Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.09.1950
  • Yugoslavyadaki Türk malları Ankara,7 Ankara Ajansı)Ocak ayında Yugoslav Hükümetiyle Ankarada,Y'ugoslavyada mal terkeden vatandaşlarımızin malları hakkında bir protokol imzalandı-Devamı:3a'-5 Sü 8 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1950
  • Barışseverleı hakkındaki tahkikat Dig memleketlerde de aynı ad allında kurulmuş derneklerle bizimkilerin münasebetleri üzerinde de duruluyor Ankara 7 Ankara Ajansı)Barışseverler hakkındaki il)tahkikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1950
  • Marshall yardımı iyi işliyor Ru&sell Dorr Şarkta yaptığı seyalıattan Ankara'ya döndü ve intibalarıni bu cümle ile ifade etti Marshall yardımı idarecisi Russell Dorr Şark vilâ yetlerinde yaptığı tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1950
  • ICorede son vaziyet iyimser unu söyledi Kızıllar Köre sahilinde adaya çıkarma yaptı.Amerikalılar 48 tankı tahrip etti Amerikan tankları Korede Kızıllara muvaffakiyetli Kore harbi her gün daha enteresa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1950
  • Bir Belediye işletmesinin dört yüz bin lirası!intihar eden Sular İ-daresi Başveznedarıtun açığı 4UU bin likayı aştığını gazetelerden öğreniyoruz.Bu hayret,flenşet ve ibretle görülecek «ir şeydir.Hilka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1950
  • Seyrüsefer tasarısı görüşülüyor Yeni seyrüsefer tasarısı bütün şoförlerin mümessillerinin iştirakiyle toplanan bir komisyonda müzakere edilmektedir.Yukarıdaki resimde bu toplantıya Iftlrak edenler gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1950
  • İzmir Fuarından bir görünüş Bir Türk gencinin gösterdiği muvaffakiyet tzmir,7 Milliyet)Genç I yonu büyük bir başarı ile yamıUiendislerimizden Hilkat yınîarına devam etmektedir.Bolulu tarafından oğusto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1950
  • Tren yolları kapandı,Anadoludan gelen trenler Karaköyde kalıyor.Bozulan telefon ve telgraf hatları tamir ediliyor.İki gün evvel hafif fırtına ile başlamış olan yağmur şehrimizde,mülhakatta ve komşu il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1950
  • Rus notasını reddeden Ameri.I Amerikan Elçisine Rus notasını kanın Moskovc Elçisi Kirk veren Vichinsky Kerede düşürülen Rus uçağı meselesi Rusların verdiği nota ve Amerikanın bunu reddetmesi meselesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1950
  • Ticaret Bakam şehrimizde Bakana ziyafet verdi ihtiyaçlarını Ingiltereden tedarik etmesi üzerinde duruldu.Bugünkü mübadele sisteminin iki memleket arasındaki mübadele ve ticaret hacmini samimî ifade et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1950
  • W Kasım GUIek bir radyo konuşması yaparken arı ve ediyor Ankara 7 Ankara Ajansı)Bir aydanberi yurt içinde bir gezi yapmış olan C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek dün şen rimize gelmiş ve bu sabah da pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1950
  • İlk Öğretim Yapı Sandığı işi ele alındı Ankara,7 Milliyet)İlk Öğretim Yapı Sandığı dâvası müzmin bir mevzu olarak ilk okul Öğretmenleri içm geciktirilmeden halli gereken meselelerin en başında gelmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1950
  • Kızılay Hemşire Okulu Mezunları Mezuniar Vali,Sağlık Müdü rC ve Kızılay erkan arasında Yazısı t net *c&aistth£sU)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Gece maçları yapılacak Ankara,7 {Ankara Ajansı)Ankara ve Istanbulda gece maçları yapılması için Fudbol Fedcrasyonunca ilgililere gereken talimat verilmiştir.Ge* ce maçlarının memleketimiz* de de umula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Çivi Hatları yükseliyor Piyasada çivi fiatları,demir fiatlarına muvazi olarak yükselmektedir.Merkez Ban kasının ithal talepnamelerini karşılıyamaması kâfi dovix tahsisi yapmaması ve ithalâtın durması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Şehrin muhtelif yerlerinde linyit satış yerleri açılacak Kış aylarında şehrimizde çekilen mahrukat sıkıntısını bu yıl önlemek maksadiyle Belediye bazı tedbirler almağa karar vermiştir.Bu meyanda kok k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • İki ÜÇ gündenberi,bazı gazoteier,yeni intihap olunan Demokrat Belediye âzalarının,fevkalâde içtimaa davet olunacağını,şimdiki daimî encümen üyeleri de kendilerini artık selâhiyetli saymadığından,aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Tavşan avlarken bir yolcu* yu yaraladı Evvelki akşam Küçüksi srıtlannda bir av kazası ol muştur.Anadoluhisannda oturan Özdemir Kökkaya,Kü çüksu sırtlarında avlanırken biraz ilerisindeki çalılıklardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Jr Fatihte oturan Nurettli özer isminde birisi anlaşılanı' yan bir sebepten dolayı zelil içmek suretiyle intihar etmiS tir.İngiliz Büyük Elçisi Si Charles Noel dün sabah saa 11 de Vilâyete giderek Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Baştanbaşa ^BÜTUN DÜNYA TEFRİKA NO:50 Yaran:John UPTON Sinemanın getirdiği İki İtalyan güzelinin şöhreti bütün Âmerikaya yayılıyor Hindistan,Cinden,Japonyadan sonra okuyucularımı biraz da Amerikadan ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Şehriıf asayişi Emniyet Müdürü,«Kendini bilmez kimselerin haikı ve kadınları rahatsız etmelerine asla müsaade etmiveceğiz» diyor.Emniyet Müdürlüğünün şehrin asayişini bozanlara,el ve dille sarkıntılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Denizyolları Umum Müdürü Hollandaya gidiyor Devlet Denizyolları Umurr Müdürü Cemil Parman,Türkiye ve Akdeniz limanlan ile şimalî Avrupa limanları arasında tertip edilen şilep sefer leri etrafında tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Valinin tetkikleri Vali ve Belediye Reisi Fah rettin Kerim Gökay dün öğleden sonra Kanlıca ve Beykoz semtlerine giderek hal kın yol,mesken ve gıda ihtiyaçları üzerinde tetkiklerde bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Bir sarhoş bütün mahalleyi altüst etti Evvelki gece Anadoluhisarında bütün bir muhiti heyecana düşürüp ayağa kaldıran bir hâdise olmuştur.Hisarda Cephane sokağında oturup ticaretle iştigal eden İhsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • HALKINSESİ Gelen cevaplar S-A-Bu sütunda 11/8/950 tarihinde çıkan «Yıld:s caddesinin hali» başlıklı yazıya ilgililer tarafından şu cevap gönderilmiştir:«Bahis konusu cadde su borusu döşenmesinden kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Kızılay Hemşirelerine diplomaları verildi Okuldan bu yıl mezun olan hemşirelerin isimlerini n Aksaray Kızılay Hemşire Okulundan mezun olan 30 hemşireye dün saat 17 de okul binasında yapılan bir törenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Denizyolları vapurlarında arızalar Dün sabah 6,10 da Pendik ten Yalovaya hareket eden «Yalova» vapuru makinelerin deki arıza yüzünden 25 dakika rötar yapmıştır Diğer taraftan Neveser vapuru da Adadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Yün ve pamuk ipliği sıkıntısı başladı Piyasada devlet fabrikaları nın sipariş kabul etmemesi yüzünden yün ve pamuk ipii ği sıkıntısı başgöstertniştir.254,256 numaralı yün ipliklerinin fiatları yükselm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Doğu Akdeniz Sağlık Kongresi devam ediyor Dünya Sağlık Teşkilâtı Doğu Akdeniz Bölge komitesinin üçüncü toplantısı dün program komitesinde yapılan toplantılarla sona ermiştir.Müzakereleri havi rapor cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Sağlık Bakanı,vtandaşın dilekleriyle meşgul oldu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Prof.Nihat Reşat Belger dün Üniveristeye giderek Tıp Fakültesi tesislerini gezmiş,akşam üzeride Sağlık Müdürlüğünde vata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Belediye İmar Müdürlüğü Bayındırlık Bakanlığı İmar İşleri Umum Müdür Muavini Orhan Alsaç İmar Müdürlüğünde incelemelere başladı Şehrimizdeki bir kısım hal kın İmar Müdürlüğü hakkında Bayındırlık Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Filistin Uzlaştırma komisyonu şerefine verilen ziyafet Şehrimizde bulunan Birleş iniş Milletler Filistin Uzlaştiirna Komisyonu azaları şe refine Vali ve Belediye Ke isi frof,Dr.Fahrettin Kerim GoKay d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Kaafa Hâdiselere Sebep Ola HASIMI EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA No.51 Tasan Ziya SAKİR Hz.Ali artık daha azla sa Hazreti Ali'nin bu cevabı karşısında ümitlere kapılan Müslim)ertesi gün geldi.Emîr-el-Mü'mirıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1950
  • Likör fabrikası işçi sen dikasının yıllık toplantısı bu gün saat 18 de fabrika lokalinde yapılacaktır.TURİSTÎK SEFER ¦Jr Tarsus vapuru bugün sa at 11 de ikinci Amerika seferine çıkacaktır.DEFİLE ^f Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.09.1950
  • f9$t$ğtğmşt!tmıttmt$$9ûĞı Bir zihniyet hastalığı Bir iki gündür tafsilâti neşredilip duran bir Anıtara haberinden ıer kesin müteessir olduğu anlaşılıyor:Amerikan Askeri Yardım Heyeti mütehassıslarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1950
  • Kürtlerle mücadele Tahran,7 A.A(AFP)Hükümet kuvvetlerinin,İrak hu dudu civarında Kermcnşah bölgesinde,asî Javanrud Kürt kabilesini kuşatmağa çalışarak ilerlemekte oldukları yetkili Lir kaynaktan öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1950
  • Harici kısa haberler JAPONYABA Birleşmiş Milletler Cemiyetinin Dünya Federasyonu Japon Birleşmiş Milletler Cemiyetini dün resmen âzalığa kabul etmiştir.FRANSADA Bu sabah erken saatıerde jandarmalar Au
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1950
  • Ahmet Yılmaz küçük bölgede acele acele soyunurken ne düşünüyordu,bilmiyoruz.Nihayet yalnız donla yarı çıp lak kaldığı zaman oradaki büyük peştemalı alarak iyice büründü.Erkek olduğunu saklamak için ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1950
  • İspanyaya yardım işi Kongrenin buna karar vermesine rağmen Truman bu yardıma taraftar değil Vaşington,7 AP)Başkan Truman,hükümetin önümüzdeki malî senesi için verilmiş olan tahsisatı ihtiva eden 35,55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1950
  • Avrupa'da ham madde fiatları artıyor La Kaye,7 AP)Son aylardaki ham madde Hatlarının müthiş surette artışları karşısında Hollanda,Avrupa tediye birliğine dahil olan devletlerin,buna karşı müştereken t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1950
  • Amerika diplomatlarının yapacağı içtima Vaşington,7 A.P.Birleş)Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından dün bildirildiğine göre,Kuzey Afvikadaki Amerikan diplomat ve konsolosları,2 ilâ 7 ekim tarikimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1950
  • Pasifikte üsler Amerika Pasifikte üsler tesis etmek üzere Avustralya ile konuşuyor Vagington,7 AP)Diplomatik kaynaklar,Amerikanın Cenup Pasifikte üsler kul lanması ihtimalinin,yakında,Amerika ile Avus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1950
  • Conally Almanların silâhlanmasına taraftar Va.şington,7 A.A(Reuter)Dün bir gazete muhabirine beyanatta bulunan ayan meclisi dış münasebetler komisyonu başkanı Tom Conally Batı Almanyanın yeniden silah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1950
  • Mahkûm olan Amerikan askeri Warrington,İngiltere)7 AP)16 yaşında bir İngiliz kızını iğfal ile,harekette bulunan bir trende kendisinin irzıra tecavüz etmiş olan biı Amerikan askeri dün,30 sene hapse ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1950
  • Enflâsyon tehlikesi Milletlerarası para fonu raporunda bu tehlikenin dünyayı tehdit etmekte olduğunu tebarüz ettiriyor Paris,7 A.A(AFP)Milletlerarası para fonu;dünya iktisadî durumu,kambiyo siyaseü ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1950
  • vyanııt kararı Tito,ingiliz Dışişleri Miisteganııa bu hususta yakında bir karar vereceğini söyledi İngiltere ile Yugoslavya arasında siyasî temsilciler teati edilecek.Londra,7 A.A AFP)Güney doğu Avrup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1950
  • Bevin'in beyanatı Bevin,büyük gayretler earfetmek karşılıkh anlayış göstermekle he İki 3 imeiı Dünya Harbini önliyebiliriz,dedi Southampton 7 A.P.Dlğ işleri Bakanı Ernest Bevin dün akşam,Atlantik Pakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1950
  • Komünizmle mücadele Washington 7 A,A.Ayan üyesi Demokrat llarly Kil gore,dün Temsilciler Meclisin» beş Demokrat Ayan üyesinin daha imzasını taşıyan bir kanun tasarısı vermiştir.Bu tasarıya göre hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1950
  • Ortadoğu meseleleri Batının bu husustaki gayesi Orta Doğu âleminin evvelâ ı!ığ emniyetini ve saniyen iç huzurunu sağlamak için tedbir almaktır.Bu cihet yakında toplanacak üç büyükler arasında konuşula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1950
  • m I Edinburg Dükü ve İngiliz Veliahdi Prenses Elizabeth'in zevci Mountbatteu'in îzmire geleceğini,oradan da ayni gün uçakla Yalovaya gelip Cumhurbaşkanı Bayara mülâki olacağım evvelce yazmıştık.Bugünl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.09.1950
  • SOLDAN SAliA:1 Ay,rüzgâr.2 Arabistanda bir mahal,Bir harfin okunuşu.3 Bir tatlı.4 Tersi;Geçmiş zaman,Gayrı meşru münasebet.5 Koyuluk.6 Hane,Doğrudan doğruya söylemeyip ima ile anlatma.7 Şöhret.8 Bir n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1950
  • Hie.8 EYLÜL Ru.1 25 26 Zilkad 1 9 5 0 Ağust 1369 Cuma 1366 VAKÎT VASATÎ EZANI f Güneş 6.18 10.25 öğle 13.16 5.22 İkindi 17.00 9.06 Akşam 19.53 12.00 Yatsı 21.31 1.38 İmsak 4.32 8.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Büyük orkestralardan hafif müzik Pl.13 45 Şarkılar.Okuyan;Mukadder Gökçil 14.20 Serbest saat 14.30 Şarkı ve türküler Pl.14.45 Orkestra eserleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1950
  • Tefrika No.129 Çalı çırpı ile doldurulup kapatılmağa çalışılan delikleri assalar içerdeler Evet haşmetmeap.Babası aamanındaki muhasarada şeyh Emir Veli Sultanın surlar üze rinde başı haleli ve eli yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1950
  • Bana itimat etmesini ve herşeyi anlatmasını söyledim.Fakat,başka birşey söylemeye yanaşmadı.Birer sigara tel ilendirdik,son şiirlerinin müs veddesini verdi.Şiirlerinden çok memnun olduğunu söyledi.Onl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1950
  • ABONE FÎATLAHI Senelik 28 Liradır 6 Ayiık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FÎATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 ilân sayfası santimi 2 Dojjtun,Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1950
  • FAYDALI BİLGİLER Beyoğlu BEYOĞLU CİHETİ:ALKAZAR 42362» 1 Hafiye 99 Seri)2 Tarzan çöllerde.AR 44394)1 ölüm dansı Renkli)2 Macera adası Renkli)ATLAS 40835)1 Port Sait 2 İki yavru BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 1 Tanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1950
  • fK.ram umitik I.Müsabaka eden Kur'a numaralariyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz DÜZELTME Dünkü nüshamızda bazı hatalar olmuştur.Aşağıdaki şekilde düz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Adliyede yeni tayin ve nakiller Yüksek tasdika iktiran eden son listeyi de bu gün aynen veriyoruz Ankara 7 Ankara Ajansı)Üsküdar C.Savcılığına Balıkesir asliye ceza yargıcı Rıza Tekin özker,Nevgshif y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Ziraî kalkınma için Tarım Bakanı verdiği beyanatta bu kalkınma için bölge ziraat enstitüleri kurulacağını söyliyerek bu enstitülerin nıahivelini anlattıizmir,7 Milliyet)Tarım Bakanı Nihat Eğriboz yani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Beş tarafı 1 incide^ duğundan şüphe etmiyorum.Zaten Türkiye ve dost İngiltere,ekonomik bir kontrast göstermeyen,bilâkis ticaret sahasında birbirlerini her cihetçe tamamlıyan iki bünyedir.İngilterenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • İngiliz Ticaret Odası Başkanı ve Büyük Elçisinin hitabeleri Toplantıda bulunan İngiliz Ticaret Odasının Başkanı da bir konuşma yapmış,Türk İngiliz ticarî hayatının inkişafı etrafında iyi temennilerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Balıkesir'de Balıkesir,7 A.A)Dündenberi ilimizin muhtelif yerlerine yağan devamlı yağmurlar neticesinde Bandırma ile Sığırcı arasındaki demiryo lunu seller basmış ve bu yüz den Bandurma ve İzmirden ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Bursa'da Bursa,7 A.A)Şehre ve civara yağmur yağmaya başlamıştır.Yağmurun çiftçi için çok faydalı olduğu ve tam zamanında yağdığı bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Denizyolları idaresinin tebliği Sapancadaki köprü arızası dolayısiyle Haydarpaşaya gelemeyıp Bandırma'ya tevcih edilmiş cian trenlerin yolcuları Bandırmadan cumartesi vo nazartedi günleri hariç haf ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Fırtına ve yağmur n«î.taraf i 1 incide;limali do şüphelidir.Halen İstanbuldan hiç bir tren hareket etmemekte,karşı taraftan gelen katarların yolcuları ise Karaköyde inerek Bursa veya Yalova tarikile I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Marshall planı teknik uzmanı Memleketimizde beş ay müddetle kalarak incelemelerde bulunan hesap mütehassısı II.McCord Amerika'ya dönüyor Ankara 7 Ankara Ajansı)Marshall Plânı teknik yardım uzmanlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Orta doğu meseleleri [Bas tarafı 'i üncü sayfadu| Telaviv,bu siyasetin İngilizlere aktî vecibeler tarafından tahmil olunduğu iddiasını hiçbir zaman dürüst bir izahat olarak kabul etmemiş ti.Salisen,bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Bir Türk gencinin muvaffakiyeH 'Bastarcrfı 1 incide)a kadar ve akşamları 19 dar» 24 e kadar 48 metre kısa dalga bandında çalışan radyo istasyonunun faaliyeti,bir çot ecnebi firmaların hayret v _takdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Bir Belediye işletmesinin dört yüz bin lirası!I Başmakaleden devam)sm deftere muntazaman kaydolunmadığı,memurların devam saatlerine riayet etmedikleri,şoförlerin benzin sarfiyat defterlerinde yekûn ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • f 3 i III Mangtjo^ i.pfrv,Jit A*/g« I »PUS GÜNE* köre m t IS~\It mm uzt Aquito* IS Aç~vı t ob Korede harbin başladığı günden bugüne kadar geçen müddpt zarfında harekâtın seyrini gösteren harita Korede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Turhanı vuran Morris memleketine gidiyor Ankara,7 Ankara Ajansı)Yenişehir'deki evinin önün de motosikletinin kornasını öttürmek isteyen 12 yaşındaki Turhanı apartman dairesinin penceresinden tüfek ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Kasım Gülek'in ithamı kaldıkça biz de tenkidlerimizi yapacağız Tenkid vazifemizi yapmazsak millete karşı mesul oluruz.Bunu tabiî görmek tenkidlere tahammül etmek gerektir.Devlet radyosunun iktidar par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Kayalıbay hadisesi Teknik Okul Pansiyon ân ri Muzaffer Kayalıbayın öli mü hâdisesine ait dosyayı "V keşif raporlarını tetkik ede savcılığın,esas hakkında] mütalâasını hazırladığını i bu işte suçlu old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Yugoslavyadak Türkmaiları Bas tarafı 1 incid ğı malûmdur.Her iki devi parlamentolarınca tasdik o nan protokol Ekim başları;da Belgradda teati edileci ve teati tarihinden itibar mcr'iyete girecektir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Korede düşüreien Rus uçağı mesele* Bas tarafı 1 incide)Güvenlik Konseyi salonunda çıkartmak için bir teşebbi daha yapmış,taririnin Çan;hiç bir suretle ilgilendireni yeeeğini,«Syngman Rhı kliki» ile Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı a* saat ve mahallerdeki As.Sa.ALKo.da misyonlara müracaatları.Cinsi ıddelerin pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı yapılacaktır.Taliplerin belli v^kıtde ait oldukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1950
  • Devlet orman işletmesi Düzce müdürlüğünden 1 işletmemiz Aband brigesi Soğuksu istif yerinde mevcut 1684 adet karşılığı 908,875 jnetreküp köknar tomruğu 7 parti halinde açık artırmaya konulmuştur.2 Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.09.1950
  • J açının oe Louis'in,nâmağl kıbetine uğrayarak,a,galibiyet husus Son iki karşılaşmasını Jersey Joe Walcott il-e yaptıktan onra,nâmağlûp olarak ringien ayrılan eski dünya ağır ukk-ı şampiyonu Joe Louis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1950
  • Ingilterede lig maçları w.hi'/ılterede Charleton Athletic takımının solaçığı Vujjy Gol almağa çalınıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1950
  • İLÂN I Gnkur,Ordonat.D.ihtiyacı için mayi karbon di Oksit gazi istihsal ve doldurma tesisatı'satın alınacak.Saatde 15 Kğ.mayi karbon dioksit gazi istihsal ve doldur,ma tesisatı satın alınacaktır.Bu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1950
  • Beş parasız dünya turuna çıkmış olan 19 yaşındaki talebe Zakour Boukber Fas,ispanya ve Portekizi dolaştıktan sonra Parise gelmiştir.Retim kendisini Pariste gösteriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1950
  • Galatasaraylılar yarın hareket ediyorlar Sunderland kulübünün davetlisi olarak İngiltereye gidecek olan Galatasaraylılar,bu sabah saat 8 de hususî bir İngiliz uçağıyle Londraya hareket edeceklerdi.Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1950
  • Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin kapalı zarfla ek •ütmeleri 20/9/950 günü hizalarında yazıl;saatlerde Kayser s.Sa.Al Ko.da yapılacaktır.Şartnameler öğleden evvel Is/t.Lv de görülür.Taliplerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1950
  • GÖZ MÜTEHASSISI Dr.Lûtfi Müftüler Haseki Hastahanesi Baş hekimi ve göz mütehassısı Muayenehane:Türbe,Divanyolu.No,103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idere eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A,N.Egazetecilik kollcktif şirketi matbaası Basıldığı er;Ebüz-«iya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1950
  • r*-i—t*-'Son para HabuJ tarihi 10.10.1950 isteyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1950
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Çekoslovakya'dan ithal ettiğimiz «Birleşmiş Müstahzarat Fabrikaları Birliği» müstahzarlarından adları aşağıda gösterilen ilâçların bütün ecza depolarına ve c czahanelere bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1950
  • Nane esansı nedir?Hususî surette yetiştirilen nane filiz yapraklarının imbikten geçirilmiş ve imbiğin yalnız orta kısmından çıkan Dünyaca meşhur esansdır.3ff.^BÜBBH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6