Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.09.1950
  • Atlantik Paktı hakkında şimdili* intizarda bulunduğunu söyliyen Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü Atlantik Paktı hakkında Fuat Köprülünün mühim beyanatı Ankara.18 Ankara Ajansı)Türkiyenin Atlantik paktına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1950
  • Türkiye ile yakından alâkad ar olan ve bu yolda yeni ka rarlar veren üç büyükler mühim meseleleri görüşürlerken Atlantik Paktı ve Türkiye ile alâkalıdır Lüzumunda Türkiya Atlantik Paktı teşkilâtı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1950
  • Iran üzerindeki komünist emelleri 1—i iran'ın coğrafî vaziyeti ve juirolları Sovyetlerin j ist i hasmı kal tari maktadır.Vaşmgton,18 AP)Birleşik Amerikanın Millî Müdafaa Bakanlığı,askerî çevrelere,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1950
  • Körede müttefik taarruzu Kızıllar her tarafta hezimete uğradılar GI.Mac.Arthur en ileri cephe hatlarına kadar giderek emirler veriyor Associated Press muhabiri Russel Brines bildiriyor Inchon cephesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1950
  • i Dün gece 1 yopılan arama ve tarama Dün gece başta Emniyet Müdürü Kemal Aygün ve müdür muavini Mehmet Ali olmak üzere şube müdürleri şube müdür muavinleri,şefler ile 300 memur 200 jandarmanın iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1950
  • BuJgaryadan yurdumuza giren şüpheli eşhas!Ankara,18 Milliyet)Bulgaristandan gelen göçmen ler meselesi idarî makamlara yeni yeni güçlükler çıkarmak tadır.Bulgar hükümeti her 'Devamı Sa.5.Sü 5 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1950
  • kurban bayramı Müftülük gönderdiği bir tebliğle Buyraınm cıınıarteşi günü öldüğünü bildiriyor istanbul Müftülüğünden:22 eylül 1950 tarihine müsadif Cuma günü Zilhiccenin dokuzu olmakla arife,23 eylül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1950
  • Sağlık Bakanlığından istifa eden 1 Sağlık Bakanlığına en kuvveti Prof.Nihad Reşad Belger namzet olan E.Hayri Üstündaç,ık bakanı prensi meselesinden çeki i Sağlık Bakanlığına izmir Milletvekili ve D.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1950
  • Dün şehrimize gelen İngiliz Orta Şark Hava Kuvvetleri Komutanı kendisini karşılayanlar arasında Hava mareşali S.John ker şehrimize geldi İngiliz hava kuvvetleri Orta Şark komutanı hava mareşali Sir Jo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1950
  • Sol fikirli 65 kişi pasaport alıyor Bunların toplu bir şekilde Fransa'ya gitmek islemesi nazarı dikkati celbediyor ve bu grupun Fransa'daki ileri Gençlik leskiiâtiyle temas halinde olduğu sanılıyor So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1950
  • Tekel Bakanının mühim beyanatı imali serbest bırakılıyor Soma ve alkol hariç rakı,kibrit,bira,likör,vermut,barut malzemesi ve patlayıcı maddeleri hususî şahıs ve müesseselerin yapmasına izin verildi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1950
  • Hediye,müsabakamıza iştirak edenlerin adları ve kura numaraları 4 üncü sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Tecavüz ve soygunculuk Emniyet teşkilâtı devamlı kontrollere haşladı Evvelki gece Fatihte Atik Alipaşa semtinin arka taraflarında çirkin bir tecavüz hâ disesi olmuştur.Bu semtte oturan Kemal ve metres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • HALKINSESI Gelen cevaplar 25.8.950 tarihli nüsha,mızda «Şehir dahilindeki ağaç katliâmı» başlıklı yazıyı tetkik eden Belediye Bahçeler müdürlüğünden şu cevabı aldık:«Eahis konusu ağaç kesme hâdisesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Üniversiteliler arasında anket açılacak Bu ayın onbeşinden itibaren başlayan namzet kayıtlan Üniversitenin her fakültesin de devam etmektedir.İstan bul üniversitesi Talebe Birli ği de yeni ders yılına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Sular idaresindeki ihtilas tahkikatı Müntellir veznedarın idareden 214 bin lira çektiğ:anlatıldı.Veznedarın murakabesinde ihmali görüler 5 memur da cezalandırıldı İstanbul Sular idaresi veznedarının i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Havacılık kongresi hazırlıkları 17 ekimde şehrimizde yapılacak Milletlerarası Havacılık toplantısı için hazırlıklara baş lanılnııstır.Vali ve Belediye Heisi hazırlıklarla yakından alâkadar olmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Kalay fiatları yükseliyor Dünya piyasacında kalay fiatlarının yükselmeğe başlaması şehrimiz piyasasında da kendini göstermiştir.Henüz kalay sarfiyat mevsimi olmadığından kalay piyasasında bir durgunlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • 29 Ekimde ziraat sayımı yapılacak Genel nüfus sayımı hazırlık lan hararetle devanı etmektedir.Nüfus sayımını takip eden hafta içinde bütün yurt ta genel bir ziraat sayımı yapılacaktır.Bu sayım için il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Değirmencilerle değirmen işçileri arasındaki ihtilâl İl Hakem Kurulu dün Vali Muav.nı Nazım Arda'nın başkanlığında toplanarak,değirmencilerle değirmen işçileri arasında çıkan iş ihtilâfını müzakere et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Rezalet çıkaran garhoglaı Dün sarhoş bir halde Florya istasyonuna gelen Mustafa,Mehmet ve Hüseyin isminde üe kiçi sebepsiz yere bekleme Salonunun camlarını kırmaya başlamışlardır.Karakola götü rulen ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Fuat Arna aftan istifade etti evvelce,cumhurreisine yazı ve jozie hakaret etmekten sanık clarak mahkemeye verilmiş olan Millet Partisinden Fuat Arna'nın duruşmasına dün bakılmış ve suç 14 mayıstan evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • İstanbul Lisesi Belediyeye salılıyoı Milli Eğitim Bakanlığı İs tanbul Erkek Lisesi binasın bir buçuk milyon liraya İstan bul Belediyesine satmayı uy gun görmüştür.Vali ve Belediye reisi Dr F&hreddin K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Yeni teşekkül eden Toptancı Kasaplar Derneğinin ilk genel kongresi bugün saat 14 te Eminönü Halkevinde yapılacaktır.Sanat Dostları Cemiyetinin kongresi önümüzdeki Perşembe günü saat 15 te Topkapı Sara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • İslâm Aietninde Kanlı Hâdiselere Sebep 01» HÂŞİMÎ-EMEVÎ Rekabeti Telrika No:62 Tazem 21ya ŞJUCÎR Mescitte Hz.Hasana biy'at ettiler Dedi.Aiı)nin,kendi hayatına kasteden bir kaatil hakkında bile bu dere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Rahminin duruşması karara kaldı Bir müddet önce Tahtakalede Sabuncu handa bir cinayet işlenmiş ve camcılık yapan Rahmi isminde biri bir alacak meselesinden dolayı kavga ettiği eniştesi Mcfnmedi bıçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Vakıf binaları' l işgal edenler Vakıflar idaresince alman bir kararla,Vakıflara ait binalarda bedava oturan şahıs ve teşekküllerin bundan böyle idareye kira ödemeleri için kendilerine tebligatta bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Batı Akdeniz hattı kış seferleri Jatı Akdeniz hattı kış tarifesinin tatbikına 10.11.950 cu ma gününden itibaren başla nacaktır.Yeni programa gört seferler 2 haftada bir yapıla cak ve gemiler Cuma günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Geçenlerde gazetelerde okudum,İstanbul Yaş Meyva ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Londraya yaş üzüm ve kavun ihraç edecekmiş!Çok güzel,fakat işi sim yapacak ve kim tatbik edecek.Yaş meyva v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Bayındırlık Müdürü terfi ettirildi Vilâyet Bayındırlık Müdürü İsmail Devletkusu bir derece terfi ettirilmiştir.Kendisini tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Pakistan İçişleri Bakan Muavini Ankara'ya gitti Bir kaç gündenbcri şehrimizde rnisafiretcn bulunan Pa histan İçişleri,basın,istihbarat,radyo ve iskân Bakan muavini dün Ankaraya gitmiştir.Dr.Hüseyin Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Amerikalı göz mütehassısı Valiyi ziyaret etti Dünyaca tanınmış göz mütelrıssıslarından Amerika San fransısko Üniversitesi profesö rü Mr.Arnold dün Vali ve Belediye Reisini ziyaret ederek Türkiyede hek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Moskova» plâkalı bir huş vııruluu Fvvlki akşam Çamlıca tepelerinde avlanan bir avcı acaip bir kuş görerek vurmuştur.Neticede vurulan kuşuı.Rusya'da hususî olarak yetiştirilen posta güvercinlerinden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Tabanca mantarları itfaiyenin bu husustaki raporları kaalc alınmadı îki gün önce Çadırcılarda,ilgili makamlardan izin alma dan faaliyete geçmiş bulunan bir mantar imalâthanesinde infilâk olmuş ve dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Basılan bir fabrika 80 büyük paket eroin ile imal âletleri ele geçirildi Emniyet Müdürlüğü kaçak çılık bürosu memurları uzun zamandanbeıi takip ettikleri yaman bir eroinciyi nihayet yakalamaya muvaffa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Kadro lıarici edilecek olan camiler Evkaf Umum Müdürlüğüı*ce evvelce alınan bir karar uyularak aralarında 500 metreden az mesafe bulunan camilerden sağlamı bırakılarak dikerlerinin kadro harici edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • İhraç edilen yumurtaların damgalanması Bir müddettenberi İtalya ve Yunanistana sevkedilmekte olan yumurtaların üzerint Türk malı» damgasının vurulması yasak edilmişti.Yu« murta ihracatçılarının Bakanh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • KISA HABERLER ¦Jr Dün BUyükdere ve Küçükçekmese asfaltlariyle Anadolu yakasında motorlu polis kıtaları ve Boğaziçinde motörlori devamlı kontrollerde bulunmuş lardır.T^r Bir Amerikan firması ticaret ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • İlkokul öğretmen yapı sandığı Ankara'da kurulan bir beyci çalışmalara başladı ilkokul öğretmenleri Yapı Sandığının tasfiyesi için Milli Eğitim Bakanlığında kurulan komisyon çalışmalarına devam etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Defterdarlık teşkilâtı durumu inceleniyor Bu hususla ilgili olarak Maliye Baş Müfettişinin başkanlığında yedi kişilik Lir müfettiş heyeti istanbul'a ge] di Bir müddettenbeci Ankarada Maliye Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • Emekli öğretmenler Bu hulustaki kararname dün tebliğ edildi Millî Eğitim Bakanlığı gelirimizdeki Ortaokul ve Lise öğretmenlerinden yedisini enıekliye ayırmıştır.Bu husus taki kararname dün vilâyet kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1950
  • BeVdiyeden para alanlar Belediyece vaktiyle bazı ha tniı ve nüfuzlu eşhasa mik tan yüz bin lirayı aşan bi;paranın yolsuz olarak öden diği şimdi meydana çıkını bulunmaktadır.Öğrendiğimize göre;Bele diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.09.1950
  • îngilterede seçimler Kabine,çelik sanayiinin devletleştirilmesine muvaffak olursa yeni seçimlere gidihniyecek Londra,18 A.A.«Reuter)Kabinenin bugün yapmış ol duğu toplantı sonunda bildirildiğine göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1950
  • Yeni Dans ve şarkılarla süslenen Monfemar İspanyol REVÜSÜ Baş Yıldız ANA ESMERAL-DA'nın dansları Her akşam 9.15 de LÂLE de alkışlanacak CUMARTESİ PAZAR PERŞEMBE ve BAYRAM günleri Ci.30 da Matineleri D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1950
  • Akşamdanberi içtiği karma karışık içkilerin tesirinden henüz kurtulmuş sayılmazdı.Ağzı zehir gibiydi.Bununla beraber aklı tamamen başında idi.Yalnız kulaklarında o malûm hafif uğultular başla mıştı.Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1950
  • Kızıl Cinle Amerika arasındaki ihtilâflar Rusya arayı bozarak bundan faydalanmak istiyor Londra,18 A.A.Daily Herald gazetesinin siyasi yazan Ewer «Rusya ve Çinin batı ile münasebetleri*' adlı bir yor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1950
  • italya ve komünizm italya Dahiliye Bakanı italya'da yaptığı tetkik seyahatinin neticelerini izah ediyor Roma,18 A.P.Hristiyan Demokrat ve komünist hatipler dün yapmış oldukları konuşmalarda,gelecek ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1950
  • Uranium'a hücum Büyükler araş bir mücadele mevzuu Bilhassa büyük devletler arasında beynelmilel yeni rekabetler ve yepyeni buhranlar yaratan bu madenden Sovyet Kusyanın elinde pek azdır.Bu madenin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1950
  • Brezilyada yapılan milletlerarası 5 inci Mikrobiyoloji kongresine iştirak eden delegemiz Dr Zeköi Tunçman şehrimize dönmüştür.Resimde delegemiz kongre azaları ile bir arada görülmektedir.Dün Fatih civ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1950
  • Beynelmilel Frankfurt panayırı açıldı Frankfurt,18 A.A.Mi lctlcrarası Frankfurt sonbahs fuarı federas Ekonomi Bakan Erharl'uı Batı Almanya'nın ik lisadî siyasetini belirten mühim bir nutku ile Başbaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1950
  • Siyasî cüceliğimiz Umumî manzarası bakımından diplomasi tarihimiz üç devre ayrılabilir:1453 te İstanbulini fethinden 1683 teki ikinci Viyana muhasarasına kadar iki yüz otuz sene süren genişleme devrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1950
  • Edinburg Dükü Pirede Atina,18 A.A.AFP)Dük Edinburg'un komutası altında bulunan «Magpie» firkateyni gayrı resmî bir ziyarette bulunmak üzere,bu sabah Pire limanında demirlemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1950
  • Amerikada kontrola tâbi tutulan eşya Vaşington,18 AP)Otuz iki harp malzemesi ki bunlcj arasında çelik,kauçuk,sanayi alkolü,naylon ipliği dün;ftderal stok konrolüne tâbi kılınmıştır.Bu tedbir bugünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1950
  • Yeni bir hormon keşfedildi Şikago,18 A.A.AFP)¦Armour and Co.müessesesi tarafından bildirildiğine göre,tetkikal ve araştırma servisleri «Gonadotrofin» adında bir hormon keşfetmişler dir.Bu yüzden Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1950
  • Fransada nümayişler Paris.18 A.P.Hür bir Cezayir taleb eden nümayişçi,lor dün Paris ve Marsilyada po lis ile mücadele etmişlerdir.Pa risde bir polis yaralanmış ve 660 Kuzey Afrikalı,hüviyetlerinin tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1950
  • Yeni Konya valisi tâyin edildi Ankara,18 A.A.Emniyet Genel Müdürü Ferruh Şabinbaş'ın Konya Valiliğine tayini yüksek tasdike iktiran etmiş ve buna dair kararname bugünkü Resmî Gazetede neşrolunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1950
  • "Vengeance da sabotaj Londra,18 A.A «Afp Batı Akdenizdeki manevralara iştirak etmek üzere anavatan filosu gemileriyle Cebelüttarıka doğru yol almakta olan «Vengeance» uçak gem'sinde dahi bir sabotaj t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1950
  • Rusların Baîtıkta yaptıkları mühim manevra Stockholm,18 AP)Stockholm gazetelerinden «Aftonbladet» tarafından dün bildirildiğine göre,geçen yaz Rusya,Baltık havalisinde,muhtelif silâhlar ve radar üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.09.1950
  • Hie.5 î Zilhic.1369 vakit VASATİ EZANİ Güneş 6.37 11.13 Öğle 13.10 5.46 İkindi 16.42 9.18 Akşam 19.22 12.00 Yatsı 20.54 1.32 İmsak 4.58 9.34 18 EYLÜL 19 5 0 Pazartesi Ru.5 Agust 1366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1950
  • I,h 4 t S 4 3 w 1 6 7 8 9 SOLDAN SAGA;1 Kucaklama;2 3ağlam,Zaten;3 Yırtıcı hayvan;4 Hastalıktan kalkma,Bir mısır mabudu;5 Engel.Pencereye taktıklarımız;G Asker,Dördüncü harfi k)ile değiştirirseniz hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idere eden:Vahid Rainiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı er:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1950
  • Kurban derisi deyip geçme yiniz.Yalnız memleket havacılığı değil,yardıma muhtaç bütün vatandaşlar,felâketle-rin hırpaladığı bütün zavallılar,değerli bağışlardan yardım göreceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve pı pgl anılar 13.00 Haberler 13.15 öğle müziği P1 13.45 Şaıkılaı.Okuyan:Afife Edipoğlu.Çalan lar:Hakkı Derman.Şerif İçli,Şükrü Tunar.14.20 Serbest saat 14.30 Türküler ve oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1950
  • Müsabakamıza eden okuyucularımı Kur'a numaralariyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz DÜZELTME Dünkü nüshamızda bazı hatalar olmuştur.Aşağıdaki şekilde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1950
  • FAYDALI BİLGİLER ALKAZAR 42562' 1 Ormanlar kralı 2 izli vazife 3-2 Cingöz haremde.AR 44394» Tamirat dolayısiyle 22.9.950 ye kadar kapalı ATLAS 40835)Pompeinin son günleri BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 82900» 1 Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1950
  • Maninway ahenkli bir hareketle sigarasının külünü tab laya düşürdü.«Size hizmet etmeyi şeref sayarım.Sorduklarınızın arkasında neler sakladığını up hesiz bana söylemek istemezsiniz Bununla beraber,öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1950
  • KAZA Safa ÖN AL Tapu memuru Hayri Bçy o gün daireden biraz erkence çıl£ ti.Mevsim yaz.Hava boğucu sıcak Doğrusu bu havada pek de çalışılmıyor.Kalemin en yaşlı memuru olduğu için de ses çıkaran hiç yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Bakau yardımcılarının içtimai New-York,18 A.A.AFP)Atlantik Paktı imzacısı 12 dev letin Dışişleri Bakan yardım,cilan dün 6 saatten fazla süren bir toplantıda,gündemde bulunan bazı teknik meseleleri müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Kurban bayramı iBac tarafı 1 incide j 2 Ezanî saatlerle gösterilen vakitlerde tadilât yoktur.Arzı şimalî 36 37 39 40 41 42 Yaz saati 7.27 7.27 7.28 7.28 7.29 7.29 Ezani saat 12.23 12.23 12.24 12.24 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Dün yüz bin çift palamut tutuldu Bir müddettenberi bozuk giden havalar dün düzelmiş ve bol miktarda balık tutulmuştur.Dün Balıkhaneye 100.000 çift palamut gelmiş ve toptan 20-35 kuruş arasında muamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Atlantik Paktı ve Türkiye Bctştctrafı 1 incide)kanaatine göre Atlantik bölgesi milletleriyle menfaati kıs n.en müşterek olan Türkiye nin Pakta kabulü yalnız ili bakışta Türkiye kadar da hak h olmayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Henüz silâh altına alınmamış talebe Ankara,18 Ankara Ajansı)Lise ve Üniversiteyi bitirdikleri halde hâlen askerî vazifelerini ifa için sıJâh altına alınmamış öğrenciler bir an evvel bu ödevlerinirifas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Sabri Polatın muhakemesi Ankara,18 Milliyet)Bundan üç sene evvel Anka ranın tanınmış zenginlerinder İbrahim Akoğlu ile Ayşe Nazire evlerinde meçhul bir şahıs tarafından öldürülmüştü Sarraf Avni Algın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Başbakan savaş birliğini teftiş etti Menderes,talini terbiye ve maneviyatlarının yüksekliği bakımından takdirlerini bildirdi.Ankara.18 AA.Bugün öğleden sonra Başbakan,Millî Savunma Bakanı.Cfenel Kurma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • kerî mahkemelerin kaldırılmasına doğru Ankara,18 Ankara Ajan sı)Şimdiye kadar ayrı kanunlarla idare edilmekte o lan askerî adlî mahkemelerin birleştirilmesi yolunda yapılan hazırlıklar tekemmül etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Üçler,Asya işleriyle meşgul oluyorlar Nevyork,18 A.A.Dışişleri Bakanı Acheson,üç büyük devletler Dışişleri Bakanlariyle Asya devletleri dip lomatlariyle geçen hafta yaptıkları toplantıda ele alınan Uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Iran üzerindeki komünist emelleri Baştarafı 1 incide)ğcr bölgeleri tarafından gölgelenüirilemiyeceğini ileri sür mekte ve bunun için iki sebep göstermektedir.1 Coğrafi vaziyet:«İranda hâkimiyet tesis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Üniversiteliler otobüslerde tenzilât istiyorlar İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Belediye Başkanlığına müracaat ederek Ekim ayında Üniversitede imtihanların başlıyacağı cihetle Haziran ayından iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Adalet Bakanı Adliyede meşgul oldu Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Adalet Bakanı Halil Özyörük,dün adliyeye gelmiş ve savcılık odasında iki saat kadar çalışarak Bakanlığına ait muhtelif işler hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Ara;tia taram Baştarafı l incide)kânlarımızı kullanarak son had dine çıkardık.Arama tarama ekipleri takviye edilmiştir.Faaliyetimiz üç kısım üzerine ola çaktır.1 Motorlu devriyeler 2 Arama ekipleri 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • oaıiıK akanı •j I Bas i incide i hat Reşat Belgerin istifasını;emekliye sevkedilmelerine k rar verilen doktorlar meseıe siyle alâkalı olduğu anlaşıl mıştır.Bu suretle açılan Sağ lık ve Sosyal Yardım B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Resmî devairitı irşıat işleri Ankara 18 Ankara Ajansa Bayındırlık Bakanlığında ha zırlanan bir inşaat kanun tasarısına göre şimdiye kadaı kendi binalarını kendisi yapmakta olan Millî Eğitim ve Mi!lî S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Stokhoİm Elcisinin eşi vefat etti Stokholm,18 A.A.Tür kiye'nin Stokholm Elçisi Emiı Ali Sipahi'nin refikası Güziı Sipah.i 17 eylül sabahı Kare linska hastahanesinde vef etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Sırbiyede bulunan Türk emlâki Ankara,18 Ankara Ajan sı)Yugoslavyada emlâki bulunan ve millîleştirme hareketi yüzünden zarar güren Türk vatandaşlarının malla rını,hukukunu ve menfaat lerini korumak içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • 4000 ton zeytinyağı ihracına izin verildi Ankara,18 AA.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından tebliğ edilmiştir:Dört bin ton zeytinyağının ihracına müsaade olunmuş ve keyfiyet İzmir birliklerine tebliğ edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Galatasaray yine mağlûp Sarı kırmızılılar Coventry I maçını da 2-1 kaybettiler Coventry.18 A.A.«Reuter» Galatasaray futbol takımı bu akşam Coventry takımına 2 1 mağlûp olmuştur.Galatasaraylılar sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Sol f kırla iBaştarafı 1 incide' saracak mahiyette neşriyat yapan bazı gazete ve dergiler hakkında savcılık hareke te geçmiş ve son olarak ta bu fiilde bulunan sanıklardan Yeni Baştan mecmuasının sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Şüpheli eşlıa* Bas taralı 1 incidr mevzuda olduğu gibi bu me seleyi de istismara ve gen bu vesileyle hudutlarımızdar içeriye de bazı şüpheli ş£ hışlan sokmaya çalışmakta dırlar.Haber aldığımıza göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • ABONE FİATLAR1 Senelik 28 Liradır 6 Ayiık 15 3 8 1 S Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN HATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2,5 Hân sayfası santim' 2 Doğum,Nikân,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Korede müttefik taarruzu Baştarafı 1 incide)5 irtibat subaylan,çıkarma kuvvetlerinin ilk karaya çı kışları sırasında kızılların yir mi kadar «sağcı» askeri kurşuna dizdiklerini de bildirmişler,dir.Şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Avrupa ordusu kurulma;meselesi müzakere olaca Paris,18 AP)Avrupanın gayrı resmî parlâmentosu mesabesinde olan 15 batılı devlet temsilcilerinden müteşekkil Avrupa İstişare Kurulunun yakında Winston Chu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Tekel Bakanının mühim beyanatı ıBastarafı 1 incide)denberi tütün fabrikasyonu et rafında geniş izahat almak için tütün fabrikatörleriyle Ba kanlığımız teknisyen ve şefleri arasında çalışmalar devam et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1950
  • Yugoslavyada kith!tehlikesi baş gösteriyo Londra,18 A.A.AFP)«New Chronicle» ve «Daily Telegraph» gazeteleri bu sabah Belgrat'daki hususî muhabirlerinden aldıkları ve Yugoslavya'daki vahim gıda durumun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.09.1950
  • Davutoviç Etalyaya gd yor Bir senedir memleketimi;de bulunan Yugoslav millî t;kını jç e antrenörü DavuU viç İtalyaya gitmeğe kar vermiştir,31 yaşında olan D VUtoviç ilk millî maçını 19 y;şında Belgrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1950
  • Rekor loşkil eden bir I)iilı?iîiıiiştorek Roma,18 AP)Giovanni Capcllo isminde bir Sicilyalının,dün yapılmış olan mühim futbol maçlarının bahsi müştcrekierinue 76,925,851 liret 128,209 dolar)kazanmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1950
  • 1 Si erlin 7.84 100 Dolar 280 00 100 Fransız Fr.OdÜ-080 100 Liret 044 128 100 îsvıtre 11.64.03 100 Belçika Fr 5.60 100 İsveç Kronu 54.1250 L00 Escudoi 9.7390 Serbest Ptvaaada DÖVİZLER Dolar takas 390-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1950
  • 1950 Modeli Hakikî 5 tonluk kamyonlarımız gelmiştir.Teslimata başladığımızı sayın müşterilerimize bildiririz.TÜRK LİRASIDIR.1 Yedi Ton yük normal olarak taşır.2 Lâstikleri,kamyonun teknik evsafı bakım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1950
  • Fürkiye yüzme birinciliği bu ay sonunda yapılıyor Su Sporları Federasyonu,bu ayın sonunda Türkiye Yüzme Birinciliğini yaptırmaya karar vermiştir.Elinde tahsisat takmadığını bildiren bu sene şampiyonan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1950
  • Çok Arnavutluk maçı Prag,Î8 AP)Dün burada Ordu stadyomunda 35.000 kişilik bir seyirci kütlesi önünde yapılmış olan futbol maçında Çekosljvakya,Arnavutluğu 3-0 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1950
  • Uranium I Baş tarafı "i iıncu sayfuda Bu,büyük devletlerin,radıoaktif madenleri ele geçirmek için giriştikleri bir mücadeleden başka birşey değildir.Bütün milletlerin el de etmek istedikleri tek şey,u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1950
  • Uençlik ve güzelliğinizi,teninizin kadife yumuşaklığını muhafaza için PURO Tuvalet Sabunu kullanınız.POL KÖPÜKLÜ-NEFİS KOKULU TUVALET SABUNU I 100 SAFTIRraatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1950
  • Fransız tenisçileri Fransız takımında 1949 Fransa kapalı salon birincisi Boratrada var Bugün saat 15 te Tenis,Eskrim ve Dağcılık kulübü kortlarında,Paris'in Tennis Club de Paris kulübü teniseileriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1950
  • Satılık Matbaa Makinesi Çift tur,çifte battal ebadında Amerikan bir matbaa makinesi satılıktır.Makine fabrikada baştan başa rektiıi/e ve tamir olmuştur.Sertifikası da mevcuttur.Görmek isteyenler Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1950
  • Lv.Amirliğinden verilen W9 I id fk-4C ton Pat'jcan kapalı zarfla 27 y/950 günü saat 17 de Yassıviran 106 No.lı A .Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Tutarı 8000 Ura olup tem natı 600 Liradır.Şartnamesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6