Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.09.1950
  • abinenin toplantısı Içtimada Bulgar notası ile göçmenlerin vaziyeti hakkında mühim görüşmeler oldu Bagbakan Adnan Menderes Ankara,28 Milliyet)Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Adanan Menderesin başkanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1950
  • Genç Emekliler [La" meklilik kanununun ı=i=a bazı maddeleri üzerinde endişe ile durulmağa başlandı.İndî ve keviı hareketlere müsait olan bu maddeler devlet idaresinde tecrübe ve ihtisasa hakikî değeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1950
  • Dun gece yapılan maçta Joe Louis Ezzard Charles'a mağlûp oldu Bütün dünya spor mahfilleri tarafından neticesi aylardır merakla beklenen Joe Louis Ezzard Charles karşılaşması dün gece New York Yankee s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1950
  • Dün gelen ve misafirhaneye sevkedilen göçmenlerden bir grup içmen akını fazlalaştı azı camiler,Selimiye kışlası misafirhane yapılacak D.P.Milletvekilleri gö başladılar ve i_Edirneden şehrimize de va.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1950
  • Tekel Genel MüdUrii Hadi Hüsman Tekel Genel Müdürün n beyanâtı Bütçede mühim tasarruflar yapıldı Tekel Genel Müdürü yaptığı I Hazırladığımız 1950-1951 bir basın toplantısında Ankara-yılı bütçemizi Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1950
  • istatistik G-Müdürünün beyana+ı istatistik Genel Müdürü 22 Ekimde yapılacak nüfus sayımı hakkında dün bir basın toplantısı yapmıştır.Yukarıdaki resimde bu toplantıdan bir grup görülmektedir.Buna ait t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1950
  • İskenderun vapurunda bir hâdise İskenderun vapuru dün saat ]3 te o20 yolcu ve 105 ton yükle Akdeniz turistik seferi-Devamı Sa.5.Su 3 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1950
  • Reisicumhur bu arada Raman petrollannda da tetkiklerde bulunacak Ankara,28 Milliyet)Zonguldak seyahatinden ev velki gün avdet etmiş bulu nan Cumhurbaşkanı Celâl Devamı Sa.5.SU 5 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1950
  • Kore savaş birliğimizin komutanı General Tahsin Yazıcı.Adana Belediye Başkanı Dâniş Arıkoğlu ve Adana Garnizon Komutanı general Aziz Avman tarafından,hareketinden evvel hareket limanında uğurlanırken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1950
  • MUltecl Bulgar mebusu Emil Antonof Mülteci Bulgar meb'usunun beyanatı Memleketimize iltica eden beşinci Bulgar mebusu olduğunu söyliyen Antonof Bulgaristamn iç yüzü hakkında mühim ifşaatta bulundu Bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1950
  • Tarık Buğra'nın Aşk esirleri romanını 30 eylülde "Milliyette^okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1950
  • Amerikalılar Uç şehri daha geri aldı Kuzey Kore ordusu tam bozgun halinde olup artık teşk lâtlı bir kuvvet değildir aralık Kore yarımadasının he "Vreai son vazfyeti ve kı~ TSuerîn bırıeşmis Muıetie*-d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1950
  • Kuzey Korelilerin mütareke talebi henüz tahakkuk etmedi Flusnıng Neadovvs,2ö £A.vasıtası ile muUueke teklifin-yeıı«r Birliği nıuraniıası Ja-A.Âfp)Hindistan mu j de bulunduğuna dair dola I cop Malik te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1950
  • Hediyeli müsabakamızı kazanacak okuyucuların kur 'a numaraları i Ekim Pazar Günü E m in ön üç Halkevi salonumla,saat ondan bire ^idâip,JHötçr h uzıırunıla,çekilecek i ir Milliyet'in 2000 okuyucusu içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • TALEBE KABULÜ ir Fatih ilçesi Yardım Sever ler Cemiyetine bağlı Biçki Dikiş Yurdu talebe kayıt kabulüne başlamıştır.KONGRELER D.P.Şehzadebaşı Sülej maniye ocağının yıllık kongre:7.10.950 cumartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • lUnk Stteı fttM HÂŞİMI-EMEVI ftokabeli TEFRİKA No.69 Tcnan Ziya ŞAKIM Hz.Hasanın katli için zıtlıklara başlandı Keşke,Muaviye ile harbetseydik.ve hepimiz,harp meydanında ölüp git,şeydik te bu hali gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • Daily Telegraph gazetesinin Türkiye muhabiri Lovett Edwards Bulgaristandaki Türklerin tehciri hakkında bir makale yazmış ve bu makale ingiliz B.B.C.radyosunun Türkçe neşriyatında yayınlanmıştır.Bulgar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • içişleri Bakanının Trakya tetkikleri İpsala,28 Milliyet)İçişleri Bakanı Rüknettin Nasuh oğlu dün saat 19 da Meriçten kara yolu ile ilçemize gel mistir.Bakan,geçtiği yerlerde dilekleri dinlemiş ve alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • üüıı 40 l)in çift palamut tutuldu Bir muddettenberi durmuı olan balık akını yine başlamış tır.Dün Balıkhaneye 40 bin çift palamut gelmiş ve çifti 35 65 kuruş arasında mu amele görmüştür.Yunanistanın 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • Öğretmenler için sağlık sigortası kurulacak Erenköyünde de bir h yurdu tesis İstanbul Muallimler Cemiyeti Reisi Ragıp Nurettin Egeli yaptığı bir basın toplantısında Cemiyetin faaliyeti etrafında aşağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • Zeytinyağı piyasası durgun gidiyor Bir.müddettenberi büyük bir canlılık gösteren zeytin yağı borsası son günlerde tüc carın mal arzetmemesi üzerine durgun geçmektedir Dün borsada zeytinyağı üzerinde p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • Fındık fiatları yükseliyor Yeni fındık rekoltesinin idrak edilmiş olması,borsada imdik üzerinde büyük biı canlılık yaratmıştır.Fiatlaı mütemadiyen yükselmekte dir.Bayramdan evvel 342 ku ruştan muamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • Devonshire)kruvazörünün ziyaret programı hazırlandı İngiliz filosuna mensup ve Albay G.H.Stohs komutasın da bulunan Devonshire" •tatbikat kruvazörü 5 ekimde limanımıza gelecektir.Misafir kruvazör saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • Enfiye kaçakçısı kamaro!tevkif edildi Ankara vapurunda kamaro" olarak çalışan Mehmet Sabahattin,100 gram enfiye k;çırmaktan sanık olarak ad liyeye verilmiştir.Duruşma sına dün 10 uncu Asliye Cez mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • Orhan Maltepe Pendik Belediye reisi oldu Fendik Belediye Meclisi nin ilk toplantısı yapılmış ve Belediye Reisliğine Orhar Maltepe,encümen üyelikleri ne de Emin Derben,Memdul Kızıltan seçilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • Üniversitede talebe kayıt larırıa başlandı Üniversiteye namzet taleb kaydın:başlanılmış bulun inaktadır.Şimdiye kadar Edebiyat Fakültesine 51,Or man Fakültesine 45,Fen Fa kültesine 36,Hukuk Fakül tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • Kaçakçı gemiciler anıklardan dördü tevkif edildi,ikisi serbest bırakıldı Bir müddet önce Batı Akdeniz seferinden dönen Adan:1 vapurunda mühim bir kaçakçılık hâdisesine elkonulmuş ve bir şebeke halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • Ciddî ve acele alınması Belediyenin ihmal ettiği esasında küeük.hattâ teferruat addedilebilecek öyle işler var ki her gün onbiıılerce kimsenin gözü önünde cereyan ettiği veya halkın büyük bir ekseriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • efterdarlıkta dışı edilen memur!Açığa çıkarılan memurlardan ]80 i maaşlı,55 i ücretlidir.İstanbul Defterdarlık kadrosunu hazırlamakla meşgul olan komisyonun çalışmaları dün sona ermiştir.Kendisiyle gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • 'örebilme tt HALKINSESI Zavallı biletçi «Şişli Tramvay Deposunda 294 üncü sicilde kayıtlı biletçiydim.1946 senesinde validemin haleti nezide olduğunu haber aldım.Kendisini son bir defa görebilmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • Sahte permi tanzimi Şcr/ni Oz'iiıı duruşması 9 cu Asliye Ceza Mahkemesinde yapıldı.Sahte permi tanzim etmek ve bu suretle yarım milyon liraya yakın menfaat sağlamak suçuyla mahkemeye verilmiş olan Şer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • ağcılar îim Sanayi Birli filide toplandılar Önümüzdeki ayın 5 ind Ankarada toplanacak ola:yağcılık kongresine iştirak e deeek şehrimiz yağcıları,dü;Sanayi Baliğinde bir toplar ti yapmışlardır.Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1950
  • fRumelihisarı)vapurund?e&rarlı l ir hâdise Evvelki gün saat 15,30 d Büyükadadan köprüye gel inekte olan "Rumelihisarı vapurunda bütün yolcuları h yeeana düşüren ve mahiyet:henüz tamamiyle aydınlatıl^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • Müteradifler meselesi Dünyada saf ırk olmadığı gibi saf dil de yoktur:Bütün ırklar az çok tesalüp ve ihtüâta maruz olduğu gibi,ui\tün diller tie birbiriyle muhtelif nisbctleıde ahş veriş ederek az c;o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • Altın fiatları Serbest altın piyasasında dün bazı ufak değişiklikler olmuştur.Reşat altını 36.50 den 38.00 e,İngiliz 42.00 den 44ji0 a çıkmış Gülden 30.50 den 29.65 e,Cumhuriyet 32.70 den.32.50 ye,Yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • İğdır Hükümet konağı yandı Kars,28 Milliyet)İğdır hükümet konağı henüz mahiyeti anlaşılmıyan bir sebepten dolayı tamamen yanmıştır.Bundan bir müddet evvel pamuk fabrikası da yanmıştı.Vali tahkikatla m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • Mısır Kralı Monte Carloda Monte Carlo 28 A.P.Kral Faruk dün gece hususî yatı ile buraya gelmiştir.Kral Nişten gelmiş ve Hotel de Paris' nin bir katının dörtte üçünü işgal etmiştir Bu arada meşhur yuva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • Garip olan şey genç adam kendini son derece sakin hissediyordu.Kulaklarındaki uğultu uçup gitmişti,sorulan duyuyor fakat düşünceleri artık işitmiyordu.Sarhoşluğu ise tamamen geçmişti.Kendi kendine:«Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA Atom harbine karşı sivil müdafaa harbinin bir kısmı olmak üzere Amerikan Kızılhaç Teşkilâtı 20 milyona yakın Amerikalınm tâlim görmesine yardım edecektir.İNGÎLTEREDE İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • İngilterenin mühim bir kararı Londra,28 A.A.Dün açıklandığına göre ingiltere hükümeti kasım ayında Sheffield'de aktedilmesi kararlaştırılan dünya ikinci barış kon gresini tanzim edecek olan ya bancıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • Ürdün İsraili Birleşmiş Milletlere şikâyet etti Amman,28 A.A.Ürdün Mükûmeü Birleşmiş Mil letlere başka bir telgraf göndererek İsrail Devleti tarafın dan Ürdünün millî sınırlarına karşı yapıldığı iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • Suriyede tevkiller Şam 28 A.A.Dün gece yayınlanan resmî tebliğde devletin emniyeti aleyhinde çalışmaktan sanık olarak bazı sivil ve askerlerin tevkif edildikleri bildirilmektedir.Tebliğe göre mezkûr ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • Türkiye ile Hindistan arasında ticaret andlaşması Yeni Delhi,28/9 Türkiyenin Yeni Delhi Büyük elçisi Ali Türkgeldi Yeni Delhide basma yaptığı bir demeçte,Türkiye ile Hindistan ara smda ticarî görüşmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • Türk Filipin anlaşması Vaşington 28 A.A.Demir perdenin Batı ve Doğu uçlarında bulunan Birleşik Amerikanın en güvenilir dostları Tür„ kiye ve Filipin,Vaşingtonda ebedi barış ve dostluk sözleşmesinde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • aşkan Truman adyoda konuştu Başkan,Amerikanın receğine iga buhran]] bir devre geçiret etti.Vaşington 28 A.A.Dün adyoda verdiği bir nutukta Birleşik Amerikanın önümüzdeki bir iki yıl içinde buhranlı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • Avrupanın müdafaası yeniden ele alınıyor General Omar Bradley Almanların yeniden teçhiz edilmelerinin gerektiğini söyledi.Washington 28 A.P.Birleşik Amerika müşterek kurmay başkanlarının şefi general
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • Hoffman'ın tetkikleri İktisadî işbirliği idarecisi 11 memlekette teftişlerde bulunacak New York 28 A.A.Geçenlerde istifa eden İktisadî İşbirliği İdarecisi Paul Hoffman dün akşam Marshall plânından fay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • ispanya,Portekiz müzakereleri hakkındaki resmî tebliğ Lizbon,28 A.A.Franco Salazar görüşmelerine dair neşredilen resmi tebliğin metni aşağıdadır:İspanyol devlet Başkam General Franco ile Başbakan Sala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • 3 üncü gümrük tarifeleri kongresi Londra,28 A.A.Milletlerarası Üçüncü Gümrük Tarifeleri konferansı bugün Batı îngilterede Torquay gen rinde açılmıştır.Bu konfeıan sa 32 devlet ve umumî anla:malara kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • Kızılların Faaliyeti ı-j iı^iüz Çillisin.Biika-m komünistlerin giz-îı faaliyetini açıkladı Londra 28 A.P.I Çalış,mn Bakanı George Isaacs dün,ingiliz komünistlerinin,sanayi sahasında istikrarsızlık te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • 20 nci asırda bile vahşet!Formozada kesik baştan yapılan koleksiyonlar Formoza'nın dağ adamları indinde bir kimsenin itibar sahibi olabilmesi için kulübesinin duvarlarına ve saçaklarına en az on tane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1950
  • Günün Resimleri Iskoçya askerleri Hong Kongdan Kore cephesine hareket ediyor.V Resimde bir bomba uçağının bu hava meydanında «Kabuğunun» soyulduğu göıülnıektedir.Uçağı ha va ve tozdan korumuş olan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.09.1950
  • 1 Kuşatılmış,dünya 2 Haber,ilgi 3 Halis,büyük adamlar 4 Faydalı.şöhret 5 Belirti,eski 6 Defi edatl,amel 7 Biraz iyi,kesin 8 Devir,donuk 9 Aile bir harfin okunuşu 10 Ziraî.YUKARIDAN AŞAĞI:1 İçindekiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1950
  • V ıınanistandan 23 göçmen lalıa ^eldi İpsala,2li Milliyet)Bu fiün Yunanistandan ilçemize 2'A kişilik bir mülteci kafilesi gelmigtir.Derhal sıhhî muayeneleri yapılan bu ırkdaş lanınız Anayurda kavuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1950
  • H:c.29 Ku.16 EYLÜL 16 Zilhic.1 9 5 0 Ağrust 1369 Cuma 1366 VAl CÎT VASATİ EZANI Güneş 6.50 11.49 Öğle 13.05 6.04 İkindi 16.27 9.26 Aksar ı 19.00 12.00 Yatsı 20.30 1.31 lmsal i 5.13 10.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pl 13.45 Şarkılar.Okuyan;Bülent f.'ava.ş 14.20 Serbest saat 14.30 Perihan Altındağ Sözen'den sarkılar Pl.1445 Orkestra eserle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1950
  • ingiltere'de gazeteciler üyük nüfuza sahiptir B&IhaBşa parlâmento muhabirlerinin rolü çok ınülıimdir.Tanınmış bir İngiliz devirt adtmı demiştir ki:Bana.mütefe.ssrb bir Lordlar kamarası,rüşvetle kandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1950
  • Callaghan «Mükemmel!Te şekkür ederim.Effie.Gecen hayrolsun.İyi uyu!dedi vctelefonu kapıyarak tekrar yu katıya çıktı.Kapı aralığından odaya baktı.Wilfred şömineye kadar sürüklenmeğe muvaffak olmuştu.Oc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42562» 1 Gan.gsterler pensesinde 2 Silâhların sesi AR 44394» Altın hazinesi ATLAS 40835» Kanun karsısında BEŞİKTAŞ BAHÇESt 82900 1 Gençlerin sevgilisi renkli)2 İntikam Türkçe)ELHAMRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1950
  • Basketbol ve Voleybol hakem kursu açılıyor 1st Beden Terbiyesi Bö gesi Müdürlüğünden:10/Ekirt 950 salı günü baslıyacak ola basketbol ve voleybol hake:kursuna iştirak etmek arzı sunda olan isteklilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1950
  • ingiltere boksunun bugünkü durumu İngiilerede boks faaliyeti,şu son günlerde,eskisine nis petle çok düşük bir durum arzei inekledir.Bunun başlıca sebepleri arasında,halihazırda Ingiiterenin eleman bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1950
  • federasyonca veri Türkiye kupası maçları.Miilî Eğitim maçlarına nisbclle,her bakımdan daha feâzip ve daha alâka verici olacaktır.Millî Eğitini maçlarının oy nandığı sıralarda,takımların haftada iki ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.09.1950
  • Ce'âl Cayar Donuya gidiyor nafı mcidf] Bayarin önümüzdeki pazar gü nü yon:bir seyahate çıkacağı öğrenilmiştir.Cumhurbaşkanı bu defa Do ğu ve Güney Doğu bölgele rini ziyaret edecektir.On gün den fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1950
  • Lış ticaret rejiminde çalışmalar Ankara 28 Ankara Ajansı)Yeni dış ticaret rejiminin tatbikında zuhur eden bail ak saklıkların yeni baştan ir.celenmesi irin yapılan çalışmalar sona ermek üzeredir.Bu ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1950
  • Çocuğu yaralıyan Amerikalı Ankara,28 Ankara AjaRsı)Bir müddet önce Yenişlehirde motosiklctiyle oynı y:n 12 yaşında bir gocuğu ta/yjkli tüfekle yaralıyan Ame rikal] uzman Maurice Medley'in muhakemesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1950
  • Mütareke talebi Basjtarafı 1 incide^ mı bildirraig,öte yandan Dış işleri Bakanlığı bu hususu U yid eder mahiyette hiç bir he bere mâlik olmadığını belirtmiştir.Mezkûr söylentilere gön Pekin hükümeti,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1950
  • Canada temsilcisinin yaptığı teklif Flushing Nevyork)28 A.P.Kanada dün,Kuzey Korenirı mücadeleye nihayet vermesini talep etmiş ve komünistlere,şayet ateş keserlerse,Birleşmiş Milletler kuv vetlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1950
  • Güvenlik Konseyinde Amerika bizi desfel Flushing Nev York)28 A.P.Birleşmiş Milletlerin Glt.ci Kurulunda,yakın da,Güvenlik Konsey indeki boşalacak yerler için yapılacak seçimlerde.Birleşik Amerika,Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1950
  • Uslun devletler Tahran konferansı Tahran,28 A.A.Müslüman memleketleri ekonomik konferansında İran heye tine başkanlık edecek olan Aliasgar.Hikmet yaptığı ba sın toplantısında,2 Ekimde Tahranda toplana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1950
  • Memurla in bakanlarla görüşme fe li Ankara 28 Ankara Ajansı' Bakanlıklarla diğer teşekküllerde çalışmakta olan menfurlar şimdiye kadar imhang] bir mesele içir.Balkanla temas lüzumunu duydukları takdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1950
  • Mülteci Bulgar Baştarafı 1 incide)ÇİftÇİ partisinin en genç milletvekilidir ve siyasî kanaatlelini komünizme karşı üç sene müddetle müdafaa ettikten sun ra nihayet memleketinden kaçmak mecburiyetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1950
  • Bütçede Baştarafı 1 incide' diğer mevzular hakkında ge„ rekll temaslarda bulunmak üzere Ankaraya gitmiştim.Bütçemiz bazı tâdillerle Bakanlığımızca tasvip olunarak Maliye Bakanlığına gönderiH mistir.Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1950
  • ie ta idenin va urunda bir hadise Baştarafı 1 incide)ne çıkmıştır.Gemi rıhtımdan ayrılmadan önce memleke timizden ayrılmakta olan Montem&r revüsü artistle rinden birisi,parmaklığın ge risinde duran bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1950
  • Göçmen kım fazlalaştı ıBaştarafı 1 incide' faydalanılması gibi muhtelil' kararlar almışlardır.D.P.de yapılan toplantı Bulgaristandan memleketi mizo gelmekte bulunan göçmenlerin durumlariyle ilgi lenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1950
  • Genç Emekliler Başmakaleden devam tanzimden ziyade bozmağa,hattâ devlet otoritesi âlet edilerek memur vatandaşın ezilmesine yarıyabilir.Maalesef son zamanlarda bu olmuş ve olmakladır.Müstakil umum mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1950
  • İstatistik Genel Müdürü Şefik Bilkurun beyanatı fiu yıl memleketimizde i istatistik Genel Müdürü Şefik Bilkur dün saat 11 de Gazeteciler Cemiyetinde biı basın toplantısı yaparak yapılacak nüfus,ziraat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1950
  • Savaş birliğimiz Ba*tarafı 1 incide)runa muvasalatı bayram gür lerine tesadüf etmiştir.Üç muhribimizin refakatinde sey reden nakliye gemilerine bir dirilen birliğimizin İskenderundan ayrılığı hem haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1950
  • YOSMA Safa Ö N A L Sessiz,sisli,serin gecenin çok geç.bir saatiydi.Arkada şehir derin uykusuna çoktan dalmıştı.Şimdi canlılık sadece deniz kenarındaki liman meyhanelerinde idi.Deniz az hışırtill,gemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1950
  • Amerikalılar üç şehri geri aldılar Baç tarafı 1 incide)men hemen bütününü ele geçirmiş bulunan komünist müs tevliler şimdi mağlûbiyetin acı neticelerini hissetmektedir ier.General Walker,Birleşmiş Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.09.1950
  • Dün gece yapılan maçta Louis Ezzard i 15 raunti devam eden maç boyunca,rakibinin zaaflarından i istifade etmesini beceren iyen Joe Louis,maçı sayı hesabiyle kaybederek,nâmağlûp Dünya ağır sıklet boks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1950
  • Vali Bekir Suphi Aktan,Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Celâl Bayburtluoğlu ve Kulüp Başkanı alâka ile maçları takip ediyorlar Turhal 27 Milliyet)Sporcu Valimiz Aktan Kupası maçları Tokat'ın Gaziosmanpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1950
  • İngilterede gazeteler büyük bir nüfuza sahiptir Baştarafı 4 üncüde)Klâsik formüller verilen demeçler hemen hemen kaybolmuştur.Ajans muhabiri de bağlı bulunduğu teşkilâta ulastırdığı haberin bir veya i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1950
  • 31 «Etem.29 ArdUk,19 5 0 Çekilişlerine kondu Gnkava'da İZ İ«aflMİ¥£ EVl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1950
  • m* P^msmual Çamaşır ve bulaşık NN|„/yıkanan beyaz sa-V* bunla yüzünüzü ve vücudunuzu yıka» manız asla doğru değildir.Gençlik ve güzelliğinizi,teninizin kadife yumuşaklığını muhafaza için hususi bir fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1950
  • Süt alınacak 5 mer ank Defterdar ve Bünyan yünlü Fabrikası Müessesesi Müdürlüğünden EYÜP Müessesemizin Defterdar Fabrikası ihtiyacı olan takriben 17500 kilo manda veya inek sütü pazarlık yolu ile satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1950
  • Yeşilköy Hava Meydanı Çelik su deposu malzemesinin montaj ve Boya işi Bayındırlık Bakanlığından:1 Eksiltmeye konulan iş:Yeşilköy Hava Meydanı çelik su deposu malzemesinin montaj ve boya işi olup 18978
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1950
  • Adana Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1 işletmenin Karakuz Bölgesinin Hamidiye istif yerinde mevcut 2227 adede denk 239.352 metreküp çam kerestesi 12 parti halinde 19/9/950 tarihinden itibaren 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1950
  • İDr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1950
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI 1 Ekim Pazar Mat* neden itibaren saat 20.30 da İ)RAM KISMI DÖN JUAN Yazan:Moliere 'i urkçesi:I.Galip Arcau Telefon:42157 KOMEDİ KİSMİ Gelir Vergisi Mektebi Yazon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüchada yazı işlerini fiilen idere eden;Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.2\ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirl.etİ "îatbctası Basıldığı yer:Efcftizsiya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1950
  • î L Â N İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan:950/412 Mahcuz olup paraya çev vilmosine karar veri len ev eşyası olan radyo,İsparta halısı,Acem halısı,piyano,masa,büfe vesair eşyanın mahcuz bulunduğu Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1950
  • KAYIP İstanbul Hukuk FaküDesinden aldığım karnemi kaybottim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.5613 Orhan Yar.ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1950
  • GÖZ MÜTEHASSISI Dr.Lûtfi Müftüler Haseki Hastahanesi Baş hekimi ve göz mütehassısı Muayenehane;Türbe,Divanyolu.No,103 lı'ılllıWWUyilTI'*iıW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1950
  • ¦jDjE 11 Saf» ÇEKLE!1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280.00 100 Krausiı Ft,OdO-080 100 Urtt 044128 100 isviçre Fr.64.03 100 Beldik» fr 5.60 100 İsveç Kronu 54.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest PlvaBad j DÖVİZLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6