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • Dolapdereyi birbirine katan iabıkalılaı Araıını tarama ekibi ile yaptıkları bir tabanca düellosundan sonra ole geçirildiler.Evvelki gece Yenişchirde bütün muhiti heyecana da güren bir hâdise ulmuşlur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • Millî Eğitimde tâyinler Çapada yeni açılacak öğret,men yetiştirme müessesesi mü dürlüğünc Balıkesir Eğitim Enstitüsü Müdürü Kemal Kaya tayın edilmiştir.Çapa Lisesi Müdürü Zeki Sezin Pertevniyal Lisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • Bir randevu e\i İmsıltlı Taksimde Nane sokak 3 numaradd oturan Muzaffer Özdoğaner isminde birinin randevuculuk yaptığını haber filan Emniyet Müdürlüğü ahlâk memurları evvelki gece yaptığı bir baskında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • Komünizm ve irtica 13u hususta hazırlanan tasarıda irticaa karsı çok fideletil müeyyideler konrautşur Şehrimizde bulunan An kara milletvekili Hamil Şevket ince kendisiyle konuşan bir arkadaşımıza hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • Bakanlık Orta Tedrisat iVlütlür Muavini şehrimize Milıi Eğitim Bakanlığı Orta Tedrisat Müdür Muavini Mustafa Oral şehrimize gelmiş ve kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza şunları söylemiştir:Istanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • İsrarlı bir ölüm Saycilık ve Emniyet Müdürlüğü,esrarlı bir ölüm hâdisesine el koymuş ve tahkikata başlamıştır.Tıp Fakültesinden 22 yaşlarında Vasilyadi.isminde bir genç,evvelki gün öğleden soma Taraby
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • Denizyolları Genel Müdürünün beyanatı Şilep seferleri işinin bir vardır.Türk denizciliği,pe hransda daha pek çok bil Devlet Denizyolları Genel Müdürü Cemil Paıman dün Avrupadan şehrimize dönmüştür.Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • Türk-Alman ticarî münasebetleri Şehrimizde bulunan,Al man makine sanayii mümes sili Kurt Müller» dün sa at 16 da Park Otelde bir ba sın toplantısı yaparak Türk-Alman ticarî münasebatmm bugünkü durumun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • KISA HABERLER Ankara vapuru bugüu saat 12 de Batı Akdeniz seferine çıkacaktır.Dün Üsküdarcia kanlı W* hâdise olmuş;hamallık yapsa Arif isminde birisi kavga ettiği Halil'i bıçakla yaralamışın.Sanık yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1950
  • iktisat heyetimiz bu^iin Talıran'a gidiyor 2 ekimde Tahran'da toplanacak oîan İslâm devletleri iktisat kongresine iştirak edecek olan,Mümtaz Kavalcıoğlu,Feridun ve Halit Güler yüz'den müteşekkil Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.09.1950
  • Barbaros'un Hayrüddîn)unvanı hakkındaki efsane Preveze muharebesinin yıldönümü münasebetiyle Barbaros hakkında günlerdenbcri devam edip duran neşriyat içindeki fahiş hatâlardan bazılarına bir iki «ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1950
  • Schuman'm beyanatı I'ran&z Dışişleri Bakam üçler müzakeresi,i manya meselesi,eelik,kömür anlaşması,Kore vaziyeti hakkında konuşlu I New York 29 A.A.Üç büyük devlet Dışişleri Bakanlarının New Yorkta y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1950
  • Museviler hakkında bir muhtıra New York 29 A.P.Üç büyüklerin Dışişleri Bakanları,na dün Almanyaya kendi işlerini tedvir hususunda munzam salâhiyetler tanındığı surette.Alman hükümetinin.Alman Yahudile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1950
  • JngiJiz parlamentosunda işçiler bir kişi daha kazandı Londra,29 AP)Dün bir işçi mahallesinde yapılmış olan kısmî seçim neticesinde,İşçi Partisinin namzedi tanınmış avukat Ungeod-Thomas,Muhafazakâr Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1950
  • Jüt mamulâtı için yeni tebliğ Ankara,29 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığın dan bildirilmiştir:1 9 Eylül 1950 tarihinde Hindistandan ithal edilebile ceği bildirilen iki bin beş yüz ton jüt mamulâtı bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1950
  • Ege tetkikleri Bakanların I Ankara 29 A.A.Bir müddettenbeıi Ege bölgesinde bil tetkik gezisi yapmakta olar.Devlet Hakanı Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu ve Dev.İti Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA Amerikanın Suriye Elçiliğine tâyin edilmiş olan Cavendish Cannon dün,vazifesi başına gitmek üzere buradan ayrılmi$tır.Büyük Elçi Suriyenin iki mesele ile karşı karşıya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1950
  • r?BBERBİBugün doya doya gülmok,eğlenmek istiyenlei;HBBBİ% Türkçe sözıü ve t;ıJ»litli NESİMAÇİ KAHRAMAN GÖNÜLLÜ RED SKELTO/Nun YARATTlGIharikulâde komediyi w* Jj 1^ Sinemasında muhakkak görmelidirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1950
  • BİRİNCİ KISIM I Taksim Harbiye arasını iki defa adımladı.Bir türlü karar veremiyor,daha doğrusu,her zaman olduğu gi bi,karar vermeyi düşünmüyordu.Her zaman olduğu gibi şimdi de Murad Kervancı'yı düşün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1950
  • Tuzlada açılan uçaksaraı kursu melunlarına dün törenle diplomaları verilmiştir.Yukarıdaki resimde kursu muvaffakiyetle bitiren genç subaylarımız gcrülmektedir Müteaddit semtlerde bir çok evleri soyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1950
  • öçîmeü dünya harbi 1^—W i i.ihtimali karşısında Sovyet ordusunun Halen teknik ve harp fenni o kadar ilerlemişin ki dünyanın en büyük ordusunun emrinde atom bombası yoksa,bu ordu ne kadar mücehhez ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1950
  • Birleşmiş Milletlerin üç mühim gayesi Trygve Lie'ye göre bu üç şart,mücadele,barışçı faaliyet ve sosyal yardımlasıııadan ibarettir Flushing Nevyork)29 A.P.Birleşmiş Milletlerin dünkü toplantısı sırası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1950
  • Bans komitesi um »in mmiingiltere Başvekili komünist teşekküllerin İngiliz topraklarında tuplannıalarının aleyhinde olduğunu resmen belirtti Londra 29 A.A.lngilteredeki «Bans» komitesi bu sabah Başbak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.09.1950
  • H»c.30 Ku.l 17 EYLÜL 17 •^ilhic.19 50 Ağust 1369 Cumartesi 1366' VAE [ÎT VASATİ EZANI Güneş 6.50 11.49 öâle 13.05 6.04 16.27 9.26 Aksan ı 19.00 12.00 Yatsı 20.30 1.31 İmsak 5.13 10.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1950
  • CSOLi/AN SAGA:1 Anaya yakışır surette.2 Kur'andan on cümlelik bir parça;Arabî ayların ikincisi.3 Teorik;İki Harf yanyana,t Başına S)gelirse İngilizce efendi olur;Tersi)Bolunun meşhur gölü.5 Bir hayvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1950
  • ISTANBUL 12.57 AçıllS ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği VI.ı 13.30 Karışık müzik tPI.13.45 Saz eser-eri ve oyun havaları 14.00 Radyo salon orkestrası konseri 14.30 Serbest saat 14.40 Şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1950
  • Gemiler yakında at enerjisi ile işletilecek Harp gemileri atom enerjisi sayesinde sıksık akar ye!it almadan aylarca uzun sefere çıkabilecekler Atom bomoasının insan üzerindeki korkun?tahribatı resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1950
  • Birinci kattaki yazıhanesine girdi,maymuncukları aldı.II Shepherd Market sessizdi.İnsanın başını dinlendirip,âsabini yatıştırması için bulunmaz bir yerdi.Callaghan etrafına bakındı.Curzon sokağında ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1950
  • F Â L T BİLGİLER •Beyoğlu Can.Silâh.ALKAZAR '42.062' 1 gsterler pençesinde 2 laııp.sesi AR '44394' Altın hazinesi ATLAS 40835' Kanun karsısında BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 82900)1 Gençlerin sevgilisi renkli)2 İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1950
  • İstanbul yüzme takıı Adanaya gidiyor İstanbul yüzme takımı İstanbul su topu birincisi J\da Spor kulübü,bu ayın inde Adanada yapılacak 1 kiye yüzme" birinciliğine tılmak üzere bu hafta içil de hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1950
  • B)Takımı maçlarına d bugün başlanacak Bugütı Şeref stadında sa 14 tc Beşiktaş ve Emniyet takımları ilk müsabakayı C nayacaklardır.Besiktaşın ku vetli B)kadrosu bu maçta d ha fazla şansa sahiptirikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1950
  • rcıy Kes do Bey e,Vefa 1950 51 Istanbul lig maç lan bugünkü karşılaşmalarla başlıyor.Her ne hikmetse bizde ne kadar çeşitli müsabaka yapılırsa yapılsın gene en büyük zevk lig maçlarında duyulur ve hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.09.1950
  • Güvenlik Konseyi seçimi Dünkü 9 turda ne Türkiye,ne Lübnan ekseriye!teinin edemedi Flushing Meadow.s 29 R.Birleşmiş Milletler genel kurulunun bugiinkü toplantısında Güvenlik Konseyi üyeliği için Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1950
  • içki)lokantayı birbirine katan sarhoş Evvelki gece Beyoğlu'nda kanlı bir hâdise olmuş şarhos bir adam ortalığı birbirine katarak bütün bir semti korku ve heyecana düşürmüştür.Mustafa Elüstü isminde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1950
  • Japonya ile yapılacak sulh meselesi Londra,29 A.A(Reuter)İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bugün söylediğine göre İngiltere ile Birleşik Amerika arasında Japon sulh andlaşması hakkında yan ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1950
  • Müttefikler Bas tarafı 1 incide)sele hakkında karar vermek selâhiyetinin Birleşmiş Milletlere ait olduğunu söylemiştir.Tokyo siyasî müşahitleri ise Kore'deki müttefik kuvvetlere muhtemel olarak Kuzey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1950
  • İngiltere ve Amerika «Bas i'afj 1 incide)yaptığımız teklifin müsait kar şılanmamasından sonra İngiltere ve Amerika tarafından yapılan yeni bir müdafaa and laşması teklifi üzerinde durulmuştur.Yeni tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1950
  • İçişleri Bakanının mühim beyanatı Trakyanm ihtiyaçları Borçlu köylüler Toprak darlığı Göçmenlerin durumu Tifüs haberleri Trakya bölgesinde tetkiklerde bulunan İçişleri Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1950
  • Buyur,Kıbrıs'tan döne» öğretmenleri kabul etti Ankara,29 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,geçende yurdumuzdan Kıbrıs'giden bir öğretmen ve öğren ci grupu adına kendisini ziyarete geltn bir heyeti,bugüı:Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1950
  • Seul C Korelilere teslim edildi Bet star afi incide)kuvvetlerinin 38.arz daire sini geçip geçmemeleri hakkında bir konferans yapması da beklenmektedir.Snygman Rhee hükümeti nin Seul'e dönmesi münase b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1950
  • Akdeniz Pekti Baş tarafı 1 incide Türk Genelkurmayı arasınde temas teinini kararlaştırılmış tır.Tüıkiyenin bu konuda vaki daveti kabul ettiği bugün en yetkili kaynaklardan öğrenilmiştir.Bakanlar Kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1950
  • Savaş birliği hakkındaki neşriyat BasiD-Yayın Grene!Müdürü bu hususu açıklıyor Ankara,29 A.A.Basın-Yayın Genel Müdürü Halim Alyot,Kore birliğimizin hareketi münasebetiyle bazı gazetelerde görülen neşr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1950
  • Ne ileri,Ne geri!Başmakaleden devam)demokrasi namına falan kasabanın filân toplantısında her aklına geleni sövlenıek imkânını verirler mivdi?Baskı olsa,meşhur «Ulus» gazetesinde,demokratik rejim.Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1950
  • Şehir Tiyatrosı t msiüerine hışlıyor Şehir Tiyatrosu,yeni seze ııuna yarından itibaren başlı yaraktır.Bu yılkı prograınd telif eserle» büyük bir yer in maktadır.Komedide:fMı "Tersine dünya t vat Fehmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1950
  • Türkiyenin ehemmiyeti Bat taraf» 1 incide)dan istifade edecektir.Hür dünyanın tecavüz kuvvetleri ne karşı müdafaası bakımın dan,Türkiyenin ehemmiyeti ni batı devletlerinin tam mâ nasiyle anlamış bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1950
  • Millî Eğitimde yeni tayinler Ortaokullarla liselerin yeni ders yılı kadrolar Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanmış ve Valilik makamınca da tasdik edilmiştir Bir sebep ve zaruret olmadıkça hiçbir öğret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1950
  • ün kaatil bîletçinin duruşması yapıldı Beş ay önce Beşiktaşla Ihlamur deresi mevkiinde fecî bir cinayet işlenmiş ve ev meselesi yüzünden çıkan bir kavga sonunda tramvayda bi letçilik yapan Halil ismin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • ¦M—aBPHIIffMI—r Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahili hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • II Wı il ¦¦¦İlli I IIIİIİIMHİII—Satılık Matbaa Makinesi Çift tur,çifte battal ebadında Amerikan bir matbaa makinesi satılıktır.Makine fabrikada baştan başa rektifi/e ve tamir olmuştur.Sertifikası da m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • Dtviet orman işletmesi Düzce mü;urluğundan 1 işletmemiz ALand br.jgesi Soğuksu istif yerinde mevcut 1684 adet karşılığı 968,875 metreküp köknar tomruğu 7 parti halinde açık artırmaya konulmuştur.2 Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • iovyet ordusunun zayii görülen ti raiı Baştarafı 3 üncüde)kami'ıl ettiği bir devirde erzak mühimnıat ve akaryakıt temini hususunda Ruslar henüz çok ıridediıler.Rus ordusunun hellibaşlı harp hiylosi dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • T2rj83M''?8R*w' GÖZ MÜTEHASSISI Dr,Lûtfi Müftüler Haseki Hastahanesi Baş hekimi ve göz mütehassısı Muayenehane;Türbe,Divanyolu.No.103 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • ARONE FÎATLARI beVieUi 8 Liradır J Ayhh 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler ir;in iki ir,islidir.İLAN HATLARI Baslık 20 lir* 2 n.ci say/a santimi 4 lira 3 üm:ü 4 4 üncü 2,5 Hân sayfaçı sant'nr 2 Doğum,Nik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • Antrenör Molloy Fenerbahçe oyuncuların t övmekle Uhd teiti Fenerbahçeliler,mukavelesi ğu halde MoHoy'ıı îjçöi Son günlerde Fenerbahçe kulübünde bir takım nahoş hâdiseler cereyan etmekte olu;bunların b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • m ¦m J0™ t rv* f?V.wtWNIt«İ&*& M TL 1 v.W 'w SÜ^.ııM.^j ^»ljİ p$ üyük Ankara koşusunu acaba kim kazanabilir?Arkadaşımız Sedat Evrenos Ankaradan bildiriyor Ankara 3 üncü hafta yarışlarının bariz hususi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • Gemiler Atom enerjisi ile işletilecek Baştarafı 4 üncüde)da kömür yerine atom enerjisi kullanılması ihtimali daha uzunca bir müddet için va rit değildir.Bununla beraber,yakıt ve taşıt vasıtalarının te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • Nimet Erim MMffiı SEI Aile Biçki Dikiş Yurdu T;lebe kaydına başladı.Yıllarea Yurd idi re etmiş olan NİÎ&ET ERİM,tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki^ dikici talebesine kolaylıkla öğretir.Milli Eğiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI Ekim Pazar Mati neden itibaren saat 20.30 da RAM KISMI DOY JUAN Yazan:Moliere Türkcesi:İ.Galip Arcan Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Gelir Vergisi Mektebi Yazan:Louis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • ÇEKLE!i Steılin 7.84 İOO Dolar 280.00 DO Ki a.sı?Pr.OdO-080 100 ^lret 044.128 00 UVtı re ft.64.03 İOO Belçika Fr 5.60 100 İsveç Kronu 54.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest Piyasada DÖVİZLER »olar takas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yan itlerini fiilen id er» eden;Vahi d Ram iz Hiç DiıUdlfti yer:N.A.ve A.N.Kgasetecilik kollektif şirketi matbaa» Basıldı&ı ver:Eblizsiya Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • ZAYİ İ.E.T.T.idaresinden aldığım hüviyet ve tramvay pasomu zayi ettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.4065 No.lu Ömer Garipbaş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • YÜZÜNÜZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR Gençlik ve güzelliğinizi,tefıinizinkadife yumuşaklığını muhafaza için beyaz sabun yerine PURO TU-VALET SABUNU kullanınız.BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO TUVALET SABUNU 100 de 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • wammmmsaBaa'Pam,'mmutmmmı bkh TÜRK TİCARET BANKASI İkramiye çekiliş tarihî 25 EKİM 1950 Büyük ikramiye 10.000 Ltra Ayrıca 1000 ve I00 Liralık Müteaddit Para İkramiyeleri 15 EKİM 1950 Tarilıiııe kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • v wii-ı i l r-u.I Sebep 'aranmca.Hakikat tecelli eder.RKA MIX
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • Meşhur Bautr «Inemo va projeksiyon makinalarina va Kiangfilm seslendirme cihazlarına alt har türlü sipari} ka* bul «dillr.Her tDrlO Yedek Parça Ve fenni İzahat l(in Teknik Servisimiz emrinize amadedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • istanbul Belediyesi i ânhn İnşaat ilanı İstanbul Taksimde yapılmakta olan kapalı Tiyatronun 3 üncü kısım inşaatının noksanlarının ikmaii işi kapalı zarf usu i ile eksilmeye konulmuştur.Keşif bedeli 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • İLAN Ankara Veteriner Okuluna,tam devreli liseleri bu yıl pekiyi ve iyi derecede bitirmiş,olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartiyle öğrenci alınacaktır.Diğer giriş şartları Askerli!Şubelerinden öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1950
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Çekoslovakya'dan ithal ettiğimiz «Birleşmiş Müstahzarat Fabrikaları Birliği?müstahzarlarından adları aşağıda gösterilen ilâçların bütün ecza depolarına ve cczahanelere bol m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6