Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.09.1950
  • Koreye gidecek Bu ayın ortasında bîr cenup limanımızdan Japonyaya müteveccihen hareket edecek Ankara,8 MİLLİYET)Birleşmiş Milletler emrinde sulhun muhafazam için savaşmak üzere Kore'ye gidecek olan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1950
  • fongsan muharebesinde esir dU sen iki Şimal Koreli asker cephe gerisine sevkediliyor.Korede komünistlerin taarruzu devam ediyor Cenubî Kore baş şehrinde sokak muharebeleri için hazırlık yapılıyor Toky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1950
  • James Barker'in Basın toplantısı Milletlerarası Bankanın Türkiye heyeti başkanı hazırlanan rapor hakkında izahat verdi.Milletlerarası Bankanın Tür.rılışı münasebetiyle dün bir kiye heyeti başkanı Jame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1950
  • Ticaret Bakanının şehrimizdeki tetkikleri Bu sene sonunda büyük bir sanayi i toplanacak Sanayie hale ge dedi ki cinsini iler,Sanayi Kanununun yeniden tanzimini.Sanayi Birliğinin işe yarar lirilmcsini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1950
  • Küçükçekmecede bir hâdise ransız Konsolosu e ogiu ve dün soyuldular Aynı zamanda konsolosun 24 yaşındaki oğlu haydutlar tarafından yaralandı,suçlulardan üçü yakalandı,ikisi şiddetle aranıyor.~üüh saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1950
  • Aşk kurbanı Melâhat Sıhhiye memuru Nurettin Boş sandalın esrarı Evli 1 genç sevdiği kadını denize atarak öldürdü Hâdise bir mehtaplı gece Kumkapı asıklarında bir sandal içinde gecii.Öldürülen Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1950
  • Amerikadan gelecek denizaltılar Ankara,8 Ankara Ajansı)Karşılıklı savunma anlaşlu&sı gereğince verilecek olan iki denizaltıyı almak üzere Amerika'ya gitmiş olan 163 Türk denizcisi 26 eylülde yeni gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1950
  • Kral Farukla evleneceği habfct V-tıfıtn 17 yağındaki Neriman Terfciye güzellik kraliçesi Güler kimtftUl i&tsd.fc Avrupa Sadık Cenovada güzellik müsabakasına girmeden önce mayo ile çekilen bir resmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1950
  • Tren seferleri nihayet dün düzene girdi Bozulan hatlar lamir edildi.Fakat memleketimizin muhtelif hölgelerinde yer yer şiddetli yağmurlar hâlâ yağıyor Erzincan'da da zelzele oldu.Son yağan yağmurlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1950
  • Tekel Genel Müdürü Hadi Hüsman Tekel fabrikaları satılıyor Fabrikalar müsait şartlarla hususi sermayeye devredilecek Ankara 8 Milliyet)Aldığım malûmata göre,Tekel Genel Müdürlüğünce Tekele ait fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1950
  • Kasım Gülek dün muhakemeye gelm C.H.P.Genel sekreteri askerî mahkemede yargılanacak Ankara,8 Ankara Ajansı)C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek hakkında Bilecik savcılığı tarafından takibata girişilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1950
  • Cevabî notamızdan sonra ulgar mezalimi son haddini buldu Binlerce ırkdaşımız taundan kaçar gibi ana yurda iltica ediyor Edirne,8 Ankara Ajansı)Bulgaristan'dan,son nota dolayısiyle memleketimize ırkdaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.09.1950
  • Eski Rize milletvekili Ekrem Rize dün saat 17.30 da Beyazitta Marmara lokalinde dif meseleler hakkında bir konferans vermiştir.TOPLANTI Taksim Beyoğlu Erkek Iiisesini Bitirenler Derneğinin olağanüstü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1950
  • Kuh Hwteetere Sehe» 0»a* HASIMI-E MEVI Rekabeti TEFRİKA No,52 Yoxan Ziya ŞAX ÎB Hazreti Ali hâlâ Diye haber gönderdi.Hazreti Ali'nin bu emri üzerine harp için karşı kar şıya bulunan iki ordu arasında,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1950
  • Aksanı refikimizin iki Eylül tarihli nüshasında,İstanbul Bankçılar Cemiyeti Başkanının çok şayanı dikkat bir beyanatı vardır.Bu be yanat kısa da olsa balık istihsali mevzuunda bizimde anlatmak istediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1950
  • KISA HABERLER Tfc-Balıkhanenin belediyeye geçmesi üzerine teşkil edilen yeni kadrosu Ankaradan tasdik edilerek şehrimize gönde,rihniştir.Millî Eğitim Müdürü Mu rat Uraz dün öğleden sonra yeni inşa edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1950
  • Kanlı sandalın esrarı Nurettin isminde bir sıhhat mamuru sandal sefas yaptıkları bir sırada metresi Melâhat i öldürmüş;bilâ hare baldızının evine gidip kezzap içmek suretiyl» intihar el mistir.Kocamus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1950
  • TavbUS dün Amerikaya gitti Denizyollarının Tarsus vapuru,dün saat 11 de 300 yolcu ile Amerika seferine çıkmıştır,Tarsus dönüşte Amerika'da yerleşmiş olan eski Türk vatandaşlarından bir kıs mim memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1950
  • 3 eroin satıcısı yakalandı Beyoğiunda Halepli sokağın da oturan Halil isminde birisi füphe üzerine emniyet memurl«ıTi tarafından yakalanmış ve üzerinde mühim miktarda eroin bulunmuştur.Ayrıca Süleyman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1950
  • »«5&SCw5vv WS»«5 HALKINSESI ırcı «Biz bir felâket geçirdik.Geniş ve yok edici bir yangın âfeti,Demircinin üzerinden bir silindir gibi geldi ve arkasında iki bin biçare ve şaşkın insan bırakarak geçti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1950
  • Temizlik ekipleri Şehrin muhtelif semtlerinde dolaşacak olan ekipler şehri kirletenlerle mücadele ederek tecziye edecek Belediye Temizlik İşleri Mi dürlüğü,şehri kirletenleri yılkından takip etmek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1950
  • Susa Paşanın konuşması Dünkü basın' toplantısında Doğu Akdeniz Sağlık Teşkilâtı Reisi «Türkiye'deki sıtma savaşı takdire şayandır» dedi.Doğu Akdeniz saflık teşkilâtı başkanı Dr.Şuşa Paşa dün bir basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1950
  • İlköğretim haftası Eylül ayının son haftasınd;bağlıyacak olan ilköğretim baıtasmın hazırlıklarına şimdiden başlanılmıştır.Bu hafta içinde radyo ve gazetelerde ilköğretim dâvasının ehen miyetın:belirte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1950
  • Demokrat Parti kongreleri Demokrat Parti şehrimiz teşkilât;15 eylülden itibaren bütün ilçelerde ocak kongrelerine başlayacaktır.Ocak kongreleri bir ay kadar devam edecek;müteakiben bucak ve ilçe kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1950
  • Tibet yedi başlı,on altı ayaklı,oluz dört kollu kari?mabutlarından medet umuyor!Bir kere daha Tibete ait hâtıralarımdan bahsedeceğim.Çünkü Kore harbi komünist Çin ordularının Tibet hududunda toplanmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.09.1950
  • ğ5 Son zamanlarda bir tok yemek kitapları çıkıyor:Dün bunların eri yenilerinden birini bir dostumun elinde görüp göz gezdirdim.Daha ilk bakışta göze çaçpan sev,Tanzimattan itibaren Garp yemekleriyle z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1950
  • Brezilya konsolosunun esinin cesedi bulundu Bursa,8 A.A.Mudanya'nın eski limanında bulunan kadın cesedinin İstanbul'da bir kotra gezintisinde denize dü^en Brezilya başkonsolosunun eşi olduğu anlaşılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1950
  • İngiliz filosu dün izmir e geldi İzmir.8 A.A.Limanımızı ziyaretleri mukarrer lan İngilterenin Akdeniz du nanmasma mensup dürt ge miden ikinci firkateyn filo tillâsı komutanı kaptan C.D Bonham Carter i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1950
  • Bir Japon gemisi bombalandı Tokyo,8 A.A.Afp)Japon bahriye polisine ait 80 tonluk biir gemi bu sabah milliyeti meçhul 4 motorlu bir uçak tarafından bombalan mıştır.Hâdiseyi bildiren Japon bahriye pclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1950
  • Amerika'da bir Çinli âlim tevkii edildi,Fransa ko münistlere karsı tedbirler alıyor.Los Angeloş.8 A.P.Aslen Rus olan jet uçak motörleri mühendisi Dr.Sid ney Weinbaum,dün,komünist olduğu halde aksine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1950
  • ingiliz partileri Liberaller Muhafazakarlarla birleşme teklifine yanaşmıyor Londra 8 A.A.Reuter)Churchill'in 5 senedir de vana eden teşviklerine rag men İngiliz Liberal liderleri Muhafazakâr Parti ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1950
  • i '¦ttmitiüûHtmuaimmm* r izmirde bulunan Tanm Bakanı Nihat Eğriboz tetkiklerine devam etmektedir.Resimvada ziı aa t çil evle bir toplantı esnasında çekilmiştirr *ornoîngilterenln Akdenft.filosuna ruc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1950
  • Genç kadının kalasından daha bir sürü saçma sapan düşünce geçmekte uidu &u için Ahmet Yılmaz hayretle kendi kendini dinlemeye koyuldu;¦¦Hele hele şu karıya bak,Çivi gibi,sipsivri!Parmağında da nikâh y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1950
  • Dünya vaziyeti karşısında Hükümet üç senede 3 milyar 400 milyon sterlin sarf etmek üzere yeni Lir program hazırlamış,ve İm program Amerika cumhur başkanı Iramana gönderilmiş hu Umu\Dünya vaziyeti itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1950
  • Diyanet işleri Reisinin Bursa'daki vaazı Bursa,8 A.A.Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Aksekili bugün Ulucamide binlerce vatandnça din ve din sizlik mevzulu bir vaaz vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1950
  • YAPI ve KREDİ BANKASI BUGÜN 7-nci çalışma yılına girerken 1951 yılında yeni bir İKRAMİYE PLÂNI İLE tasarruf hareketlerine taze bir hamle katmaya hazırlandığını muhterem müşterilerine arzeder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1950
  • DEVLET TAHVİLİ En Emin Gelir Kaynağı ise GELİRİ ARTIRMANIN EN IYI ÇARESİ TAHVİLLERİ BANKAYA TEVDİ ETMEKDIR.AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1950
  • Avusturya sulhu Kus)i» bermutad Batılıları İtalya anlaşma* sini ihlâl etmekle ilhanı etti Londra,8 A.P.Rusy:dün,eski bir iddiasını ye niliyerek Batılıların,İtaiy.v barış andlaşmasmı IhiâP etmeler:keyf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.09.1950
  • SOLDAN S Af A;1 Yaşlı ve ağırbaşlı adama yakışır hal.2 İşkence,Çocuk.Bir çeşit yer elması,Tersi)Eşya.4 Adeta.5 Su,bir uzvurnuz.6 Tersi)edat,İçine para koyulan torba.7 Tersi)başlıca gıdalarımızdan,Ters
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1950
  • 1] Hie.9 Ru.26 EYLÜL 27 Zilkad 19 5 0 Ağust 1369 II Cumartesi 1366 VAKÎT VAS/TÎ EZANI Güneş 6.18 10.25 öğle 13.16 5.22 tkindl 1700 9.06 Aksar* 19.53 12.00 Yatsı 21.31 1.38 îmsnk 4.32 8 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1950
  • VfB&jaism&xstnaiamasmMi ^ı i Müsabakamıza iştirak eden okuyucufarırtnız Kur'a numaralariyle bu numaralan aSan karilerimizin isim ve soyadlarını havi üsteleri neşrediyoruz Adana'da bay Necip Aryuvarlck
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1950
  • BEYOĞLU CİHETİ:ALKAZAB 423(52' 1 Hafiye 99 Seri)2 Tarzan göllerde,Ali 44394)1 Ölüm dansı Renkli)2 Macera adası 'Renkli)ATLAS 40835)1 Port Sait 2 İki yavru BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 1 Tanca casuslar yuvası.2 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1950
  • «Sizi otomobilde öptüğüm zaman,meslek icabı bazı mü lâhazalara öpmüştüm.O zurnan,tahkikat yapmakta idim.Öyle bir anlık öpücükle.diye cevap verdi.Sözünü kesti,bir iki saniye düşündü,sonra,devam etti;Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1950
  • mm ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Henry Leca,Xavier Cugat ve Francisco Canaro orkestralarından dans müziği PI.13.45 Saz.eserleri.Çalanlar:Lâika Karabey ve arkadaşları 14.00 R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1950
  • mm m ı'-«v JS Tefrika No.130 FeddîBeri gözden geçireceğim.Çıkıştan önce,bir nutuk iradı düşünüyoruz da.ilerleyip sağ kollarını kai dırarak:«Lâyık olmağa çalışacağız» diye baş kestiler,iv i ela gözlü,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • Konseyde Rus teklifi reddedildi Lake Success,8 A.P.Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi dün gece,Sovyet Rusyanın,Birleşik Amerikaya Koredeki hava hücumlarına son vermesine dair emir verilmesi yolund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • Dünya siyasetinde italya ve Fransamn durumları Paris 8 A.A.Afp)Başbakan Rene Plevcn dün hükümeti teşkil eden çoğunluk partiler grup başkanlar!ile,parlâmento açıldıktan sonra hükümeti olduğu kadar mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • Cevabi notamız Baştarafı 1 incide)beraber yurda sokmağa çalıştıkları ajanlar hakkında te maşlarda bulunmak üzere bu gün istanbula ve oradan da tayyare ile Ankaraya gitmiştir BULGAR ELÇİSİ ANKARA'DA A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • Tren sefarleri ıBaştarafı 1 incide)vamlı yağmurlar yüzünden zarar görmüştür.Yurtta yağmur vaziyeti istanbul,8 A.A.Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden bildirildiği ne göre son 24 saat içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • Erzincanda deprem kaydedildi Erzincan,8 A.A.Bugün şehrimizde 8.45 te 5 saniye süren bir deprem ol muştur.Hasar yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • Mantar imalâthanesindeki bir infilâkla 5 kiği yaralandı Dün sabah Beyazıtta,muhiti heyecana düşüren bir infilâk olmuş ve beş kişi yaralanmıştır.Beyazıtta Şeker Ahmet sokağında Necati Bıçaklı isminde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • Denizyollarının bir vapuru lalıa arızaya uğradı r iin Karadenize hareket etmesi icabeden Trabzon vapuru silindirinde vuku bulan bir yüzünden hareket edememiştir.Yerine bugün İzmir vapuru hareket edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • Sağlık istatistikleri konferansı Doğu Akdeniz Bölgesi Sağlık İstatistikleri Konferansı dün saat 10 da Yıldız sarayının Şale köşkünde,Bölge Direktörü Dr.A.T.Şuşa Paşanın bir nutku ile açılmıştır.Konfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • Kasım Gülk Baş tarafı 1 incide?meşine çağrılmıştır.Gülek mahkemeye bir teskere gönde)erek usul bakımından bazı itirazlarda bulunmuş,mahkeme bunu yerinde görmeyerek kendisinin ihzaren celbi için celse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • James Bas tarafı 1 incide)şunları söylemiştir;«Milletlerarası İmâr ve Kalkınma Bankasının ekonomik heyet üyeleri Türkiyedeki müşahede ve araştırmalarını ikmal ederek bankaya sunulacak raporu hazırlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • Ticaret Bakanının tetkikleri fBaş tarafı 1 m^ide J Eldeki doneler tekemmül ettikten sonra ya bu senenin son haftalarında veyahut yeni yılın ilk haftalarında büyük bir sanayi kongresinin toplanmasını l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • Çekmecede bir hâdise ıBaştarafı 1 incide)nen konsolos ve arkadaşları Jean'ı Fransız hastahanesinc yatırmışlardır.Genç avcıya derhal ameliyat yapılmışsa da fazla kan kaybettiği için hayati tehlikededir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • Korede komünistlerin taarruzu Bastarafı 1 incide)kezler,liman tesisleri ve kuzey Koredeki fabrikalar dahil bulunmaktadır.Böylece vazifelerinin büyük kısmın:başarmış olan üstün uçankaleler bundan böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • Tekel iabrikaları IBcib tarafı 1 incide] Ancak ithal edilecek bu kibritlerin maliyet fiatları,ağır gümrük resimlerinden doiayt yüksek olacaktır.Bu hususta malûmatına müracaat ettiğimiz Tekel Genel Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • Hinnavî serbest bırakıldı Şam,8 A.P.1949 ağustosunda Suriye'de vukua gelen askerî hükümet darbesinin lideri Albay Sami Hinnavî ile 4 yardımcısı Binbaşı Ha lid Cada,Mohammed Maruf,Mahmul Rifaya ve İ.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • Bakanlık emrine alınan Millî Eğitim memur ve öğretmenleri Ankara,8 A.A.Millî Eğitim Bakanlığından tebliğ edilmiştir.Aşağıdaki listede isimleri yazılı öğretmenler Bakanlığın gördüğü lüzum üzerine Ba ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • Bayındırlık Bakanı yol dâvamızı izah etti Köy yolları meselesi hail derecedeki devlet yollar ilçemize gelen Bayındırlık Bakanı Fahri Belen,bugün D.P.merkezine gelerek parti mensuplariyle bir konuşma y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • U-kiidar Kadıköy tramvaylarının durumu inceleniyor Üsküdar Kadıköy Halk Tramvaylarının umumî durumu Belediyece incelenmektedir.Üsküdar tramvaylarının istanbul tramvaylariyle birleştirilmesi muhtemeldi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • Lise bitirme imtihanları Lise bitirme imtihanları sona ermek üzeredir.Olgunluk imtihanlarına 14 eylül günü başlanacak,okullar 2 ekim pazartesi günü sabahından i-tibaren yeni ders yılına gireceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • nma pro Bas tarafı 3 üncüde)kinden daha az sür'atli bir nisbeıte de olsa yalnız geniş gayenin erişilmesi için değil,fakat daha büyük bir askeri kuvvet gayesinin hemen erişilmesi için de elzem olacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1950
  • "Kaçak,M.Kemal ŞAHİN Sıcak bir temmuz günü,akşam saat 5 olmuştu.Daireden çıktım,nereye gideceğimi kes tiremiyordum.Biraz düşündükten sonra,Seyhan nehri kenarındaki portakal bahçelerinden birine gidip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.09.1950
  • Basketbol maçları için program yapıldı Ankara,8 A.A.Bu sene basketbol mevsimi içinde yapılacak memleket içi resmi müsabakalar ve dış temaslar çalışma programı,alâkadar federasyon tarafından hazır lanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1950
  • Göztepe fakımı Cezaire g ffi Cezair 8 A.A.Afp)İzmirin Göztepe futbol takı mı oyuncuları dün sabah u çakla Cezaire gelmişlerdi?Türk futbolcuları cumarles' ve pazar günü Cezair'dr Saint Eugene stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1950
  • r ^mmMus adt^&ak Adalıya v Trim seferlerinin yapılamaması yüzünden Ankara yarışlarına gitmekte olan 30 kogıı alı iki gündenbeıi Haydarpaşa'da vagon içersinde beklemektedir.Bu gece hareketleri mümkün o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1950
  • 3BBSE3£.Twa.«SHESJKBOL*';Aile Biçki Dikiş i'urdu Talebe kaydına başladı.Yıllarca Yurd id ire etmiş olan NİMET ERİM,tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki,di'!^i talebesine kolaylıkla öğretir.Millî Eği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1950
  • Bulunmuş eşya 9-0 Ağustos ayında Tramvay,Türel ve Otobüslerce bulunan eşyanın müfredatlı I iste si dir I.E.T.T.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Adet Muhtelif çıns çantalar.40 Tek ve çift kadın ve erkek eldivenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 784.50 100 Polar 282.52 100 Frausız Fr.080-080 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Bel ;ika Fr 5.60 100 îşveç Kronu 736140 100 Escudos 0.73.90 Serbest Pivasada DÖVİZLER Dolar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen içlere öden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı }er:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1950
  • İLAN Ankara Veteriner Okuluna,tam devreli liseleri bu yıl pekiyi ve iyi derecede bitirmiş,olgunluk imtihanlarını vermiş olmak gartiyle Öğrenci alınacaktır.Diğer giriş şartları askerlik şubelerinden öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1950
  • AYD^ 10 LiRA TAKSİTLE Merinos kumaşından ısmarlama elbise 135 Liradır.I Mahmutpaşa,Kap^lıçarşı kapısı yanında No;18.fi r*3-E^3iv"'r.v:r SALAHADDÎN KARAKAŞLI İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1950
  • EaWEEHBaS DÜNYANIN EN MEŞHUR DIESEL TRAKTÖRLERİ ELEKTROJEN GRUPLARI SABİT ve DENİZ MOTÖRLERİ YOL İNŞASI İÇİN MO-TOR GREDER BULDOZER SCRAPER MAKİNELERİ 65 75 Beygir kuvvetinde D 6 traktör D 8 kablo ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1950
  • l^ııı ı ıııiBi mn Tekel Genel Müdürlüğü ilanları ıı aamocui Malzeme Alım Şubesinden Cinsi Miktarı Güvenme İhale Parası Tarihi Günü Saati 4.370.000 ad.49163 lira 1.950.000 43875 22.9.950 Cuma 10,30 1.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1950
  • Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin kapalı zarfla gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da vapılacaktır.Şart lerirî kanuni veslkalariyle teklif mektuplarını ihale saatinden dukları komisyonlara v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1950
  • Mamasını alarak doyan yavrunun keyfine pay an o/urmu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1950
  • İLÂN Gnkur,Ordonat.D.ihtiyacı için mayi karbon di Oksit,gazi istihsal ve doldurma tesisatı satın alınacak.Saatde 15 Kg.mayi karbon dioksit gazi istihsal ve doldur* ma tesisatı satın alınacaktır.Bu tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1950
  • Zırhlı Birlik Gedildi Erbaş Okuluna öğrenci Alınacaktır 1 Ankara'da bulunan Zırhlı Birlik Gedikli Erbaş Okulu,na aşağıdaki nitelikleri haiz öğrenci ai.nr.caktır.Kaydı kabul müracaatı 15/Ağustos/950 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6