Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.09.1950
  • Kırmızı kuvvetlere mensup erler mavilerin harekâtım püskürtmeğe çalışıyorlar Manevraların dünkü safhası ilermukabiltaarruzlarda mühim inkişaflar kaydettiler Zırhlı birliklerile takviye edilen maviler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1950
  • Edinburg Dükü yarm geliyor ingiltere Kralının hususî tayyaresi ile Yalova'ya gelecek olan Dük istanbul'da iki gün kalacak İzmir,13 Milliyet)Edinburg Dükü yarın sabah İzmire gelmiş olacaktır.Dük,İz-Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1950
  • Genera Savunma etirildi uman kararını nun Vaşington,13 AP)Başkan Truman dün,kabinesinin Müdafaa Bakanlığını deruhte etmiş olan Louis Johnson'un Vazifesine nihayet vererek,General George G.Marshall'!es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1950
  • Bir söylentiye göre serbest olacak İddiaya göre bu suretle bir muvazene teessüs edecek ve kiralar ucu/1 ay acakmış Ankara 13 Milliyet)Millî Korunma Kanununun ev kiralarına dair olan mad desinin tâdil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1950
  • Şehrimize gelen Yunan san'atkârı Jorj Vakala Atina Devlet Operasında bir kostüm prova ediyor Yazısı 2 nci sahifemizde)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1950
  • Koredeki son vaziyet Müttefik taarruz başlamak üzere Bu taarruz sonunda düşman çökecektir Şimdiden cephede ric'at başlamıştır Yongsan muharebesinde,esir 8 inci Amerikan ordusu genel karargâhından,13 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1950
  • Hediye müsabakamıza iştirak edenlerin adları% 1 ura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1950
  • Muallimler kampında bir hâdise dek kampında 2 öğretmenin,gece çadırlarına Amerikalı misafir almaları hâdise çıkmasına sebebiyet verdi.Ankara 13 Ankara Ajansı)Aldığımız malûmata göre,Erdckteki öğretmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1950
  • Bulgaristandaki Türk malları atiye olarak dağıtılıyor ıyri memnunları sevindirmek için muhacir malları gasp ediliyor Londra,13 A.A.Haftalık Time And Tide dergisi Bulgaristandaki Türk azınlığı hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1950
  • üçlerin dünkü toplontısı Atlantik Paktına alınmamız meselesi de gündemde bulunuyor v Almanyanm silâhlandı rılması,Oaponya ile sulh yapılması,B.Milletler kurulunun yakında yapacağı müzakerelerde takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1950
  • ün gece yapılan Dün gece saat 21 de Spor ve Sergi Sarayında Elektrik ve Yunun boksörleri ilk karşıtaşmalarım yaptılar.Oldukça kalabalık bir seyirci önünde 1 Devamı Sa:5 SU 3 te)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • Istan Âleminde Kand Hâdiselere S»bep Oiaa ı HÂSİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA No.57 Tozan Ziya ŞATtR Haz.Aliyi öldürecek olan fedailerin sözleri O halde sen.Mekkeli değilsin.Hayır.Mısırlıyım.Ancak,birkaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • KONGRE D.P.Kumkapi Kadırga semt ocajjfı kongresi 29 Eylül 950 tarihinde saat 21 de kumkapi Karabacak cad Gen'.ler kahvesinde yapılacaktır.A-Taksim Beyoğlu Erkek Lisesini bitirenler derneğinin kongresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • Valinin teftişleri Vali ve Belediye Reisi Fahrettin Kerim Gökay evvelki akşam âni bir şekilde şehrin Anadolu yakasındaki karakol lan teftiş etmiştir^ Vali dün kendisiyle görüşen gazetecilere;Anadolu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • Ziraat Odası faaliyete geçiyor Uzun zamandaneberi faaliyette bulunmiyan İstanbul Ziraat Odasının yeniden açılması için faaliyete geçilmiş bulunulmaktadır.Oda pek ya kında faaliyete geçerek Baharda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • Mühim tamim Millî Eğitim Bakanı öğretmenleri siyasetle uğraşmaktan menetti Son zamanlarda cereyan eden bazı hâdiselerden mülhem olarak Milli Eğitim Bakanlığı siyafct ile uğraşan öğretmen ve ya diğer M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • il Genel Meclisi seçimi hazırlıkları Şehrimizin Belediye hudutları haricinde kalan Çatalca,Silivri,Şile ve Yalova kazalarında İl Genel meclisi seçimi 15 Ekimde yapılacaktır.Bu seçimde gerek adaylığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • Dışişleri Bakanı Yalovaya gitti Dün sabahki ekspresle şehrimize gelen Dışişleri Bakanı,yarın uçakla İzmirden Ya lovaya gelecek olan İngiltere kralının damadı Edinburg Dükünün Cumhurbaşkanı Cc lal Baya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • 3 talebemiz îngilterede tahsil görecek İngiliz kültür heyetinin delaletiyle İngilterede bir yıl tahsil görecek taebelerimızden Peyami Erman,Orhan Bozkurt,Orhan Yamanlar admdaki üç asistanımız dün İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • Akdeniz memleketleri ara sında rekabet Akdenizde Türkiye,Yunanistan,Mısır ve İtalyan yolcu gemileri arasında rekabet başlamıştır.Her millet,kendi gemilerine yolcu celbetmek için muhtelif yollara baş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • HAL KİMSESİ 470 senelik bir ağaç nasıl katledilir?Sone 1453.Fatihin Kasapbaşısı îlyas Ağa İstanbul şehrine hediye ettiği mütevazı bir camiin bahçesine kendi elleriyle bir servi ağacı dikmiştir.Bu,yüce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • Adliyede zehirlenme Hastahaneye kaldırılanların aıasımla nöbetçi savcı da var Dün,adliyede 13 kişinin zehirlenmesiyle neticelenen bir Vek'a olmuştur.Adliye binası civarında olan Bulgar tebaalı bir aşç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • Türkiye Millî Talebe Federasyonu» Milletlerarası gençlik otelleri federasyonuna âza oldu Türkiye Millî Talebe Federasyonu Milletlerarası Genç lik otelleri federasyonuna da âza olmuştur.Bu teşkilât Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • «Samsun» gemisi bir ay sonra teslim edilecek Denizyollarının İtaiyada Ansaldo tezgâhlarında inşa edilmekte olan İskenderun tipi Samsun yolcu gemisi bir aya kadar memleketimize tes lim edilecek ve İske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • Melâhatin cesedi bulundu Bundan bir müddet evvel Kumkapı açıklarında içinde kan lekeleri olan boş bir sandal bulunmuş,Nurettin adında bir sıhhat memurunun intiharı üzerine de Nurettinin intihar etmede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • Polisi jiletle yüzünden yaraladı Tophanede oturan ve af kanunundan istifade ederek hapisten çıkan sabıkalılardan Ali evvelki akşam arkadaşı Mustafayla muhtelif yerlerde içmişlerdir Bir ara aralarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • Tanınmış iki yunan îhi^îksh conrııııs7fiû ûllûlıUİIı dulll IIIIİ4UU Tıyafo direktörü Jorj VakaSo ile bir konuşma Yunanıstanın en tanınmış tiyatro dekoratörlerinden olan Jorj Vakalo ile eşi şaire ve sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • KISA HABERLER Bir ekimde İtalyanın Pistorya şehrinde açılacak fidanlık kampanyasında bulunmak üzere Büyükdere Fidanlijj:Müdüıü eylül nihayetinde İtalyaya gidecektirir Türkiye Milli Talebe Federasyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • Çanakkale C.H.P.teşkilâtı çöktü Çanakkale C.H.P.İl idare kurulu başkanı Salâhi Akscy imzasiyle dün aldığımız aşağıdaki mektubu basın kanunu icabı aynen neşrediyoruz:«Gazetenizin 26 Temmuz 950 günlü nü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • Ziraî kalkınma dâvasında bize her türlü yardımı vaad eden ve gösteren ve bizi destekliyen Milliyet gazetesine ilk yazılarımı verdiğim sıralarda ay ni gazetenin 8 eylül tarihli sa yısında îzmirden veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • Yeni dış ticaret rejiminin tatbiki Eski rejime tâbi olan müracaatlar 15 eylüle kadar kabul edilecek Evvelce ithalât bürosunca yapılan permi muameleleri,yeni di£ ticaret rejiminin tatbikine başlanılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1950
  • Dün Balıkhanede 80 bin çift palamut satıldı Son günlerde bol miktarda palamut çıkmağa başlamıştır.Dün Balıkhaneye 80.000 çift palamut gelmiş ve toptan olarak çifti 25-30 kuruş üzerinden muamele görmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • Düğün Anadolu Ajansı muharıirierinden İsmet Güleç ile Bayan Aysel Başviran'ın düğünü güzide bir dc-vetlı kütlesi huzurunda yapilmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • Londra'dakî dördünler Londra.13 A.P.27 yaşında bir ev kadını,bu gün,hepsi kız olmak üzere dört çotuk dünyaya getirmiştir.Westminster hastahanesi,çocukların "sıhhatte ve iyi olduklarını fakat biraz erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • JL'ikI danslarını öğrenen yabancı diplomat eşleri Yeni Delhi,13 A.A.Dünyanın her tarafında büyük bir üâka kazanan Hind dansları şimdi Hindistan'da Yeni Delhi'deki bir çok yabancı dip Jomatîarın eşleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • Yunan rani Veııizelos nihayet kabineyi kurmaya muvaffak oldu ve halka mühim bir hitabede bulundu Atina,13 A.A.Reuter)Üç p&ıtinin iştirakiyle kurulan yeni Yunan hükümeti,anlaşmazlıkları bir gecede hall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • Arap Birliği ve ingilterelim durumu Londra,13 A.A.AFP)İngiltere hükümetinin «Arap Birliği" nin mıntakavî bir teşkilât oiaıak Birleşmiş Milletler tarafından tanınması lehin de oy vereceği haber alınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • israil Unliin ihtilâfı Tel-Aviv,13 A.A.AFP)Bu Sdbah burada demekte bulunan israil askerî makamları sözcüsü,İsrail kuvvetlerinin Ürdün topraklarına tecavüz ettikleri ve mütareke komisyonu tarafından te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • Ve biraz uzakta kalabalığın arasında lâcivert tafta elbise si,altın rengi saçlarının üzerinde küçücük mavi şapkasıy le sevgilisini kendisine bakmakta olduğunu görünce heyecanla sarsılarak cesaretini k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • Ulaştırma Bakanının güzel bir kararı Ulaştırma Bakanlığı,teşkilâtına yayınladığı bir tamim,de bundan böyle Bakanlığa gönderilecek olan yazılarda,yüksek katına,takdim,arz gibi başlıkların kullanılmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • Demokrasiler komünizm mücadelesini hızlandırdı Diğer taraftan Rusya da Asya'da Marksist nazariyelerini daha ziyade yaymak için harekete geçti Londra 13 'A.A.Sovyet' Rusyanın marksist doktrinleri Asyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • Dîvan ve saz Tuhaf bir millî zaafımız var:Ya iirata» ya teırıte kapılırız.Halkı ve bilhassa köylüyü asırlarca ihmal ettikten soma,birdenbire «Folklor?merakımız uyandı:Bu merak öyle bir iptilâ şoklini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • ingilterr men otr Amerika ve Fransa da ayni şekilde hareket edecekler New York 13 A.A.Diplomatik kaynaklardan alınan bir habere göre îngilterenin Batı Almanyaya tam teçhizatlı bir tümen daha göndermey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • Partisi.Theiss hakkında bir tahkikat açmış ve onu partiden ihraç etmiştir.Batı Berlin'e bir iltica Berlin 13 A.A.Brandebourg Diet Meclisi başkan yardımcısı ve Sovyet bölgesi Hıristiyan Demokrat Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • Alman sanayii kalkmıyor Frankfurt 13 A.A.Otomobil imalâtçıları birliğinin dün burada bildirdiğine görr-Batı Almanya otomobil sanayiinde temmuz ayına nispetle ağustos ayında bir artış kaydedilmistir.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • Batı Almanyadaki manevralar] Heidelberg 13 A.P.Birleşik Amerikanın kara kuvvetle.1 rinin başkomutanı olan general Mark W.Clark dün.Almanyada bulunan Amerikan kıt'alannın harp kabiliyeti bakımın-dan «ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • Irak kabinesi Bagdad,13 A.A.AFP)Irak Başbakanı Tevfik Suedi,kabinenin istifasını Kral Naibi Vekili Emir Zeyyid'e tevdi etmiştir.Emir Zeyyid,kabinenin istifasını Londra'da bulunjn Kral Naibi Abdülilâh'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • İran'ın vaziyeti Bir İngiliz dergisi Orta Doğu ve Iran vaziyeti hakkında dikkate şayan mütalâalar serdediyor Londra,13 A.A~(LPS)Aylık «Great Britain and east',dergisi,«Orta Doğuda İran'ın yeri» başlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • Rus cennetinin diğer bîr cephesi Kus gençleri ağır bekârlık vergilerinden bir an evvel kurtulmak için aşk ve sevdiği kızla flört etmek için vakit sarfetmeden hemen evlenirler Fokstrot ve tangolar «bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1950
  • Pakistan Büyük Elçisi Beşir Ahmet evvelki gün İzmir fuarındaki Pakistan pavyonunda hiı çay ziyafetti vermiştir.Besimde ziyafette bulunan izmir Valisi ve Britanya Başkonsolosu görülüyoringiltere deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.09.1950
  • Fi^îFîH Tefrika No.135 Topçubaşı Bâli Ağa:"80 topu bir noktaya teksif eyledik padişahım,Buncıleyn yiğitçikler le cihanı fetheylerneğe kadir olursun benim mehabet li oğlum.Yürü Hûda muinin olsun!i Parl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1950
  • Parklarda hava alanları Dünyada olup biten çeşitli hâdiseler Birleşik Amerikada,senelik mezuniyetlerini geçirecek havacılık amatörlerinin yakın bir gelecekte uçaklariyle istedik leri herhangi bir hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13 ÜO Haberler 13.15 öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan;Burhanettin Uygun 14.20 Serbest saat 14.30 Saz eserleri,oyun havaları Pl.14.45 Soprano Luise Carlyle'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1950
  • Resimli Dünya Klâsikleri Cem Yayınevi,konuların!dünya şaheserlerinden alarak her ayın 1 ve 15 inde neşredilmek üzere bir resimli roman serisi hazırlamış bulunmaktadır.İlk sayı olarak «Marko Polo'nun M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1950
  • Hie.1 14 EYLÜL Ru.1 Zilhic.1 9 5 0 Ayust 1369 Perşembe 1366 VAKİT VASATİ EZANI Günoş 6.37 11.13 Öğle 13.10 5.46 İkindi 16.42 9.18 Aksam 19.22 12.00 Yatsı 20.54 1.32 İmsak 1 4.58 9.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42502)1 Ormanlar kralı 2 Gizli vazife 3-2 Cingöz haremde.AR 44394» Tamirat dolayısiyle 22.9.950 ye kadar kapalı ATLAS 40835)Tanca güzeli BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 82900)1 iki başlı kartal Türkç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1950
  • SOLDAN SAĞA;1 Ailede babanın hâkini olusu 2 Dereden tepeden söz,bütün 3 Tersi)cemi edatı.tarik 4 Kısırlık 5 Bayrak,bakır cilâsı 6 ötedenberi.beraber 7 Yüz kuruş,tersi)meyhaneci çırağı 8 Cehennem meleğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1950
  • rar.om'1/ü usabakamıza iş eden okuyucuları Kur'a numaralariyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz DÜZELTME Dünkü nüshamızda bazı hatalar olmuştur.Aşağıdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.09.1950
  • Sclıacht gene beraet etti Sihirbaz maliyeci beşinci defa yargılandı Luencburg,13 A.P.Birinci derecede Nazilikten ^anık uîaıak yargılanmakta olan eski Reichsbank umum müdürü maliyeci Dr.Hjalmar Sclıach
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1950
  • Yeni Alman Konsolosu Dr-Kamp Hövner Türkiye* de doğmuş bir diplomattır İstanbul 13 Ankara Ajansı)Almanvanın harpten sonra yeniden Ankara baş konsolos,luğuna ilk olarak tâyin edilmiş ftan Dr.Kurt Fon K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1950
  • Muallimler kampı Bas taralı 1 incide)lerdir.Fakat misafirler nezaket hududunu ajan bazı münasebetsiz hareketlere başlayınca vaziyet kampta bulunan diğer öğretmenler tarafından görülmüş ve mesele skand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1950
  • Bulgaristandakî Türk malları Baslar atı 1 incide)lûtuflarda bulunmuşlardı.Komünist ajanları ve propagandacıları Türklere «Hür Halk demokrasisi" olan Türkiye Cumhuriyetinde yaşama ya ve Amerikan maliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1950
  • Koredeki son vziyet 'Brtştnrafı 1 incide setmektcyiz.Bazı kesimlerde şimdiden ric'ata başlamışlardır.Ordu uzun ıstırap haftaları yaşamıştır.Fakat taarruzu besliyecek kuvvet kuruluncaya kadar düşmanı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1950
  • Muallimler arasında yapılacak değişiklikler Ankara,13 Ankara Ajansı)Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Bakanlık emrine alman 9 öğretmenden sonra yeni bir liste hazırlandığı söylentileri çıkmıştır.Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1950
  • I 3ar,tarafj 1 incide)tank taburunun himayesinde taarruz eden maviler Ali Hocalar kövü ile Ballıkaya arasındaki hattı balâyı ele geçirmeğe muvaffak olmuşlardır.Yüksek komuta heyetinin muşahedesine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1950
  • 1,5 milyonluk suiistimal iddiaları Eğitim Bakanlığı eski teknik müsteşarı mal beyanına tâbi tutuluyor Ankara 13 Ankara Ajansı)Millî Eğitim Bakanlığı Teknik Müsteşarı iken emekliye ayrılan Rüştü Uzel h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1950
  • Amerikan elçisi iBaştarafı 1 incide)ediyor ve bir çok şeyler öğreniyorum.Eu münasebetle size Başkan Trumana ait bir hâtıra mı anlatmak isterim.Truman;muhabirler Korede harp nasıl gidiyor,diye sormuşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1950
  • Dun gees boks r rBastarafj 1 incide1 oynanan maçları eski dünya boks şampiyonlarından Hristofenidir yaptı ve maçlardan evvel kemlisine Elektrik Spor kulübü namına bir buket verildi.Müteakiben Elektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1950
  • Üçlerin dünkü toplantısı Bas tarafı 1 incide)si meselesinin müzakerelerin ana mevzuunu teşkil edeceğini belirtmiştir.Queen Mary'nin bordasında gazetecilerle ilk konuşmasını yapmış olan Mr.Bevin de bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1950
  • Edinburq Dükü mirde kısa bir müddet istirahat ettikten sonra,halen şehrimizde bulunan İngiliz Kra-Jınm hususî uçağı ile Bursaya hareket edecektir.Bursa'dan doğrocfc Yalovaya geçecek olan Dük,Yalova'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1950
  • Galatasaray Ingilterede 3 1 mağlûp oldu.Londra 13 A.A.Reuter)Galttasaray bugün İngiliz birinci likine mensup Sunder landa 3-1 mağlûp olmuştur.Bütün goller ilk devrede atılrmştu-Bu dostluk maçında Sund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1950
  • Açıkgöz Tahsin usta Mustafa TURHAN O akşam Bolulu Tahsin ustanın Istanbuldaki «Lezzet» lokantasında toplanmış,üç yıldır yüzünü görmediğimiz kolej arkadaşımız Enver Akın'ın tekrar ortaya çıkışını kutlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1950
  • Sayın doktorlarımızla bilûmum Hastahanelerimizin nazarı dikkatine Eli son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz,ayın zamanda rakipleri arasında en ucuz nit,Fotöy,Diş Röntgeni ve diğer bilûmum Diş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1950
  • Rus cennetinin diğer bir cephesi Bas tarafı 3 üncü sayfada)arasında Andreyef'in babası da vardı.Bir gün gelip onu aldılar,ne bir yargılama oldu,ne bir itham veya izahta bulundular,bilinen yegâne şey o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.09.1950
  • beylun II Daimî Komisyor.u Başkanlığından:Adana Memleket hastahanesinîn 950 malî yılı sonuna kadar olan ihtiyacı için 18054 lira 20 kuruş muhammen bedelli 160 kale.n eczayı tıbbiye ve 10^76 lira 50 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.09.1950
  • R;ki Şişesi Mubayaasının tehiri halkındı Malzeme Alım Sillesinden idaremiz 'htiyi'u olarak 22.9.960 cuma günü saat 10,30 da jazarlığı yap-lucağı 9.9.950 tarihinde Milliyet,Hürriyet,Yeni Ticaret,11 9.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.09.1950
  • Sayın yurtdaşlara Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kuıban Bayramında teşkilâtımız tarafından toplanacak kurban derilerinin bedeli yurt müiafaasma ve hayrına çalışan kurumumuzla,Kızılay ve Çocuk îsirgcrne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.09.1950
  • HM j-gte»i ^i Manevraların dördün cü günü büyük bir muvaffakiyetle geçmiştir.Tankların himayesinde yapılan mavi taraf taarruzları muvaffakiyetle inkişaf etmiştir.Birliklerimizin göster dig;üstün başar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.09.1950
  • toaıze.ne Alım Şuöesinten Güvenme Zinsi Miktarı parası Tarihi Günü saati »rıdin 50U0 kilo 1005 lira 10.10.950 salı 10.45 Cınnap 2100 950 3.10.950 salı 10.15 tfühür kurşun teli 1500 170 3.10.950 salı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.09.1950
  • Dr.Haf'Z Cemal LOKMAN HEKİM Dahili hastalıklar mütehas-B sis;Pazardan başka her B gün saat 14 den 17 ye kadar trtanbul Divanyolu N.104 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.09.1950
  • Bflhibi:A.W.KARACAN Eu nüshada yazı islerini fiilen idc-re öden:Vahid Ramiz ITiç Di'i'-diği yor:N.A,ve A.U.Kga* -ikilik kollektif şirketi »nctbaası Basıldığı er;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.09.1950
  • Tarabya KONA K OTELİ Fevkalâde tenzilât Pansiyon Komplo 1 Ki«i T.L.13.2 Kişi T.L.25.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.09.1950
  • Cep takvimi bastırılacak Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünden 1 1951 senesi için ingilizce İO.COO adet cep takviminin baskı işi kapan zarf usulü ile ekşili meye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 11.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.09.1950
  • toaden ı ömurü Tahliye ve Nakil Ettirilecektir f SÜMERBANK Defterdar ve Bünyan Yünlü Fabr;kaları Müessesesi Müdürlüğünden EVÜP 1 1950-1951 yıllarında müessesemizin Defterdar fabrikasına gelecek tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.09.1950
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen y^f'-500 ton koyun eti ile 900 to n Sığır eti pazarlıkla 15/9/950 günü saai 15 de Sığır eti aynı gün saat 15.15 de Ankara Gnkur.1 No.lı Sa.Al.K da satın alınacaktır.Koyun e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.09.1950
  • Zırhlı Birlik Gedikli Erbaş Okuluna Öğrenci Alınacaktır 1 i-Ankava'da bulunan Zırhlı Birlik Gedikli Erbaş Okulu,na aşağıdaki nitelikleri haiz öğrenci ahnacaktır.Kaydı kabul müracaatı 15/Ağustos/950 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6