Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.09.1950
  • İyi ve meraklı bir romandan beklediğiniz her şey:Büyük bir aşk ve bunun yarattığı heyecan ve hâdiseler AŞK ESİRLERİ TARIK BUĞRA 30 Eylülde Milliyette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1950
  • Yeni Şehir Meclisinin encümenler adayları Dihı yapılan hususî bir toplantıda riyaset divanı,daimi komisyon ve ihtisas encümeni namzedleri tcsbit edildi Yeni Şehir Meclisi iki ekim pazartesi günü İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1950
  • Üniversiteliler Avrupadçın döndü Bir tetkik gezisi yapmak mak=adiyle geçenlerde Avrupaya gitmiş olan Üniversitelilerden mürekkep 50 kişilik bir kafile dün limanımıza gelen Ankara vapuruyla şehrimize d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1950
  • Preveze zaferi Haçlı donanmaya karşı b üyük bir zafer kazanan ve binnetice de Akdenizi Türk hâkimiyeti altına alan Kaptanı Derya Deniz kuvvetleri komutanı Barbaros Hayreddin Denize hâkim olan dünyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1950
  • hikâyesi B kinci Dünya Harbinin asker ve general tipi o larak yarattığı en mühim şahsiyet şüphe yok ki Mac Arthur'dür.Amerikalı Mac Arthur.Makedonyalı İskender' den Napolyon'a,hattâ Birinci Dünya Harb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1950
  • BULGARİSTANDAN Ğöçâki devam ediyor içişleri Bakanı Edirnetle göçmenlerle görüştü Edirne,26 Milliyet)Bul garistandan gelen göçmen akını devam etmektedir.Her gün yüzlerce ırkdaşımız bütün mallarını bıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1950
  • Atlantik Patına alınmamakla beraber inata alınacak Coğrafî durumumuz,Atlantik Paktı topluluğunun müdafaası için çok ehemmiyetli görülüyor Vaşington,26 A.A.Halen Nevyork'ta toplanmakla elan Atlantik Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1950
  • Avrupa ordusu Alman birliklerinin iştiraki hakkında henüz bir karar verilmedi Nevyork,26 A.A.Atlantik Paktı konseyinin Atlantik camiasına dahil mille t-Devamı Sa.5.Sii 7 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1950
  • Kore harbine iştirak etmek üzere teşkil edilen îngiiır üeni7.komando birlikleri bir çıkarma manevrası esnasında Korkunç savaşlardan sonra Mü t ikler ü zaptetti Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin kıskac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1950
  • Hedıyeli Müsabakamız 1 EKİM PAZAR GÜNÜ Eminönü Halkevinde saat 10 da okııvııcııları ımzm iştirakiyle ve 1st.6.'iıcı Noteri huzuriyle çekileceklir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1950
  • fe-K^O'-H Mısır Elçisi şehrimize döndü Pariste yapılan Mısır elçileri toplantısına iştirak eden elçi,dün şehrimize dönmüştür.Buna ait tafsilât 2 nci sahifemizdedir.Elçi Mehmet Emin Fuat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1950
  • B.Milletler Genel Kurul nda r Türkiyenin Delegemiz,veto hakkı müessesesine şiddetle itiraz etti,yeni bir tecavü zü önlemek üzere Birleşmiş Milletlerin şimdiden harekete geçmesini ileri sürdü i ve Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1950
  • Konyada altın madeni bulundu Selgukiler devrinde işletilen 150 ocaktan külliyetli miktarda altın çıkacağı umuluyor Konya,26 Milliyet)Şeh rimize bağlı Hadımlı ilçesinin Dedemli köyü civarındaki Kızıl G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • HM Mnm* İM Hadistim HM)«M HÂŞİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA No.67 Yazan Ziya ŞAIİR uavıyenın sinsi sinsi çalışmaları Evet.Muaviye.geliyordu.Ve onu da,büyük bir ordu takip ediyordu.Hazreti Hasan)evvelâ bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • TALEBE KABULÜ if Fatih ilçesi Yardım Sevenler Cemiyetine bağlı Biçki ve Dikiş Yurdu talebe kayıt ve kabulüne başlamıştır.KONGRELER if Göçmenlere Yardım Derneğinin olağanüstü toplantısı 1 Ekim pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • Dil bayramı dün kullandı Bu münasebetle Eminönü Halkevinde münakaşalı bir musahabe yapıldı Dil bayramının 18 inci yıl dönümü münasebetiyle,dün saat 15.30 da Eminönü HalKevinde münakaşalı bir musahabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • Tömbeki istihsali Şehrimize gelen haberlere göre Iskenderunda bu yıl 65 70 ton arasında tönbcki istihsal edildiği anlaşılmakla dır.Hatayın diğer mıtakalarında ise istihsal miktarı 30 40 ton arasındadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • Sağlık Bakanı Ankaraya döndü Pazartesi günü şehrimize gelmiş olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağ dün,öğleden evvel Sağlık Müdürlüğüne ge lerek İl Sağlık Müdürü Dr.Faik Yargıcıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • Şehrimize gelecek olaîi I.R.O.heyeti Milletlerarası mülteciier teşkilâtı I.R.O.nun İstanbuldaki mümessili Dr.Wildbarndt Paris'ten şehrimize dönmüştür.Bir iki güne kadar da şehrimize bir Ameri kan tngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • Tütün kongresinde biı karara yamamadı Ankara vapııriyle gelen yolcular arasında 16 Koreli Türk muhacir de var Batı Akdeniz seferini yapan Ankara vapuru,dün 432 yolcu ve 105 ton yükle limanımıza dönmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • Avrupalılar arası tütün kongresi Diğer taraftan Romada Av rupahlar arası tütün kongresine iştirak eden Ege delegesi Münir Berkman da kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza şunları söylemiştir:Kongre kat'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • Koreden gelen Türk muhacirleri Koreden gelen Türk muhacirleri de kendileriyle görüşen gazetecilere şunları soylemislerdir:Bizler 8 mayısta Koreden ayrılarak Hankong Mar silya tarikiyle îstanbula ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • Elektrik idaresi Kadrosunda bulunan ine* murlarınm maaşına zam yapmak için tetkiklere başladı E.T.T.İdaresi,kadrosunda bulunan az maaşlı memurla,nn duvumunu tetkik 2tmeyc başlamıştır.İmkân hasıl olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • Bu yıl okullarda İngilizci şubelerine rağbet la/l;İlk,Orta ve Liselerde 1 Ekim pazartesi sabahından i tibaren yeni ders yılına bar lanacaktır.Bu yıl,yapılan kayıtlara göre İngilizce öğretmenleri nin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • Kasnı)Gülek'in temaslar Bir kaç gündenbeıi şehn mizde bulunan C.H.P.Gc nel Sekreteri Kasım Gülek dün öğleden sonra İl merke zine gederek bir müddet qiı hşmış ve partiye ait muhieii!işleri incelemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • üTunaıı istana 500 bin çif palamut salacağız Yunanistan hükümetinin u mış uiduğu akreditif üzerin Yunanlı ithalât tacirleri merr lekelimizden 500 bin çift pal;mut bahğı almağa karar ve mislerdir.Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • Sarhoşluk yüzünden çıkan bir kavgada 4 kişi yaralandı Feriköyde dört kişinin ağn surette yaralanmasiyle neticelenen kanlı bir hâdise olmuş tur.Bu semtte oturan İsmail,Sebahattin ve Zeki isminde üç gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • Yurt içi Olayları Avrupada boğa güreşie organize eden bir İspanyol ö ması şehrimizde de boğa gürej leri tertip etmek için Belediy* yo müracaatta bulunmuştu Teklif ine "ninektedirir Cumhurbaşkanı Celâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • HALKINSESİ Gümrük ve Tekel Bakanlığının nazarı dikMme İsmi ve adresi bizde mahfuz bir okuyucumuzdan aşağıdaki mektubu almış bulunuyoruz.Alâkalıların ehemmiyetle dikkatini çekeriz.948 yılının 7 şubatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • Yurt dışı Olayları ¦jf İngiltere ile İsrail arasın da bir hava anlaşması imzalanmıştır.Bu anlaşmaya göre,Londra ile Lydda arasında muo tazam hava seferleri yapılacaktırir İtalya hükümeti üç senelik bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • Eski bayramlar ve bı yılki Kurbar Allahüekber,Allahüekber.Bayram sabahı,mahmur gözlerini,minarelerden yükselen bu lâhutî sesle açarken,İstanbul yakasında her evin kapısından bir veya bir kaç hayalet s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1950
  • Kore harbinden evvel Avrupanın dolar gediğinin kapatılması dünya meselelerinin başında gelmekteydi.Koredenberi,dolar meselesini,şimdiki halde önemsiz ve mevsim siz telâkki ederek ikinci plâna atmak hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.09.1950
  • Hoffman in mühim teklifi Vaşir.gton,26 A.A.İktisadî işbirliği idarecisi Paul Hoffman Birleşik Amerikanın gelecek üç yıl içinde denizaşırı iktisadî,psikolojik ve haberleşmeye müteallik faaliyet ler iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1950
  • Yeni hava meydanı Ankara,26 Ankara Ajûnsı)Türkiyede yapılacak 2b şe yakın hava meydanının in şasi için Millî Savunma Ba kanlığı ile bir anlaşma akdetmiş olan Mertcats inşaat jirketi,teknik eleman kadr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1950
  • Halil Ozyöriik Edirne'de Edirne,26 A.A.Adalet Bakanı Halil Özyörük,dün akşam geç vakit kara yoliyle şehrimize gelmiş,Vaîivilâyet ve aclliye 'erkâniyk kalabalık bir halk kütlesi ta rafından karşılanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1950
  • Bevin.Birleşmiş Milletlerin muvaffak olacağından emin Nevyork,26 AP)İngiltere Dışişleri Bakanı Ernest Bcvin dün yaptığı bir beyanatın.Birleşmiş Milletler mekanizmasının herhangi bir mü teeavizi durdur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1950
  • Truman,Stalin iki devlet reisinin buluşması hakkındaki I ekli f,propaganda olarak vasıflandırılıyor Vaşington,26 AP)Bir barış harekâtına ve faaliyetine girişmiş olan Baltimore'lu bir heyete,Stalin ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1950
  • Nihat Eğriboz Aksaray'dı Aksaray,Milliyet)Ta rım Bakanı Nihat Eğriboz b' gün saat 2 de maiyetiyle bir likte Konyadan Aksaraya c;mislerdir.Burada bir müdde istirahatten sonra Koçaş Dev let Çiftliğine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1950
  • ispanya ve krallık Gl.Franco'nun Bour-Jjoıılarm dönmesi için yeni çareler düşündüğü söyleniyor Lizbon,26 A.A.AFP)Salazar'ın halen İspanya'da yapmakta olan seyahat etrafında şimdiye kadar Lizbonda tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1950
  • S Kanaat kurbanları Kurban bayramının korkunç ismi aklıma hep kanaat kurbanlarını getirir ve gözlerimin öjıüne isimlerini bile bilmediğim bir kızla bir erkek hayali gelir;ikisinin arasında tam yüz sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1950
  • Fevkalâde,fevkalâde!Ateş bu gezintiye bayılacak,biz de böylece ondan istediğimiz şeyleri koparacağız.Yal ttiz kulaklarına savurduğu şu îânetten seni kurtaracağını vaadetmeli,artık bizim semtimize uğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1950
  • wbtt—ııı.i&/g Yukarıdaki ve aşağıdaki resimlerde Bulgaristandan memleketimize iltica eden ve Edirneden peyderpey tstanbula gönderilen Bulğaı ya Türklerinden bayramda şehrimize getirilerek Misafirhaney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1950
  • Çiyirri kuşam tarihçesi Kadınlar bugünkü hale 4000 senede kavuşabildi Erkeklerin giyim kuşam işipek o kadar mesele değildir,çünkü onlarınki birbirlerinden pek az farklıdır.Fakat renk ve şekil bakımınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.09.1950
  • Hie.27 Ru.14 EYLÜL 14 Zilhlc.19 5 0 Ağust 1369 Çarşamba 1366 1 VAl îT VASATİ EZANI Güneş 6.50 11.49 öğle 13.05 6.04 İkindi 16.27 9.26 Akçan 1 19.00 12.00 Yatsı 20.30 1.31 İmsak 5.13 10.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1950
  • Illfi^ ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan;Şükriye Gökçer ve Hikmet Rıza 14.20 Serbest saat 14.30 Şarkılar ve türküler Pl.H 45 O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1950
  • 412 inci yıldönümü münasebetiyle Osmanlı donanmasını imha ve ösn.anlı devleti elinde bulunan Akdeniz sahil ve adalarını istilâ etmek suretiyle Akdem/ticaret yollarını açmaktır.Kın \etlerin mukayesesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1950
  • Salkey tırnaklarına baktı ve cevap vermedi.Wilfred,birden yerinden kalktı ve gidip masanın üzerindeki büyük kutudan bir sigara aldı.Sol eli pantalonunun cebinde idi.Carlo,dedi,Bay Callaghana karşı dür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1950
  • Beyoğlu Al,kazak »42562» 1 Gangsterler pençesinde 2 Silâhlaı in sesi AR 44394)Altın hazinesi ATLAS 40835)Kanun karsısında BESİKTA.Ş BAHÇESİ 82900)1 Gençlerin sevgilisi renkli)2 İntikam Türkçe)ELHAMRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1950
  • Bayra Bayram günlerindeki muhtelif spor hareketleri içinde en önemlileri,Vefanın Fenerbalıçeyi tekil yenmesi ve Izmirdeki Aletizm Şampiyanosunda d Ört Tiiıkiye rekoru kırılmalıdır.Milliyet'in an'anevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1950
  • 1 Geçmiş şeyler,ûün nihayete eren müoarek günler;2 Meyvanm suyu,Mecbur kılma;3 Yüz 4 Tersi)Tan yolu.Haksız yöre,5 Tersi)Pislik,Tersi)Aile;6 Tanrı,Sah tclik;7 Üçüncü harf okun mazsa bir edat olur,Cefa,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.09.1950
  • 27 EYLÜL 1950 MİLLİYET SAYFA:i Seul za Baştaraiı 1 incide» mama rağmen,Seul'da cereyan eden çarpışmalara benzer hiç bir savaş görmemiştim.Duman dolu sokaklarda cereyan eden bu döğüş,sanki bir hakikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.09.1950
  • BAYTAıt MILLITEt 27 EYLÜL 195 "CLIPPER CARGO uçakları sayesinde yeni yeni müşteriler ve itimat kazandık,Dünyaca tanınmış bir kuma} fabrikasının ihracat şefi Mr.F.Brook»,Pan Amerikan CLIPPER CARGO »eri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan