Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.09.1950
  • I Bayram ve İstanbul I gazeteleri |j Dinî bayramlarda İstanbul gazetelerinin intişar etmemesi yıllar boyunca devam eden bir an'ane halini almış,bu suretle pazar,ve millî bayramgünleri de dahil olmak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1950
  • Türk azınlığına karşı Bulgar zulmü haddi buldu Türkler,Romen çalışma kamplarına sürülüyor,hicret edenlerin malları gaspedili^or,ırkdaşlarımız aç!Tren seferleri durdu.Bulgar askeri hududa yayılıyor Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1950
  • C.H.P.den bir istifa Malatya Milletvekili Hüseyin Doğan bağımsız kalmaya karar verdi Ankara 19 Milliyet)C H.P.Malatya milletvekillerin den Hüseyin Doğan CH.P.der istifa etmiştir.Hüseyin Doğaı istifa s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1950
  • İşçiler için çok mühim bir teberru Ankara,19 A.A.Çalışma Bakanlığından tebliğ edilmiştir:Veremli işçilerin tedavileri için İstanbul'da büyük bir işçi sanatoryumunun tesisi kararlaştırıldığı ve münasip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1950
  • Dışta buhran!çlerin son toplantısın-Uda Atlantik Paktına aalınmamamızla Sağlık Bakanının bir prensip ihtilâfı adını verdiği herhangi bir anlaşamamazlık yüzünden hükûmetten çekilmesi kendisine muhalefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1950
  • Üç büyüklerin kararı Almanya komünizmle mücadeleye katılacak Batı Almanya veya Berlin'e vaki olacak bir tecavüz üç büyük devlete yapılmış bir hareket telâkki edilecek Nevyork,19 A.A.Uç büyükler Dışişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1950
  • Hükümeti şiddetle itham eden muhalefet lideri Churchill Churchill hükümeti şiddetle tenkit etti işçi hükümeti itimat reyi alabilmek için bütün basta mebusları çeşitli vasıtalarla parlamentoya getiriyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1950
  • Mühim kararlar veren Başkan Truman spor kıyafetiyle Komünizmin yayılmasını önlemek için Yardımları idare için "Deniz aşırı iktisadî idare,isimli teşkilât kurulacak Yakın Şark,Cenup ve Ceııubu-Şarkî As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1950
  • Asılsız bir haber Dün gece Türk Ajansının gazetelere yayınladığı bir bül tende,gazetemiz sahip ve baş muharriri Ali Naci Karacanın Cidde elçiliğine tâyin edildiğine veya edileceğine dair bir habere ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1950
  • Atlantik Paktı ve Tür İngiliz meliafiliiiden sızan haberlere göre,beklendiği gibi,konsey bizim bu pakta alınmamamız hakkında karar vermiş Londra 19 A_P.İngiltere Dışişleri Bakanlığına bağlı resmî çevr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1950
  • General Mac Arthur Inchon limanına çıkarma yapılırken bu harekâtı Amiral gemisinden dürbünle bizzat takip ve tedvir ediyor Radyo Foto)Korede taarruza devam eden Müttefikler üç şehir zaptettiler Derrz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1950
  • V Dünkü fenis turnuvası Dünkü turnuvaya Iftfcak eden ve semimize gelen Fransız tenisçileri Yazısı beşinci sahiiede)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • Millî Eğitim Müdürlüğü Tasarruf maksadile muavinliklerden bir kısmının birleştirilmesi uygun görüldü Milli Eğitim Bakanlığınca,İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü kadrosunda bütçe tasarrufu maksadiyle baz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • HALKINSESİ Doktorlardan şikayet İstanbul'da birinci sınıf bir hastahaneye giden müfettişlerin,doktorları muayyen vakıttan çok sonra işleri başına geldiklerinden inzibatî takibata tâbi tuttuklarını oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • Vali,Terkosa gidecek Terkos gölünden İstanbul'.gelen yeni su yolunun inşaatına devam olunmaktadır.A:rica eski galerinin islâhı içiı de incelemeler yapılmaktadıı Vali ve Belediye Başkanı yarın sabah Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • Beyrut t an bir talebe kafilesi gelecek Beyrut Müslüman Kız Li sesinden 17 kişilik bir gruı bu günlerde memleketimiz gelecektir.Misafir talebelc.Çamlıca Kız lisesinde kakı çaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • Malatyalı Hüseyin dün tevkif edileli Geçen sene Beyoğlunda bı barda hâdise çıkardıktan son ra bir kadını tabanca ile teh dit ederek kaçırmaya kalkı şan ve bilâhare müteaddit za manlarda,muhtelif yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • Mühim bir kaçakçı şebekesi ele Polonya bandıralı bir geminin iki tayfası ile Mişan ulunla istanbullu bir kaçakçı suç üstünde yakaland' Emnİ3'et Müdürlüğü kaçakçıhk bürosu memurları mühim bir kaçakçılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • Tiftik fialları yükseliyor Son zamanlarda Fransa vı Avusturya borsasında yün v« yünlü mensucat fiatlarınır yükselişi piyasamıza da tesiı etmiş ve standart tiftik fiat,lan Ö00 kuruşa kadar çıkmışti.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • 12 kişinin tecavüzüne uğramış Eyüpte oturan Bekir Denizdelen isminde bir işçi Savcılığa müracaatla evvelki gece işinden dönerken bir sokak ta 12 meçhul şahsın tecavüzüne uğradığını ve bunların ken diş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • Zeytinyağı piyasası hararetlendi Hükümetin,zeytinyağı ihracına müsaade etmesi üzerine zeytinyağı piyasası bir hayli hararetlenmiştir.İhracatın İzmirden yapılmasına rağmen,İstanbul piyasasında da 5-10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • Mısırçarşısı esnafi Belediyeden şikâyetçi Mısırçarşısı esnafı,Beledi,yenin aldığı kiralardan şikâyet ermektedir.Bu hususta,Mısırçarşısı Esnafı Derneği,yeni Şehir Meclisine verilmek üzere bir rapor haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • ir Levazım Okulundan mezun olan subayların diplomaları yarın saat 16 da Beyazıtta törenle tevzi olunacaktır.KONGRE ir Milletlerarası Havacılık Kongresi 17 ekimde îstanbulda toplanacaktır.Bu hususta ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • Istan Aksinde Kanlı Hâdiselere Sebep Öten HÂŞİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA No,63 Tazem Ziya ŞAKtR e halkı Kz.Hasan'a ettiier Bu suretle babasından İmamet)e tevarüs eden Hazretj Hasan)halk tarafından da H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • y /ı Son zamanlarda piyasada muhtelif ithal mallarının fiatlarında bir yükseklik gö« rülmektedir.Fiatlan yükselen mallar arasında bilhassa kauçuk,ham deri,çivi,çelik gibi mühim maddeler göze çarpmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • D.yolları idaresindeki tahkikat sona erdi Müfettişler tarafından lığa gön Ulaştırma Bakanlığına,Denizyollarında cereyan eden muhtelif işler etrafında muhtelif kimseler tarafından şikâyet ve ihbarlar y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • Türkiye,şilepçilik birliğine iltihak etti Hollandanın Rotterdam şeh rinde yapılan şilepçilik kongresinde Türkiyenin şilepçilik birliğine girmesi tahakkuk etmiştir.Bu sayede Türk şilepçilerinin Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • Toptancı kasapların dünkü toplantısı Yeni kurulmuş olan «İstanbul Toptancı Kasaplar Derneği» ilk toplantısını dün saat 14 de Eminönü Halkevinde Haydar Alpay'ın başkanlığı altında yapmıştır.Cemiyet tüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • Hamamda 4 bin lira çalaı bir lıırsız yakalandı İzzet isminde bir tüccar sor günlerde tanıştığı Sabahattir isminde birisiyle hamama gi' mistir.İzzetin içinde 4 bin li ra bulunan çantasını yanın aldığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • Permi sahtekarlığı Şerrüi Oz,sahte permilerin tüccarlar tarafından tanzim edildiğini iddia etti Geçen sene şehrimiz Mıntaka Ticaret Müdürlüğiindo bi:yolsuzluk hâdisesi meydana çıkarılmış ve ithalât se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1950
  • Gazetelerin bayramda çıkarılması meselesi Bu husuta İstanbul Basın Teknisyenleri Sendikası bir beyanname neşretti Babıâlinin eski bir geleneği günlerden beri basın mensupları arasında bir münakaşa ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.09.1950
  • man evrak Vaşington,19 A.A/AFP)Ordu Bakanlığı dün akşam geçen harbde Smolensk yakın larmdaki Katyn ormanında 11.000 Pulonya subayının kılıçton geçirilmeleri hâdisesine ait gizil raporun arşivden kaybo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1950
  • 951 yılı İkramiye Plânımızın mühim yeniliği:Yılda O Evden başka 150 Talihliye Hesaplarında birikmiş para kadar İkramiye vermektir.Bir kura nuır.aı asına en çok 2500 lira)Bu da millî tasarrufu teşvik i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1950
  • Manevî manzaramız Tarihin bütün büyük hareketlerini yapan cemiyetler,her ne olursa olsun mutlaka bir şeye inanmış cemiyetlerdir:Bir taş parçasına bilo inansanız,ondan bile fayda görürsünüz!Diyen Pey t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1950
  • Atoma karşı müdafaa Truman dün Amerikan Kongresine milleti aîom taarruzundan Korumaya kargı lıir tasarı verdi Vaşington,19 AP)Başkan Truman dün,Amerikan Kongresine,milleti atom taarruzlarına karşı müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1950
  • Atlantik Paktı Konseyi toplantısı sona erdi En kısa bir zamanda Avrupaııın müdafaasını deruhte edecek müşterek bir kuvvet vücude getirilecek ve konsey iki hafta sonra tekrar içtima edecek New York 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1950
  • ingiliz-Mısır münasebatı Londra,19 A.A.Reuter)Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Ernest Davies,İngiltere'nin Mısır'ın Süveyş kanalından geçen petrol gemilerine koyduğu yeni tahdidleri mantıksız telâkki ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1950
  • Korede kızıl Çinin rolü General Mac Arthur bu hususta Birleşmiş Milletlere mufassal ve esbabı mucibeli bir rapor gönderdi Lake Success 19 A.P.General Mac Arthur,komünist Çin'in kuzey Koreye «kafi olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1950
  • Daktilo makinesinin tarihçesi Kadın,hürriyetini yazı makinesine borçludur Batı memleketlerinde kadınlara umumî hayatta çalışma imkânlarını veren ğey,muhakkak ki yazı makinesidir.Medenî memleketlerde h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1950
  • DUn saat 17 de Suriye Konsoloshanesinde Orgeneral Kâzım Orbaya Suriye Sefiri tarafında» törenle madalya verilmiştir.Meı asimde Vali ve Belediye Bas kanı da hazır bulunmuştur.K8WSBSKS3SSWS Londralı Eli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1950
  • Küçük kız çocuklara mahpus bir merakla hemen yerinden sıçrayıp toparlanmış,yüzü sevinçle penbeleşmişti.Genç adam önündeki viskiyi son damlasına kadar içtikten sonra bir nefeste ilâve etti:Leylâ kızım,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1950
  • İnik,Ürdün'ü destekliyor Lake Success,19 A.A.İsrail kuvvetlerinin evvelce işgal etmiş oldukları hududa çekilmelerini temin etmek üzere lâzım gelen tedbirlerin alınmasını isteyerek Güvenlik konseyine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1950
  • Mısır'a silâh yardımı Kahire,19 A.A.îngilterenin Mısıra silâh göndormemek hususunda verdiği ka rar üzerine,Çekoslovakya ve Yugoslavya hükümetleri Mısıra uçak ve silâhlar vermek teklifinde bulunmuşlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1950
  • Amerikanın en çok sevilen Yıldızı Aşkın heyecanın rakipsiz yaratıcısı ALAN LADD'ın yeni mevsim'e ilk hediyesi IHEdlfll)ŞIK AGO ARSLANI «Chicago Deadline» ALAN LADD DONNA KEED in Günlerce alkışlanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1950
  • Yeni mevsime en büyük zafeı i vadeden bir san'at harikası Sayısız şaheserler kahramanı HUMPHREY BOG ART «Her zaman kalbimdesin-Filminin yıldızı WALTER HUSTON'un rekorları kıran eşsiz Film.DİKKAT:MONTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.09.1950
  • A H Sofa ÖNAL Saz artık iyiden iyiye coşmuştu.Kanunî.parmaklarını tellerin üstünde kaydıra kaydıra çalıyor udi "Kanbur Felek» ad'nı verdiği saza eğilmiş daha sert mızrap vuruyor,kemani yanında,ayakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar ve kapanış.13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Selma Köprülü 14.20 Serbest saat 14.30 Türküler Pl.14.45 Brahms'dan «Macar» dan;lan Pl.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1950
  • Maninway:«Belli,olmaz,di ye cevap verdi,alarm düdükleri öttüğü günler,orası tıklım tıklımdır.Hele kadınlar,sığmaklara kapanmaktansa,buraya koşarlar.Kumarcılar çok heyecanlı insanlardır.Bir defa oynama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1950
  • •eyogıu ALKAZAR 42502ı 1 Ormanlar kralı 2 Gizli vazife 3-2 Cingöz haremde.AR 44394' Tamirat dolayısiyie 22.9.950 ye kadar kapalı ATLAS 40835)Pompeinin son günleri BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 82900)1 Gençlerin se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1950
  • En sıkışık anlarımızda imdadımıza koşan Uçak)ileri bir millet olabilmek L çin hava ve su gibi vazgeçilmez bir ihtiyaç değerini almıştır.Havacılığımızı geliştirmek için Türk Hava Kurumuna sık sık yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1950
  • Hıc 20 EYLÜL 19 5 0 Çarşamba Ru.7 Ağust 1366i VAKÎT VASATÎ EZANI Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.37 13.10 16.42 19.22 20.54 4.58 11.13 5.46 9.18 12.00 1.32 9.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1950
  • SOLDAN SAGA;1 Uygun.2 Tersi)iskambilde papaz,Mükemmel.3 Sondaki harf okunmazsa kilise canı olur.Beyaz.4 Dag olu.jeoloji terimi)5 Tersi)Vücudumuzun kısmı,Bir inil İt t.6 Büyük.7 Bir musiki âleti.8 Ters
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1950
  • Mmr—ı—tut—ı niw fiimmii ıı—mmuiinım.¦¦ii»m—hmmh—iimwii—i Müsabakamıza eden oku Kur'a numaralariyle bu numaraları alan karilerimizin i ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz sim DÜZELTME Dünkü nüsh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • üçlsrin kar rı Baştarafı 1 incide;dahil 12 memleket dün Al man kıt'alarınm da iştirak edeceği bir müşterek Alman ordusu kurulması hususunda anlaşamamışlardır.Konsey,iki haftaya kadar yeniden toplanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Hindistan'ın teklifi Lake Success 19 A.A.Hindistan bugün başlıyacak cilan Birleşmiş Milletler Gene Kurulu oturumlarına komüni.Çinin de iştirak ettirilmemes ni dün akşam resmen teklif el mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Dubuc ciddî bir kıymet olduğunu gösterdi İkinci müsabakada Fransız Dubuc ile bizim gençlerden Behbut Cevanşir karşı karşıya geldiler.Misafir tenisçi daha ilk anlardan itibaren ü tünlüğünü gösterdi.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Üç büyüklerin kararı Fankfurt.19 A.A.Üç büyük devlet Dışişleri Bakan larının Nevyorkta yaptıkları toplantıda aldıkları bir karar gereğince,İngiltere,Amerika ve Fransa batı Almanyaya ve ya Berline herh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Almanya ile harp hali Frankfurt,19 A.P.3 Bat'lı devlet Dışişleri Bakan lan konseyinin bugün yayınladığı bir tebliğe göre.Birleşik Amerika,Büyük Britan ya ve Fransa,Almanya ile aralarındaki harp haline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • içte buhran!Dışta buhran!Başmakaleden devam)yarlanıanın her değişikliğin hükümet için buhrana,kötüye değil,vuzuha,iyiye gitmeğe doğru atılmış adımlar olacağını zannetmek için sebepler daha kuvvetlidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Bir „Kore„ meselesi mi?Komünist Çin,Hindicini hududuna asker yığıyor Washington 19 A.A.Siyasi müşahitler,komünist Çinlilerin Çin Hindine karşı yapacakları bir hücumun güney doğu Asyada diğer bir Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • İktisâdi Devlet teşekkülleri Daha rasyonel çalışmaları için yeni kararlar alındı Ankara 19 Milliyet)Bu gün Devlet Bakanlığında iktisadî devlet teşekkülleri ileri gelenlerinin iştirakiyle bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • İşçiler için teberru Bas tarafı 1 incide] ligini işçi sanatoryomu tesis olunrr.asi şartiyle İşçi Sigortaları Kurumuna bağışlamış ve çiftliğin kuruma intikal muamelesi 18/9/950 tarihinde bitirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Bayram ve gazeteler Bas tarafı 1 incide)bayramlarda da gazetelerimizin tatil imkânları ortadan kalkmıştır.Bir taraftan gazetelerin yatı işleri müdür,müdür muavinleri ve muharrirleri Cumhurbaşkanı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Adalet Bakanının dünkü beyanatı Adalet sarayı inşaatı Komünizmle mücadelede kanuni müeyyideler Kaza vahdeti Hâkimlerin teminatı.Bir müddettenberi şehri mizde bulunan Adalet Bakanı Halil Özyörük dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Ruslar dünya bolşevik ihtilâlini hazırlıyor GJ.Haldere göre,Sovyetler bu gaye için silahlanıyorlar Frankfourt,19 A.A.Alman ordusu eski Genelkurmay şefi General Franz Haider,bağımsız «Frankfurter Neue
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Korede taarruz Baştarafj 1 incide)Doğu istikametinde ilerli yen ve aralarında İngiliz komandoları da bulunan Birleşmiş Milletler kuvvetleri,Seul Amerikan topçusunun menzillerine girdikçe,gittikçe arta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • dalyanın Ankara Elçisinin temasları Roma,19 A.A.İtalya Cumhurbaşkanı Luigi Einaudi.îtPİvamn Ankara Büyük Elcisi Pietromarchi'yi kabul et'w'fMr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Görülmemiş bir canavar Orlıanelinde iki başlı bir canavar bütün şehri galeyana düşürdü Bursa 19 Milliyet)Bugün Orhaneli ilçesinde garip bir hâdise olmuş ve dağdan inen iki başlı ve kaplana benzeyen de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Güvenlik Konseyinde mühim tartışmalar Lake Success 19(A.P.Güvenlik Konseyinin dünkü içtimamda Amerikan delegasyonunun tevzi etmiş olduğu general Mac Arthur'ün dördüncr raporunun müzakeresine karaı ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Parlâmentolar konferansı g lecek sene tstanbulda toplanacak Dublin 19 R' Parlânıentolararası konferansında di'" Kayser!Milletvekili Suat Hay:Ürgüplü çocukların himayes mevzuuna temas etmiştir.Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Tereyağı kutusiyle aîîın kaçakçılığı Paris,19 A.A.Paris polisi mahiyeti itibariyle garip bir altın kaçakçılığı hâdisesini tahkik ile meşgul bulunmaktadır.Hâdise şudur:Bundan bir kaç gün evvel Orly hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • ^larshall p!âm ıBastarafı 1 incide)ve bununla Yakın Şark,cenup ve cenubu şarkî Asya dev le ti erine müşterek bir iktisadî yardım yapılmasını sağlamak.3 İhtiyacı olan herhangi bir devlete «teknik yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Vazife başında olmayan doktorların müdafaanameleri istemli Yapılan anî bir teftiş esnasında Haydarpaşa Numune hastahanesindeki 23 doktorun vazifelerine geç geldikleri ter pit edilmişti.Sağlık Eakanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Siyasetle uğraşâD öğretmenler Millî Eğitim Bakanlığı yayınladığı bir tamimle siyasetle uğraşan öğretmenlerin görevlerine son verileceğini bildirmişti,Bu vaziyet karşısında Miliî Eğitim Müdürlüğü durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Atlantik Paktı ve Türkiye Baştarafı 1 incide)İngiltere Dışişleri Bakanlığının bir sözcüsü bu haberler yorumlamaktan kaçınmış ve verdiği kararı ilân etmeniı Atlantik konseyinin kendisini râci olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Yeni Sağlık Bakanı Dr.Ekrem Hayri Usttilldağ dün Sağlık Bakanı olarak Bakanlar Kuruluna iştirak etti Ankara 19 Milliyet)Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Nihat Reşat Belger'in istifası üzerine,Izmir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Fransız tenisçileriyle dünkü karşılaşmalar Şöhretli Fransız yıldızı Borotra yasinin ilerlemiş olmasına ragmen çıkardığı mükemmel oyunla Kasını gösterdi.Geıç tenisçimiz Enis Talay da Fransız Kermadec'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Enes'in Kermadec'i mağlûp edişi «Teunis Club de Paris» takımı ile «İstanbul Tenis,Eskrim,Dağcılık Klübü» takımı arasındaki dünkü müsabakaların ilkini Fransız Kermadec ile Enes Talay yaptılar.Birinci s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Bulgar zulmü son haddini buldu Baştarafı 1 incide)dan 190 göçmen gelmiştir.Sir keçideki göçmenevine yerleştirilirken göçmenlerden Bulgaristanın Şuınnu kazasında Ali,Necmi,İsmail,Niyazi ve Salih kendil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1950
  • Churchill hükû ıBagtarctfı 1 incide)ile düşürmek ve yeni genel seçimlere girmek maksadını gucıen bir konuşma yapmışc.Bütün şiddetiyle mücadeleye girmek için Churchill,ıimhalefet mevzuu olarak,çelik sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.09.1950
  • Sayın cfoktorlarıtııızla U ilmini Hastahanelerinıizin nazerı dikkatine En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz,aynı zamanda rakipleri arasında en ucuz ÇEKOSLOVA Unit,Fotöy,Diş Röntgeni ve diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1950
  • BİR LİRALIK BİLET İLE Parise 2 kişilik gidip gelme ve 10 günlük ikamet OTOMOBİL Buz Dolabı RADYO BİSİKLET HAVAQAZI FIRINI ÇAMAŞIR MAKİNESİ FAKIR-VE YETİM ÇÖ&UKI&RA YARPJM EŞ^A P1 YANGOSU ELEKTRİKLE İŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1950
  • ZAYİ:İçinde askerlik terhis kaydı bulunan nüfusu zayi ettik.Yenisini aldım.Eskisinin hükmü yoktur.1323 1327 Sururi Dirican
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1950
  • PAPAZYAN BİÇKİ VE DİKİŞ YURDU Kurtuluş Yeni kayıtlara başlanılmıştır.Feriköy Tepeüstü 116 No.Papazyan Apartmam V II III 1,11-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1950
  • Sayın yurtdaşlara Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kuıban Bayramında teşkilâtımız tarafından toplanacak kurban derilerinin bedeli yurt müdafaasına ve hayrına çalışan kurumumuzla,Kızılay ve Çocuk Esirgeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1950
  • Park* erin Gene imâl ettiğij Yapılan anketler Parker «51» in dünyada en çok istek celbeden dolma kalem olduğunu göstermiştir.Onun ince zerafeti ve parlak güzelliği en müşkülpesentleri dahi tatmin eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1950
  • *x BİN NAJSJjiATTAN V EK Tift V VMM» W Hf TECRÜBE* EDİNİR t.N;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1950
  • tanbul sıhhî kuru.nlar artırrm ve eksiltme komisyonundan Haydarpaşa Numune Hastahanesi onarımı işleri açıl eksiltir.eye çıkarılmıştır.Keşif bedeli:29997 lira 30 kuruştuı Eksiltme,4 Ekim 950 Çarşamba g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1950
  • istanbul 3 ncü icra memurluğundan Alacaklı:Halil Özikiz vekili avukat Fehmi Atanç.Belediye Göktaş sokak No.4 de.Borçlu:Mahmure Altunç.Beyazıt Kemalpaşa mahallesi Selimpaşa sokak No.37.Işık apartıman k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1950
  • Devlet Orman işletmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 işletmemiz Uçsu bölgesi Naldöken istifinde mevcut 1087 adede denk 559.847 M3.ladin tomruğu 18/9/1950 tarihinden itibaren 10 gün müddetle açık artırma suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idere eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi *nathaası Basıldığı er;Ebiizziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1950
  • Türk Folklor Araştırmaları Bu isimdeki aylık derginin 14 üncü sayısı da çıkmıştır.îçinde Prof.Dr.Fmdıkoğlunun para folkloru Gazimihâlin halk sanatında hayvan sevgisi.Eflâtun Cem Güneyin halk ağzıyle.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1950
  • ABONE FÎATLAHI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 ür« 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfası santimi 2 Doğum,Nikân,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1950
  • 1st.Lv.Amirliğinden Askeri Kıtaat il S1 v;v.i?i\'A:i' v 'f V.^IV/Ö-jV v-V" j».h-i\Şj;Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1950
  • SEKLER 1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Ft OdO-080 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 isveç Kronu 54.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest Pivaaada dövizler Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6