Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.09.1950
  • "Milliyet" ötedenberi teessüs etrrtiğ basın ananesine sadık kalarak bayramın ikinci,üçüncü,4 üncü günleri intişar etmiyecektirv Bugün Kurban Bayramıdı?«MİLLİYET»;'i aziz okuyucularına bu mübarek bayra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1950
  • Elçilere dil uzatmıyalım!aris büyük elçimiz Numan Menemencioğlu hakkında evvelki günkü gazetelerden bazı lann la Ankara menşeiyle çirkini bir dedikodu neşredildi1 Bu dedikoduya nazaran 'Numan Menemenc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1950
  • Aziz Nesin tevkif edildi Dün huduttan kaçmak isterken yakalanarak İskende runa getirilen komünist «Şaş tan» mecmuası müessisi Azi;Nesin hakkında şehrimiz As' liye Ceza mahkemesi gıyab tevkif müzekkere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1950
  • Suudî Arabistan kralı tbnissu ut'un hediye ettiği 10 metre uzunluğundaki kâb e kuşağı yerine asılırken Ankaradaki Dikmen camii Ankara,22 Ankara A.iansı)Halkın yaptığı yardımlarla inşa edilmiş olan Dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1950
  • Amerika Millî Savunma Bakanı Gl.Marshall yemin ederken Marshall daimî a Washington,22 A.A.Birleşik Amerika Savunma Bakanı general Marshall dün akşam yaptığı bir demeçte,Amerikan gençlerinin icabında m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1950
  • Amerikalılara göre Sovyetler,Rusya vepeykierdeki müslümanları imha edecekmiş Dün bize iltica eden bir Bulgar meb usu Bulgarların harbe hazırlandıklarını,onun için Türkleri tehcir etmek istediklerini s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1950
  • Tarım Bakanının ifşaatı C.H.P.nin prop için yaptığı büyük israf t-Geçen sene köylüye her senekin in üç misli fazla tohumluk dağıtılmış Ankara,22 A.A.Tarım Bakanı &ihat îğribozz to-humluk tevzii hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1950
  • dün cevabî notamıza karşılık yeni bir nota verdiler Notada yersiz iddia ve ithamlarda bulunulduktan sonra Hükümetimiz protesto edilmekte ve bu vaziyetlere bir son verilmesi,ayni zamanda evvelce verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1950
  • Î1 Sakarya nehri Uxerinde Sqriyar mevkiinde 50.000 küovatlık öi* Hidroelektrik enerji santralı ve bu enerjiyi nakletmek için lüzumlu havaî nakil hattının ins» ve finansmanı için Amerikalılarla bir anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1950
  • Hediyeli müsobakamızı kazanacak o k u y u c u I a r ı n k u r' a numaraları 1 Ekim Pazar Günü Eminönü Halk^ galonunda,saat ondan bire kadar,Nöter/ h^uranda,çekilecektir Anu eden okuyucular I Ekim Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1950
  • Edirne şilebi I mesulleri ingiliz balıkçıları hakkında dâva açılıyor Ankara,22 Milliyet)Bundan bir müddet önce Mans denizinde havanın muhalefeti yüzünden kayalara çarpan ve sonva metten istifade edere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1950
  • AŞK ESİRLERİ Yazan:|TARIK BUĞRA* Bir kaç güne Ikadâr^ ümız;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Savcılığa yapılan ihbar İddiaya göre,Moiz ismin* ue birisi 500 I in liraya yakın bir parayı dolandırdıktan sonra Fransaya Karmak istemiş,Dün geç vakit savcılığa 500 bin liralık bir dolandırıcılık ihba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • HALKINSESI White otobüsünün biletleri 10 eylül salı günü aksa mı saat 20.40 raddelerinde Köprüden,Sirkeci ile Florya arasında işleyen fakat garaja çekileceği için Şişliye doğru gitmekte olan 3021 numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Zeyt'nyağ fiatlan yükseliyor Hükümetin zeytinyağı ihraç:na müsaade etmesi üzerine bii yük bir canlılık gösteren zey tinyağı borsası,tüccarlar' spekülatif hareketlere girişme si üzerine durmuştur.Dün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • ulgaristandan gelen öçmen sayısı Iğustöa ayının başından bu giiııc kadar 8259 göçmen eldi.Bunların lıemeü hepsi çıplak bir haldedir.Dün gelen Semplon ekspresi ile şehrimize Bulgaristan dan altmış göçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • TALEBE KABULÜ •jc Fatih ilçesi Yardım Sever ler Cemiyetine bağlı Biçki Dikiş Yurdu talebe kayıt kabulüne başlamıştır.KONGRELER ic Göçmenlere Yardım Derneğinin olağanüstü toplantı?1 Ekim pazar günü Emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • İngiliz albayın evini soyanlar yakalandı Bir kaç ay önce Bebekte biı hırsızlık hâdisesi olmuş ve Dr.Orhan Koskun'un evinde kiran olarak oturan İngiliz albayı Mr,Braun'un para ve eşyaları çalınmıştı.Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • tplik karaborsasına meydan verilmiyecek Ekonomi Bakanhpı Bölge Sanayi Odası.Sümerbank'a müracaat ederek tüccarların spekülatif hareketlere girişe,rek piyasayı yükseltmesine karşılık,sanayicilerin ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Altın Hatları Dün.Bayram dolayısiyle serbest altın borsasında ufak bir yükselme görülmüştür.Gulden 30.25 ten 30.30 a.Reşat 37.30 dan 37.50 ye.ingiliz 44.30 dan 44.50 ye.Cumhuriyet 32.75 ten 32.80 e çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Fındık piyasası canlandı Yeni fındık rekoltesinin idrâk edilmesi dolayısiylo borsada büyük bir canlılık görülmektedir Ekim ayı Giresun,Ordu,Trabzon yüklemeleri 340 dan 350 ye,kasım ayı yüklenıeleri de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Dr.Schöne'nin dünkü temasları Batı Almanya ticaret temsilcisi Dr.Schöne.dün sabah VL lâyete giderek Vali ve Belediye Reisini ziyaret etmiştir.Dr.Schöne şerefine Mısırçarşifiı lokantasında Ticaret ve S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • B»r motörden 3 gündenberi hiç bir haber alınamadı Çanakkale Lmanına ba£lı 3 tonluk «Neriman-motörii 3 kisilik mürettebatiyle 3 günden beri kaybolmuştur Keyfiyet istanbul Liman Reisliğine bildirilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Yeni buğday mahsulü memnuniyet verici Bu yıl yapılan tahminler,buğday mahsulünün fevkalâde bereketli olduğu merkezindeydi.Fakat hasat yapıldıktan sonra henüz anlaşılamıyan bir sebepten başakların boş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Suriye Meclis Reisi şehrimizde Suriye Meclisi Reisi Rüştü Kâhya dün Ankaıadan şehrimize gelmiştir.Birkaç gün şehrimizde kalacak olan Rüştü Kâhya,müzeleri ve tarihi eserleri gezecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Basılan randevu evleri Emniyet memurları Beyoğ lunda Kocaağa sokağında 8 numaralı İsmet apartmanın da Naciyenin işgal ettiği 4.İffetin oturduğu 5,Remziy^nin bulunduğu 6 ve Meiâhatın icarında bulunan 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • I TÜKK TİCARET BANKASI İSTANBUL ŞUBESİ AYIN MÜŞTERİLERİNİN Kurban Bayramını sağlık ve neş'e içerisinde geçirmelerini diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Dün yakalanan eroinciler Emniyet Müdürlüğü Ka çakçılık bürosu memurları eroin satışı yapan Vedat,Salih ve Raşit isminde üç sabıkalıyı suç üstü yakalamışlardır.Sanıklar ele fieçen eroinlerle birlikte a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Bir kumarbaz şebekesi yakayı ele verdi Emniyet memurlara,3eya zıtta,Yanıksaraylarda sabıka ulardan Nazımın bir kumarhane işlettiğini haber almış ve yapılan baskın sonunda Mehmet Ergüler,Osmar Bayrak,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Çamlıcalıların Valiye teşekkürü Çamlıcay] Güzelleştirme C miyeti yıllık kongresi başkan lığından Vali ve Belediye Reisine gelen bir telgrafta Çamlıcaya gösterdiği alâkadan do layı teşekkür edilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Valinin tetkikleri Sular İdaresi Müdürü ik birlikte Terkos tesisatım vc yollarım teftişe giden Vali vt Belediye Reisi Prof.Güka.bu fırsattan faydalanarak Kmerburgaz,İnsaniye,rerkoz köylüleriyle de gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Köylüye tevzi edilecek tohumluk buğday İstanbul İli çiftçilerine tohumluk olarak Ziraa* Bankı.Sindan kredi ile o2a4 bayi kanun mucibince 300 ton iiât,lanmış tohumluk buğday tahsis olunmuştur.Bu buğday
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Balıkçılığın kalkınması Toprak Mahsulleri Ofisi Müstahsil Balıkçılar Kooperatifine)yeniden 40 bin liralık kredi açtı Geçen yıl,istanbul «Müstahsil Balıkçılar Kooperatifim ne 300.000 liralık bir kredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • •jr Sarıyer Ortaokulu Müdürü Şinasi Tamer'in müdürlü!vazifesi üzerinden alınmış aynı okulun müdür ve Türkç öf retmesnliğine Halis Akçabay tayin edilmiştir.İJniversite senatosunda kabul edilen ünivers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • İLİM ve TIP Havanın naklettiği mikroplarla mücadele Etrafımızı saran havanın hayat için elzem olduğu barizdir.Fakat aynı havanın sıhhat için ciddî bir tehlike teşkil edebileceği,tehlike göze görünmıcd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Tohumluk buğday Ziraat Bankası İstanbul ili çiftçilerine kredi ile 30ü ton ilaçlanmış tohumluk buğday verecektir.Buğdayların Devlet Üretme ve Türkgeldi çiftliklerinden alınması şehrimi/Tarım Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Sağlık Bakanlığının bir tamim;Sağlık ve Sosyal Yard:m Bakanlığının Vilâyete gönder diği bir tamimde şimdiye kadar tekaüt edilen doktorlar la nakillerin durdurulduğu bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Türk gençliğini,ihtiyaç duyduğumuz zaman,kanatlı kahramanlar halinde göklere yükselmiş görebilmek için Türk Hava Kurumunun daha verimli çalışa-bilmesine yardım edelim.Kurban derilerimizi havalarda kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • HASIMI EMEVI Rekabeti TEFRİKA Ne.66 1 mu Tonıom Ziya ŞAIÎR Muaviye 70 bin kişilik ordu ile hareket etti Şayet sana teklif edeceğim iş hakkında bir kimseye bir tek söz söyliyecek olursan,o hançer,derha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Batı Birliği devletlerinin tertipledikleri ilk geniş ölçüdeki karma hava manevrası «Exercise Cupola* adı verilen hrrekât bir kaç gün evvel sona ermiştir.Avrupalı havacılık uzmanlarının «şemsiye» adını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • «iskenderun» vapurunda zehirlenen yolcular Denizyollarının İskenderun vapuru İzmir postasını yapa:ken İzm İrde verilen yemekleri başta gemi süvarisi Salâhaddiı Sanoftlu dahil Olduğu halde 2 yolcu zehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1950
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Umuı».Müdürünün temasları Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Toprak Mahsulleri 0fisi Umum Müdürü Mümtaz Rek,dün şehrimizde kurulmasına karar verilen soğuk hava deposu etrafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.09.1950
  • Fecî bir uçak kazası Belgrad.22 A.A.'AFP)Belgrad-Zagrep-Pola seferini y^pan biı Yugoslav yolcu uçağmm dün Zagrep ile Belgrad arasında yere düşmesi neticesi 10 kişi ölmüştür.Uçc-kta bulunan 11 kişidtn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1950
  • Almanya,27 devlet ııez-liıule temsil edilecek Bonn,21 A.A.Federal Alman hükümetinin 26 ecnebi devlet nezdinde siyasî temsilcilikler ihdası niyetinde bulunmaktadır.Bu temsilcilikler Anka.Londra,Atina,P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1950
  • Yunanistanda belediye seçimleri Atina,22 A.A.Başbakan Venizelos,hükümetine iştirak eden diğer iki lider Çaldaris ve Papandreou ile mutabık kalarak,belediye ve nahiye seçimleri için 28 kasım tarihinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1950
  • Arap-israil ihtilâfı B.Milletler kurulunda Irak delegesi bu mevz verilmediğin Flushing New York)22 iA.P.Birleşmiş Milletlerin Genel Kurulu,dün Greenwich saat ayarı ile 19.16 da toplanmıştır Irak temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1950
  • Ölmez kurban Yalnız koyun cinsi değil,insan cinsi de kurban olur:Vatan,din,namus ve kanaat kurbanları tarihi dolduracak kadar çoktur.«Şehit» dediklerimizin hepsi kurbandır ve öyle cleınediğunjz kurban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1950
  • Rusyadaki harp esirleri Birleşmiş Milletler çalışma komitesi bu meseleyi gündeme aldı Flushing New-York)22 A.P.Birleşmiş Milletlerin 14 milletten müteşekkil Çalışmayı Tanzim Komitesi,dün,Sovyet Rusyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1950
  • Nihaî harp havalardadır Washington,22 A.A.«Afp» Rus harp pilotlarından ve meşhur Amerikan uçak inşa mühendislerinden Binbaşı Alexander de Seversky ahava kudreti:İşte yalamanın anahtarı» isimli,yi-nı n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1950
  • Bernard Shaw Luton İngiltere)22 A.P.Bundan on gün evvel bahçesinde düşerek kasık kemiğinin kırılmasından sonra,Bernard Shaw,dün ikinci ameliyatını geçirmiştir.Ameliyatın ehemmiyetsiz olduğul bildirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1950
  • Irmiltere ve Mısır Dışişleri Bakanlıkları apaşında müzakereler Flushing Meadow,22 A.A)Arap heyetlerine yakın çev relerden bildirildiğine göre,Bcvin ile Birleşmiş Miletlerdeki Mısır heyetine başkanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1950
  • HALK FİLMİN YERLİ FİLMLER BAYRAM PROGRAMİ Bayırımda her tfün il den itibaren ckvamlı matine V İPEK'de ti HARMAN SOMİ DONUŞU SOYSUZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1950
  • Üçler gene toplanıyor Bu toplantıda Atlantik ordusuna ait teknik meseleler halledilecek New York 22 A.A İngiltere.Fransa ve Birleşik Amerika Savunma Bakanları bu gün yapacakları toplantıda Avrupnda k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1950
  • Ruhlar arasında muhavere Telepati diye bir şey var mı yoksa göz boyacılığı mı Aaıcık bir gayretle,insan dostlarını hayrele düşürebilir.El çabukluğu ile de en yüksek ilim adamlarını bile aldatabilir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1950
  • 1951 İkramiye Plânımı» 6 EV iler 190 liraya ayrı bir kura numarası ve İKA talihliye hesaplarındaki para kadar ¦5W^ para ikramiyesi Bir kura numarasına en çok 2500 lira)ŞU HALDE Ev ikramiyelerinde tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1950
  • Ateş mağrur bir tavırla ba şını kaldırmış,kulaklarını dikmiş sapsarı kocaman dişlerini gösteren kıpkırmızı dudaklarını açmış âdeta gülüyordu.Leylâ babasına:Gülümse,öyle ürkmüş,iğrenmiş gibi durma!diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1950
  • Soğhk ve Sosyal Yardım Bakam Dr.Ekrem Hoyri Üstündağ evvelki gün Irmire dönmüştür,Sağlık Bakanı kendisini karşılayanlarla bir aıada görülmektedir.Bir İngiliz Albayının evini soyan sabıkalı husızlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.09.1950
  • "ZAYİ,Eyvahl.Saat üç buçuğu geçiyor,halbuki saat üçte randevum vardı.Hem bu alelade bir sevgili değil;daha ge^en hafta nişanlandığı:ı yengin bir adamın kızı.Ben de amma adamım ha.JŞu önümdeki yazıyı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1950
  • H Ufak tefek,yusyuvarlak,güleryüzlü bir adam,birinci kattaki barın içki yerinde oturmuştu.Callaghan,adamın şöyle bir yüzüne baktı,içki ısmarladı ve isteksiz isteksiz içti.Viski üzerine rom biraz tuhaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1950
  • FAYDALI BİLGİLER SİNEMALAR Beyoğlu ALKAZAR 42562 1 Korkunç ormanlar 2 Şampiyon süvari AR 44394» Altın hazinesi ATLAS 40835» Pompeinin son günleri BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 82900 1 Gençlerin sevgilisi renkli)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1950
  • Hie.23 EYLÜL 19 5 0 Cumartesi Ru.l 10 Zilhie.1369 10 A$ust 1366 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş öğle İkindi Aksan?Yatsı İmsak 6.37 13.10 16.42 19.22 20.54 4.58 11.13 5.46 9.18 12.00 1.32 9 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nlishada yazı islerini iiilen idere eden:Vahid Ram iz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Xgazetecilik kollektif şirketi natbaası Basıldığı yer;E büzsiya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1950
  • Spor Âlemi fkupası maçları «Spor Alemi» mecmuası tarafından tertip edilmiş kupa maçlarına dünden itibaren Vefa stadında başlanmıştır.Dünkü karşılaşmaların birincisi Karagümrük ile Unkapanı arasında ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1950
  • SOLDAN SAGA;1 Büyük ve zengin ikramiyemizin çekileceği tarih ve gün,2 Tanrı;Tersi)Süslü.3 Tren vagonları;Suçu bağışlama.4 Bir hayvan;Tersi;Aileler.5 İncelik.C Tersi)Sonundaki harf okunmazsa İngilizce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1950
  • Belçikalılar 4 Ekimde geliyor Belçika millî atletizm takımı 4 Ekim 950 çarşamba günü saat 11.45 te uçakla Yeşilköy hava alanına gelecek ve iki gün lstanbulda kalacak olan ekip 5 Ekim cuma günü Ankaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1950
  • Belçika millî atletizm karşılaşması 7 ve 8 Ekim tarihlerinde Ankaratfa yapılacak olan müsabakalar için Belçikalılar G.Reiff in de bulunduğu kuvvetli bir takımla gelecekler V^ wv» /vw-i TCr V Türkiye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1950
  • Yunanlılarla bu geceki boks maçları Yunanlı boksörlerle E.T.Tboksörleri arasındaki son karşılaşma bu gece saat 21.30 da yapılacaktır-Geren sefer yüzünden sakatlanan Lambridis de iyileştiğinden bu gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1950
  • Cezalı Klüp ve oyuncular affedildi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü umumî af kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar işlenmiş olan suçlardan dolayı kendilerine ceza verilmiş bulunan sporcularla gençli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1950
  • Arnavut futbolcular Feerbahçeye girdiler Bir Rus gemisiyle Boğazdan geçerken denize adayan ve b\m ze iltica eden Arnavut futbolcularından Süleyman Vafi ile Bahri Kavaya geçen hafta Fenerbahçe takımınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1950
  • Bugünkü futbol maçları Bugün Fenarbahçe stadına* hususî futbol karşılaşmaları yapılacaktır.Günün ilk maçını saat 15.30 da Vefa ile Defterdar oyriıyacaklar,ikinci maçı da saat 17.30 da Fenerbahçe ile B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1950
  • W8$M£k t\A% T i» Iv ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Zurna ile oyun havaları 13.30 Karışık müzik Pl.13.45 Saz eserleri ve oyun havaları 14.00 Radyo salon orkestrası konseri 14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.09.1950
  • ar oluyor Müttefikler iki koldan şehrin ortasına doğru kafi hücuma geçtiler Kore'de Amerikan deniz piyadeleri yanından,22 AP)Birleşik Amerika deniz piyadeleri,dün,Seul'un banliyölerinden ve Han nehrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1950
  • Marshall ıBaştarafı 1 incide)sonra bu demeci yapmış olan general Marshall şunları ilâve etmiştir;«Amerikan kongresi birin ci dünya harbinden sonra daimî ve derhal harekete getirilebilecek bir ordu bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1950
  • Amerikalılara göre Baştaraiı 1 incide)Bir Bulgar mebusu iltica etti Diğer taraftan Bulgarisi anın genç mebuslarından Emil Antonof Bulgaristandan kaçarak memleketimize iltica etmiş ve Edirneden şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1950
  • Tarım Beka.ınııı ifşaatı Baştarafı 1 incide)göstermiştir.Bu bölgelerdeki çiftçi borçlarının tediyesi oldukça zor bir duruma girmiş bulunduğundan devlet bu borçları,lüzumlu olduğu ta hakkuk eden yerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1950
  • Bayramınız kutlu olsun Baştarafı 1 incide)Bir sabah gazetesinin geçen Şeker Bayramında bu an'aneyi bozarak,diğer gazete sahipleri,yazıcıları ve teknisyenleri tarafından yapılan ricalara da kulak asmıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1950
  • H i K e ye "Zayi,Baştarafı 4 üncüde-«Oh,bayalı pek sinirlisiniz.Hem canım,insan eski nişanlısının yeni nisanını tebrik etmez mi' Görsen ne güzel kız,ah ona tapıyorum.«Sahi.benden güzel mi?«Güzel de sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1950
  • Telepati diye birşey varmı Baştarafı 3 üncüde' gözbağının arasından görmesi,ni öğrenebilir.Smith,burnunun yanındaki ufak aralıktan resmi gördü ve jüriye cResmi yapmağa hazırım» dedi.Tecrübe sonunda te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1950
  • Dikmen camiî Baştarafı 1 incide)bir sebep de Suudi Arabistan Kiralı İbnissuud hazretlerinin camie hediye ettikleu on metre uzunluğundaki sırma ile âyetler işlenmiş Kabe kuşağının Elçi Tevfik Bey Hamza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1950
  • Ankarada cinayetler Ankara,22 Milliyet)D'"m İtfaiye meydanı yeni bir cinayete daha sahne olmuştur.Bâlânın Sofular köyünden Derviş Oixiu,uzun zamandan beri ailevi bir meseleden dolayı dargın bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1950
  • İstanbul Genel Meclisi üyelerini İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığından:istanbul Genel Meclisi altıncı seçim donemi birinci yıl EH devresi toplantılarına 2 Ekim 1950 Pazartesi günü saat 15 başlayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1950
  • Bulgarlar yeni nota verdi [Baş tarafı 1 uıcid*l mek istediğine delâlet eder.Türk azınlığının fecî durumda bulunduklarına dair iddialar ise,tamamen hakikate aykırıdır.9 eylül tarihinden sonra Bulgarist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1950
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Çekoslovakya'dan ithal ettiğimiz »Birleşmiş Müstahzarat Fabrikaları Birliği-müstahzarlarından adları aşağıda gösterilen ilâçların bütün ceza depolarına ve eczahanelere bol m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1950
  • Elçilere dil uzatmıy alını!BaşmaJraleden devam)Elçiye değil,fakat asıl onun salâhiyet ye liyakatle işgal ettiği diplomatik koltuğa,Paris Büyük Elçiliği makamına yazık ederiz.0nun içindir ki aklı başın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.09.1950
  • AMERİKADAN HUSUSİ SURETTE GETİRTİLEN DÜNYANIN EN SAF VE MEŞHUR SABAH,AKŞAM dijlerinisi fırçalayın».Az bir nükten ağızda fevkalâde köpariir.En SIHHİ ve en EKONOMİK dis macunudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.09.1950
  • YÜZÜNÜZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR.TUVALET SABUNU Cildinizin Arzuladığı HUŞU?o aXe«g -PURO füVME» SABONU önöıe ^odife PURO TUVAUT SABUNU veli,TUVALİ SABUNU c^UNU cna-nUİ besler.PURO ÎUVALEJJABUNU Bol Köpüklü Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.09.1950
  • vo iıir IZMIR FUARINDAKİ Pavivonumuzda lesliir edilmekte olan Kamyonlarımızı ve Otomobillerimizi görerek katarınızı veriniz.Türkive Genel Mümessili TBL-U m i n,a I İ X Telefon:40430 42673 lahır Man oa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.09.1950
  • lltUlUytt ABONE FÎATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 "1 3 Yabancı memıeketler için iki mislidir.ÎLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santim'.2 Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.09.1950
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları t İV.Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,ı.aat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.09.1950
  • Nimet Erim Aile Biçki Dikiş Yurdu Talebe-kaydına başladı.Yıllarca Yurd idi.re etmiş olan NİMET ERİM,tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki,dikici talebesine kolaylıkla öğretir.Millî Eğitimden tasdikli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.09.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları ıhman bedeli teminatı bedeli ıra Kuruş Lira Kuruş Lira Kuruş 47061 20 2529 aonoo oo 2250 00 0 1554G 96 1166 02 1 18 istanbul Belediyesi Aara •ağaç mezbahasının kesin ıv-yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.09.1950
  • Adana Devlet Orman İş!tme'i Müdürlüğünden 1 işletmenin Karakuz Bölgesinin Hamidiye istif yerinde 2227 adede denk 239.352 metreküp çam kerestesi 12 parhalinde 19/9/050,tarihinden itibaren 15 gün müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.09.1950
  • Ajft^ kıymetli müşterilerinin Kurban Bayramını $ay(jile kutlar M/S/P ÇAVÇ/St N9İ7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.09.1950
  • LA N Ankara Veteriner Okuluna,tam devreli liseleri bu yıl pekiyi ve iyi derecede bitirmiş,olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartiyle öğrenci alınacaktır.Diğer girig şartları Askerlik Şubelerinden öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.09.1950
  • Vakıf ienba Suları İşletme iüüilrSüâünden Depolarımızda mevcut en çok 10 ton cam kınğı İle 1 ton aliıinyum hurdası satılacaktır.Taliplerin 5.10.950 tarihine kadar •klifleıini Müdürlüğümüze vermeleri.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.09.1950
  • Satılık Matbaa Makinesi Çift tur,çifte battal ebadırda Amerikan bir matbaa makinesi satılıktır.Makine fabrikada baştan başa rektiıiye ve tamir olmuştur.Sertifikası da mevcuttur.Görmek isteyenler Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.09.1950
  • BİR LİRALIK BİLET İLE Parise 2 kişilik gidip gelme ve 10 günlük ikamet OTOMOBİL Buz Dolabı RADYO BİSİKLET HAVAGAZI FIRINI ÇAMAŞIR MAKİNESİ FAKİR ve YCTM ÇOGUKLARA YARTÖfM EŞYA PİYA N G ÖSU ELEKTRİKLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.09.1950
  • İstanbul Beşinci tcra Memur,lağımdan 950/4831 Hacizli ve 420 lira muhammen kıymetli üç çamlı komodin,lavabo,iki ayna.iki berber koltuğu,4 lâmbalı Filips markalı radyo,Fatihte Malta,tramvay durağı 81/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.09.1950
  • Devlet Orman işletmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 işletmemiz Uçsu bölgesi Naldöken istifinde mevcut 1087 adede denk 559.847 M3.ladin tomruğu 18/9/1950 tarihin,den itibaren lı)gün müddetle açık artırma sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan