Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.09.1950
  • eır eesınaen sonra ulgarlar hudutta Vizesiz muhacir sevketmeleri yüzünden Yunan-Buigar hududu 24 saat kapandı Ankara 11 Milliyet)Bundan bir müddet evvel Bulgarlar tarafından 250 bin Türkün en geç üç a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1950
  • kabinesi kurulmasına I nihayet karar verildi ğ Atina,11 A.P.Büyük bir enaişe içinde bulunan Yunan siyasî liderleri dün gece,memleketi iki geniş fırkaya ayıracak olan genel seçimlere meydan vermemek iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1950
  • Kırmızı kuvvetlerin sarp arazide bagarılı bir şekilde yaptıkları harekâttan bir görünüş Manevralara başarı ile devam ediliyor vvetler vileri püskürttü Cumhurbaşkanı Ce lâl Bayar harekât sahasında alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1950
  • İşletmeler Bakanının rine ait iz Hususî teşebbüslere devredilecek fabrikalar şeker fabrikaları,memur adedi ve teşkilât işleri Ankara,11 A.A.İşletmeler Bakanı Muhlis Ete muhtelif mevzulara dair ğu beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1950
  • Tank ve uçak harekatı çok başarılı netice verdi Gebze,11 Manevra sahasında bulunan muharririmiz Faruk Demirtaş bildiriyor)Kocaeli manevralarının ikinci günü kırmızı kuvvetlerin şafak sökerken ileri hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1950
  • Adalet Bakanının I m beyanatı TadiT" edilecek kanunlar Ankara 11 Ankara Ajansı)Antidemokratik kanunlar,hükümler ve yeni kanun tasarıları üzerinde geniş bir revizyona girişmiş bulunan Adalet Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1950
  • Yabancı gözü ile Türk silahlı kuvvetleri Gebze,11 Manevra sahasında bulunan muharririmi/Faruk Demirtaş bildiriyor)Bugünkü harekâtı Amerika İngiliz,Kanada,Suriye,Frarsız,İtalyan ve Yunan heyetleri büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1950
  • Kalkınma Bankasının yardımları Ankara,11 Ankara Ajansı)Milletlerarası kalkınma bankası tarafından neşredilen raporda Ortaşark memleketlerine yapılan ikrazların bariz bir artış göstediğir belirtilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1950
  • Kasım GUlek dünkü duruşması esnasında Kasım Gülek yargılanıyor Savcı iddiasını okuyarak Kasını Gülek'in 9 ağuslos'a Bozüyük'le söylediği seçim nutkundan dolayı o ay hapis cezası ile tecziyesini i:tedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1950
  • Türk Millt Boks takımı seçmelerine evvelki gün de Ankarada devam edilmiştir.Resimde Vural İnanla Voston maçından bir enstantane görülmektedir.Galatasaraylılar İngilterede yaptıkları maçı kaybettiler H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1950
  • Beynelmilel atletizm müsabakası I Takımlınız iki birincilik ve bir ikincilik aldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.09.1950
  • ir Türkiye Pakistan Dostluk Cemiyeti tarafından Pakistanın kurucusu Ali Cinnah'in ölüm yıldönümü münasebetiyle dün öğle namazını müteakip Yenicamide mevlid okutturulmuştur.SERBEST GİRİŞ KARTI Beden Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1950
  • tetân Aleminde Kanlı Hâdiselere Sebep ulan HÂSIMI-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA No.55 Yazan 21ya ŞAKIR Hazreti Ali harp Hazreti Ali,bozulmuş olan bu silâhların tamir ve ıslahı için Nuhbe)kasabasında tevakkuf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1950
  • ¦Jç Batı Akdeniz seferini yapan Ankara vapuru bugün saat 14 te limanımıza gelecektir.Ankara ile Avrupa atletizm gampiyonasma iştirak eden atletlerimiz de geleceklerdir.İstanbul Üniversitesinin bütün f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1950
  • iatbaacıiarın müracaatı İstanbul Matbaacıları,Türk matbaacılarını endişelendiren bir mesele etrafında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına mühim bir rapor vermişlerdir.Mevzuu bahis raporda devlet kâğıt,kırt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1950
  • Şehirdeki susuzluk Pal lay an terkos borusu henüz tamir edilemedi Cumartesi günü akşam;Silâhtarağa civarındaki Terkos ana borularından birinin patlaması neticesinde İstanbul iki gündenberi Kerbelâya d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1950
  • Adanada işsiz kalan 30 bin kişi meselesi Yurdu muz fi a hcrşeyi makiueleştirelim,fakat diğer taralı an da buralardan açıkla kalacak insanların çalışacakları sahaları hiç vakit geçirmeden hemen tespit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1950
  • HALKINSESİ Bostancı içerenköy yolu «İki ay evvel,Bostancı tramvay tevakkuf mahallinden bir evvelki köprü durağından başlanarak,Bostancıyı İçerenköye kavuşturan bozuk asfalt ve şose yolun iki taraflı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1950
  • Ofisin soğuk hava depoları inşaata öniiıniizıleki ay içinde başlanacak Toprak Mahsulleri Ofisinin istanbulda inşa edeceği soğuk bava depolarının yerleri tesbit olunmuş;bu husustaki gerekli istimlâk mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1950
  • Türkiye Gençlik Teşkilâtı» hazırlıkları Millî Türk Talebe Birliği idar heyeti vermiş olduğu bir kararla kasım ayının içinde Türkiyedeki bütün gençlik teşekküllerinin davetli olduğu bir konferans terti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1950
  • Kanlı bir ğaka(Mahmutpaşada Tarakçı han da oturan SüJeyman Karayol,Sefer Karayol,Şerif Karayol ile Abdullah Bozkurt ve İsmail Gülhane parkında şakalaşırlarken aralarında kavga çıkmış ve İsmail bıçağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1950
  • Lokantaların sınıflandırılma» Belediye Daimî Encümeni vermiş olduğu bir kararla lokanta,kahvehane ve berber salonlarında sınıf usulünün kaldırılmasını kararlaştırmıştır.Encümenin hiç bir alâkalı ır.&k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1950
  • verici nır ParisUn gelen bir tüccarım ı/ı Siviliııgraddaki Bulgar jandarması tokatladı ve seyahatine mâni olmak istedi.Tüccarın karısı kolundaki iril ezikleri hediye etmek suretiyle kocasını kurtardı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1950
  • II Tecrübeli ve pratik bir müstahsil ve çiftçi olarak arzedeyim ki,hükümet ne kadar gayret gösterirse göstersin,Amerikalıların Marşal plânı bize makine,âlât ve edevat gönderirse göndersin,biz i.Timet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.09.1950
  • Irk ve cemiyet psikolojisinle meşgul âlimlere göre fert gibi cemiyetin Ie bazan aklî ve ruhî muvazenesi bozulabilir,cemiyetin de fert gibi çılgınlık yahut ahmaklık veyahut bunaklık devirleri vardır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1950
  • Kızıl Çrn'in Amerikan tecavüzü hakkında verilecek kararda kendilinin mümessillerijjİji de bulundurulmasını istiyor Londra İl A.P.Komünist Çin,dün akşam.Güvenlik Konseyi Çin topraklarına Amerikan uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1950
  • M.Iğ'tim teşkilâtı I Yeni Bakan.1 ıı Bakanlık içiîi esaslı bir teşkilât Is ı ıi ıı n ı!yapmaya karar verdi Ankara,11 Ankara Ajansı)Millî Eğitim Bakanlığında yeni bir teşkilât kanunu hazırlanmaktadır B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1950
  • Erkek!Hamamda bir erkek!Zavallı Ahmet Yılmaz halvetin ününde kısa beyaz doftu,uzun boyu ve başından Uçup giden şapkanın,takma Saçların altından heyecan ve öfke ve sıcaktan kıpkırrruzı Çık;n matruş yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1950
  • İngiltere Kral ve Kraliçesi bir müddettir Skoçyada tetkik seyahatinde bulunmaktadırlar Kral ve Kraliçe bir kaç gün önce Skoç askeri bitliklerinden birmi ziyaret etmişlerdir.Bu münasebetle şereflerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1950
  • Tophane rıhtımında dolandirilan Bayburtlu Tophane rıhtımında Denizyolları bilet gişelerinin civarında faaliyette bulunan,bilet almak için buraya toplanan yolcuları dolandıran bir şebeke türemiştir.Hid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1950
  • Seftcftik filim festivali Venedik,11 A.A.Keuter Senelik liiim festivalinde dün gece birinci büyük mükâfal olaıı Lion de.Saint Marc Andre.Cayatte'ın «Adalet Yerini Buldu" justice est.fail-1 adlı Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1950
  • Ziraat sayımı yapılacak Ankara,11 Ankara Ajansı)Bu sene memleketimizde ilk defa olarak tam bir ziraat sayımı yapılacaktır.Bun* dan evvelki sayım 23 sene evvel yapılmış fakat o zamanlo şartların bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1950
  • Müttefikler Almanyada manevra yapıyorlar Bir Amerikan gazetesi Batı Almanya'yı muhafaza etmenin yegâne çaresi bu devletin ail.ıhljıuhrı'ıiiasma müsaade etmektir,diyor.Münih 11 lAA.ı Almanyadaki Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1950
  • Bir Amerikan generali Kremlin in bombardıman edilmesini istiyor Pittsfield 11 lA.A.E mekli general Bormegpeller dün.Cumhuriyet Partisi mahalli komitesi toplantısında sos alarak söyle demiştir:«Dünyanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1950
  • Truman'm vetosu Komünist teşekkülleri ile işbirliği yaparak Amerika hükümetini devirmek maksadım güdenlere ait kanunu Truman reddetti Washington 11 AP.Başkan Truman cumartesi günü komünist teşekkülle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1950
  • 38 inci arz dairesinden sonra ne olacak?Vaşington.li A.P.Dış İşleri Bakanı Dean Acheson,bugün,komünistler Korede 38.arz dairesinin gerisine atıl dığı zaman müttefiklerin ne yapacaklarına karar vermele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1950
  • Ro:nu Elçisi Kont Sforza ile görüştü Roma,11 A.A.İtalya Dışişleri Bak anı Kont Carlo Sforza,cumartesi akşamı Tür kiyc Büyük Elçisi Hüseyin R:gıp Br.ydur'u Dışişleri Bakanlığında kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1950
  • Tito ingiltere ileiş birliği yapmak istiyor Ne^'s Chronicle gazetesi muhabiri iki hükümet arasında yapılan müzakereler neticesinde dünya çapında mühim hâdiselerin beklenmekte olduğunu haber veriyor.Lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1950
  • Koreye yardım Kanada yardım kuvvetlerini 15 bine çıkarmaya karar verdi.Güney Afrika kuvvetleri uçakla hareket etli Ottawa.11 A.P.Müdafaa Bakanı Brooke Claxion dün,Kanadanın Korede çarpışmak iç n 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1950
  • Yaşlı insanların durumları sıeıe Bu maksatla Amerika'da bir millî konferans toplanmış ve insanların hayatı uzadığı e yaslıların mıkdarı gittikçe artmakta olduğu eiheilü hasıl olan vaziyet l alıl il ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.09.1950
  • S fa M IH Sultaı umt\ı it t n m AYHAN Tefrika No.133 Ulubatiı Hasan,Jan Longüs'ü çadır dışında bırakarak Fatihin yanına girdi Küme küme Yeniçeri,Si pahı ve eyalet kulları arasından geçip Haliç kenarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1950
  • 12.57 Açillf ve programlar 13.00 Haberler 13.15 öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar Okuyan:Semahat Ergökmen 14.20 Serbest saat 14.30 Türküler ye oyun havalan Pl.14.45 Havay adalarından müzik Pl ı 15.00 Pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1950
  • Askerî alanda harp hiç olmazsa sürekli değildir.Zaman zaman beşeriyete belâ kesilen bir âfettir.Hastalıkla insan arasındaki mücadele ise bir an bile asla durmaz ve sebebiyet verdiği can kaybı silâhlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1950
  • SOLDAN SACA;1 Uykuda ağırlık basma,Birlikte;2 Telefonda hitap;Ben/er;3 Tersi)ken di basma buyruk;4 İvedi;5 Bir nota,Tersi)Sadece;6 Mevcut,Bir nota;7 Neşeli,Bıçak mahfazası;3 Elçilik memurlarından,Üye;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1950
  • urtr\rwmmmua,ı ı fer«an»-jBinı« ra»v\Müsabakamıza işti eden okuyuc Kur'a ııumaralcTİyls bu numaraları alan karilerimizin isim ve s DÜZELTME Dünkü nüshamızda bazı hatalar olmuştur.Aşağıdaki şekilde düz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42362)1 Hafiye 99 Seri)2 Tarzan çöL lerde.AR 44394^ Tamirat dolayısiyle 22.9.950 ye kadar kapalı ATLAS 40835)Tanca güzeli BEŞİKTAŞ BAHÇESİ '82900)1 iki başlı kartal Türkçe)2 ihtiras ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1950
  • Hie.12 Ru.29 EYLÜL 30 Zilkad 1 9.10 Ağust 1369 Sah 1366 VAKÎT VASATİ EZANI Güneş 6.18 10.25 Öğle 13.16 5.22 İkindi 17.00 9.06 Aksam 19.53 12.00 Yatsı 21.31 1.38 imsak 4.32 8.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1950
  • Mrsır kralının seyahati Biarritz,A.A(AFP)Mısır kralı Faruk,bugün San Sebasticn'o gitmiştir.Orada iki gün kaldıktan sonra gene buraya avdet edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.09.1950
  • Korede son harp vaziyeti Londra 11 A.A.Bugün Kereden alman son telgraflara göre muhtelif cephelerdeki durum şöyledir:Bati;Komünist kuvvetleri TaegU üzerine kuzej'den yaptıkları baskıyı Güney Batıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1950
  • Beynelmine!iflefizm müsabakası Pau Fransa)11 A.P.Milletlerarası atletizm müsabakalarının final maçlarının teknik neticeleri şunlardır:100 metre Boling Fransız)10.9 saniye,ikinci saate Hollanda)200 met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1950
  • ulgarlar hudutta I 8*»ç tarafı 1 incide)lacak teşkilâta sahip olmadığı için bir teşkilât kuruluncaya kadar Türk Bulgar hududunun kapatıldığı bildirilmektedir.Bu mevzuda alâkalılar nezdinde bugün yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1950
  • Seyhan İl Daimî Komisyonu Başkanlığından:Adana Memleket hastahanesinin 950 malî yılı sonuna kadar olan ihtiyacı için 1ÎÎG54 lira 20 kuruş muhammen bedelli 160 kale n eczayı tıbbiye ve 10476 lira 50 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1950
  • Kasım Gülek yargılanıyor îBaştarûfı 1 incide^ sayılı Seçim kanununun 4-1 üncü maddesi mucibince takibat yapıldığını bildirmiştir.Bundan sonra Bilecik'ten gönderilmiş olan talepname okun muştur.Kasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1950
  • Kapalı zarfla 2')kalem muhtelif elektrik malzemesi ihalesi 2&/9/050 günü saat 11,30 da Ankara Gnkur.2 No.h Sa.Al.Koda yapılacaktır Şartnamesi öğleden evvel İst.Lv.Â.de görülür.Tutan 9000 iJra olup tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1950
  • Yabancı gözüyle rBa^ıarafı 1 incide meselesindeki muvaffakiyeti de övmüş,Türk askerinin Arnerıkan malzemesi olan telefonları,telsizleri ve diğer vasıtalaıı gayet kolaylıkla ve mükemmel bir surette ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1950
  • Rize'de kıtlık Ankara 11 Ankara Ajansı';Rize'den gelen haberlere göre bu yıl mısır mahsulü umulan miktardan çok az olmuş ve halk yiyecek darlığ çekmeğe başlamıştır.Rize valisi muhtaç olanlara gerekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1950
  • Celâl Bayar I Bas tarafı 1 incide] raberinâek] zevatla Gebzeye dönmüştür Bayar,bu geceyi Gebzede geçirecek,yarın manevraları takip edecek ve muhtemelen yarın akşam İstan bula dönecektir.Manevraları ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1950
  • İşletmeler Bakanı Bas taralı 1 incide)derin sondajlara da gidilmek tedir_Hâlen burada biri 16 ve di ğeıi 23 numaralı kuyular üzerinde olmak üzere iki sondaj makinesi faaliyettedir.Her ıki kuyuda da bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1950
  • Manevradan resimler Birinci Ordunun sonbahar askerî tatbikatı devam etmektedir.Manevraları dün Cumhurbaşkanı Celâl Bayar da takip etmiştir.Yukardaki resimde harekât sahasında yaya olarak tetkikatta bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1950
  • Bursanın Kurtuluş Bayramı Bursa,11 A.A.Bursanın kurtuluş bayramı bugün ncş'e içinde kutlanmıştır.Bu münasebetle şehir baştan başa bayraklarla donanmıştır.Saat 9 da süvarilerimizin Bur saya girişleri t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1950
  • Tank ve Uçak harekâtı çok başarılı oldu Bastarafı 1 incide)tekle mistir.Harekât sahası son derece arızalı ve taarruz hareketlerini güçleştirecek,kadar yoksuz ve fundalıktır.Kırmızı kuvvetlerin tam bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1950
  • Vagington,11 A.A.Avrupadaki Amerikan kuvvetlerinin arttırılması hususunda Fuşkan Truman tarafından varılan karar,Balı Avrupanm müdafaası iyin muvazeneli ye müşterek bir kuvvetin hemen kurulması yolund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1950
  • Tadil edilecek kanunlar Bas tarafı 1 incide)Bakanlar Kuruluna sevkedeceğiz.Hazırlamakta olduğumuz diğer kanun tasarılarına gelince;hava seyrüsefer kanunu bitmiş ve Bakanlar Kuruluna arzedilmiştir.Tabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.09.1950
  • DÜNYANIN EN MEŞHUR DIESEL TRAKTÖRLERİ ELEKTROJEN GRUPLARI SABİT ve DENİZ MOTÖRLERİ YOL İNŞASI İÇİN MO TÖR GREDER BULDOZER SCRAPER MAKİNELERİ C:75 Beygir kuvvetinde D 6 traktör D 8 kablo ve 70 Beygir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1950
  • cem Bütün Dünya Yollarında Her Zaman BsrinciGeBe^ ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ Halen piyasamızda en ucuz safılan KOTOSİKLETLERDIR İZMİR FUARINDAKİ pa\iyonumuzda ve ayrıca Çekoslovak paviyo nunda teşhir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1950
  • Türkiye imar Bankası SERMAYESİ 1.500.000 TU KURULUŞU 1928 Yenipostane arkasında Aşirefendi Caddesi No.35 37 Vadesiz tasarruf tevdiatına %4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına %6 Faiz verir ve vâdeîi mevduat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1950
  • i alüt)i:A.N.KARACAN Eu nüshada yazı işlerini fiilen idere eden;Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kolleklif şirketi matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1950
  • 1 İzmit llprfezi;Danca,Ereğli] Ulaştı;Halidcre ve Değiımendere iskeleleri ve binaları inşa ve onarım işleri KAPALI ZARF usulile eksiltmeye konulmuştur,2 Eksiltme 18/9/1950 Pazartesi günü saat 15 de İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1950
  • Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeler:hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülür.Taliplerin kanuni vesikalarile tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1950
  • AMERİKA AKDENİZ ve IIJRKIYE arasında 15 günde bir raun&ram posta YOLCU ve EŞYASİ TİCARİYE EP;1 BT H r\a 1/1/r,PUi'u eylül 19.50 de limanıuİmA DAK!tmıza K*«ek ve 22 eylül 1950 de cşyayi ticariye ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1950
  • Beşskfîaş Kaymakamlığından:3/D/950 günü yapılan İlklerine aşağıda isim ve maddesi hükmü gereğince Adı ve Soyadı 1 Oı lıan Mete 2 Cahit Evrenos 3 Yekta Kazancığn 4 Ferdan Araş 5 Enver Kaya 6 Nazmi Ök't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1950
  • "Allahtan ki lâstiği almışım Uzun yollarda tam randıman elde etmek ıçm U.S.Royal F/eetway lâstiklerini kullanınız 8u lâstik,hafif ve ağır kamyonlar,şehirlerarası ve şehir içi otobüsler için emsalsizdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6