Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.09.1950
  • r-Trumanın mühim nutku Amerika sulh için gayretle çalışacak Amerikanın savunma bütçesi atttmldı Yazısı 5 inci sahifede)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1950
  • ATLANTİK PAKTI VE TÜRKİYE Ankara,10—Başmuharririmiz Ali Naci Karacan Ankaradan telefonla bildiriyor)Sulh ve demokrasi dâvasına,Birleşmiş Milletler Anayasasındaki insan hak ve hürriyetleri ile medenî a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1950
  • ulgarya Türkleri hicrete hazırlanıyor 100 bin kişi İm hususta müracaatta bulundu.Hükr.bm^imiz hicret edeceklere kolaylık gösterecek.Ankara,10 "Ankara Ajînsı)Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1950
  • uçunculu-Rimini,10 A.P.23 yaşındaki Avusturya güzeli Hanni Scall 950 kapalı reyle Avrupa güzeli olarak seçilmiştir.MüsarDevamı Sa:5 Sü 1 de| 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1950
  • Baştan sıra ile:Birinci Ordu Müfettiş Vekili Korgeneral Şükrü Kanatlı ve Deniz Kuvvetleri erkânı Danca'ya yapılan çıkarmaları takip ediyor.Ortada Amerikan ve İngiliz müşahitleri Vali ile birlikte hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1950
  • Fener,Beşiktaş ve Vefa dün galip geldiler x t k â DUn yapılan Beşiktaş Beyoğlu spor maçından bir enstantane.Yansı 6 mcı sayfamızda)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1950
  • Cumhurbaşkang harekât sahasına bugün geliyor Ankara,10 A.A,Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,bera herlerinde Kırşehir Milletvekili amiral Rifat Özdeş,Ankara Milletvekili Mümtaz Faik Fenik olduğu halde saat 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • İslâm Âleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan-HASEBİ-&MEVÎ J Artık,askerlere,karargâ ha dönmek için emir vermekten başka çare kalmamıştı.Asıl diknate şayan olan cihet şurasıdır ki olan cihet şurasıdır ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • Sular gene kesildi Düiî,Laik elinde kova,çeşmeleri dolaşıp bir katre Terkos suyu aradı Evvelki akşam geç vakit İstanbul semtinde terkos suyu birdenbire kesilmiş ve Istanbul gene Ker belâya dön müştilr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • HALKINSESİ Lâmbasız Beşiktaş'ta Abbasağa prakınm yanındaki Şehit Kâzım sokağına 1949 senesinde bir sokak lâmbası tahsis edildi.İhtiyaca kâfi geleceğinden memnun olduk ve böylece sokağa konacak lâmbanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • Öğretmen Okulunun ilk Rimf] bu yıl açılacak "Yeniden açılması takarrür eden öğretmen okulu etrafında tetkiklere devam edilmektedir,ilgililer bu yıl Çapa Erkek Lisesi binası dahilinde okulun ilk sınıfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • KISA HABERLER •fc Emniyet Genel Müdürü Ferruh Şahinbaş dün sabah Ankaradan şehrimize gelmiştiric Sabahat Gcksal ile eltisi Hanife Göksal el şakası yaparlarken 3 aylık gebe olan Hanife çocuğunu düşürmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • Kaatil ana Zao;ta ve adliye,Büyükadada işlenen bir cinayet hâdisesinin tahkikatına el koymuştur.Eüyükadada Nizam köprüsü mevkiinde 38 numaralı ev de oturan 19 yaşında Ayşe İsminde genç bir kadın gayrî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • şçî işveren htüâfları Bölge Çalışma Müdürlüğü hakem heyetine aksettirmeden anlaşmazlıkları giderdi.Son zamanlarda şehrimizin bolü başlı mensucat îabrikala rında çalışan işçilerle bu mü esseselerin sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • Şilep seferleri rağbet buluyor Denizyolları İdaresinin Av rupa limanları arasında ter tiplediği muntazam şilep se ferieri rağbet bulmıya başladığımdan rakip şirketler ve birlikler Denizyolları İdare s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • Mahrukat Ofisinin tasfiyesi d irl senedir bitmedi D;i;t sene evvel tasfiyesine kaı ar verilen mahrukat ofisi ci'an tasfiye halindedir.Ofisin elinde bulunan malzeme ve Balattaki fırın,makul bir fiat ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • 250 bin liralık tahsisat Şehir Umumî Meclisi 950 yılı bütçesi hazırlanırken,köy Lütçelerine yardım ola rak 25ü bin liralık bir tahsisat ayrılmasına karar vermiş ti.Bugüne kadar bu tahsisattan koy bütç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • Asgarî ücret kanunu etrafında hazırlık İş yerleıinde asgarî ücret tatbiki etrafında hazırlanacak oian kanun tasarısına mehaz olmak üzere,büyük iş yerlerinde bir eylülde verilen ücretleri gösterir list
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • ikinci Türkiye iktisat Kongresi Ticaret Bakanının bu husustaki beyanatı iktisadî ve ticarî ınelıafilde büyük akisler yarattı.Ekonomi ve Ticaret Bakanının ikinci Türkiye iktisat kongresinin pek yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • ÜTeni üjş ticaret rejiminin akisleri Yeni dış ticaret rejiminin piyasada müsbet tesirleri baş lam ı^ tır.Bütün ihraç ve ithal maddelerinin fiatlarında cüz'i de olsa bir düşüklük başgöstermiştir.Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • Sivas vo Kocaeli tankerlerinin tamiri gecikti Haziranda mutad revizyon için havuzlara giren ve bu ay başında sefere girmesi ica beden Sivas ve Kocaeli tankerlerinin tamirleri gecikmiş tir.Bv yüzden de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • Ofis,Trakya bölgesinde 50 bin ton hububat mubayaa elti Toprak mahsulleri ofisi,Trakyada hububat mubayaasına devam etmektedir.Ofisin İstanbul piyasasında yaptığı tanzim satışları durmuştur.Anadoîudan ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • ir Türkiye Pakistan Dostluk Cemiyeti tarafından Pakistanın kurucusu Ali Cinnah'ın ölüm yıldönümü münasebetiyle,ruhuna ithaf edilmek üzere bugün öğle namazını müteakip Yenicamide mevlid okuttu,rulacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • fi.s*-*Jp Başf başa*^*v* Üuzdan yapılmış barlarda kafayı çekenler,karnaval udisinden sonra otellerin altında sabahlarlar.Ünümü/kış.Dünya bir taraftan endişe içinde yarını düşünürken Avrupada kış eğlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1950
  • Sırası geldiği zaman bir ziraat memleketi olduğumuzu iddia ediyor ve nüfusumuzun yüzde seksenbeşi zürrâdır diyoruz,fakat realiteye bakı lınca bu alâkayı hiçbir vakit görmüyoruz.Halbuki köylü nün ve çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.09.1950
  • Meşrutiyet devrinin en seçkin bir ilim ve sanat dergisi olan «Yeni Mecmua» nın ikin ci sayısında «Zavallı Türkçe» serlevhası altında,dikkate şa yan,bir musahabe vardır.«Bizim memlekette,en az bilinen,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1950
  • D.Rusk,bunun 11 maddede hülasa edileceğini söylüyor Chio Clevland 10 A.A.Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı Asya işlerine memur müsteşar Dean Rusk Asyadaki Amerikan siyasetini aşağıda yazılı 11 madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1950
  • E?âzığda çimento fabrikası için teşebbüsler Elâzığ 10 Milliyet)Bugün memnuniyetle öğrendiğime göre şehrimiz ticaret odasına müracaat eden bir Alman firması Elâzığda çimento fabrikası kurmak arzusunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1950
  • Yugoslav Ilalyaıı münasebetleri Roma 10 A.A.ı Dün resmen bildirildiğine göre,İtalya ve Yugoslavya hükümetleri ağustos a^ı içinde teati edilen notalar neticesinde aralarında mevcut 4 ağustos 1949 tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1950
  • Caiman minyatür Koma 10 A.1J.Pazar günü polisin bildirdiğine göre 2 5 sene evvel kaçırılan «araeİin La Madonna Del Libro adlı minyatürü tekrar ele geçirilmiştir.Papa Leo XIII.Ün malı olan minyatür Rom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1950
  • Rusyanın harp gücü Sovyetlerin elinde emre hazır 17 tümen var Londra 10 A.A.İngiliz Savunma Bakanı Mr.Strachey,vaptığı bir konuşmada şunları söylemiştir:«Batı milletlerinin istedikleri şekilde yaşamağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1950
  • Müthiş soyguncular Cagliari 10 A.A.Biı devlet teşebbüsü personeli üc retlerini teşkil eden mühim biı para miktarı dün mahalline oto mobille gönderilmekte iken otc mobilin muhafazasına memu;3 jandarma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1950
  • ClıurchiJI hükümeti destekliyecek Londra 10 A.A.Muhafazakâr Parti lideri Winston Churchill,dün gece.salı günü parlâmento yeniden toplantıya çağrıldığı zaman hükümeti düşürmeğe teşebbüs etmiyeceğini.h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1950
  • Çiftçi Bankası Adanada arazi sahipleri yeni bir şirket kurdular Adana Milliyeti Adanada toprak sahipleriyle ilgii olarak bir anonim şirket kurularak çalışmalara başlamısjtn «Pamuk Ticaret Türk Anoni;Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1950
  • Pakitfahda bir tren kazasında 50 kiği öldü Kalküta 10 A.A.Dür sabah Doğu Pakislanda vukubulan bir tren kazasında 50 kişi ölmüş ve bundan başka 5(kişi daha yaralanmıştır Bir nehir köprüsü üzer in d er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1950
  • Tahvillere rağbet arttı Son günlerde devlet tah villeri rağbet görmeğe başlamıştır.Menkul kıymetler ve Nukud borsasında muamele gören 1,2,3,4 üncü tertip yüzde yedi faizli Millî Müdafaa tahvillerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1950
  • 1951 yılı Tasarruf hesapları ikramiyelerinde BÜYÜK YENİLİK fnssye hesapiorindaki para kudur para ikramiyesi Bir kura numarasına en çel;2500 lirsV AYRICA YAPİ ve BAN AS)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1950
  • Dünya çapındaki cinayetler serîsinden Facia Chafenton' da bir dört çocuklu genç bir an Dünyanın her tarafında hemen her gün garip ve mühim cinayetler vu.kubulmaktadır.Bunlardan biri de son zaman,larda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1950
  • SMBSSWME^^iB*!Korede sul hiçin savaşan Birleşmiş Milletler kuvvetlerine iltihak eimek ezere Sidney'den u aga binen Avustralyalı askerler Pakistan sefiri Mian Besir Ah mot gün tzmirın kr.rtulıtçu münas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1950
  • Yeni ağızlarda eski çeşniler Mürekkep oldukları kelimelerin lügat mânalariyle alâkadar olma yan şive hususiyetlerine her dilde tesadül edilir;Meselâ eski Türkçenin «Başı kaba» tabiri işte öyledir;keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.09.1950
  • 1 Herşeyin içi;2 Ka mor,İlâve,Bir nota:3 Odun;4 Tersi)Mübdi;5 Bir emir,Vergi;6 Reklâm yurdu;7 Kanun dışı çiftleşme,Gelir;8 Suç bağışlama,Tersi)Islaklık,İngilizce hayır;9 Ham.YUKARIDAN AŞAĞI:1 Son günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1950
  • usabcücarniz eden okuyuc Kur'a numaralariyle bu rumaraları alan karilerimizin ısım ve soyadlarını havi listeleri neşret Dünkü listeden devam 12429 Hasan özçelikyıldız,izmir.12430 Hami Önder,Konya.1243
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1950
  • Hie.28 Zilkad 1369 VAKÎT VASATİ EZANİ Güneş 6.18 10.25 öğle 13.16 5.22 İkindi 17.00 9.06 Akşam 10.53 12.00 Yatsı 21.31 1.38 İmsak 4.32 8.38 11 EYLÜL 19 5 0 Pazartesi Ru.29 Ağust 1366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1950
  • İüaıltaii Tefrika No.132 Hamza Bey,Ulubâtiıyı güçlükle tanıdı,Padişahın yanına gitmesine izin verdi Hendeğin öbür başına gidiyorlardı.Alt Ve üst başla rındaki Yeniçeri metrislerinde çatırdayaraktan va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1950
  • Keşmirin güzel köşelerinden biri ular Hindistanda turistlerin en ziyade rağbet ettikleri yerler muhakkak ki tabiatın özene bezene yarattığı göllerdir.Bu göllerin en meşhurları «Göller diyarı» diye tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.45 Şarkılar.Okuyan:Vahit Ak artıma,Hüseyin Mandal,Nadir Hilkat,Çulha.Aziz Angın Çalanlar:Sadi Işılay,İzzeddin ökte,Yorgo Bacanos 14.20 Serbest saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1950
  • FAYDALI Beyoğlu BEYOĞLU CİHETİ:ALKAZAR 42362)1 Hafiye 99 Seri)2 Tarzan çöllerde.AR 44394)1 Ölüm dansı Renkli)2 Macera adası Renkli)ATLAS 40835)1 Port Sait 2 iki yavru BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 1 Tanca casuslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1950
  • Sanayicilerin hazırladıkları raporlar istanbul sanayicileri,Eko non-i ve Ticaret Bakanlığına verilmek üzere memleket sa nayiinin durumu,istihsal kapasitesi,etrafında mühim ra porlar hazırlamaktadırlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.09.1950
  • Büyük manevralar dün başladı Baştarafı 1 incide)tin Kerim Gökay bulunmaktadır.Büyük Millet Meclisi Başkam Refik Koraltan tatbikatta bulunmak üzere Darıcada kafileye iştirak edecek tir.Ege vapuru saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1950
  • an Âcheson düny ini izah ett Bakan,kuvvetli bir müdafaanın Türkiye,Yunamdan,Yugoslavya,Orla Doğu ve Uzak Doğuyu ilgilendiren meseleleri halledeceğini söyledi.Vagington 10 A.P.3 Birleşik Amerika Haberl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1950
  • Dünya çapındaaki c;nayef serisinden Bas tarafı 3 üncüde)muş sandılar.Beni on ay hapiste alıkoydular.Bugünse bana deli diyorlar.Belki bazı hu.SUSÎarda mübalâğalı hareketlerde bulundum.Şimdi İddia ediyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1950
  • C.Başkan Ba* tarafı 1 incide)İran heyetleri,Amerikan Yaı dim Heyeti Başkanı,Gl.Arnold ve Amerikan deniz kuvvetleri Tîaşkam Ginder,İstanbul Valisi,basın mensuplar;takip etmişlerdir.Öğleden son ra manev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1950
  • unku muhım güreş karşılaşması Dün Şeref stadında,Yağar Doğu ile Celâl Atik'in güreşlerini seyretmek için çok kalabalık bir seyirci kütlesi tep lanmıştı.Çok intizamsız yapılarak,seyirciler tarafından s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1950
  • Koreye gidecek bo 1 n E jrlfiic_Teçhizatları ile birlikte gidecek olan savaş birliğimiz Ankarada son hazırlıklarını yapıyor Ankara 10 Milliyet)Bir leşmiş Milletler andlaşmasına göre Koreye gidecek bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1950
  • Bulgaryd Türklerinde I Bas iaratı I itırtüv j ve Filibe konsolosluklarımız da haiz oldukları yetkiye dayana,rak yurdumuza gelmek istiyen Bulgaristan Türklerine re'ı/en vize vermiye devam etmektedirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1950
  • Yunanislanda siyasî buhran veuizelos istifasını dün krala verdi Atina 10 A.P.Sofoklcs Venizelos,hükümetinin istifasını pazar günü krala tevdi etmiştir.Kral Venizelosa parlâmentoyu dağıtıp yeni seçimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1950
  • flTVPRISLPBI Ü2221İ Ş.Eliyeşil ekürisi atlan 5 yarıştan üçünü kazandı 11 inci hafta at yarışları heyecanlı koşulara vesile oldu A grupu Arap atlan yarışında Benliboz'un galebesine Atom Tufan mücadeles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1950
  • Duvak Şakır ALT AY Ali sedirden kalkıp çarıklar mı çıkardı;nasırlaşan a vuçlaımı oğdu,kollarını ger di.hafifçe gerindi.İki gün dür çok yorulmuştu.Gözlerini kapadığı zaman;hayvan lan kendini bekliyor,u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1950
  • Âmerîkada askerlik Kara ordusunun talim ve terbiyesi süratlendiriliyor Vaşington 10 A.A.Dün akşam Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan raporunda Seferber Ordu Kuvvetleri komutanı general Marc Clark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1950
  • Trumanın mühim nutku eşik Amerika sulh Amerikanın savunma bütçesi 15 milyar dolardan otuz miliar dolara çıkarılıyor Vaşington.10 A.A.Dün akşam Amerikan milletine hitaben verdiği nutukta Başkan Truman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1950
  • W^MKAA^sr/sj^/»Bastaraiı incide)bakalar 14 millete mensup güzeller iştirak etmiş tir.Bir rey farkla Halyan güzeli Giovana ikinciliği kazanmıştır.Hakem neye ti Avusturya güzeline 24,İtalyan güzeline de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.09.1950
  • kazandılar Fener Adaleti 1 O,Beşiktaş Beyoğlusporu 6-2,Vefa Alemdarı 6-1 mağlûp ettiler Dün Fenerbahçe stadında üç karşılaşma yapıldı.Günün ilk maçını Fenerbahçe takımı ile Haliç yaptılar.Bu iT.açı se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1950
  • Devlet orman işletmesi Düzce müdUrlücıündan 1 işletmemiz Aband bölgesi Soğuksu istif yerinde mevcut 1684 adet karşılığı 908,87ü metreküp köknar tomruğu 7 parti halinde açık artırmaya konulmuştur,2 Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1950
  • Üsküdar Belediyesinden Üsküdar Çinili ve Merkez çevrelerinde bir koyun ve kuzu bulunmuş ve muhafaza altına aldırılmiştır.Sahiplerinin bir hafta içinde Üsküdar Kaymakamlığına müracaat ederek koyun ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1950
  • istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Miktarı Fiatı Tutarı Geçici te.îhale Cinsi Kilo Lira Kr.Lnra Kr.Lira Kr.Tarihi Levha Kursun 30.000 1 48 44400 00 3330 00 27/9/950 Külçe kurşun 20.000 1 29 25800 00 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1950
  • Dr.Hafız Cemal LCKMAN IIEKÎM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1950
  • ABONE FlATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FlATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santimi 2 Doğum,Nikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1950
  • AGA mm s Cy erkesce\sei/c/we &&unyan/n ka/b/hl kazana/26^ 'fö:S'-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1950
  • Aşağıda cins ve miktarı ya gün.saat ve mahallerdeki Asrin kanunî* vesikalariyle teklif lan komisyonlara vermeleri.Cinsi Miktarı Kilo Sığır eti 30,000 31,650 2373,75 Sadeyağı 4,500 17,550 1316,25' Sade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idero eden:Vahid Rainiz iliç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kolleklif şirketi *baası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 100 Polar 100-Fransız Fr.100 Liret 100 isviçre Fr.100 Belçika Fr 100 İsveç Kronu 100 Escudos Serbest Pivasada DÖVİZLER Dolar takas 390-392 Sterlin Takas 380385 isviçre Fr. 980-1025 AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1950
  • mx.'jam Türkiye Kömür Salış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden Devam eden tevziata ait haftalık izahat:1)SATİŞ YERLERİ:Adresleri Fatih Eminönü şimdilik)K:dıköy Üsküdar Kozlucahan *üyük Karaman ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1950
  • Ik ft Si' BUI b İ b ^S 1/I 9^1 B1"Ij lllfliil LdKIIII seçmeleri neticeiend Seçilen boksörler 15 gün için kampa alınacaklar Ankara,10 Milliyet)italyanlarla karşılaşacak Tür kıye millî boks takımını yet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6