Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.09.1950
  • Tarım Bakanının mühim beyanatı Yurda yararlı görülmemiştir Bakan,"düne kadar yapılan hiç bir iş memlekete hayırlı olmamış,verilen emek karşılığı alınmamış ve plânsız bîr şekilde olarak çalışılmıştır,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1950
  • Prof.Nihat Reşat Belger Prof* N.Reşat Belger geldi miwfini—Mbh i i ¦¦ibiiiiiimi nm«.Eı H H ski Bakan istif as nasıl izah etti?Sağlık ve Sosyal Yardım Ba.i görüşen bir arkadaşımıza dekanlığından istifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1950
  • Yarın mübarek Kurban Bayramı Yarın mübarek Kurban Bayramıdır.Bu münasebetle bjr hafta,on gündenberi hissedilir şekilde canlanmış olan piyasa,dün büsbütün hararetini arttırmıştır.Bilhassa kurbanlık koy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1950
  • Türk Alman millî güreş teması Türk ve Alman ghreş takımlın arasındaki milli karşılaşmalar 7,8 ve 10 ekim tarihlerinde Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.Dün bu münasebetle bir basın toplantısı terti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1950
  • Vali Terkosu teftiş etti Vali ve Belediye Heisi Dr.Fahrettin Kerim Gökay,dün sabah yanında basın mensupları olduğu halde Terkos gölüne kadar giderek döşenmekte olan yeni galerinin durumunu gözden geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1950
  • Parlamento Birliğinde Türkiyenin mühim rolü Constance,21 A.A.AFP)Çalışmalarına dün akşam sor veren Avrupa Parlamentolaı Birliği kongresinde Türk he yeti mühim bir rol oynamış.Türk heyeti başkanı Prof.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1950
  • feovyet Diskleri Bakanı Vishinsky Birleşmiş Milletler genel kurulunda:Vishinsky müttefikleri şiddetle itham etti Sovyet Dışişleri Bakanımpörc,Amerikan erkânı ih 'Churchill harp tahrikçi ligi yapıyor V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1950
  • Birleşmiş Milletlerin bir zaferi Seul şehri tekrar ele geçirildi Komünistler perişan halde geri çekiliyor Amerikan taarruzu her an inkişaf ediyor Amerikan birinci süvari tümenine bağlı askerlerin Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1950
  • AŞK ESİRLERİ ıVy^a'n^TARİK:'BUÖIÛ: v Bir jkşç îgün^ kadar İT\ünüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1950
  • Dünkü Toplantıya istira'x eden Belediye Meclisi âzasından bir grup Belediye Meclisinin yeni üyeleri dün hususî bir toplantı yaptılar Toplantıda şehrin çeşitli dertlerine temas edildi,Daimî Encümen ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1950
  • MİLLİYETİN O LİRALIK Müsabakasına 14883 okuyucu iştirak etti Hediyeli müsobakamızı kazanacak okuyucuların kur'a numaraları Hazar Günü Ei&ino^ bire kadar,Noter Jitl^ çekilecektir v v UV,Arzu eden okuyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • Yiyecek maddelerinin maliyet fiatları tespit ediliyor Belediye kontrolları esnasında lokanta birahane ve mu hallebıcılerde satılan yiyecek maddelerinin fiatlarında ihtikâr yapılıp yapılmadığının an la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • Verem kursuna Yakın Şark memleketlerinden de iştirak edecekler var Dünya Sağlık Teşkilâtının Sultanahmet Verem Dispanserinde açmış olduğu verem kursunun Yakın Şark memleketlerindeki verem mütehassısla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • i&taııbulda bir lunapark kurulacak İzmir Fuarında faaliyette bulunan lunaparkın sahibi parkı şehrimizde de açmak için Belediyeye müracaat etmiş ve teklifi kabul edilmiştir.Yalnız parkın kurulacağı yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • Bir kamyon devrildi iki kişi yaralandı Büyükçekmece civarında bir taşıt kazası olmuş;İstanbuldan Edirneye gitmekte olan askeri bir kamyon bir virajı dönerken devrilmiş ve içinde bulunanlardan Hakkı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • Bandırma hattı kış arifesi Denizyolları idaresi Ban dırma hattı kış tarifesinin hazırlığına başlamıştır.Bu programda yolcu azlığı nazarı itibara alınarak,gündüz seferleri azaltılmış,buna mukabil gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • Trenler rötarla geliyor Sapanca ile Derbent arasında vuku bulan seylâp ile hasara uğrayan tren hattı henüz tamamen tamir edilememiştir.Bu yüzden trenler bu mevkiden geçerken süratlerini azaltmakta ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • Fındık fiatları Yeni fındık rekoltesinin idrak edilmiş olması dolayısiyle piyasada büyük bir canlılık hâkimdir.Dün,kasım ayı Ordj,Giresun,Trabzon yüklemeleri 342;ekim ayı yükleme leriyse 340 kuruştan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • Afatı* faal!Hâdisel*c Sebep Ha HAŞİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA No.65 T«cra Ziya SAKİR Mervan Emevilerin Niçin?Nıçı.ı olacak?Benibaştan çıkardın.Bana.günah denilen şeyin ilk tadı nı tattırdın.Sonra da,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • «A&an'at Dostları Cemiyetinin kongresi dün saat 15 tf Topkapı Sarayı Müzesinde yapılmıştır it Filarmoni Derneğinin olağanüstü kongresi dün saat 18 de dernek lokalinde yapılmış tırir D.P.Küçükayasofya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • Bugüne kadar yayınlanan ziraat kitaplarında tütün,yalnız yaprağından istifade olunan bir toprak mahsulü olarak gösterilmiştir.Halbuki zamanla bu nazariye değişmiş,bundan sonra yazılacak ziraat kitapla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • KISA HABERLER Fuar münasebetiyle zmirde bulunan Lübnan Elçisi İbrahim El Adat dün uçakla Ankaraya avdet etmiştir.•Jr Bir müddettenberi şehrimizde bulunan İran Elçisi dün Ankaraya avdet etmiştir.^f Üni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • 4 yaşındaki bir yavru denizde boğuldu Salacak plajında fecî bir kA za olmuş ve Hâmit Saraçoğlu isminde bir şahsın 4 yaşlarındaki oğlu Erdinç denize düşmüştür.Zavallı yavru tedavi için Numune hastahanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • Yüz bulamayınca 6evdiği kızı bıçakladı Hasköyde kanlı bir hâdise olmuş ve bir genç kendisine yüz vermiyen bir işçi kızını bıçakla ağır surette yaralamıştır.Halıcıoğlunda otu ran Coşkun isminde bir gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • Iran Prensesinin ve E liıı burg Dükünün Valiye teşekkürleri İngiliz Büyük Elçisi Sir Noel Şarl'ın gönderdiği bir mek tupta Altes Royal Edinburg Dükünün İstanbulu ziyaretin de temin edilen muvaffakiye!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • Mezun olan levazımcılar Dull kırk bir levazım subayımıza törenle diplomaları verildi Beyazıttaki Askeri Levazın Okulunu bitiren öğrenicileı dün törenle diplomalarını al mışlardır.Güzide bir davetli ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • Süreyya Paşanın yaptığı büyük bağış İşçi Sigortaları Kurumu sa ile 500 yataklı hastahaneıı başlay Süreyya sinema ve tiyatrosunun sahibi,Türk havacılığının banisi,Türkiyeye ilk balonu sokan,Kadıköyü su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • Kardinal Agopyaııın gönderdiği mektup Geçenlerde İstanbulu ziyaret eden Kardinal Agopyan Romadan Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'a gönderdiği bir mektupta kendileriyle vuku bulan temaslarından mü te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • HALKINSESI Nişantaşındaki bir sokağın hâli W£ Nişantaşında,Dikilitaş tan film stüdyosu istikametine giden yol,dükkâncıların kaldırımlara taşırdıkları mostralık mallar dan ve seyyar esnafın çokluğundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • Ticaret mümessili Dr.Schöne'ün beyanatı iki devlet arasındaki ticarî münasebetlerin artması için azamî gayret sarf edilmektedir İstanbul Bölge Ticaret ve Sanayi Odasının davetlisi olarak memleketimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • Tekaüt edilecek öğretmenler Millî Eğilim Müdürlüğü dün de 65 öğretmenin bicilini Bakanlığa gönderdi Millî Eğitim Müdürlüyü Orta dedrisat kadrolarını hazırlamağa başlamıştır.Bu yıl öğretmenle!arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • Anadoluhisan ilkokulunun pansiyon kısmı lâğvedilecek Millî Eğitim Müdürlüğü Anadoluhisan pansiyonlu ilkokulunun pansiyon kısmının bt:yıl kapatılmasına karar vermiştir.Bu okul,bundan böyle yalnız nihar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • iki gazeteci hakkında dâva açıldı Hükümetin manevî şahsiyetini tahkir edici mahiyette yazı yazmaktan sanık olan Ulu;muharrirlerinden Pcyami Safa dün adliyeye getirilmiş vt 1 inci sorgu yargıcı Saim Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1950
  • Bakırköy cinayetinin duruşması karara kaldı Geçen sene Bakırköyde biı cinayet işlenmiş ve Kâmile isminde bir kadının kiracısı Salih'i sırtından bıçakla yaralıyarak öldürdüğü iddia olunmuş;Kâmile ise b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.09.1950
  • Siyas seviyemiz 1908 de ikinci Meşrutiyetin ilânından son seçimlere kadar geçen 42 sene içinde devletimizin mukadderatına iki teşekkülün hâkim olduğunu görüyoruz Bunların ikisi de klâsik mânasiyle «Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1950
  • Avrupa federasyonu ingiltere iştirak etse de etmese de 1952 yılına kadar bir federasyon kurulması U'klif edildi Konstanz Almanya)21 A.P.Dördüncü Avrupa Parlâmentolar arası konferansının delegeleri,195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1950
  • Mısır'a silâh gönderme meselesi Kahire,21 A.A.AFP)Bir hükümet sözcüsü,İngilterenin silâh göndermeyi kesmesi üzerine Sovyet Rusyanın Mısır'a silâh göndermeği teklif etmiş olduğu yolundaki haberleri bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1950
  • Almanyaya ait karar Rusları tatmin etmedi Sovyet diplomatlarına gore 1 i -kın velinin tenkili,yeni rulmasına doğru a Moskova,21 A.P.Batılıların,Batı Almanya ile bang yapmaları keyfiyeti Mcs kovada bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1950
  • Bir haceri semavî görüldü Naslıville(Tennessee)21 A.A.AFP)Çarşamba günü,şafak vakti,Nashville'in batısında bir haceri semavî görülmüştür.Bu haceri semavînin büyüklüğü ve düştüğü yer ma lûm değildir.Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1950
  • Harici kısa haberler İRANDA Bu sabahki gazeteler Sovyet hükümetinin Iran ile yeni ticaret anlaşmasını imza etmek üzere mutabık olduğunu Sovyet Rusyanın Tahran Büyük Elçisine bildirdiğini yazmaktadır.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1950
  • Yarın kopacak bir savaşta az kurban vermek için kurbanlarımızın derilorini göklerimizin korunması dâvası yolunda canla batla çalışan Türk Hava Kurumu)na bnğışlıyalım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1950
  • Yukarıda,denizallılarına karşı yapılan mücadelede en müessir silâhlardan biri olan mes hur İngiliz «Y.B.I» uçağının tecrübe seyri esnasında Çekilmiş bir res mi görülmektedir-Yanda,Prenses Elizabethan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1950
  • Ama sizin vaziyetiniz de ondan parlak değil,bunu da unutmayın.Bir kere luhunuz bu ihtiyar atın bedenin de hapsolup kalmış.Eğer kur tulmak' imkânı olsaydı,şimdiye kadar bu ahırda beklemezdiniz herhalde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1950
  • Hoffman'm beyanatı Hoffman,Kremlin idarecileri arasında bir ihtilâf çıkacak ve Rusya bir isyana sürüklenecektir,diyor Vaşington,21 A.A.Av rupa,Asya ve Lâtin Amerikalı gazete başyazarlarından mürekkep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1950
  • Vals ve Straüss Medeni âlem vaktiyle dansı nasıl karşıladı?Her yenilik gibi vah de ilk zamanlarda fena karşılandı.Birbirine sarılmış çiftlerin kendilerini müziğin âhengine kaptırıp fırıldaklar gibi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.09.1950
  • 1 Umumî manzara;2 Fiil,Bir çalgı;3 Bir nota,Tersi)Göz yaşı dök;4 Bütün dünyaya şamil olan;5 Burgulu çivi,Kimsesiz;6 Zeyli,Başar;7 Tersi)Vücudumuzdaki siyah nok talar,Çalışkan;8 Birdenbire,Boş gezen;9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1950
  • Sühic.1369 22 EYLÜL 1 9 S O Cuma Ru.9 Ağust 1366 VAKİT VASATİ EZANİ Curies öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.37 13.10 16.42 19.22 20.54 4.58 11.13 5.46 9.18 12.00 1.32 9 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1950
  • r Arzu limanı N.Vedat SAYGEL Sahillerinde ticaret gemilerinin demirlediği Bandırmada bir yaz sabahı;Sisler yavaş yavaş dağılmakta,bu„ tül perdenin arkasından,güneş kızgın sıcaklığını etrafa yaymaktayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1950
  • mm® ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Dr Ekrem 14.20 Serbest saat 14.30 Safiye Ayla'dan şarkılar Pl.14.45 Orkestra eserleri Pl.15.00 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1950
  • «Sizin gibi halkalı duman çıkarmak isterdim.Ama.bir türlü beceremiyorum» diye dert yandı.Callaghan gülümsedi ve cevap verdi;«Bu bir Tamı vergisidir.İnsan buna ya sahiptir,ya değildir.Salkey daha da ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1950
  • 3eyoğ!u M.KAZAR «42562)1 Korkunç ormanlar 2 Şampi-yon süvari AR '44394» Altın hazinesi ATLAS 40S35 Pompeinin son fdinleri BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 82900' 1 Gençlerin sevgilisi renkli)2 intikam Türkçe)ELIIAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1950
  • Yunanlılarla son boks maçları TJeklrik ve Yunan boksörleri arasındaki son karşılaşma yarın gece yapılıyor Yarın akşam Elektrik takımiyle Yunan boksörleri arasında son bir karşılaşma daha yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1950
  • Spor Âlemi kupası maçları Spor Alemi gazetesi tarafından tertip edilen 22 eylül cuma arei'e)günü başlıyarak 23 eylül cumartes ve 24 eylül pazar bayramın bilinci ve ikinci)günleri devam edecek ve bitir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1950
  • Fransız boksörleri gelemiyor Boks İhtisas Kulübü tarafından şehrimize davet edilen Fransız boks muhtelifinin,dün şehrimize gelmesi bekleniyordu.Fakat yeni öğrendiğimiz bir habere göre Boks lhtisas';n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1950
  • Fenerbahçe Beşiktaş maçı yapılamıyor Cumartesi günü F.Bahçe Beykoz,pazar günü de F.Bahçe Vefa,Beşiktaş 1st.Spor karşılaşacaklar Aynca birçok takımlar da hususî maçlar yapacaklar Bu hafta İstanbul Gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • Barışseverler Moskovacla toplanıyor Moskova,21 AP)Moskova'daki «Barışseverler» Cemiyeti veya «Barış Partizanları denilen grup yeni plânlar tatbikına girişmişlerdir.Bugün ilân edildiğine göre,16 ekimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • Parlamento birliğinden Baştarafı 1 incide)3 Bu federasyon yetkileri nin hududu ve iştiı ak eden memleketlerin milli hâkimiyetleri.Bu takı ir ittifakla kabul edihniştir.Mülteciler komisyonunda A vusuır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • An karada iecîbir kamyon kazası oldu inkara 21 Milliyet)Bu sabah saat 9 sıralarında Gölba evkiinde feci bir kamyon kazası olmuş ve Balâ dun gelmek* lan Haymana 18 sayılı kamyon devrilmiştir.Yolcularda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • işitilmemiş bir hadise Bir ] aba,2J yaşındaki kızını,başkası taralından sevileıiıez diye öldürdü Los Angeles,21 A.P)45 yaşında Joseph Chavez isminde bir adanı,21 yaşında ve evli olan kızını,»babasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • Kurban Bayramı Beştarafı 1 incide)si de Bayram namazını ed;etmek için gelecek müminle rin fazlalığını gözönünde bu lundurarak camilerde umun temizlik yaptırmış,namazı;icabında avlularda da kiline:bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • Eski Sağlık Bakarı «Bas tarafı 1 incide pıldığını görüyorum.Hattâ b hususta'O kadar ileri gidiliyo ki,istifamın kabinedeki buhra nın bir neticesi olduğu bll söyleniyor.Bundan başka b nim arkamdan di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • Milliyetin 25.000 liralık müsabakası ¦Milliyet» in 2000 okuyucusu için ayırdığı 25000 liralık müsabakasına iştirak hakkını kazanan İs-tanbul ve taşra okuyucularımızın adlarını bildiren listeler gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • Medeni âlem vaktiyle dansı nasıl karşıladı Baştarafı 3 üncüde» ı emler.Bu arada şair Byron da vals aleyhinde bir gilt yazdı.Meşhur kraliçe Victoria sonundu vaisl dansların on n â iği diye vasıflandırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • Seul şehri ele geçirildi iBaştaıafı 1 incide)piyadeleri dün gece,kuzey ba ti istikametinden Seul'e girmişlerdir.Cenuptan ilerleyen ikinci bir kol da,Han nehrinin batı sahilinde sanayi merkezine ve hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • çişleri Bakanlığında I A I Ankara,21 Ankara Ajansı)Eskişehir Valisi Ahmet Kınık Seyhan Valiliğine,Dr.Turgut Babaoğlu 100 lira maaşla Malatya Valiliğine,Kadıköy Kaj makamı Arif Özgen Eskişehir Valiliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • Levazım okulunda diploma merasimi Dhn me*un olan 41 genç toplu halde Vazısı 2 nci sahi femizde)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • Asılsız bir haber Ankara,21 A.A.Dışişleri Bakanımız tarafından İn giltere ve Fransa hükümetle rine bir teessüf mesajı gönde rildigine dair,yabancı bir a jansa atfen,gazetelerimizde çıkan haberin tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • Bayar dün iki elçiyi kabul etti Ankara,21 A.A.Cum hurhaşkanı bugün saat 16.0 da itimatnamesini takdime gelen yeni Macaristan Elçisi Mc yö Jozef Gaboru ÇÎankaya'd mutad merasimle kabul bu yutmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • Amerika ve komünizm Amerika meclislerince harp halinde komünist lerin durumuna ait bir killimi kabul edildi Vaşingtyı,21 A.P.Bugün,Başkan Trumana harp zamanında komünist ve sabotajcıların tescil edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • Konyada biı rtıkâp hâdisesi Konya,21 «Milliyet)Şehrimizde,bilhassa münev 'cr zümreyi üzen müessif bi hâdise olmuştur.Konya Mem leket hastahanesi başhekim operatör Ziya Berksoy,Taş pınar kcjyü halkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • Tarım Hakanının beyanatı «Baytara fi 1 incide)Gezilerim ve çalışmalarım arasında memnuniyetle şunu gördüm ki eleman mevcut,heı türlü imkân var,ama ötedenberi bu işin başına salimen düşünme yetkisini h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • Yedek Subaylık meselesi 928 iller Ekim başında terhis ediliyor Ankara,21 Milliyet)Bundan bir müddet evvel yedek subay kış devresine talebe almmıyacağı ve bundan sonra da senede bir defa olmak üzere ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • Galatasaray yine mağlûp Londra,21 AP)İngi liz lakımlariyle maçlar yap mak üzere Büyük Britanyay gelmiş bulunan Galatasar;takımı bugün öğleden son Brighton şehrinde «Bright end Hove» kulübüne karşı y;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1950
  • Gene Bas not] l lACİdV yaya çok şiddetli hücumlar da bulunmak» la itham etmistir.Vişhinsky,Acheson'un Bir leşmiş Milletler kararlarını;de-slekiennıesi sadedinde,oı devriye ve askerî kuvvetin İh dasın:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.09.1950
  • J4H 11 ılı iSlSb JUt.V IP Cebel revanşı kazanacak mı?İki yaşlı koşusunu rakiplerinin hatası yüzünden olmayıp,sırf kendi kudretiyle kazanacak tay,Büyük Çaldıran koşusunun kapısını açmış olacaktır.2 nci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1950
  • Türk Alman millî güreş teması Harpten sonra ilk millî teması yapacak olan Almanlarla ilk müsabaka 7 ekimde.Takımımızın gençleştirilmesi düşünülüyor v a.Millî takım güreşçilerimizden Ali Yücel'in en so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1950
  • Üsküdar Sulh Hukuk Yargıçlığından:950/526 Üsküdar Kuzguncuk İcadiye caddesi 92 No.h hanede ikamet etmekte iken halen Arnavutköy Dülkadir oğullan çık.17,19 Noda ikamet eden Galip Alpakot'un akıl hastal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1950
  • Satılık Matbaa Makinesi Çift tur,çifte battal ebadında Amerikan bir matbaa makinesi katılıktır.Makine fabrikada'baştan başa rektifi/e ve tamir olmuştur.Sertifikası da mevcuttur.Görmek isteyenler Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1950
  • Kapalı zyfla 53 kaleni muhtelif bcbin teli eksiltmesi 29/95Q.gürjü sar.t 11 de Ankara Gnkur.2 No.h Sa.Al.Ko.da ya-ılacaktır.Tutan 5300 Lira olup teminatı 397,5 Liradır.Şartnaıiesi öğleden evvel İst.Lv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1950
  • Devlet Orman işletmesi Çoruh Müriürlüoünden 1 İşletmemiz Uçsu bölgesi Naldöken istifinde mevcut 1007 adede denk 559.847 M3.ladin tomruğu 13/9/1950 tarihin,den itibaren İJ gün müddetle açık artırma sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1950
  • Sayın yurtdoşücsra Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kuıbah Bayramında teşkilâtımız tarafından toplanacak kurban derlerinin bedeli yurt müdafaasına ve üayrına çalışan kurumumuzla,Kızılay ve Çocuk Esirgeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1950
  • Ü ZÜNÖ£ ÇAMAŞİR:DE^lÜtöl* kullanmakla,kendi Tî-üst*:i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1950
  • TC ZİRAAT BANK AS yadesİz TASARRUFhesaplari İKRAMİYESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Fr,Od0-080 100 Liret 044.128 100 Isvi(re Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 İsveç Kronu 54.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest Piyasada dövizler Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı içlerini fiilen idere eden;Vahid Ramiz Iîiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K gazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı •yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6