Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.09.1950
  • Gl.Arnold Gl.Arnoldun ordumuz hakkındaki [örüşüleri Amerikan Yardım Heyeti Başkam askerlerimizin daha iyi eğitime tâbi tutulması şartiyle herşeyin mükemmel olacakım söyleyor.Gebze 15 Manevra sahasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1950
  • Kara kuvvetlerimizle motorlu joirliklerimizin müştereKn yaptığı geçit resminde şanlı piyadelerimiz alay soncağiyle geçerken Deniz ve hava kuvvetlerimizin müşterek yaptığı muhteşem geçitte manevrada bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1950
  • evîiK İlerinin dünküde Avukatlık yapan öğretmenlerin durumu Lise ve orta tahsilin ücretli olması meselesî-Komünist öğretmenler Ankara 15 Ankara Ajansı)Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri,dün kendisiyle g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1950
  • *p.v Celâl Bayar şeref tribününûen geçit resmini takip ediyor Caıulıur Başkanı yarın sabah Zonguldak'a gidecek Cumhurbaşkanı Celâl Bayar dün Gebzeden şehrimize gelmiştir.Bayar pazar günü Zonguldaga ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1950
  • Avrupa güzellik kraliçeliği Avıupa güzellik müsabakasında kraliçeliğe ıntlnap edilen Avusturya güzeli ikmci ve üçüncü gelen ttalyan ve İsveç güzellerinin arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1950
  • Yanda Sami tarafından tabanca ile öldürülen Durmuş Can sev öldürüldükten sonra yerde.yukarıda da kaatil Sami Demirci Ankarada dün iki cinayet işlendi Ankara,15 Milliyet)Bugün öğle üzeri İtfaiye meydan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1950
  • Korede müttefiklerin bir zaferi Seulün limanına çıkarma yapıldı Inçon'u çıkarma ile zapteden Birleşmiş Milletler kuvvetlerine bizzat General Mc.Arthur komuta etti.Bu zafer kızıllara indirilen büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1950
  • MÎLLİYET'in YENİ ROMANI AŞK ESİRLERİ Yazan:TARIK BUĞRA Zengin ve iyi bir ailenin oğlu musikiye meraklıdır,mektebini bırakır.Hukuk tahsilini terkederek avareliğe başlıyor.Bu arada akrabasından bir kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1950
  • vM:l;0çıer!rn evvelki günkü toplantılarında mühim bir meseleyi müzakere ederlerken Üçlerin dünkü toplantısı manya meselesinde görüş birliği henüz temin edilemedi Atlantik Paktı Konseyi de toplandı,Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • Memlekette fabrikalar kur mak yolunda ötedenberi büyük bir emek sarfedildiği ma lûmdur.Bu meyanda üçüncü kâğıt fabrikasının kurulması yolunda sarfedilen mesai de takdirle karşılanır.Ancak,memlekette f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • if Çatalca panayırı bu yi] 5 ekimde açılacaktır Pana yır dört gün sürecek ve beşin ci günü vani 9 ekimde a' koşaları ile yağlı güreşler yap lacaktır.ÜZÜM BAYRAMI İr Yeşilay kurumu senelik üzüm bayramı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • 11 idare heyetinin dünkü toplantısı Vilâyet il idare heyeti dün Vali Muavini Nâzım Arda'nın riyasetinde bir toplantı yaparak 15 ekimde mülhakatta yapılacak İl Genel Meclisi seçiminde gösterilecek namz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • Pakistan iç işleri Bakanı Memleketimizde radyo,istihbarat ve iskân işlerini etraflı bir şekilde tetkik edecek Dost Pakistan hükümetinin içişleri,İstihbarat,Radyo.Mülteriler ve İskân İsleri Bakanı Yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • I [am kauçuk ve krepso] fiatları Sun zamanlarda piyasada lâstik ve kauçuk sıkıntısı çekilmektedir.Bunun sebebi de şimdiye kadar serbest ithal listesinde bulunan ham kauçuğun bu seferki listede unutulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • Bir nahiye müdürü ile bir komiser muavinine işten el çektirildi Vilâyetçe yapılan teftişler neticesinde vazifelerinde lâkaydileri görülen bir nahiye müdürü ile bir komiser muavinine işden el çektirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • Sarıyerde kanlı bir kavga Evvelki gece,Sarıyer'de Kocutaş sokağında oturan Mus tafa ateş ile oğlu Tahir,ayni mahallede Mehmet Kuli ile yaptıkları münakaşa neticesinde Kuli,bıçağını çekerek Mustafa ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • I HALKINSESI İhmal edilmiş türbe Vefa bozacısından Süloynianiye'yc giden yol üzerınde bir zatı şerif yatmaktadır,ismi Vefa hazretleri.Fatih gibi,Eyüp sultan gibi,Süleyman gibi bulunduğu muhite ismini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • Ulaştırma Bakanlığınca İm Lusıısta bir tasarı hazırlanıyor Denizyolları idaresinin lâğvedilerek,eskiden memleket denizciliğinde başarılar göster miş bulunan Denizbank'ın yeniden ihyası hususu üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • Başhekim ve doktorlar arasında değişiklik Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından şehri m izdeki hasrahanelerin başhekim ve doktorları arasında bazı nakil ve tâyinler yapılmıştır.Bu değişiklikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • iskenderun vapurunun personeli Hsıen İzmir hattında çalışmakta olan İskenderun yolcu gemisinin,zabıtan ve personelinden şikâyetler devam etmektedir.Yolcular,bilhassa gemideki servisten,zabitamn lâubal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • Bu yıl üzüm mahsulü bol Ziraat Bankası müstahsili korumak için yeniden 3-4 milyonluk plasman plâi'onu tahsis elti Şehrimiz piyasasına gelen haberlere güre,bu yıl İzmir w dolaylarında üzüm mahsulü "Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • Gelecek sene Türkiye'de beynelmilel bir talebe kampı açılacak Türkiye Millî Talebe Federasyonunun âza olacağı International Youth Hostels Federasyonu nezdinde temaslarda ouJunan üzere Federasyondan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • istanbul'da hava tarassut kuleleri kurulacak Şehrimizin muhtelif yerlerinde günlük hava değişimlerini bildirmek üzere hava tarassut kuleleri inşa etmek için bir şirket tarafından yapılan müracaat Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • Terkos galerisinin kontrolü 3 ?hır sularında sık sık görülen arızaların önlenmesi için yeniden tedbirler alın maktadır.Bu cümleden olarak Terkos gölünden şehre kadar gelen eski gollerin baş tan sonuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • Belçika ile iş yapan tüccarların durumu Beiçika ile ticaret yapmakta olan tüccarlarımız,kleringin dolması ve açtıkları akreditifin ödenmemesi üzerine mallarını getiremiyerek sıkıntıya düşmüşlerdir.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • Millî piyangonun dünkü keşidesinde kazananlar 'l00.000 liralık büyük ikramiyeyi 191453 mimar» kazandı.10C 000 Ura kazanan numara 191453 20.000 lira kazanan numara 460380 10 000 lira kazanan numaralar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • dünkü toplantısı Sinemacılar,Belediye vergilerinin çok ağır olduğıımı;yerli ve yabancı filiınlerdeu alman vergilerde müsavat bulunmadığını iddia ettiler Türkiye Sinemacılar ve Film çiler Cemiyetinin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • izmir Belediyesinde bazı tebeddülat yapıldı İzmir,15 Milliyet)Yeni Belediye Başkanı Rauf Onursal bugün de çalışmalarına devam etmiştir.Başkan bu günkü tetkikleri sonunda fuar müdürlüğü yazı işleri şef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • Batı Almanya ticaret temsilcisi Izmire gitti Bölge Ticaret ve Sanayi Odasımn davetlisi olarak şehrimize gelmiş olan Batı Almalıya dış ticaret dairesi ikin ci başkanı Dr.Schön keudisiie görüşen gazetec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • Telsiz kulesinin müteahhidi tevkif edildi Kazlıçeşmede istasyon arkasında Tepedağ mevkiinde BayıncUrhk Bakanlığı tarafın don Havayolları için yaptırılmakta olan 30 metre boy ve 8 ton ağırlığındaki tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • KISA HABERLER ¦Jt Ankara vupuru bugün azat 12 âe.Batı Akdeniz seferine çıkacaktır.¦jr Türk Ticaret simsarları derneği dün Birlik lokalinde bir toplantı yaparak Derneğin Esnaf Kanununa intibakı meseles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1950
  • JsiâfR Aidinde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan Otan v EVİ J TEFRİKA No.59 Yazan Ziya ŞA2ÎR Hz.Âlinin evinde esen meşum hava Cariye titredi.Bu sözlerin karcısında nutku tutularak bir tek kelime bile söyüye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.09.1950
  • Türk İngiliz dostluğunun 371)inci yılı ingiltere Kralının Türk İngiliz dostluğunu takviye için geldiğini söyleyen damadı,iki devlet arasındaki ilk ticari ve siyasî münasebetlerin başladığı vaziyeti Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1950
  • Kıbrıs meselesi Adanın Yunanistan'a iilıakı talebini Amerikan ileri gelenlerinden bir kısmı da müsait karşılamış!Washington,15 A.P.Enoiis fikrinin Kıbrıs'ın Yunanistana ilhakı müdafaası maksadı ile Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1950
  • 10 tümen çıkarac ingiliz Müdafaa Bakanı bir sene zarfında Avrupa'da bir tehlike vukua gelirse ingiltere'nin İÜ tümen teinin edebileceğini sÖ)ledi Lundra,15 A.P.Müdafaa Bakanı Emanuel Shinwell,dün.tngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1950
  • Suriye,Filistin işinde bir }Idu bittiyi tanımıyacak Şam,15 A.P.Resmî bir tebliğ,dün,Suriye hükümetinin Filistin'de herhangi bir olup bittiye istinad eden görüşmeler için herhangi bir yabancı devletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1950
  • lurk tutunu ve irlanda Dublin,15 A.A.«Afp.Türk milletvekillerinden Osman Kapanı «İrish Pres Blube» gazetesine verdiği demeçte İrlanda hükümeti Türk tütünü almak için ilgilendirmek ümidinde bulunduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1950
  • ingiltere'nin Pasifik donanması komutanlığı Londra,15 AP)Amirallik dairesi dün,Ingiltercnin U/ak Doğu deniz kuvvetlerinin komutanlığına Amiral Guy Russcl'in tayin edilmiş olduğunu bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1950
  • In gH terede bir grev Londra,15 A.P.8,000 otobüs biletçisi ve şoförünün dün sabah grev yapmaları ne ticesinde binlerce Londralı iş lerine geç kalmışlardır.Bir çok kimseler işlerine gitmek için millerc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1950
  • BİR SENATÖRÜN TEKLİFİ Washington,15 A.P.Cumhuriyetçi senatör Henry Cabot Lodge,dün,Amerika,da bulunan 250.000 yabancı ve komünist aleyhdarlaı ınuı ¦Gönüllü Hürriyet Kuvvetleri« ismi altında Amerikan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1950
  • Demirperde gerisi Amerika demirperde gerisindeki devletlere iktisadî ve malî yardımlarda bulıınmıyacak Washington.15 A.P.Amerika Ayan Meclisi dündemirperde arkasındaki devletleruen birine silâh veya a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1950
  • Almanya'da karışıkılğı önleyici tedbirler Berlin,15 A.A.Berlindeki İngiliz,Amerikan ve Fransız kumandanları yayınladıkları emirnamelerle batı bölgelerinde karışıklık çıkarabilecek beyanname veya diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1950
  • Elâzığ'da ]»ir yaralama Slâziğ,Miliycf)Bu sabah saat 10 da şehrimizde ağır bir yaralama vakası olmuştur.Sarauk köyünden Osn.an ve Ali Koçer isminde iki kardeşbundan bir müddet evvel öldürülen kardeşle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1950
  • 'Yunanistan'a *ûren yabancı çeteler Atina,15 A.A.Atina ajansı bildiriyor)28 ağustos gecesi Arnavutluk'tan gelerek Yunan arazisine giren 20 kişilik çeteye mensup bir grup bir pusuya düşürülmüş ve hay d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1950
  • Oradan nasıl deli gibi kaçtığımı bilmiyorum.Fakat hamam-hikâyesine hiç te kızmadım.Bütün o saçmalıkları sarhoş olduğun için yaptığın belli idi.Sonra benim peşimden gelmek,beni bulmak için kadın kıyafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1950
  • Donanmanın harp lerdeki rolü Atlantik devletleri donanmalarının işbirliği Atlantik ve Karaifo denizlerinde pakta dahil memleket donanmalarının müşterek yaptıkları manevralar ve hareket sayesinde iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1950
  • Dinî bayram dolayısiyle Kcma sokakları müstesna günlerinden birini daha yaşamıştır.Yakardaki resimde dinî kisvesi ile omuzlar üzerinde taşınan tahtına oturmuş olan Papa Roma sokaklarında gezdiriliyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.09.1950
  • İyiliğin mükâfatı.LÛifi ÜNALP Mütekaid babamın eline geçirdiği bir kar kuruş para ile Pendığin arka sokakların dan birinde kira ile ahşap bir evin iki odasını da tutmuş,geçinip gitmeğe çalışıyorduk.An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1950
  • Doria da,kadını görmek istemiyor ve onu uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyor İşte,bu maksatla,Lionel'i avucunun içine almak İçin,onu esrara alıştırıyor.Bu vaziyette,sevdiği adamın kendisinden uza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1950
  • ABONE FÎATLARI Senelik 28 Liradır 6 Ayiık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için ki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Mra 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santim* 2 Doğum,Nikân,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılıg ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.45 Küme sazdan saz eserleri ve oyun havaları 14.00 Radyo salon orkestrası konseri 14.30 Serbest saat 14.40 Şarkılar.Okuyan Ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1950
  • SOLDAN SAGA:1 Bilgisizce.2 Birler,yemeklere konulan kokulu bir nebat.3 Ağızm kenarı,C tersi)tatlı bir madde.4 Bir uzuv,bir nota.5 Elbise temizleyici,bayram.6 Düz arazi,iki tekli.7 Bir renk,pişirmek.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42562 1 Ormanlar kralı 2 Gizli vazife 3-2 Cingöz haremde.AR 44394)Tamirat dolayısiyle 22.9.950 ye kadar kapalı ATLAS 40835» Tanca güzeli BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 82900)1 iki başlı kartal Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1950
  • R.Dorr Turhal Fabrikasında Marshall yardımı temsilcisi Russel Door Turhala giderek aniimuan madenini,fabrika tesislerini,teknisyenlerini,işçilorini fabrikanın işletme durumunu tetkik etmiştir.Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1950
  • rt!*umnu*v\t a,ı m ıı not im üsabakamıza iştirak ucularımız Kur'a numaralariyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz Dünkü listeden devam 13717 Abdullah Ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1950
  • i Hic.16 EYLÜL Ru.l 1 i 3 3 Zilhic.1 9 S 0 Ağfust 1369 Cı jmartesi 1366 1 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.37 11.13 Öğle 13.10 5.46 İkindi 16.42 9.18 Akşam 19.22 12.00 Yatsı 20.54 1.32 İmsak 4.58 9.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idere eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K,gazetecilik kollektif şirketi "îatbaası Basıldığı ver:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.09.1950
  • General Arnold iBaştarafı 1 incide)Bunlar mükemmeldir.Geceleyin rastladığım motorlu araçlardan müteşekkil bir konvoyun hareketini yakından gördüm.Hareketleri takdire şayandır.Zırhlı birlik ve tanklara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1950
  • Ankara cinayeti Ba$ tarafı m-idf seyyar satıcı Durmuş Şanscver ile ayni köyden kahveci Sami Demirci arkadaştırlar.Evli olan Durmuş iki senedir Sami'nin karısına karşı büyük bir alâka duymakta ve her l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1950
  • KVJW w* Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin Kayan ama gün.saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şar rin kanunî vesikalariyle teklif mektuplarını ihale saatinde» bi lan komisyonlara ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1950
  • ADALET DERGÎSÎ Adalot Bakanlığı tarafından ayda bir kere neşredilen derginin nisan 1950 sayısı bütün hukukçuları alâkadar eden mev-«uları ihtiva ederek çıkmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1950
  • İstanbul Belediyesi ilanları Ot Deposu Olarak Kullanılacak Kiralık Dükkânlar Karaağaç mezbaha tesisleri içinde pay yerinde bulunan odalardan 1-3-4 numaralı ot depoları beheri yıllık 144 lira vr 2 numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1950
  • BİÇKİ VE DİKİŞ YURDU Kurtuluş Yeni kayıtlara başlanılmıştır.Feriköy Tepeüstü 116 No.Papazyan Apartmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1950
  • İLAN Ankara Veteriner Okuluna,tam devreli liseleri bu yıl pekiyi ve iyi derecede bitirmiş,olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartiyle öğrenci alınacaktır.Diğer gir)şartları Askerlik Şubelerinden öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1950
  • Bas tarnfı 3 üncüde'» Belçikalı,İngiliz,Fransız ve Holandalı harp gemileri borda bordaya seyretmişler,muhtelif devletlere mensup amirallar harekâtın değişik safhalarında bütün gemilere şamil umumi emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1950
  • Mlsafketen şehrimizde bulunan Edinburg Dükü Altes Philippe Mountbatten dün sabah emirlerine tahsis olunan Vilâyet arabar.ı ile yanında mihmandarları olduğu halde Süleymaniye,Sultanahmet camilerini,Yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1950
  • Dün bir geçit resmi yapıldı Bas tarafı 1 incide)B.M.M.Başkanı Refik Koraltan,Millî Savunma Bakanı,Ulaştırma Bakanı,Genel Kur,may Başkanı,Amerika Büyük Elçiei,eski Başbakan Rauf Or bay,emekli general C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1950
  • Seulün limanına çıkarma yapıldı ıBastarafı 1 incide)mek için Kore'de kalacağı bil dirilmektedir Mc Artlııır'ün demeci General Mc Arthur kendisine refakat etmekte olan 7 muhacire verdiği demeçte,hareka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1950
  • Japonya He sulh Vasington 15 A.P.Resmî bir şahsiyet Amerikanın Japonya ile akdetmek tasavvurunda bulunduğu sulh andlasmasının bazı noktalarını açıklamıstır.Buna göre Japonyanın yeniden silâhlanmak hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1950
  • Üçier '"astaraîı 1 incide)Jarında aralarında tam mutabakat temin edilemediği bildi rilmektedir.Sabahleyin yapılmış olan konuşmalarla alâkalı olan çev reler,Bevin ve Schumann'ın müstakil bir Alman kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1950
  • Atlantik Paktı konseyi New-York,15 A.P.Kuzey Atlantik Paktı konseyi bu gün iki gün sürecek bir konferansa başlamıştır.Müzakereler sırasında Balı Avrupa müdafaasının takviyesi görüşülecektir.Toplantı T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1950
  • Terfik ileri lif;t-srafj 1 incide mak hakkını kanun tanımıştır-Şu dakikada kanunun değişti rilmesi için bir teşebbüsümü yoktur.Bununla beraber bîl hassa,avukatlık yapan öğret menlerin vazifelerini tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1950
  • Manevradan resim!mmm *3l-Deniz ve hava kuvvetle,rimizin de iştirakiyle yapılan Birinci Ordunun askeri tatbikatı dün sona ermiştir.Bu münasebetle büyük bir geçit resmi yapılmış ve merasimi Cumhurbaşkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.09.1950
  • Mamasını alarak c/oyan yavrunun keyfine pay an o/urmu.X915
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.09.1950
  • 250 ton odun kapalı zarfla ihalesi 27/9/950 günü saat 15 te Ankara Gnkur.1 No.lu Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Kilosu 6 kuruştan tutarı 15.000 lira olup teminatı 1125 liradır.Şartnamesi Ko.da görülür.Talip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.09.1950
  • kadarı Kömürü Tahliye ve Mil Ettirilecektir SÜMERBANK Oefterdar ve Bünyan Yünlü Fabr'kalan Müessesesi Müdürlüğünden EYÜP 1 195Ü-1951 yıllarında müessesemizin Defterdar fabrikasına gelecek tahminen 700
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.09.1950
  • MÜNİH BRÜKSEL NEW»YQRK*a Pan Amerikan Ucaklarile Gidiniz Bir Yolcu Ben daima Pan Amerikan'ı tercih ederim.Diğer Yolcu Ben de öyle,Pan Amerikan dünyanın en çok tecrübe görmüş havayoludur,Ajagidaki uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.09.1950
  • Seyhan İ!Daimî Komisyonu Başkanlığından:Adana Memleket hastahanesinin i)50 mali yılı sonuna kadar olan ihtiyacı için 1ÎJ054 İha 20 kuruş muhammen bedelli 160 kale n e "i'ayı tıbbiye ve 10^76 lira 50 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.09.1950
  • Nimet Erim ¦HaSBEEE Aile Biçki Dikiş Yurdu Talebe kaydına başladı.Yıllarca Yurd idi.re etmiş olan NİSaST ERİM,tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki,dikici talebesine kolaylıkla öğretir.Millî Eğilimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.09.1950
  • Sayın yurîdaş'ara Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kuıban Bayramında teşkilâtlınız tarafından toplanacak kurban deıüerinin bedeli yurt müdafaasına ve hayrına çalışan kurumumuzla,Kızılay ve Çocuk ¦fcirtfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.09.1950
  • 2 Pazarlık 28/9/1950 perşembe günü saat 15 de Tophane de Cncl Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır.3 Tasarlanmış değeri 11136 lira güvenmesi de 1670 lira 40 kur uçtur.4 isteklilerin pazarlıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6