Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.09.1950
  • Amerikalı başkanlar teşekkürlerini bildirdi I General Arnold,ordunuz kara,hava ve deniz birlikleriyle müşterek ve kombine olarak güzel ve başarılı bir tatbikat yapmaya muvaffak oldu,diyor-Gebze,12 Man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1950
  • Petrol istihsalimiz yakında arttırılacak Ankara,12 Milliyet)Ma-şünülen şekle göre maden dâden Tetkik ve Arama Enstitü-vamız yalnız bir elden idare e sünün Etibank'a bağlanması dilecek ve böylece daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1950
  • 8 C.Bayar Ya So vay a döndü Cumhurbaşkanı dün de harekâtı başından sonuna kadar takip etti ve alınan neticelerden fevkalâde memnun olarak ayrıldı Gebze,12 Manevra saha,sında bulunan Muharrir ar,|Devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1950
  • 13 memleketin güzeli son seçimden önce hep birlikte 1950 Avrupa Güzellik Kraliçesini intihap etmek tize re 13 memleketten gönderi'^n güzeller arasında 10 Eylülde jüri tarafından Riminide bir seçim yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1950
  • Iskenderundaki serbest liman Buradan İran,Suriye ve Irak serbestçe istifade edecek Ankara 12 Ankara Ajansı)iskenderun limanında tesis edilecek olan serbect mmtaka hakkındaki kanun tasarısı hazırlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1950
  • Darıca ve Gebzedeki yasak bölge kaldırıldı Gebze,12 Manevra sahasında bulunan muharririmiz Faruk Demirtaş bildiriyor)Manevraları takip etmek üzere Kocaeli bölgesine gelmiş olan Orgeneral Nuri Yamut bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1950
  • Kaybolan saray eşyaları Bu mevzuun Meclis müzakerelerinde fırtına koparacağı söyleniyor Ankara,12 Ankara Ajansı)Büyük Millet Meclisi tarafından mili' saraylardaki eşyanın tadat ve tesbiti için seçilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1950
  • ^wfolWWJWW*1*' Üİ Amerikalı Se natör Cain Harry Cain'in mühim beyanatı zimle savaşmaya hazır Senatör,Türkiye ve Yunanîstanm Atlantik Paktına alınmasının bir zaruret olduğunu söylüyor Vaşiıigton,12 A.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1950
  • ANKARADA siyasî hava Ankara,Başmuharririmiz Ali Naci Karacan Ankaradan telefonla bildiriyor)12 Eylül Ankarada siyasî havayı gergin buldum.Belediye se çimlerinin neticesi Demokrat Partililerde ve bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1950
  • M •1 İkmal ve iaşe işlerini muvaffakiyetle yapan bir uçağımız havalanıyor Kırmızılar nihaî taarruza hazırlan Askerî tatbikat bu yi çok başarılı oluyor Hava kuvvetlerimizin iaşe ve ikmal işlerindeki mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • ÜZÜM BAYRAMI Yeşilay Kurumu senelik üzüm bayramını bu yıl 17 eylül pazar günü Topkapı surları dışında,spor sahası karşısındaki.İncirli Numune bağında kut lıyacaktır.JÜBİLE Konservatuvar icra heyeti me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • Gümrük ve Tekel Bakanı Ankara'ya gitti Gümrük ve Tekel Bakanı Nuri Özsan dün uçakla Ankaraya dönmüştür.Bakan uçağa binmeden önce Yeşilköy hava alanındaki gümrük kontrol mahallini ve diğer tesis-Jeri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • IHb—Mm kmm Katth Hâdiselere Sıtap IH» B hâşîsm-emevİ wSL Eekabeti Yazan Ziya SAKİR böyle «izleri çok işitmişti.Onun i';in,yolcunun bu söz lerine,lüzumundan fazla ehemm yet vermedi.Kuttnme.uzun bir vol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • Nazarî alanda,Batı Avrupa savunması hakkında,zaman zaman muhtelif fikirler ve te?lor ortaya atılmakta ve bunlar bir tartışma mevzuu olarak ele alınmaktadır.Bu yazımızda da.en salahiyetli Alman general
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • Gemilerin altına sürülen boyalar Denizyollarının fabrika v?e havıudarıntia gemilerin altına sürülen boyaların kötü olduğu,kısa bir zamanda yosun ve midye tutarak vapurları sürat ten düşürdüğü anlaşılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • General Franko tarafından eski Madrît elçisi Tevfik KâmiPe Medenî Liyakat nişanı verildi İsp:nya Devlet Reisi General Franco tarafından eski Madrit elçisi Tevfik Kâmil beye verilen «Medenî Liyakat» ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • Zorla eve girmek istemişler Evvelki gece Mehmet,Kemal ve İsmet adında 3 genç sarhoş bir halde Beyoğlımda Koca sokağı 48 numaralı evde oturan Naciye Ürer adında bir kadının evinin önünde bağırarak kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • Terkçe borusundaki arıza nihayet dün giderilebildi Şehir haricindeki terkos bo yularından birinin patlaması üzerine İstanbul birkaç gündeiibcn kerbelâdan farksızdı.Sular İdaresinin fasılasız çalışmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • Daimî Encümenin sınıfsjzlandırma kararı reddedildi Lokanta,kahvehane ve bcr-ber salonlarında sınıf usulü nün kaldırılmasına dair Belediye Daimî Encümeni tarafın dan alman karar Vali Prof.Fanrettin Gök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • Beykoz,Kadıköy ve Üsküdar emniyet teşkilâtı takviye edilecek Dün,Emniyet Müdürlüğünde,Müdür Kemal Aygün'un ba.jka:iığında,Üsküdar,Kadıköy ve Beykoz kaymakamlarının da iştirakiyle bir toplantı yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • Milletlerarası afyon tekeli Cenova'da toplanmış bulunan Fransa,Hindistan,İran,Hollanda;Türkiye;İngiltere,Yugoslavya,Belçika;İtalya ve İsveç delegeleri bir «Milletler arası afyon tekeli» kurulması husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • İstim devletleri iktisat kongresine iştirak ediyoruz Geçen sene Pakistanda toplanmış olan İslâm devletleri iktisat kongresi bu sene de Tahranda toplanacaktır.Bu kongreye memleketimiz adma Sanayi Odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • Mehmet Izmen,Bakanlıkta 1060 kişilik bir ka Gelir vergisi tatbikatının neticesi olarak şehrimizin muhtelif yerlerindeki vergi şubelerinden bir kısmının lâğ vedilerek İstanbul şehri çerçevesi dahilinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • Istanbuİa galen Bulgar papazı Din adamlarına bayat hakkı verilmediği için Hulgaristandan kaçmış Bulgaristandan meralekethmize gelen göçmenler arasında 40 yaşında îvan Menkof Cocef adında bir katolik p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • VVV/HALKINSES Suyu kesen su yolcusu «Biz Eyüpte Otakçılar Yeni muhalle Kotra sokağı sakinleri yoksûzluğa mütehammil olduğumuz için e-Iektriksizliğe ve yolumuzun berbatlığma katlanı yoruz,fakat susuzlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • Haline Edip Âdıvar «Milletlerarası Müellifler Bjrîiği» toplantısından dün döndü Milletlerarası müellifler birliğine iştirak eden Halide Edip Adivar dün Ankara vapuru ile şehrimize gelmiştir.Halide Edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • W.A.Y.Kongresi için harcanan 38 bin lira Millî Türk Talebe Birliği BajKanı evvelki gün yapmış olduğu basın toplantısında;W.A.Y.kongresini idare eden tertip heyetinin,Miliî Eğitim Bakanlığı tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • II Stiçiın Kurulu C.H.Pnin ihrazlarını reddetti istanbul îl Seçim Kurulu çalışmalarını dün sona erdirmiş bulunmaktadır.Belediye meclisi seçimi doiayısiyle C.H.P.tarafından ya pıhnış olan iki itiraza d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • Yııııamstanın yeni Büyük Elçisi dün geldi Yunanistamn yeni Türkiye Büyük Elçisi Alexandre Contoumas dün Ankara vapuru ile şehrimize gelmiştir.Büyük Elçi kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza itimat name
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1950
  • Memleket dertleri Köy dâvasını bütünlüğiyie ele alırken,her tekâmülün mutlak surette mali imkânın müsaadesine tabi olduğunu yoz önünde bulundurmağa mecburuz^ Bunun içind-2 evvelâ köye para girmesi,is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.09.1950
  • Rusyaya karşı atom kullanılması meselesi Biloxi «Missisipi»,12 A.A.Dün akşam burada bir nutuk veren ayan meclisi üyelerinden John Stennis Bir leşik Amerikanın,Rusyanın başlıca sanayi merkezi olan şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1950
  • Güvenlik Konseyinde Kızıl Çin'in konseye daveti teklifi ekseriyetle reddedildi,ingiltere İelıde rey verenler arasında idi Lake Success,12 A.P.Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi dün,Rusyamn Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1950
  • Mulıarıir Bernard Shawııı şifahî dur m mı Londra,12 A.A.LPS)Kalçasının kınlma.sj üzerine bir ameliyat geçirmek zorunda Kalan Bernard Shaw'm sağlık auıumu ümit olunduğu kaoar memnunluk vericidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1950
  • İzmir Şehir Meclisi dün saat 11 de ilk toplantısını yaparak İzmir belediye reisini ve daimf encümen azalarını seçmiştir.Resim,de Belediye Başkanlığına seçilen D.P.İzmir Başkam Rauf Onursal ve daimi en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1950
  • Tefrika No:69 Nakleden:BAYBÜRDLUOGLÜ Fakat bütün bunlar hamam rezaletinin yanın da küçük ehemmiyetsiz hâdi-Secikler sayılabilirdi.Ahmet Yılmazın muhakeme «ırası gelmiş,salonda gürültü başlamıştı.Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1950
  • 1 r ıT'ilTTiı ull1M\l mW\"UU Dünya çapında bir şöhrete sahip olan güzel ve ateşli İspanyol dansözü ANA ESMERALD A'yı 16 GÜZELİN süslediği MONTR.MAR REVÜSÜ'nde Yarın akmamdan itibaren LALE SİNEMASINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1950
  • Şehir hatları kış tarifesi Şehir hatları kış tarifesi hazırlıklarına devam edilmektedir.Denizyolları şehir hatları' müdürlüğü,demiryolları idaresiyle beraber bir tarife hazırlamaktadır.Bu arada Beykoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1950
  • Keşmir ihtilâfı meselesi New-York,12 A.A.United Press)Pakistan Dışişleri Bakanı Mohammed Zafarullaph Han Birleşmiş Milletler genel kurul toplantısında-bu-J lunmak üzere dün Karaşi'dcn buraya gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1950
  • Yunan Liberal Partisinde ikilik Atina 12 A.A.AFP)Liberal partinin en nüfuzlu Ü-1 yesi,birkaç defa Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yapmış olan,Strazburg'da Yunanis tan temsilcisi Konstanten Ren dis,Veni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1950
  • Yaınyamlık yapan 53 kişi tevkif edildiler Abidjan Fransız Fildişi sahili)12 AP)Polis tarafından bildirildiğine göre,53 Kİşi yamyamlık iddiası ile tev kif edilmişlerdir.Polis,Tabu aşiretinin bir ziyafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1950
  • Bu akşamki boks maçları Yunan hokbörlerile Elektrik kulübü boksörleri karşılaşıyor Elektrik Gençlik Klübü'boksörleri Yunan boktörleriyle bu akşam saat 21 de Sergi sarayanda karşılaşacaktır.Karşılaşmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1950
  • 8 8 I I için iki düşman sulh halindedir!g Dünyanm hâli Devletler hukukundu beynelmilel rmuıoscoci,İcr şu üç hâie irca edilir:1 Suih hâli;2 liuıp hali;a Mütareke hâli.Kiâsik hukuk telakkisinde bu üç ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1950
  • TEŞEKKÜR Eşim Hüsniyenin doğumun *ia Guraba Hastahanesi doğum kliniği Prof.Naşit Erez,Doe.Kâzım Ansan.Dr Cemil Diren,Dr.Sait Erbil' Baş hemşire Saime ve hemşire Muzaffere,eşime gösterdikleri yakın alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1950
  • Parlamentolararası konferansta bir ihtilâf Dublin,12 AP)Burada çalışmakta olan Parlamentoîararası konferansta dün,İngiliz ve Mısır temsilcileri arasında şiddetli bir münakaşa ol mu.ve konferansta komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1950
  • Almanya meselesi Amerika,Almanyanın güvenliğini korumak üzere silâhlı kuvvetler iiıda6ina müsaade edilmesini istiyor Ne^v.York,12 A.A.Almany^dak:Amerikan yüksek komiser:John Mc Cloy dün La Guarâia hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1950
  • ühirrı esasları ihtiva eden 5 madde ifşa edi i Nevyork,12 A.A.Drew Pearson Ne\v-Yoık Mir ror gazetesinde.Amerika yetkili servislerinin Molotnf iie Mao Tse Tung arasında yapılan anlaşmaya ait raporu,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1950
  • Demir perde gerisinden:Komünist partisine mensup eski komünistler arasında büyük ölçüde ] ir temizleme ameliyesi yapılmıştır,ve »unların akıbeti meçhuldür Hükümet köylüyü komünist partisine yazdırmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.09.1950
  • SOLDAN SAGA;1 Kocaman;2 Vilâyet,Bir koşu atının adı;S Boşboğaz,Bir uzuv;4 Geçmiste hüküm sürmüş bir sultanlık,Valide;5 Bir nota,Yollama;6 Hakikî olmayıp tahminî olan kıymet;7 En uzakta bulunan,Tersi)T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1950
  • Hie.13 EYLÜL Ru.30 31 Zilkac' 1 9 S 0 Agust' 1 1369 Ç arşamba 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güne.1?6.18 10.25 Öğle 13.16 5.22 İkindi 17.00 9.06 Akşam 19.53 12.00 Yatsı 21.31 1.38 İmsak I 4.32 8.38 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1950
  • İSTAN b ü L 12 57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Ha fif Öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar Okuyan:Can akşit,Çalanlar;Emin Ongan,YorgO Bacanos,Ercümen Batanay 14.20 Serbest saat Konuşma veya müzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1950
  • Tefrika No.134 Fatih,Jan Longüs gidince:Hidâyete erişirse ona sancak beyliği verelim" Senin efendin mi dedindi?Efendim.elbise ve şapkasını gösterdi)Emir ne feri ve sofra hizmetçisi idik!Hay zeyrek oğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1950
  • itizar «Cim.yet içinde Cinayet» romanımız,mütercim arkadaşımızın rahatsızlığı yüzünden biKnç gündenberi neşredilene nüktedir Karilerimizden ozur dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1950
  • Kaybolan beynelmileli bir kıymet Mareş muts'm ve tercum oıumu 19 Beynelmilel bir siyasî şöhret Suhibi olan ve dünya siyasî,iktisadî ve içtimaî sahalarında mühim rol oynamış bulunan Cenubî Afrika birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1950
  • m r~ FAYDALI BİLGİLER g_Beyoğlu ALKAZAR 42562» 1 Ormanlar kralı 2 Gizli vazife 3-2 Cingöz haremde.AR 44394 Tamirat d ol ayısiyle 22.9.950 ye kadar kapalı ATLAS 40835* Tanca güzeli BEŞİKTAŞ BAHÇESİ '8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1950
  • Müsabakamıza iştirak eden okuyucularımız ¦rai ¦n»p—a—mmjıummumm—mmmt—mm—rl—ıı ıı ı ıı ı imm.ınrrı«n—ı »im Kur'a numaralsriyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşred
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.09.1950
  • Bevin'in beyanatı Üçler konferansında Uzakdoğu ihtilâfı münakaşa edilmiyecek New-York,12 A.P)Büyük Britanya Dışişleri Bakanı Ernest Bevin,3 Büyükler Dış Bakanları konferansına iştiraiv etmek için bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1950
  • ayar Yalovaya döndü iBaştarafı 1 incide)kadarımız Faruk Demirtaş bildiriyor)Kocaeli'de üç gündenberi yapılmakta olan manevraları takibetmek üzere Gebzeye gelmiş bulunan Cum hurbaşkanı Bayar dün akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1950
  • Köprülü geliyor Ankara 12 A.A.Dışişleı i Bakanı Profesör Fuad Köprülü,14 Eylülde memleketimize gelecek olan Edinburgh Dükünün Yalova'da Cumhurbaşkanı Celâl Bayat tarafından kabulünde hazır bulunmak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1950
  • Ânkarada siyasî hava f Başmakaleden devam)rükledikleri 3 Eylül neticeleriyle anlaşıldığına göre,14 Mayıs seçimleri yenilenmelidir,hükümet meşruiyetini kaybetmiştir!Belediye seçimlerinin o kadar sert b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1950
  • Kaybolan saray eşyaları I Bag laıtrfı l «neisU'ı baş eşyanın noksan olduğı görülmüştür.Bunlar arasındbilhassa İstanbul sarayların daki çok kıymetli halılarie bazı tarihî tabloların bulunduğu iddia edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1950
  • Patrol istihsaliniz îBcctcTTafT 1 incide)Bilhassa Raman'daki petrol işletmeleri üzerinde durulmakladır Banka petrol işlet-I rnesı üzerinde azamı gayretle çalışacak ve bu tesisler te-j kemnıül ettirild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1950
  • Amerikalı I Bae tarafı 1 incide] yolda bir ikinci ikmâl merke-2i kurmuş ve bütün cephe gerisi boyunca muhtelif yerlere akaryakıt,yağ ve makineli vasıtaların mutlak ihtiyacı olan ikmâl malzemesini depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1950
  • Genelkurmay başkanının gazetemize beyanatı 'Beş tarcfı 1 incide1 mistir.Kırmızı kuvvetler mer kezden derinlemesine olarak ilerlemektedir.Mavi kuvvetle rin geriye atılmış olmasına rağmen taarruzda en k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1950
  • Atletlerimiz Âvrupadan dün döndü Avusturya,Belçika,İngiltere ve İspanyayı dolasan ve iyi derece alan atletlerimiz hararetle karşılandı Avusturya,Brüksel.Dublin,Londra ve Barceleno'da yapı lan muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1950
  • Turan'ı yaralayan Amerikalı Ankara 12 Milliyet)Motosıkletiyle oynadığı için Amerikalı uzman Moris Modley'in 12 yasında Turan adında bil çocuğu av tüfeği ile bacağından yaralaması Amerikalılarçok üzmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1950
  • Devlet orman işletmesi Düzce nıüdürlüDündan 1 İşletmemiz Aband br.jgosi Soğuksu istif yerinde mevcut 1684 adet karşılığı 908,875 ınetreküp köknar tomruğu 7 parti halinde açık artırmaya konulmuştur.2 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1950
  • Levazım Asım s omisyo tını an 1 idaremiz ihtiyacı için 44 cilt deri çizme yaptırılacaktır.2 Muhammen bedeli 2?00 lira olup muvakkat teminatı 165 liradır.3 Şartname ve numunesi ber ^ün levazım ve evrak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1950
  • lurk iye ve ispanya Iîaç tarafı 1 incide:en lı afif şartları elde etmek olacaktır.Batı Avrupalıların yerine biz de olsaydık eminim ki başka bir hal çaresi tavsiye edemezdik.Bundan sonra Türkiye ile Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1950
  • Manevraların üçüncü günü de büyük muvaffakiyetle geçmiştir.Dünkü hava kuvvetleri faaliyetlerini Cumhurbaşkanı Celâl Bayar da takip etmiş ve komutanlara takdirlerini bildirmiştir.Resimde Bayar,Vali ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1950
  • Komünist idaresindeki Bulgarların acıklı hali Baş tarafı 3 üncüde)verimi az olduğu takdirde sene sonunda azaltılabilir.Bundan başka gündelikler ya para veya yiyecek olarak ödenir Umumî seferberlik ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1950
  • İskender undaki serbest liman 'Bastarafı 1 incide)mamış olmasındaki sebepler gözönünde tutularak aksaklığa meydan verilmiyeeektir.Ser best bölgeden memleket dahi line mal ihraç edildiği takdirde bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.09.1950
  • Yüzünüzün,hususi sureire cildiniz için hazırlanmış bir tuvalet sabununa ihtiyacı vardır.Cildinizi besleyecek ve ona bir kadife yumufaklığı verecek olan. ol köpüklü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1950
  • Hakikî 5 tonluk kamyonlarımız gelmiştir.Teslimata başladığımızı sayın müşterilerimize bildiririz.TÜRK LİRASIDIR Yedi Ton yük normal olarak taşır.Lâstikleri,kamyonun teknik evsafı bakımından 30.000 Kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1950
  • fu ı'B'i—~tm r rr-iu "iT'T" t Mİlittteî ABONK FİATLAR1 Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN îr İATLARI Başlık 20 lird 2 nci sayfa santimi 4 1-ra 3 üncü 4 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1950
  • "Mıkdan Tutarı Teminatı İhale gün saat ve mahalli K lo Lira Lira 31,000 123,070 7404 19/9/950 11 DiyarbakırlüO.üCO 50,000 3750 19/9/950 11 Diyarbakır.24,000 25.440 3816 18/9/S50 11 Çanakkale.80,000 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1950
  • Gam&s/r Mâk/he/er/nin fsm SİK.SSK 50C/2@ Ml ELE r kuruims Makinelerini ve,E/ektf/k süpürge feri m[c/e stet/fn/2 *Af z gc Beyoğlu.İstik/af Cad 7S Sirkeci Hsmid/uaÇsc/fö I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1950
  • IQi B W 15 5ÎBİOE IfH» f"—v O Iıiro ğ IZMIR FUARINDAKİ i avivonumuzda leşltir edilmekte olan Kamyoııkırmıızı ve Otomobillerimizi görerek kararınızı veriniz.Türkîve Genel Mümessil?MEHMET KAVALA t ah ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1950
  • GÖ2 MÜTEHASSISI Dr.Lûtli Müftüler Haseki Hastahanesi Baş hekimi ve göz mütehassısı Muayenehane;Türbe,Divanyolu.No,103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1950
  • Eskişehir Gar.B.nakliyat işi 15.0.950 günü saat.16 da Eskişehir As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır.Tutarı 70,000 lira olup teminatı 5250 liradır.Taliplerin kanunî vesikalariyle teklif m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idere eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı ver;Ebiizziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1950
  • W KREM 1 W PERTEV 8 m TENİNİZİN I| GÜZELLİĞİNİZİN H KORUYUCUSUDUR A m,z&Sl m* M/RÜZGÂRLARIN fy/GÜNEŞİN YAPACAĞI TAHRİBAT?ÖNLER ı TEKNİK ÎÎEKIAM BOKOSU.TEL:4p498
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6