Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.09.1950
  • Idinburg Dükü dün Yalovada Reisicumhur tarafından kabul edildikten sonra soldan sıra ile:Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü,Edinburg Dükü,Celâl Bayar,İngiliz Büyük Elçisi Sir Noel Charles Yalovada dün mühi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1950
  • Atlantik Paktına mukabil Türkiyenin durumu takviye ediliyor Almanya ile harp haline son verilecek.Avrupanın müdafaası için milletlerarası bir ordu kurulması kararlaştırıldı New-York,14 A.A.AFP)Birleşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1950
  • Bulgaristan dan iltica etenler jğjİ jim^'Aı.j W'M Bulgaristandan Edirneye iltica eden Bulgarya Türklerinden bir grup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1950
  • Azılı bir komünist yakalandı Vaktiyle sürgüne mahkûm edilen Prof.Neumark'ın eski asistanı Mihrî Belli gizlice girdiği memleketimizde yeniden faaliyette bulunurken tutuldu Evvelki gece şehrimizde komün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1950
  • Zeytinyağı ihracına müsaade ediliyor Bunun miktarı ve asgarî fiat haddi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından birkaç güne kadar ilân edilecek Ankara,14 Milliyet)Zeytinyağı ihracına müsaade edilip cd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1950
  • MÎLLİYET'in YENİ ROMANI AŞK ESİRLERİ Yazan:TARIK BUĞRA Zengin ve iyi bir ailenin oğlu herşeyiııi terkediyor.Boş ve gayesiz yaşayamıyor.Fakat iki kuvvetli sevgi ve aşka kendini kaptırıyor.Pek Yakında B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1950
  • Koreye gidecek birliğimiz Türk kıtaatının İskenderun limanından gemilere şevkini organi ze etmek maksadiyle İskenderun'da bir top îantı yapıldı Birlik Kurban Bayrammı müteakip yola çıkacak Adana,14 Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1950
  • emokrat Parti muvaffak olmasında »i e olursa olsun!u sefer Ankara'da Halk Partisi ileri gelenlerinden bazılarile yaptığımız ko nuşmalar sırasında marazı adı verilebilecek ruh haletinin korkunç tezahür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1950
  • i'vT Kırmızıların nihai zaierl elde etmeslnae mühim rol oynayan tank himayesinde yapılan atış Manevralar sona erdi Nihai taarruz kırmızıların kati zaferi ile neticelendi Manevranın hitama ermesint müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • Istifl Atenmde Kanh Hâdisekfe Srtep Ola HÂŞİMİ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA No.58 Ycnran Ziya 5AJCtR Hazreti Ali rüyasında Nasıl?Kasıl mı?Anlatayım-Ben.Amr.ve,Abdullahm oğlu licrek.üçümü;Mekke)de birleştik.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • Haddimi bilenlerden olduğum için,kimseye ders verecek akıl öğretecek bir ikti dar ve liyakat iddiasında bulunmadığımı,vatanıma vq mesleğime olan bağlılığım dolayısiyte hayatımı ve istik balimi ancak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • it Konservatuvar icra heyei mensuplarından tanınmış san' atkâr Gavsi Baykara'nın 35 in ci san'at yılı münasebetiyle dün gece Çiftesaraylar bahçesinde bir jübile tertip edilmiştir.ÜZÜM BAYRAMI it Yeşil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Milli Piyangonun 15 eylül çekilişi bugün saat 13 de Ankara'da yapılacaktır.İkramiye kazanan numaralar Ankara radyosile bu gece 23 de yayınlanacaktır.3ugün saat 13 ten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • Tophanede Banka Yapı ve Kredi Bankası Tophane A.jansliKi dün açıldı Halkımızı tasarrufa teşvik etmek ve Banka ile her tüllü münasebetlerinde halkımıza ve iş adamlarımıza en geniş ölçüde kolaylıklar go
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • Alman ticaret temsilcisi geliyor Ticaret Odasının davetlisi OÎnn Batı Almanya hükümeti ticaret temsilcisi Dr.Sehön pabaha l«»rşı bir İngiliz uçağjvjfl m-»Vketimize gelecektir P" c-hön'ün bu ziyaretine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • istanbul'da Penisilin fabrikası kurulacak Bir Amerikan firması Türkiyede bir penisilin ve streptnmicyn fabrikası kurmak için Sağlık Bakanlığına mürncaht etmiştir.Bakanlık bu tek life müsbet cevap verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • Ihracaat ve ithalatımız Ağustos ayı içinde 46.134.000 liralık mal ithal ellik.İhracatımız ise 12.301.000 liralıktır Gecen ağustos ayı zarfmd?istanbul limanına gelen 98 va-j purla 84.975 ton ithal malı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • HALKINSESİ Gelen cevaplar 4.9.950 tarihli nüshamızda ç)kan «Eskişehir'in elektriği» başlıklı yazıya Devlet Dcmiryoları ve Limanları g İşletme Genel Müdürlüğünden aldığımız yazıda şöyle denmektedir:•¦E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • Serbest bırakılan okul kitapları Her yıl fakir çocuklara kitap ve kırtasiye parası olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından istanbul ili emrine verilen 5 bin liralık tahsisat bu yıl maalesef bin liray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • Çikolata fabrikatörlerinin isteği Çikolata fabrikatörleri Sanayi Birliğine müracaat ederek listelerinde kakao yağına yer verilmediğini,halbuki kakao çekirdeğiyle birlikte çikolata imali için kakao yağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • «Kurla raıı» gemisi dün geldi Amerikan askerî yardım program:gereğince Türkiyeye verilmiş bulunan «Kurtaran» denizaltı kurtarma gemisi dün 11,30 da limanımıza gelerek Maltepe önünde demirlemiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • frak Türk £iı im komisyonu İrak ile Türkiye gençliği a-1 rasındaki yakaıiaçma ueerân-i de inoelemelerde bulunmak Ü-sere tef kil edilmiş olan İrak* Türk Eğitim Komisyonuna,Türkiye Millî Talebe Fe-deras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • Meüil ek elimize gelecek lurist talebeler Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığı,Türkiye Millî Talebe Federasyonu ile yapılan temaslar sonunda bir pren',sip kararı almıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • Üniversiteye giriş şartları Senato,bu yıl da lise bitirme ve olgunluk derecelerine bakarak talebe alınmasını uygun gördü İstanbul Üniversitesi Senatosu dün saat 15 t€ toplanarak Fakültelere alınacak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • İsveç e,yağ üzüm satacağız bStokholm ticaret ataşeliğin den Bakanlığa bildirildiğine göre İsveç Türkiyeden yaş üzüra almak istemektedir.İsveç şimdiye kadar yaş üzümü Kıbnstan almaktaydı.Bu üzümler İsv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • Yunanistan bizden 500 ton palamut alacak Bir kaç gündenberi bol mik tarda yakalanmakla olan palamut,dün havanın birden bozulması üzerine hiç tutulmamış ve balık fiyatları yükselmiştir.Evvelki günden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • Bu seferki sayım geç vakte kadar süreceğinden balkır ekmeksiz kalmamağı iein her türlü tedbir alınacak 22 Ekim 1950 pazar günü yapılacak genel nüfus sayımında günüclik gazetelerin durumunu görüşmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • Nakledilecek gecekondular o Bunların yeniden inşası işinde şehirdeki serseriler çalıştırılaeak Belediye,'başkalarının arazisinde veyahut uygun olmayan mahallerde yapılmış olan gece konduları kaldırtma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • Hauiaaaoiaxda çaıaagar ıuakîneâ kuilanalarak Beledij'e şehrim izdeki İha.marnların ıslâh edilmesi ve modern Mr kale sokulması I-cin Hamamcılar Cemiyeti ile temaszı geçmiş 'bulunmakla d ir.Bu cümleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • Fırın İşçileri kurs görecek Sicilli ve ehliyetli olmaya/iğt;i]cre bundan sonra iş verilıuiyecek Halkımızın başbca gıdası o\lan ekmeği irrıâl eden fırınlarda çalışan işçilerin gayri sı-falı' ve gayri f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • KISA HABERLER E.'T.T.İdaresinin yeni g?'trnreceği elli otobüsün ihalesi bir Tta-ç ği'm içinde yapılacaktır.İhaleye iytira'k etmek üzere.Amerikan,Alman,İngiliz,İşveli firmaları müracaat etmişlerd:m ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • TifiiÜk Hay-Mİarı düşmfteiğe hatşbaAa.ve Avusturya daki!anî iiyai artışları yüzündenj son aaınaiilanda yün piyasa-i smcla bü' yükselme görülmüş,ve anormal tiftik 800 kuruşa kadar yükselmiş bulunuyor d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • Üniversite talebelerinin sadığı Üniversite Rektörlüğü talebenin sıhhi durumları ile yakinen alâkadar olmağa k-arar vermiştir.İlk olarak Tıp Fakültesi talebelerinin sağlık muayenelerine dün Sultanahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1950
  • Tki deniz hırsızı yakalandı Sabıkalı deniz hırsızların dan Ahmet Akman ile Mehmet İnan Antalya Nakliyat Şirketinin Hayrettin iskele sindeki şubesinden 9 çuval unu çalarak Yemiş iskelesin deki zahireci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.09.1950
  • Eğitim macerası Her cemiyet ve medeniyetin kendine göre bir ahlak sistemi ve halkın da işte bundan mütevellit bir ahlâk telâkkisi vardır:İnsanlığı hay vanhktan ayıran en büyük fark işte budur,islâm ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1950
  • Kanada Avrupa Kanada Başbakanı,memleketinin bir tecavüz kargısında Avrıı-pa'ya askerî kuvvet göndermiyeceğini söyledi Ottawa,14 A.P.Kanada Başkanı Louis St.Laurent dün Avam Kamarasında,Kanadanım herha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1950
  • Eskişehir belediye reisliği Eskişehir,14 Milliyet)Vilâyet makamının daveti üzerine bugün saat 15 te Beıe diye Meclisi olağanüstü top iantıstnı yaparak Başkan,baş kan vekili ve daimi encümen azasını se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1950
  • İzmire iki Amerikan gemisi geldi İzmir,14 A.A.Birleşik' Amerika Devletleri bahriyesine mensup Fox ve Benner muhripleri bu sabah saat 8.30 da limanımıza gelmiştir Dost memleket gemiler;mutad merasimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1950
  • Amerikan silahlı kuvvetleri Bunların takviyesi için yeni tahsisat verildi Vaşington,14 A.A.Ayan Meclisi tahsisat komısyo nu askerî fevkalâde haller için Amerika silâhlı kuvvetlerini takviye etmek gaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1950
  • Almanyadaki müttefik manevraları iyi gidiyor Hamburg'da Alman komünistleri,tahrikçi arkadaşlarını kurtarmak için nümayiş yaptılar.Heidelberg.14 AP)Amerika askerî liderleri dün,devam etmekte olan manev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1950
  • Berliııdeki Rus kesiminde Berlin,14 A.A.AFP)Alman biı ligi federal bakanı Jacob Kaiser'in gündelik Der Tag» gazetesinin bildirildiğine göre başbakan yardımcısı ve sosyalist komünist partisi genel sekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1950
  • İngiliz Muhafazakâr rüesasının bir takriri Londra,14 A.A.Muha fazakâr Partinin Churchill,Eden,Lyttleton,Butler vc David Maxwell'in imzalannı taşıyan,hükümetin,müttefik lerinin kendi müdafaalarına elve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1950
  • Medlcyin duruşması Ankara,14 Ankara Ajan sı)Turhan adında bir ocuğu motosikleti ile oynadığı için evinin penceresinden tüfekle yarahyan Amerikalı Medley in duruşması bayram,dan sonra yapılacaktır Medl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1950
  • Harici kısa haberler İSPANYADA San Sebastian 14 A.P.General Franko'nun arık muarızı ve kralcı olan düşes de Valencia,dün burada Kral Faruk ile beraber öyle veme£i yemiştir.YUNANİSTANDA Yunan kralı Pau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1950
  • Pasifik paktı Avustralya Dışişleri Bil kanı böyle bir teklifle bulundu ve bu hususta Trunıan'la da konuştu Vaşington,14 A.P.Avustralya Dışişleri Bakanı Percy Spender,dün,komünizmin.Pasifikteki «yumuşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1950
  • Jenosit suçlar Ankara,14 Ankara Ajan sı)Birleşmiş Milletler tarafından tertip edilen beyne!nıilel Jenosit suçlar kongres' kapanmıştır.Türkiyenin de iştirak ettiği bu kongrede Jc nosit suçlar bir mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1950
  • Batı Birliğinin I II 'i 't çalışmaları Yarının mü i Patiste gizli olarak ça JJatı Birliğinin Foııtainbleaıı genel karargâhında 5 nıilleii temsil eden askerler v subaylar tanı bir âheuk ve sükûnet iyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1950
  • Amerikada Minrıesota'da yapılan bir otomobil yarışında arabalardan birinin ön lâstiği pathycrak feci bir kazaya sebep olmuştur.Yukarduki resimde arabanın devrilişi ve yanında da seyircilerden birinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1950
  • Onunla kadını karşılaştırdılar,bütün yanlışlık bundan ileri geliyor,isterseniz hamamcı kadına da sorun.O da benim ifademi tasdik edecektir.Genç kızın bu ifadesi karşısında ceza hâkimi de şaşırmıştı.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1950
  • Bir af kararı Munich,14 A.A.AFP)Nazi idaresinde Alman rad-3rosunun siyasî tefsircisi ve Goebbel&'in sağ kolu olan Hans Iritzche'nin hapis müddeti kâfi görülerek gelecek eylülün 29 unda serbest birakıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1950
  • Harice gönderilecek öğrenciler Ankara,14 Ankara Ajansı)Millî Eğitim Bakanlığı yabanc:memleketleıe rahsil?gidecek öğrencilere gerekli tebligatı yapmıştır.Buna nazaran,60 öğrenci Fransaya 26 öğrenci Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.09.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Fİ.13.45 Şarkılar.Okuyan:Güzin Siper 14.20 Serbest saat 14.30 Şarkı ve türküler P1 14.45 Hafif valsler Pl.15.00 Programlar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1950
  • o-1 â" Yasan:S Tefrika No.136 Ulubatlı a I bayrağı duvar üzerine sapladı ve korkunç bir nâra attı Yaramızı sardıracağız!Kumandayı bırakıyor musunuz?Yaralı olduğmn görüyorsunuz.Kolunuzdan mı?Evet.Sizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1950
  • MilUtjet ABONE FÎATLAHI Senelik 28 Liradır 6 Ayhk 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 I İra 3 üncü 4 4 üncü 2,5 ilân sayfası santimi 2 Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1950
  • Parayı toplıyan Mılta,bekçilik eden de lanazzi imiş.Maninvvay,bu kumarhanelerin dürüst çalıştıklarını ve müşterilerinin de hep kibar muhitten olduklarını söyledi.Bay Maninway,bu müesseselerin güvenili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idere eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı er:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1950
  • Hie.15 EYLÜL Ru.2 2 Zilhic.1 9 5 0 A «Just 1369 Cuma 1366 VAKÎT VASATt EZANİ Güneş 637 11.13 Öğle 13.10 5.46 İkindi 1642 9 18 Akşam 19 22 12.00 Yatsı 20 54 1.32 i İmsak 4.58 9 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1950
  • SOLHAN SAGA;1 Centilmen,çalı ve kamış gibi şeylerden örülmüş hafif bölme.2 Vait,Tersi)Öğütülmüş hububat.3 Saatin altmışta biri.4 Acıklı,Tersi)Pisboğaz.5 Bakanlık.6 Senenin onikide biıi,Başa kakma.7 Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1950
  • I I 1,1 IIIIM I JJIU!WW usa amıza eden okuyucularımız Kıır'a numaraiariyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz DÜZELTME Dünkü nüshamızda bazı hatalar olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42562» 1 Ormanlar kralı 2 Gizli vazife 3 2 Cingöz haremde.AR 44394)Tamirat dolayısiyle 22.9.950 ye kadar kapalı ATLAS 40835» Tanca güzeli BEŞİKTAŞ BAHÇESİ «82900» 1 İki başlı kartal Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.09.1950
  • D.P.nin yeni bölge müfettişleri Ankara,14 Milliyet)D.P.bölge müfettişleri tesbit edihnis.ve yeni müfettişler vazifelerine başlamışlardır.Bunların isimleri ve yerleri aşağıdad ir:Yozgat Milletvekili Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1950
  • Ferruh Şahinbaş Konya valisi oldu Ankara,14 Ankara Ajansı)Emniyet Genel Müdürü Ferruh Şahinbaşın Kony:valiliğine tâyini takarrür etmiş ve bu hususta hazırlanan kararname Yüksek Tasdik;sunulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1950
  • Ürdünün İsraili şikâyeti Kudüs,14 A.P.Gene rai William Riley dün Associated Press'e vermiş olduğu bir demecinde,Ürdün taralın darı,Ürdün nehrindeki hidrûelektrik tesisleri yakınında,İsrail kuvvetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1950
  • Azılı komünist iBaştarafı 1 incide)Yakalanan şahıs 1945 senesinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi,iktisat kürsüsü Ord.Prof.F.Neumarkın asistanlığını yapan ve bu arada Üniversitede «İleri Gençl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1950
  • Batı birlisinin çalışmaları Bag tarafı 3 üncü sayfada)gomery'nin ise Fransız ve İngiliz yaver ve emir subayları vardır.Bu subaylar komutanın en yüksek seviyesinde imtizaç ve kaynaşma siyasetini tatbik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1950
  • Manevralar sona erdi Bas tarafı 1 incide)ken saatlerinde iki tarafın topçuları arasında şiddetli bir ateş düellosu cereyan etmiştir.Hava birliklerinin yaptığı derinleme dalışlar ve mensup bulundukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1950
  • Z.yayı ihracatı IS'rf tarafı incide J kanı Zühtü Velibeşe bana ğun lan söylemiştir:Şimdiye kadar bu mad de hakkında da istikrarsız bir politika takip edilmediği için memleket ekonomisinde mühim mevkii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1950
  • Korede müttefik donanmasının bombardımanı Tokyo,14 AP.Uzak Doğu Donanma genel karargâhından bildirildiğine göre,İngiliz ve Amerikan muhtelit deniz kuvvetleri bu sabahın erken saatlerinde Seoul yakınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1950
  • Koreye b« w iriigimiz iBaştarafı l incide)ze etmek maksadiyle ou-gün Katay Valisinin baş-j kalnığmüa IsKenaeruncıa bir toplantı yapılmıştır,i Garnizon komutaniyle İskenderun kaymakamı ve belediye başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1950
  • Ankara,14 Ankara Ajansı)10 Ağustosta yürürlüğe giren yeni ticaret rejimi hakkında Merkez Bankası bir tamim yayınlamıştır.Yeni rejimle birlikte Merkez Bankasına da yeni vazifeler terettüp etmektedir.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1950
  • Dış t caret başkanı geldi tisadî işbirliğ Liberasyon ııisbetinin ileride 65 den 75 e çıkarılmadı imkânları üzerinde duruldu Gümrük tarifelerini lıiç bir devlet yükseltmiyecek.Avrupa devletleri iktisad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1950
  • "D.Parti muvaffak olmasın da ne olursa olsun Başmakaleden devam 1 gibi Vclnız sabred ilmiştir.Malûm ya:«Sabrın sonu selâ met!derler.Biz de galiba Demokrat Parti ile o günlere geldik.Selâmet ha.Selâmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1950
  • G.Saray û'ûn de yer il:i Londra,14 A.P)İngilterede bir turne yapmakta olan Türkıyenin birinci sınıf takımlarından Galatasaray bugün karşılaştığı Queen's Park Rangers takımına 4-1 yenilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1950
  • Sdihiurg Dükü Yalova hava aıcnmda karşılanırken varid Bastarafı 1 incide)daki bando evvelâ ingiltere',müteakiben Türk milli marşlanm çalmıştır.Bundan sonra bahriye erlerinden mürekkep olan ihtiram kıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1950
  • AtlantikPaktmamukabil ıBaştarafı l incide)Bakanlar,esas olarak,Avrupanın müdafaası için milletlerarası birleştirilmiş bir ordunun teşkili hakkında anlaşmaya varmışlardır New-York,14 A.A.Üç Dışişleri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1950
  • £çık eksiltme ile onarma işi)Isfanrul Defterdarlığımdan ı» mı ıı.ı*.ı ı—wimim.wn Keşif bedeli Geçici teminat Lira Kr.Lira Kr.29498 63 2212 40 Kulekapı Maliye Şubesi binasında yaptırılacak onarma işj D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.09.1950
  • Çekoslovakya li/v ıticçtarı 16 ncı hafta lik maçlarında Sparta Tımova'yı 6-2 yendi.Soliç Riha 3 gol attı.Lık sonundaki Prcsov'un kuvvetli Vitkoviçeyi 6-0 yenmesi de sürpriz oldu.Teplıçe Bohemians 1-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1950
  • Ordu takımlarına mensup atletler geldi Ankara,14 A.A.Avrupada karşılaşmalar yapan mil lî ve ordu takrmlaıına mensup atletler,Ankaraya dönmüş bu Ilınmaktadırlar.Ordu atletleri dün akşam 20.30 da askerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1950
  • İngiltere'de lik maçlarına hararette devam edilmektedir.Yukardaki resimde Fulhanı santrforu Jezzard'un Aston Villa kalecisi Jones ile mücadele ederken görüyorsunuz.Fulham muhtemelen Galatasaray takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1950
  • Türkiye aflefizm birinci'ik'eri Türkiye atletizm birincilikleri 23-24 eylülde îzmirde yapılacaktır.Bu müsabakalara istanbul adına aşağıdaki tletler katılacaktır T.Tükel.II.Reman,C.önel T.Göker,A.Polat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1950
  • Şarpi yarışları Beden Terbiyesi 1st.Bölge?Müdürlüğünden:15,16 ve 17 eylül 95' günleri Moda koyunda s\ıat 1 te İstanbul izmir bölgeleı yelkencileri arasında yapılacak şarpi yarışlarına aşağıd;isimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1950
  • SAYIN DOKTOR VE% ECZACILARA Çekoslovakya'dan ithal ettiğimiz «Birleşmiş Müstahzarat Fabrikaları Birliği¦ müstahzarlarından adları aşağıda gösterilen ilâçların bütün ceza depolarına ve eczahanelere bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1950
  • Maden Kömürü Tahliye ve Nakil Ettirilecektir SÜMERBA'NK Defterdar ve Bünyan Yünlü Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden EYÜP i 1950-1951 yıllarında müessesemizin Defterdar fabrikasına gelecek tahminen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1950
  • i I Ne*-York'tn yapıfran dönva hafif Ljclet boks şampiyonasın!zenci Saddleı1.VVÜLie Pep'i 8 inci raundda nakavt ttoıi.'vir.Resim,5 inci raundda I'epin acaip bir şekilde yare düzmesi via neticelenen "v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1950
  • Arda akranlarını acaba mağlûp edebilecek mi?Azize Mercan,Yıldırım maçı yarine ilk ikisi kozlarını yarış a paylaşacaklardır 12 nci hafta yarışları ile beraber,şehrimiz meraklıları tam bir sene at yarış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1950
  • 13 atlet tayyare kaz sın da öl ü Alza Brezilya)14 AP.Dün Rio de Janeiro'nun 1400 mil kuzeyinde Pakoti dağ larında düşüp parçalanan bir B-23 taşıt uçağında bulunan Brezilya Hava Kuvvetlerine mensup 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1950
  • Macaristan atletizm şampiyonası Budapeştede üç gün yapılan 1950 birinciliklerinde sa hada enliliğine esen rüzgâr ve yağmur ile soğuk dereceleri bozmuşsa da,bilhassa 200 metrede fevkalâde dereceler eld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1950
  • Avusturya lik maçları İkinci hafta lik maçlarında şampiyon Austria;ikinci kümeden gelmiş olan Linz'i 11-3 gibi çok açık farklı bir netice ile yendi.Mevsimi mağlûbiyetle açmış olan Wacker ise kuvvetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1950
  • Millî atletlerimiz Mısır'a gidiyor Ankara,14 A.A.Öğren dibimize göre,dört millî atletimiz,ekim ayı sonunda Mısırda yapılacak beynelmilel atletizm yarışmalarına davet edilmişlerdir.Bu dört atlet Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1950
  • Tarabya KONAK OTELİ Fevkalâde tenzilât Pansiyon Komple 1 Kişi T.L.13.1 Kişi T.L.25.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1950
  • Yalnız OiiHiHjijiı»,ifijippİJ».Jjp?Jl m diş macunlarına konan n':H t:ı:lffiP!]|ll;L Meşhur p-fi İP' I!lijJ Nane esansı nedir?j» s ıf o İl Hususî surerte 5 yetiştirilen nane fiüz yapraklarının imbikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1950
  • ^MM^mciTı ı ı m«ıı ««imim» ııııurr uzun zamanclanberi sabırsızlıkla beklenen BİZERBA Hassas otomatik teraziler gelmiştir sahibinin sesi vahram gesar ve ORTAKLARI İstiklâl Caddesi,302,Beyoğlu İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.09.1950
  • İhale gün,saat ve mahalli Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Taliplerin belli gün ve saatlerde ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6