Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.09.1950
  • Hediye mysabokamıza iştirak edenlerin adlarr ve kura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1950
  • Muhalefetin isnadına Samed Ağaoğlu cevap veriyor C.H.P.ye girişim bir günahsa,çıkışımın sevap olduğu muhakkaktır Ankara 9 Milliyet)Bir kaç gün önce Ulus gazetesinde çıkan bir yazı dolayısiyle Devlet B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1950
  • SİKALARA HAYRANIZ!Birkaç gündenberi Ankaradaki «Ulus» gazetesinde Demokrat Parti ileri gelenlerinden bazıları hakkında «işte vesikalar!başlığı altında bir takım mektu P klişeleri neşredilmeğe başlandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1950
  • e rtumu Kurtuluşun 28 inci yıl dönümü,diğer yıllardan daha coşkun bir şekilde tes'it edildi îzmir hükümet konağına kuıtuiuş merasimi münasebetiyle bayrak çekiliyor Lınir,9 Milliyet)İzmirin 28 inci kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1950
  • M E.Babanının dünkü beyanatı Yapı Sandığı tasfiye edilecek Bundan 7 sene.evvel kurulan İlköğretim Yapı Sandığının 7 milyon liralık bir sermayeye sahip olmasına rağmen kurulduğundan beri Ancak 600 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1950
  • Bu sabah şafakia beraber bağlayan bllyük askeri monevralanmız hakkında yüksek komuta heyetiyle diğer alaical:zevata izahat veriliyoruğun xs/vNiN/Manevranın sıklet merkezi Gebze ve havalisi olup esas g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1950
  • Ekonomi ve Ticaret Bakam ZUhtU Velibeçe anı dün mühim in toplantısı yaptı Kooperatiflerin durumu ıslah edilecek Bir sanayi sayımı yapılacak Nebatî yağlar için bir kongre toplanacak—Yeni rejim tatbikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1950
  • mim ManghoJ Naktong Kore'de so;i cu:er ı va; yeii gösteril harita Karede Kızı!taarruzları akim kaldı Tokyo,9 A.A.Mac Arthur karargâhı sabah saat 5.45 ae 406 numara ile şu tebliği yayınlamıştır:Son 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1950
  • öldürülen sütçü Sütçüyü öldüren Mustafa I Soyguncu i kolitler Ankara,9 Milliyet)Bun dan bir kaç gün önce Dikmen'ie Gölbaşı arasında bir soygunculuk hâdisesi olmuş,üç kişi soyulmuş ve bunlar-I_Devamı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1950
  • Sandalda işEenen cinayet Nurettin özean isminde bir sağlık memurunun sevdiği ve kıskandığı Eminönü Kayma-|De.r»mı Sa:7 Sü=2 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1950
  • r Dünkü sayımızda Kücükçekmecede bir hâdise vukubulduğunu,avlanmağa giden Fransız kcnsoîosu ile oğlu ve arkadaşlarının soyulduğunu yazmıştık.Yukarıdaki resimde soygunculardan yakayı ele veren Hasan Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1950
  • [Birlik 18 eylülde uçak-larla Ankaradan hareket edecek Ankara,9 Ankara Ajansı)Kore'ye gidecek askeri birliğimizin uçaklarla nakledileceği hakkındaki haberin kat'îleştiği bildirilmektedir.Söylendiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.09.1950
  • Bir dilencinin 3650 lirasını çalmışlar Emniyet İkinci Şube Mü Juriüğü garip bir dolandırıcılık hâdisesine elkoy muştur.Sirkeci muhitinde pejmürde kıyafetle dolaşan ve dilenci.Jik yapan Hasan isminde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1950
  • War» Afoninde Kaslı Hâdiselere Sstep Otu HÂSİMİ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA No.S3 Yasan Ziya ŞAKtB Hilâfete,Hzlâyik kimse yoktur Ya Muaviye,Şen,Ali)yi Hilâfete lâyık görmüyor musun Hâşâ.Hilâfete,Ali)Jen da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1950
  • İşçi mahkemelerine seçilen 3ğçi mümessilleri İşçi mahkemelerinde işçileri temsil edecek mümessillerin seçimi dün saat 10.30 da Eminönü Halkevinde bütün işçilerin iştirakile yapılmıştır.Seçim neticesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1950
  • Reşit olmayan bir kızı kaçırdı Ramide,Cuma mahallesin,de oturan Halit Özdemir,zabıtaya müracaat ederek,henüz ıeşit olmıyan kızı Hacerin Niyazi Kuş isminde bir genç tarafından iğfal edilerek kaçırıldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1950
  • Uluijtırnıa Bakanı geldi Düiî sabahki ekspresle Ulaştıı ma Bakanı Seyfi Kurtoek şehrimize gelmiştir.Bakan,kendisine sorulan muhtelif soı ulara cevaben gazetecilere şöyle demiştir:Yapılmadan söylemek p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1950
  • HALKINSESI ar i daresi Sular idaresinin idare' heyeti,yapmakla mükellef olduğu işleri nedense hep;baştan savma yapmaktadır.Sular idaresi memur ve müstahdemlerinin istikballerini temin etmek gay es ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1950
  • Vali Çamlıcalılarm dileklerini dinledi Eski Şehremini Emin Bey zamanında Belçikalı mühendislere 340 bin liraya inşa etlirilen talıtelarz su depolarından istifade edildiği takdirde Kadıköy ve havalisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1950
  • Müessif hâdise Fransız konsolosu ile oğluna ve adamlarına tecavüz ederek konsolosun oğlunu yaralıy anlardan iki kiği el'an Evvelki gün KÜçülcçekmece sırtlarında çirkin ve eür'etkûrane bir hâdise olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1950
  • Soğııkhava deposunun inşası takarrür etti Vali ve Belediye Reisi Ord.Prof.Fahrettin Kerim Gökay dün i,abah Bölge Ticaret Müdürlüğü binasında Ticaret ve Ekonomi Bakanı Zühtü Velibeşeyi ziyaret ederek,ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1950
  • B»dıcr Statısr hakkında Mllliyet'in bana vermek lûtfunda bulunduğu yeri ilk defa olarak işgal etmek üzere kalemi ele alınca,evvelâ bir töreni Bedia Statzer'in yirmi besinci san'at yılı münasebetiyle İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1950
  • KISA HABERLER ^Ar Demirci yangını felâketzedelerine yardım olmak üzere ^ehrimizce teber.rü edilen elbiselerin ilk partisi dün gön derilmiştirtAt Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası Türkiye ko ınit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1950
  • Brezilya konsolosunun eşinin cenazesi dün defnedildi Bundan bir hafta kadar evvel Moda önlerinde kotradan deniz.e düşerek ölen Brezilyanın İstanbul konsolosunun eşinin cesedi Bandırmada bulu narak şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1950
  • zr Baştanbaşa TEFRtKA No.52 Yazan;John UfTON Buzlar diyarında nasıl ya Kmu soğuğa karşı insan ta ile dışı arasında Liz şehirliler için hava soğuyor demek,termometre sıfıra yaklaşıyor demektir.Hele bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1950
  • Tütün Kongresi Dışiçlcri Bakanlığı Ticaret ve Ticarî Anlatmalar Unıum Müdürü dün toplantıda bulunmak üzere Roma'ya gitti 10 eylülde Eomada toplana,cak olan Avrupalılarası Tütün kongresine iştirak edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1950
  • it 17 eylülde îsviçrede Eonslans şehrinde toplanacak olan Avrupa Parlâmentolararası Birliğinin kongresine 4 milletvekilimizden müteşekkil bir heye!iştirak edecektirit Demokrat Parti istanbul teşkilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • VV^/v i ^dtf^SİSİİli tg#^ m® ^k\^'8İk Türle Fransız dost" luğunun geçirdiği bir ikİ imtihan Küçükçekmece taraflarında ava çıkan Fransız konsolosu iie oğlunun uğradıkları çirkin tecavüzde soyguncular t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • İngiltere silâhlanıyor Başbakan Alilce,bir dünya harbine mani olmak için silâh-Ianıldığını söylüyor Londra 9 A.P.Başbakan Clement Attlee bugün bir îşç!Partisi mitinginde verdiği demeçte Büyük Britanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • Tramvay kondüktörünün derdi Londra,9 Ankara Ajansı)İskoçya'nın Glaskov şehrindeki bir tramvay kondüktörü Koreye gönüllü gitmek için resmî makamlara müracaatta bulunmuştur.J Sayınington ismindeki bu ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • Kaııaviçe ithali Ankara,9 Milliyet)Tica:ct Bakanlığından tebliğ edilmiştir:1950 yılı için Hindistandan memleketimize verilen bc^ bin tonluk kanaviçe ve çuval kctasınaan iki bin beşyüz tonunun,bedeli m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • Kore harbi cıünyayı 1945 den daha müşkül durumda bıraktı Chicago 9 A.A.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie Birleşmiş Milletler Kore harbini kazandıkları zaman,Doğu ile Batı arasındaki müzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • Avrupa ordusu üçler konferansında bu husus ta etraflı şekilde müzakere edilecek Vaşington,9 A.A.Yüksek Amerikan şahsiyetleri Avrupanın müdafaası için Birleşmiş bir ordu kurulması yolunda ilk müsbet ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • İngiltere at yarışları En fazla mükâfatı bir Fransız kumaş fabrikatörü kazandı Doncaster,İngiltere)9 A.P.îngilterenin en meş hur at yarışlarından «St.Leger» koşusu bugün yapılmış ve ikinci favori telâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • Bari fuarı açıldı Bari,9 A.P.Güney İtalyanm en büyük ticaret servisi İ4 üncü Doğu Endüstri Fuarı bugün açılmıştır.Açılış törenine Cumhurbaşkanı Luigi Eirıaudi riyaset etmiştir.Sergiye 40 memlekete men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • 33ir yabancı sirkelin E&kişehire yardımı Ankara,9 Ankara Ajansı)Eskişehirde sel felâketine uğrayan ve evsiz kalan vatandaşlarımıza bir yardım olmak üzere Amerikan Westinhaus iirması 1000 dolarlık tebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • Koza fiatları Bursa,9 Milliyet)Koza fiatlannda birdenbire bir can lannıa olmuş 3800,4000 randımanlı kozalar bugün 650 ve 700 kuruşa satılmağa başlanmıştır.İpek fiatları da 30 liradan 39 liraya yükselm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • Kaçakçılıkla mücadele Ankara,9 Ankara Ajansı)Gümrük Muhafaza Genci Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele için bütçesinin artırılmasını istemiştir.Komutanlık bilhassa Doğu ye Güney mm-L'ıkalarındaki karako
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • Sümerbarikta değişiklik Ankara,9 Ankara Ajansı)Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesi Müdürü Adnan Berkay Sümerbank teknik mü şavirîiğine naklen tayin edilmiştir.Sümerbankm eski Genel Müdür Muavini Naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • Sonra birdenbire başını kal dırdı ve halveti yarı yarıya örten peştemalın arasından çıkmış kendisine bakan Ahmet Yılmazın tüllerle örtülü yüzü,kocaman şapkasını görünce bu acaip hattâ korkunç manzara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • 1&Z& 1 Birleşmiş Milletler ordusu emrinde kullanılan ağır tepkili uçaklar,Kore harbinde büyük neticeler almaktadırlar.Bir çok mmtakalarda bunların tahribatı cidden korkunç olmaktadır.Resimde bu uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • Yarın akşam ATLAS Sinemasında Yeni bir aşk ve macera filmi Tanca Güzeli The Womon From Tangier)Baş Rollerde ADELE STEPHEN DUNNE Yerlerinizi şimdiden ayırtınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • Kızıl Çinin durumu Birleşmiş Milletler Dünya Federasyonu Kü.ıl Çin'in Birleşmiş Milletlere girmesini kabul elti Cenevre,9 A.P.Birleşmiş Milletler Cemiyetleri Dünya Federasyonunun siyasî komitesi 3 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • Atomdan korunma konferansı Vpsington,9 A,A.Birleşik Amerika büyük şehirleri belediye başkanları 5 ve 9 eylülde Vaşingtonda toplanacak ve sivil halkın atom harbinden korunması mevzuu görüşülecek olan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • Hind i atandaki yabancı larm ınıkdarı Y.Deldi 9 AP)Hindistan da yaşamakta olan yabancı ların ınıkdarı 1948 den 949 a kadar olan müddet içinde 12 bin kişilik bir arlış gösterini:tir.Bu miktara İngilizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • Milletlerarası demiryolu konferansı Ankara,9 Milliyet)Roma v^e Amsterdamda toplanacak olan Milletlerarası De UuryolU konferanslarına men lekelimizden de 4 kişilik bir heyet iştirak edecektir.Bu toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • Slalin'c mektup 7/arrensburgh,Missuri)9 A.Warrensburgh enstitüsü.Stalin'e,bütün milletterin huzur içinde yaşamalarına matuf lâzım gelen her şı yi yapmasını isteyen bir mektup göndermiştir.Enstitü bı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1950
  • Bir kadının hayatına giren dört erkek canavarlık gösterdiği halde» bilabaıe melek tarafları Hayatını kazanmak için vü cud unu ötekine berikine teslim eden bir kadın;öz evlâdını lerkelmek gibi bir da o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.09.1950
  • m Tefrika No.131 Jan Longüs'ün Teofano diye tanıdığa UJybcıth onu Fatih ordu Yüz adım ilerdeki kale duvarı seçilmiyordu bile.1rak burçlardaki meş"alelere kadar söndürülmüştü.Keyt lenen Jan Longüs bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1950
  • mm ISTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Müzik dünyasından çeşitli örnekleı Pl.13.45 Saz eserleri ve oyunhavaları Çalanlar:Haydar Tatlıyay ve arkadaşları 14.00 Serbest saat 14.10 Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1950
  • II Nikolls,odasında iskambil falına bakıyordu.Kahvaltı tepsisini masanın bir kenarına itmişti.Kâğıtların üzerine eğilmiş haliyle,canlı bir düşünce makinesini andırıyordu.Birden bağırdı:Hay Allah müsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1950
  • GÖZ MÜTEHASSISI Dr,Lûtfi Müftüler Haseki Hastahanesi Baş hekimi ve göz mütehassısı Muayenehane;Türbe,Divanyolu,No.103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1950
  • Müsabakamıza Kur'a luımaralariyle bu roma ve soyadlarını havi raları alan karilerimizin isim listeleri neşrediyoruz Dünkü listeden devam İzmir 12186 Mahir Özsay,İstanbul,12187 Yusuf Çengi,Tarsus,12188
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1950
  • j Hıc.10 Ru.27 EYLÜL 28 Zilkad 1 9 5 0 Ağust 1369 Pazar 1366 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.18 10.25 Ogle 13.16 5.22 İkindi 17.00 9.06 Akşam 19.53 12.00 Yatsı 21.31 1.38 İmsak 4.32 8.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1950
  • SOLDAN SAĞA;1 Kaynama.2 Halkın okumamış ve kaba olanı,Burgulu çivi,3 Tersi)Bir hayvan,Küçük seylâp.4 Zahmet.Tersi)Sonuna A gelirse 1 düzlük oiur.5 Tersi)ince ruhlu.6 Benzer,Bir kapalı salon eğlence ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1950
  • FAY Beyoğlu BEYCviLU CİHETİ:ALKAZAR 42362)1 Hafiye 99 Seri)2 Tarzan çöllerde.AR 44394)1 Ölüm dansı Renkli)2 Macera adası Renkli)ATLAS 40835)1 Port Sait 2 İki yavru BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 1 Tanca casuslar yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.09.1950
  • Resimle sine haberleri Hollywood'un en gözde bekârlarından Cesar Romero geçenlerde Londrayı ziyaret etmiştir.Ingilterenin sinema kralı olan J.Arthur Rank'ın stüdyoların* da çekilen yukarıdaki resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1950
  • HABERLERİ KÜÇÜK SİNEM Tanınmış prodüktör Jaques Ilaik öldü Paris Ankara Ajansı R)Tanınmış prodüktör Jaques Halk geçen akşam Parise giderken Loue'da ânî bir beyin kanaması neticesi hayata gözlerini kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1950
  • 1950 nin en güzel filmi a Jv/AJA^ UNSET BOULEVARD^ fevkalâde filmde başrolü yaşındaki Gloria oynuyor enderce film çevirdikten sonra 51 yaşındaki güzel yıldız.Gloria Swan son nihayet tekrar meşhur olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1950
  • LTurner Holivud'da Lana Turner daha olgun,fakat çok daha güzel olarak Hollywood'a dönmüş bulunuvor.Hiç şüphesiz ki eskiden olduğu gibi hisleriyle hareket eden ve ekseri bedbaht olan Lana Turner'den bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.09.1950
  • Resimlerle Haberler I—sV«,V*?~c »sıt&pZ's* 1/Büyün şafakla beraber bashynccak olan Birinci Ordunun askeri tatbikatı bütün yurtta geniş bir alâka toplamıştır.Besimde mevzie giren «gır bir tanksa/ar top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.09.1950
  • Sağlık Bakanı Ankaraya gitti Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Prof.Nihat Reşat Bel ger dün akşamki ekspresle Ankaraya hareket etmiştir.Bükan hareketinden evvel kendisiyle görüşen hir arkadaşımıza aşağıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.09.1950
  • Millî Mücadele Kahramanlarından KaraSaîihin acıklı hali Kara Salih Büyük küçük hepimizin,her Türk'ün tanıdığı bir kahraman vardır.Öyle bir kahraman ki hayatını bu memleket uğruna,Millî Mücadele uğruna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.09.1950
  • ^MH—MB—accag il ill wwa»»a—i»»i i» Hakkı Şinösi ÜNVER öğretmen olarak bulundu ğum D.Sivri dağ ile yayık tepenin eteğine kurulmuş altı yüz hanelik şirin bir küçük köydü.Okul binası,köyün biraz ilerisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • Büyük manevra Bas tarafı 1 incide)nizde ve bölgesinde mavi kuvvetler faik,Marmarada ise kırmızı kuvvetler hâkim bir durumda bulunacaktır.Mavi kuvvetlere mensup bir kaç denizaltı Marmarada faaliyet hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • Tunuslu hecıiar geliyor Bugün şehrimize 2U kişilik bir 1 unuslu hacı namzedi kafilesi gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • Yedeksubay Okulunda sistem değiştiriliyor Ankara 9 Ankara Ajansı)Yedeksubay Okulunun projesi üzerindeki çalışmalar ilerliyor.Bu projeye göre önümüzdeki yetişme döneminde okula alınacak öğrenciler tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • Sandalda işli Bas taıafı 1 incide j kamlığı fen heyeti muhasebesi memurlarından Molâhatı,biı sandalda öldürüp denize altıktan sonra,kendisinin kezzap içmek suretiyle intihar ettiğini tafsilâtiyle yazm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • Sarkıntılık yüzünden kanlı bir hâdise Dün sabah Beşiktaşta sar» kmlıiık yüzünden kanlı bir hâdise olmuştur.Beşiktaşta Çanialtı sokağında 22 sayılı evde oturan Salih,amcasının kızı Iıüsniye ile caddede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • Fatih Üçüncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 850/915 Yusuf fazı Seniye Şetvan i-2e jcaroeşı Yusuf oğlu Ahmet CenuTin afal hastalığına müptelâ oldukları anlaşıldığından hacredilerek bunlardan Seniye Sclvan'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • Doğu Akdeniz Sağlık Konferansı dün bitti Dünya Sağlık Teşkilâtı Doğu Akdeniz bölgesinin üçüncü toplantısı çalışmalarını dün bitirmiştir.Toplantıyı,Türk delegasyon ve konferans başkanı Dr.Nail Karabuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • Vesikalara hayranız!1 Başmakaleden devam 1 fî tarihinde Halk Partisinin mebusu olmak istemişler ve sonra bu {partiye bir çiftlik gibi tasarruf ederek memleketi bir sağmal inek haline çevirenlerin zihn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • Bcğ tarafı 1 incide)cc Ege bölgesinde bir tetkik gezisi yaptım.Bilhassa yeni rejimde ihracatın nasıl işediğini görmek,kredi satış kooperatiflerinin faliyetini yakından tetkik etmek ve a ne ihraç madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • Yapı Sandığı Bas taralı 1 incide)dir.Yaptığımız tetkikler tasfiyenin en doğru yol olduğunu göstermektedir.Fakat bu bir kanun işidir.İicabedcn kanun tasarısı hazırlanacak ve ilk kanun tasarıları arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • Millî Boks Takımı Seçmeleri Ankara 9 Ankara Ajansı?Türk milli boks takımı seçme müsabakaları Türkiyenin muhtelif mıntakalarından gelmU olan tanınmış boksörlerin iştirakiyle başlamıştır.Bugün alınan ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • Yunan Kabinesi düştü Atma S A.A.Reuter)Sofoloks Venizoîos tarafın dan teşkil edilen koalisyon kabinesi Parlamentoda 124 reye karşı 160 reyle ekalli yctıc kaldıktan sonra bu akşam istilasını vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • Bîr yavru kamyon allında ezildi Huhcıoğlu fabrikası sokag.nda manevra yapmakta olan şoför Nâsır'ın idaresindeki kamyon,sokakta oynıyan 1,5 yaşlarında Koray ismindr küçük bir çocuğa çarpmış ve bir onda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • Bir kadının hayatına giren dört erkek T Bars tarafı 3 üncü aeryfodal sevimli bir delikanlı kulunun kapağını tuttu.Bu hareket,bvnezaket Suzanne'ı müthiş heyecanlandırdıdüzel bir sonbahar günü idi.Berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • Korede Kızıl taarruzları Bastaroiı 1 incide)gece yarısı akim bırakılmıştır.Son gelen haberlere göre i-kinci tümene mensup birlikler düşmanın bütün tehditlerini muvaffakiyetle tardetmfcşîerdir.Birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • Soyguncu katiller iBaştarafı 1 incide;d:m biri de öldürülmüştü.Meçhul 2 soyguncu jandarma kuvvetlerimiz tarafından şiddetle takıp edilmişlerdir.Evvelki gün bunlardan birisi olan Ccvat Yıldırım yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • İzmirin Kurluiuş Yıldönümü iBaştctrafı 1 inddc bideye bir çelenk konulmuştur.Bundan sonra saat tam 10 da kahraman askerlerimizin 28 sene once bugün Izmire giriş iuııni yaşatan askerî kıt'alar üç ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • S.Atjaoğiu cevap veriyor IBcrç tarafı 1 incido)rat Partinin açtığı hürriyet havasinin içine atılmakta tereddüt etmedim.Aynı zamanda onlarla ve onların devirleri ile aramdaki bütün köprüleri yıkmak içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1950
  • Dördüncü nokta programı Washington 9 A.P.Başkan Trunıan dün.Dışişleri Bakanı Dean Acheson'u iktisaden kâfi derecede gelişmemiş olan "bölgelere yardımı mutazammın olan «dördüncü nokta» programını icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.09.1950
  • âlatasaray Londrada 3-4 karşılaşma yapacak olan Galatasaraylı,lar,dün sabah saat 7 de hususî bir Hollanda uçağiyle Lonclraya hareket ettiler.Oyuneuları,hava meydanına götürecek olan otobüs,saat 4.30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1950
  • urkı w Türkiye yüzme birinciliği için ayrılan tahsisat ne oldu Her sene,Istanbul,Izmir Adana,İzmit,Bursa ve diğer bölgelerin yüzücülerinin katıldığı,Türkiye yüzme birinciliğini bu sene tahsisaLsıziık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yctzı işlerini fiilen idere eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği ver;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kolleklif şirketi matbaası Basıldığı er;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1950
  • eCuçuk Spor Norveç Lükscmburg maçı berabere bitti Yeni futbol mevsimlinin ilk milli maçı Bergerr'de yapılan Norveç Lükscmburg karşılaşması olmuştur.Çok çekişmeli ve heyecanlı geçen bu karşılaşmada iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1950
  • İ Başbakana çekilen telgraf Modaspor kulübü Türkiye Yüzme Birinciliklerinin tehir edil-icsini protesto ediyor Türkiye Yüzme Birinciliğinin tahsisatsızlık yüzünden yapılamaması doluyısiyle İstanbul ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1950
  • «CBaBHBBmHUDSSU I'ESİN ve TAKSİTLE en ucuz Fival:Avda 10 15 20 25 lira taksitle İngiliz-Amerikan-ÂIman trençkot Pardesüler 1UÜ0 Lira Yılbaşı Hediyesi Bankaların ikramiye kur'alanna iştirak hakkı.Mahmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1950
  • fi-L^iM'Mi-rggESMmryawttarg-TV ı MâsiMed.Cem YAYINI" VI Türkiye'de ilk defa olmak üzere Dün-Hya çapanda klasikleşmiş eserJeri nefis bir surette resimlenmiş olarak 4 renkli bir kapak içinde.13 Eylül Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1950
  • D&vlet orman işletmesi Düzce ırıüdürlüoünden u 1 işletmemiz Aband br.jgesi Soğuksu istif yerinde mevcut 1684 adet karşılığı 908,87ü metreküp köknar tomruğu 7 parti halinde açık artırmaya konulmuştur.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1950
  • Zırhlı Birlik Gedikli Erbaş Okuluna Öğrenci Alınacaktır 1 Ankara'da bulunan Zırhlı Birlik Gedikli Erbaş Okulu,tıa aşağıdaki nitelikleri haiz öğrenci ahnr.eaktır.Kaydı kabul müracaatı 15/AğustûS/950 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1950
  • Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin kapalı zarf ve açık eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülür.Taliplerin kanuni vesikalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor