Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.09.1950
  • Roreye gitmekte olan savaş birliğinin komutanı general Tahsin Yat-cı &enelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamuta veda ediyoı Karede B.Milletlere katılacak olan reket etti Tugayımız 45 günlük bir yolculu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1950
  • Yollan açık olsun!Hükümet Birleşmiş Milletlerin Kore cephesine iştirak davetine fiili cevabını verdi.İki aya yakm zamandanberi itina ile hazırlanan Türk askerî birliği Uzak Şarktaki milletler safında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1950
  • Komünizmi önlemek için Avrupa ordusu kuruluyor Ordunun yüksek konini anlığına General Eisenhower'in tâyini I kuvvetle muhtemel Nevyork,27 A.A.Atlantik Paktı konseyi mümkün olduğu kadar yakın bir tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1950
  • Göçmen akını hızlandı Dün 300 göçmen daha geldi.Bugünlerde çok büyük bir kafilenin gelmesi bekleniyor Vali dün şehrimize getirilen göçmenleri ziyaret ederek kendilerile görüşti Bulgaristandan memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1950
  • Korede kızıllara karşı imha harbi açıldı Seul'e giren Amerikan kıt'ararı şehirde sokak muharebeleri yapa yapa ilerliyorlar Radyo £oto Kore cephesi,27 A.P.I Birleşmiş Milletler kuvvetle-1 münist ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1950
  • Kore için yem sulh teşebbüsü Flushing New York)27 A P Dün öğrenildiğine göre,ingiltere Kore ihtilâfının barışçı yollarla halli hususunda teşebbüse geçmeğe razı olmuştur Bu teşebbüs Birleşmiş Milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1950
  • M.Muğlalı tahliye oldu General,1943 tenberi söylenenleri anlamlyacak kadar hastaymış Ankara,27 Milliyet)Öz alp ilçesinde 33 vatandaşın kurşuna dizdirilmesi suçundan 20 sene hapse mahkûm edilmiş olan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1950
  • Hediyeli müsobakamızı kazanacak okuyucuların kur/a numaraları 1 EkiiTi Pazar Günü Emihönii|IIalkevi salonunda,saat ondan tirelvadar,Noter huzurunda,çekilecek Ur Milliyet'in 2000 okuyucusu için ayırdığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1950
  • arların notası Diplomatik nezaketle alâkası o.mıyan ve çeşitli isnatlarla dolu olan bu notanında reddedileceği aşikârdır Ankara,27 Milliyet)Bundan tam bir halta evvel her türlü diplomatik usullerin hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1950
  • Turkıyenın bir dortlu anlaşma yapması fikri Londra 27 A.P.Diploma tik şahsiyetlerden bugün öğrenildiğine göre,Amerika Büyük Britanya ve Fransa,iktisadî refaha daha çabuk ulaşmak ve Ruslar tarafından i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1950
  • Preveze zaferi miinasebetiylo dün denizcilerimizin yaptığı geçit resmi Preveze zaferi dün heyecanla kutlandı Preveze zaferinin 412 nci yıldönümü münasebetiyle dün Taksim Cumhuriyet âbidesinde ve Beşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1950
  • Tarık Aşk;esirleri romanın!30 eylülde "MiMiyette„ okuyunuz!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • Üç tarafı denizle çevrili olan ve dünyanın en lezzetli balıklîarma sahip olan memleketimizin balıkçılığı,maalesef dünyanın en gen balıkçılığı durumunu arzetmektedir.Milli ekonomi için hakikaten bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • Aziz Nesinin sorgusu yapıldı Komünizm propagandası ve millî birliği sarsıcı mahiyette;yazı yazmaktan sanık olan ve hakkında gıyabî takip müzekkeresi kesilmiş bulünafl Aziz Nesin İskenderunda ya kalanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • Adalet Bakanı Ankaraya döndü Bir müddettenberi İstanbul da bulunan ve iki gün önce incelemelerde bulunmak üzere Edirneye gitmiş olan Adalet Bakanı Halil Özyörük dün şehrimize dönmüş ve ekspresle Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • Toprak Ofisin yaptıracağı soğuk hava depoları Toprak Mahsulleri Ofisinin Marshall yardımından faydalanarak yaptırmıya karar ver diği soğuk hava deposunun yeri etrafındaki tetkikler devam etmektedir.Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • Demokrasi rejimi en iyi neticeleri umumi kültür seviyesi yüksek olan memleketlerde verir.Bu sebeple demokrasi dünyasında kültüre verilen ehemmiyet bir tesadüf eseri değil bir zarurettir.Mükerrem Hiç G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • KISA HABERLER ir Ali isminde 18 yaşılan] bir genç bisikletle Istinyeye derken karsıdan gelen bir kafrı* yonla çarpışmıştır Muhtar yerlerinden a&lf.surette yaH lanan Ali Baltalimanı hast* hanesine kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • Özel okullar Umum Müdürü geldi Özel okullar Umum Müdü rü Ali Teoman dün Ankara dan şehrimize gelmiştir.Al Teoman burada kaldığı müddet zarfında Özel okul fcadrd larının hazırlıklariyle mcşgu olacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • üfliraiin Ziraî makine alacak olan çiftçilere faizle ve 2(senede ödenmek şaıiiyle CA 80 uisbetinde kredi ve rilmektedir.Dijier taraftan Banka,bu yıl zürraa 21' milyon liralık,^aiış kooperatiflerine de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • Tophane ve Sahpazarı rıhtımlarının inşaatı Sahpazarı ve Tophane rıhtımlarının inşaatına yakında başlanacaktı-Bayındırlık Bakanlığına gönderilmek özere hazırlanmakta olan inşaat prı jeleri tamamlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • Bilet gişeleri devamlı surette açık kalacak Devlet Denizyolları idare si,şehir hatları vapur gişelerinin daimî surette açık bulundurulmasına karar vermıe tir.Bunun için,Köprüdeki gişelerle diğer iskel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • Bandırma hattı kış tarifeleri Bandırma hattı kış tarife sinin tatbikine 2 Ekimden iti baren başlanacaktır.Yeni tarifeye göre sür'at postalaı Pazartesi ve Cuma günleri 1 tanbuldan 8.30 da,Bandırm;dan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • Ticaret rejiminin aksak tarafları ıslah edilecek Dış ticaret rejimine ait ithal listeleri üzerinde görüş,mek üzere Ticaret ve Sanay:Odası meslek heyetleri dün den itibaren Ticaret Odasında toplanmıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • Nebatî yağların durumu görüşülecek Önümüzdeki ayın 5 inci' Ankarada bir yağ kongresinin toplantısına karar verilmiştir.Kongrede zeytinyn;ve diğer nebatî yağların dulumu görüşülecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • Pamuk ipliği buhranı Pamuk ipliğinin itila] listesine dahil edilmesi talep edildi Son günlerde pamuk sanayii ile uğraşan fabrikatörler iplik sıkıntısı çekmeğe başlarhışiardır.Bu sıkıntının sebebi pamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • 1&1&&A& HALKINSESİ Lalelideki talebe yurdu «Gençtüık caddesinin babında,Ye.şiltulumba tram,vay durağının tam karşısında,erkek talebelere mahsus bir «Talebe Yurdu» vardır.Burada ikamet edenlerin çoğunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • TALEBE KABULÜ ir Fatih ilçesi Yardım Sever,ler Cemiyetine bağlı Biçki Dikiş Yurdu talebe kayıt kabulüne başlamıştır.KONGRELER ir Göçmenlere Yardım De:nesinin olağanüstü toplantı 1 Ekim pazar günü Emin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • bias taiate Nub NMstlire Stbep Wan HÂŞİMÎ-EMEVİ Rekabeti TEFRİKA No.68 Yazan Ziya SAKİR Emeviler Haşimilere galip gelmişlerdi Vaziyet o kadar fecicîi ki;Kabia)ve Hamdan)kabi leleri halkı derhal Hazret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • Nüfus sayımı hazırlıkları Bu münasebetle bugün suyun memurları için bir kurs açılacak Bagbakanlık İstatistik Genel Müdürü Şefik Bilkur dün Vali e Belediye Reisini ziyaret ederek kendisij'le nüfus sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • Amerikalının yanındaki ka dini almak istediler Evvelki gece Bsyoğlunda Parkotel arkasında çirkin bi hâdise olmuş;Morison ismin deki bir Amerikalı yanınd bir kadın olduğu halde gider ken Nâzım,Halit,Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1950
  • Marşandizin altında kalarak ezildi Dün Sirkecide fecî bir kaza olmuş ve Devlet Demiryol lan hamallarından Demir Karataş,manevra yapan bir marşandiz katarının altında kalarak ezilmiştir.Yaralı bay gın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.09.1950
  • 28 EYLÜL 1950 MİLLİYET SAYFA;3 Hatâlar serisi Barbarosun Akdenizi Türk gölü haline getiren Preveze zaferi Türk tarihi kadar dünya tarihinin de en büyük vak'alarmdan biri olduğu halde,dün kutlanan yıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.09.1950
  • MİLLİ YİT 28 EYLÜL 1950 Stalini tehdit eden tehlikeler Mareşal Stalinin eşitleri kimlerdir?Hür ve serbest bir şekilde hareket eden Tito Stalin'e karşı daima meydan okumağa serbestçe devam etmektedir.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • Russell Dorr'un yeni beyanatı Ankara,27 'A.A.Marshal] plânı idarecisi Paul Grfoffman\n istifası ve yerine IVilliam Foster'in tayini haktında Marshall plânı Türkiye ti a komitesi başkanı Russell rr dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • Mefe'iit bir doğtıitı Gazeteci arkadaşlarımızdan Mahmut Erhan ile eşi Müjgân Erhan'ın dün bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir.An ne ve babayı tebrik eder küçük Mustafa Reşid'e uzun ömürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • Göçme Bastarafı incide)nuşan bir arkadaşımıza göçmenlerin anlattıkları şeyler hep hemen,hemen aynidir.Bunlardan Filibeli Şakir un lan anlatmıştır:d—Ben ve arkadaşlarım anayurda gelmek için müracaat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • Amerikan yardımı Yeni tasarı Tıuman tarafında:tasdik edildi Vaşington 27 A.P.Truman Amerika ile müttefikleri r.in müdafaalarını takviyeyi matuf 17 milyar 99 milyon do karlık tahsisatla ilgili kanuı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • Avrupa ordusu Bas*arafı 1 incide* Konsey müzakereler esnasında Avrupa ordusu iğin lüzumlu tümenlerin adedini kararlaştırmamıştır.Tebliğ müşterek bir Kuvvet kurulmasının konsey Ünal'ından aşağıdaki pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • Savaş b* irlgmz iBaştarafı 1 incide1 de şehrin en büyük camiinde kılmışlardır.Namazı müteakip erlerimiz hakkında büyük tezahürat yapılmış ve arslanlarımızın zafer müjdesi ile geri dönmeleri için duala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • Demokrat Partî Gen3l Kurulunun Mesajı İstanbul Belediye seçimlerinin kazanılması neticesinde Demokrat Parti Genel Kurulu Başkanlığı,İstanbul parti müfettişliğine aşağıdaki mesajı göndermiştir:3/9/1950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • Samed Ağaoğlunı?n Ege gezintisi İzmir 27 A.A.Dün gece Turgutludan şehrimize geler Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu bugüı 11.30 da Devlet Bakanı Fevz Lûtfı Karaosmanoğlu ile beraber Aydı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • Lulgıriarın ceuabî notası Baştarafı 1 incide)dirler.Evvelce de bildirildiği gil Sofya radyosunda yayırilanaı Bulgar cevabî notasında beı mutad her türlü milletlerarası muhaberelerde gözetilmes teamül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • Yollan açık olsun!Başmakaleden devam)askerlerimiz bir toprak parçasını almak veya vermemek,bir müdafaa veya taarruz için değil,fakat bütün medenî cemiyete ait mücerret bir fikir,bir ideal,insanlık fik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • Kore için uih teşebbüsleri fla$ tarafı 1 incide j trolü altında cereyan edecel seçimlerle bütün Kore için dem okra tik bir hükümet teşkili,4 Karar hükümlerinin tat bikini temin için kuvvetli bil Birle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • jtalmin eşitlen killilerdir?'Bciştcırcîfı 4 üncüde» ticesiride Iîus milliyetçiliği i le hakikî sosyalizm birbirin o kadar karıştırılmıştır ki kc minformun siyaseti Avrupa daki işçi hareketi üzerinde p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • 77 öğretmen emekliye ayrıldı istanbul ilköğretim kadrosundan emekliye ayrılmak Çizere sicilleri Ankaraya gönderilen öğretmenlerden yetmiş yedisinin Millî Eğitim Bakanlığınca emekliye ayrılmaları uygun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • Korede Kızıllara karşı imha harbi açıldı ınçon çıkartmasında karaya çıkmış olan Amerikan-kuv vctlcrinin öncüleri dün akşam,Pusan köprübaşından gelmiş olan kuvvetlerle birleş mislerdir.Bu kuvvetler,Seu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • Nihaî zaferder sonra Bastarafı 3 üncüde» miyet vermiyorlar Onların ga,yesi.generali Cumhurbaşkan lığına bir numaralı namzet göstermektir.Generalin meslek değiştirmesine canı gönülden razı olacak biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • M.Muğlalı tahliye oldu Baştarafı 1 incide1 sıhhî durumuna ait rapor okunmuştur.Raporda Muğlalı'nın 1943 tenberi söylenilenleri anlamıyacak şekilde biı damar hastalığından mustarip olduğu yazılmakta id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • AYŞE NİNE Nevzat SEBÜKTAY Güzel bir yaz gececi.Etrafta derin bir sessizlik hüküm sürüyor.Yalnız bu sessizliği arasıra bozan tek şey.ayın parlattığı,sonsuza doğru uzayıp gideri demiryolu üzerindeki tre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • Eskişehir belediye Reisliği Eskişehir Huşur,Yeni Belediye meclisi âzası Belediye reisini seçmek üzere bugün D.P il merkezinde bir toplantı yapmışlardır.Gizli oyla yapılan seçim neticesinde Belediye Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • Kütahyadaki seçimler Kütahya Hususi)Belediye meclisi âzalırına yeril seçilen azalar aralarında bir toplantı yaparak Belediye Reisliğine Mehmet ö/b'len:seçmişlerdir Yeni Bel?i\e Re*si bütün azaların hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • Türkiyenin anlaşma yapması Bas tarafı 1 incide ı edilmemişse de,bu yoldaki teşebbüslerin gaye ve hedefi vazıhtır:Bu Güneydoğu Avrupa devletlerinin kominformun her jürlü tazyiklerine karşı koymak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1950
  • İki büyükler Fransa iyi Paris,27 A.P)Amerika ile Rusya arasında yeni barış müzakerelerinin yapılması hakkındaki telmihler,Fransız diplomatik çevrelerinde iyi karşılanmamıştır.Fransızların bu vaziyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.09.1950
  • 5 lâmbalı ORION 330 Modeli Aynı fiattoki radyolarda OSİa raslıyamıyacağınız müstesna bir güzellik Büyük hassasiyet Seste tabiilik İstasyon ayarını kolaylaştıran,göz lambası.BURLA BIRADERLERnŞ" "En ehv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.09.1950
  • YÜZÜNÜZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR.Birçok bayanlar yüz-terine beyaz sabun f kullanmakta,kendi güzelliklerini kendi elleriyle bozmaktadırlar.Kırlı çamaşıra ve bulaşığa kullanıla n:beyaz sabunla yüzü-Jf nüzü yıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.09.1950
  • Neşriyat nazire olarak hazırlanmış olan Bu da bizim şehir)adlı kita;çıkmıştır.Şehrin ve şehirlinin nasıl bir ihmal içinde ve ne gibi dertlerle karsı karşıya bulunduğunu inceliyen bu kitabı bütün okuyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.09.1950
  • KAYİP:İstanbul Hukuk Fakültesinden aldığım şebekemi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Kemal Kodal 5435
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.09.1950
  • Sahiüi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı iğlerini fiilen idere eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.'l.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı er;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.09.1950
  • GÖZ MÜTEHASSISI Dr,Lûtfi Müftüler Haseki Hastahanesi Baş hekimi ve göz mütehassısı Muayenehane;Türbe.Divanyolu.No.103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.09.1950
  • IfMEfi* Alman ftadyotatı Hârikadır Acele Etmeyiniz!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.09.1950
  • [Or.Haftz Cemal LCKMAN HEKİM Dahili hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.09.1950
  • bayın doktorlarımızla bilûmum Hastahanslerimizin nazarı dikkatine En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz,aynı zamanda rakipleri arasında en ucuz EKOSLOVAK MAMULATI Unit,Fotöy,Diş Röntgeni vs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.09.1950
  • SIEMENS Alman Radyolan Hârikada Acele Etmeyiniz!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.09.1950
  • Igfanbül Belediyesi ŞF4İÎR TİYATROLARI Ekim Pazar Mali neden itibaren saat 20.30 da RAM KISMI DON JUAN Yazan:Molieve 'J'ürkçesi:İ.Galip Arcan Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Gelir Vergisi Mektebi Yazan:Lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.09.1950
  • I SIEMENS Alman Radyoları Hârikadır AcelQ Etmeyiniz I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.09.1950
  • SEKLER 1 Steılin 7.84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Fr.0&0-080 100 Mret 044.128 100 İsviçre Pr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 İsveç Kronu 54.1250 Q Escudos 9.7390 Serbest Piyasada DÖVİZLER Dolar takas 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.09.1950
  • UUUhjet ABONE FtATLARî Senelik 28 Uradır 6 Aylık 15 3 J8 ı 1 r 3 Yabancı memleketler İçin iki mislidir.İLAN FlATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncil 4 4 üncü 2.5 İlân sayfası santİmî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.09.1950
  • Satılık Matbaa Makinesi Çift tur,çifte battal ebadında Amerikan bir matbaa makinesi satılıktır.Makine fabrikada baştan başa rektifi/e ve tamir olmuştur.Sertifikası da mevcuttur.Görmek isteyenler Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.09.1950
  • İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN Hesap No Mükellefin adı ve soyadı işi Mahalle Sokak Kapı No.Sene Kazanç Buhran F.Zam Maktu Zam Cira Z Ceza 100 Kadri özener ve Mehmet Bıçkıcı Tığlı 110 Şükrü ve Hakkı Kara 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan