Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.09.1950
  • Korede bir düşürüldü Siyasî çevreler bunu,Rus Amerikan münasebetlerinde vukubulan en mühim hâdise olarak vasıflandırıyor Vaşington,5 A.A.Kore kıyıları açıklarında Birleşmiş Milletler deniz birliklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1950
  • istanbul Vali ve Belediye Reisi Prof.F.K.Gökay Şehir meclisi fevkalade toplantı yapmıyacak Belediyede geniş değişiklik olacağı ve bir komisyon kurulacağı hakkındaki haberler yalanlanıyor Belediye seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1950
  • İki Ârnavu ncı ürriyeti s Limanımızdan gecen bir Ru?gemisi Arnavutköyü Âkmtıburnuna geldiği sırada vapurun güvertesinde Lir kaynaşma oldu ve iki kişinin birbirini takiben denize anıldığı görüldü Rus g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1950
  • Yeniçerilik hortlamak üzere mi?Yeniçeriler sokaktan geçen namuslu kadınları bekâr odalarına sürükler,hamamdan çıplak kadın kaçırırlardı.Bu gün değişen teferruattan ibarettir.Bir şoförle muavini müşter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1950
  • Formoza,B.Milletler vesayetine verilecek Alâkalılar bu karar tatbik edildiği takdirde Asya durumunun istikrar peyda edeceği kanaatini besliyorlar Lake Succes.5 A.A.United Press)Buradaki siyasî çevrele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1950
  • i Istanbul Üniversitesi Rektörü Ömer Celâl Sarç niversiteye alınacak Üniversitelerarası Kurul dünkü toplantısı çok mühim kararlar verdi Üniversitelerimize bu sene kabul edilecek talebelerin ban gi şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1950
  • istanbul'da bir elektrik direği sökülerek çalındı Gazetelerden)İmûat.hırsız var!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1950
  • Ankarada bir hâdise ir Amerika r çocuğu vurdu Vunılan çocuk Amerikan yardım hastahanesine kaldırıldı.Alâkalı hakkında hem Amerikan makamları hem Savcılık tahkikata haşladı.Küçük çocuğu hiddetlenerek v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1950
  • Atlantik Konseyi dolayessyle F.Köprülün seyahati Dışişleri Bakanı,Atlantik Paktına ve Güvenlik Konseyine girebilmemizi ve Amerikan Askerî,iktisadi yardımlarının artmasını temin için Amerikaya gidiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • TOPLANTI 7 kasımda Cenevrede top lanacak olan Milletlerarası Talebe Konferansına Talebe Federasyonundan ve Millî Eğitim Bakanlığından birer delege iştirak edecektir.Milletlerarası Kriminoloji toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • İslâm kainde Kanlı Hâdiselere Sebep 01»-HÂSİMÎ-EMEVÎ Rekabeti Yazan Ziya ŞAKÎR e büyük bir Allah.Mervan,Taîhanm bu sözlerine o decate hiddetlendi ki,derhal elindeki yaya bir ok sürerek,okun ucunu Tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • Yalnız bizde değil,Amerikada da senevi 12 milyon dolar zarar yapan 935 de Adana'da,936 da Bergama'da büyük tahribat yaptığını ve 1898 de pamuk mahsulünü tamamen man vettiğinin Bergamalılar tara fından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • Kİ SA HABERLER it Tekirdağ iskelesinde,bir yolcu salonu ile.gümrük limain yaptırılmasına ilgililerce karar verilmiştirit Deniz Gedikli Erbaş Okulu nu bitirenlerin diplomaları,dün Kasımpaşada mektep 'b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • Milletlerarası gençlik temasları Milletlerarası Gençlik Otel Jeri Federasyonuna âza yaban cı talebe kafilelerinin,memleketimizi ziyareti sırasında,Teknik Üniversite,Denizcilik Okulu ve Galatasaray yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • Bir mağaza yandı Galaia Tünel caddesinde Mehmet Sait'e ait ziraat magazasında dün saat 18.30 da bir yangın çıkmış binanın birinü ve ikinci katı ile çatı kısmı yanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • Samet Ağaoğlu Aııkuraya döndü Bir rnüddettenberi şehrimizde bulunan Başbakan Yar dimciSi Samet Ağaoğlu dün akşam ekspresle Ankaraya dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • Sayın Hemşerilere j İstanbul Belediyesinden Sucular tarafından muhtelif menbalaıdan doldurularak satılan içme sularına ait damacana ve kapların kapaklarına,cekdıyemizce,bu menbaın ismini taşıyan bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • Delegeler dünkü oturumda memleketlerinin sağlık dâvala rinı izah ettiler Dünya Sağlık Teşkilâtı Doğu Akdeniz Bölge Komitesinin ü_ÇÜncü toplantısı dün de,bütün gün,çalışmalarına devam etmiştir.Yıldız S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • Birleşmiş Milletler Arabulma Komisyonu heyeti bu gün geliyor Evvelki gün Ankaraya gelmiş olan Birleşmiş Milletle)Filistin arabulma komisyonu heyeti azaları bugün şehrimize muvasalat edecekler ve İslan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • Vali bugün gecekonduları gezecek Vali ve Belediye Başkanı Prof.Fahreddin Kerim Gökay,bu gün saat 9,30 da beraberinde yeni Şehir Meclisi üyeleriiîden bazıları olduğu halde Zcytinburnundaki gece kondu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • Ticaret ve Sanayi Odası meclisi toplandı Ticaret ve Sanayi Odası u mumî meclisi dün saat 15 de rylık mutad toplantısını yaparak iş mahkemelerinde vazife alacak işveren mümessil lerini seçmiştir.Oda me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • Terbiye Kongresi çalışmalarda çeşitli mevzulara temas edildi.Büviik bir alâka toplayan kongre devam ediyor İstanbul Muallimler Birliği tarafından tertip edilen 2 neterbiye kongresi dün de çalış maları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • HALKINSESİ Köy öğretmen Aylarda nberi gazeteler,maarif ordusunun ileri ge-lenleri ve eski iktidar ile yeni iktidarın Milli Eğitim Bakanları hep 152 lik öğretmenlerden bahsetmekte ve hep onlar hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • Sular idaresi suiistimali Tahkikat sona ermek üfcere.Vali suiistimale iştirak eden başka bir memurun olmadığını bildirdi Sular İdaresindeki mühim yolsuzluk işinin tahkikatına devam olunmakta ve bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • I Lı bahanelere geç gelen doktorlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan?Dr.Nihad Reşad Belger,Haydarpaşa Numune has tahanesi doktorlarının vazifelerine geç gelmeleri dolayısiyle diiipliû kuruluna verilmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • Beş hırsız dün yakayı eleverdi Af kanunundan istifade eder k cezaevinden çıkan Ha-an Vural ile Şükrü,Osman,Memiş ve Sabri isminde üç arkadc.fji İzm itle İ^Lanbul arasında sefer yr«pan nakliye kamyonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • Milli Eğitim Bakanımı?temasları Şehrimizde bulunan Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri dün Öğleden evvel Millî Eğitici Müdürlüğünde meşgul olmuştur.Millî Eğitim Bakanı,öğleden sonra İstanbul Üniversitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1950
  • Baştanbaşa TEFRİKA NO;'18 Yazan;Jolın UPTON 10.000 tam odası,günde kantası ve yüzme 55.000 yemek veren lo* havuzu var.Vagingtonda 1942 ilkbaharında bir binanın inşaatı bitti.Harbin en hararetli,en şid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • bir bağdat telgrafına göre,son zamanlarda bulunan yeni tanleüer Sümerlilerin riyaziyat matematik sanasında bugünkü medeniyetten çok ileri olduklarını meydana çıkarmışkesimden yazıyı çıkaran,yazıyı bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • Havacılık konuları Hava nakliyatı,hava klübü ve sivil havacılık kanun tasarıları hazırlanıyor Ankara,5 Ankara Ajansı)Sivil havacılığa dair hükümet tarafından ele alınmış olan üç kanun tascnsı üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • Mısır Kralı Avrupadaki seyahatine devam ediyor Biarritz,5 A.P.Kral Faruk dün Greenwieh saat yarı ile 20 ye doğru yanınci;iki hanım olduğu halde buıaya gelmiştir.Bayanlardan birinin Amerikalı arkadaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • Sovyetlerin bir iddiası Moskova,5 A.P.Pravda gazetesi dün,Hong Kong daki Çin sekenesine îngii;makamları tarafından tazyik yapılmakta olduğunu iddia vı Hong Kong civarında da Çin hududun?İngiliz hava k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • ingilterenin Mısır elçisinin Londra temasları Londra,5 A.A(AFP)İngilterenin Kahire Büyük Elcisi Sir Ralph Stevenson bu sabah Ernest Bevin'i Dışişleri Bakanlığında ziyaret edecek,1936 ingiliz Mısır and
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • Mısır İsrail htilaiı Kahire,5 A.A(AFP)Kahire'de resmen bildirildiğine göre İsrail askerî kuvvetleri Mısır topraklarına iki bin kadar Arabi geri sürmüşlerdir.İsrail uçakları,İsrail'den çıkarılan Arapla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • ingiliz işçileri ve komünizm Brighton,5 A.P.İngiliz İşçi sendikalarının mümessilleri dün,Rus istilâcı hareketini takbih eden bir Amerikan sendika temsilcisini ş:d detle alkışlamışlardır.Amerikan temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • Sivil havacılık konferansı Ankara,5 Ankara Ajansı)Ortaşark sivil havacıi;l konferansı 17 Ekimde İstanbulda toplanacaktır Konferansa Yunanistan.İtalya,İspanya,Lübnan,Mısır,Fransa ve muhtemelen de Hind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • Millî Talebe Federasyonunun faaliyetleri Ankara,5 Ankara Ajansı)Türkiye Millî Talebe Federasyonu turizm komisyonu başkaniyle ikinci başkan:İstanbuldan gelerek muhtehi Bakanlıklarla temasa başlamışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • Kömür istihsali arttı Ankara,5 Ankara Ajansı)Etibanka ait işletmelerin 1950 yılının ilk altı ayını:ait çalışmalara dair bir rapor hazırlanmıştır.Kömür satış ve tevzi müessesesi 1950 nin ilk altı ayınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • ingiltere,Çinin B.Milletlere alınmasına taraftar İngiliz Dışişleri Bakanı Amerikaya gittiği zaman bu hususta Amerika ve Fransız Dışişleri Bakanları nezdinde ısrarlarda bulunacak Yetkili İngiliz çevrel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • an yeni bir Venizelos,bugün Meclisten itimat reyi istiyecek,buna muvaffak olamazsa Meclis feshedilerek yeni seçim yapılacak.Atina,5 A.A.Reuter)Sofokles Venizelos,dün akşam Koalisyon kobinesinin teş ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • Saraçoğlu mahallesi Devlet kesesinden her sene 200 bin lira sarfedilen mahallenin durumu inceleniyor Ankara,5 Ankara Ajansı)Şehrimi/deki Saraçoghj mahallesinin durumu Mahvı Bakanlığı tarafından ehemmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • Harici kısa haberler AVUSTURYADA Avusturya hükümetine Vasing tondaki M&rşal Plânı Bürosu,nun Linz Çelik Fabrikalarına tamamen otomatik l ir hadde makinesini yollamağa karar verdiği bildirilmiştir.HOLL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • Kütahyada komünizmi tel'in mitingi Kütahya,5 Milliyet)Dün burada komünizmi tel'in için bir miting yapılmıştır.Mı ting çok heyecanlı olmuş,her sınıf halk adına verilen nutuklarla komünizm tel'in edil m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • Tefrika No:63 Üstelik içki iyice tesirini gösterdiği için hıçkırmaya başlaıvuştı.Bütün bunlara rağmen Uene de halinden memnundubir kere şükrolsun,artık eti'üi'ında kendisi için değil düşünülenleri,söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • Tarım Bakanı Nihat Eğriboz Garbi Anadoluda yaptığı tetkik seyahati esnasında İzmiı e de ı uğramış,bu arada Bornova Ziraat okulunu teftiş etmiştir.Yukarıdaki resimde Bakan,mektep memur ve muallimleriyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1950
  • Rusyanın tehdidi karşısında Uç sene«h nheri.Hindistan ve Pakistan hükümetleri,Keşmir devleti yüzünden ihtilâf halindedirler.Gerek iki tarafın,gerek İngiliz hükümetinin ve gereks* beynelmilel teşkilâtl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.09.1950
  • SOLDAN SAĞA;1 Göllerde bulunur İstakozla yengeç biçiminde küçük bir hayvan;2 Zehir,Arzani;3 Birleştirme;4 Bir nevi kumaş,Taht;5 Rüzgâr,Durulacak yer;6 Tersi)Sahil,Tersi)Sicim;7 Bir cins yaygılık;8 Güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1950
  • Hie.6 Ru.23 EYLÜL 24 Zilkad 19 5 0 Ağust 1369 Çarşamba 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.18 10.25 Öğle 13.16 5.22 İkindi 17.00 9.06 Akşam 19.53 12.00 Yatsı 21.31 1.38 İmsak 4.32 8.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberleı 13.15 Hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Serbest saat ı K'o nuşma veya müzik)14.30 Şarkılar ve türküler Pl.14.45 Orkestra eserler] Pl.15.00 Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1950
  • mır.ri'nıı ç P9| Sultan fefrikoNo.127 Fatih ordusuna baskın için huruç kapısını açmağa başladılar Genç efendiniz Sultan Mehmcde sulh hususundaki ricalarımızı olduğu gibi bildireceğiniz umulur;«Taklifl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1950
  • TEFRİKA NO:49 Lionel' gibi bir adam karşısında,meselenin başka türlü güçlükleri vardı.Tamam normal şairler alelade insanlardan farksızdırlar.Halbuki,hiç kimsenin normaldir,demeğe cesaret edemediği bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1950
  • FAYDA Ll BITg I L FAYDA L i Bil Git ER 3eyoğlu BEYOĞLU CİHETÎ:ALKAZAR 42562)1 Şehzade A/mi Renkli' 2 İki Açıkgöz haydutlar arasında 3 Akıncılar.AR 44394' 1 Ölüm dansı Renkliı 2 Macera adası.Renkli)ATL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idere eden;Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K gazetecilik kollektif şirketi matbcctsı Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1950
  • wrii.Müsabakamıza iştir eden okuyucuları Kura numaralariyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz Dünkü listeden devam 11247 Mustafa Gündoğdu,Bursa,11248 İbr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • Adliyede normal mesai başladı Adliyenin yaz tatili s^na ermiştir.Bu sabahtan itibaren Adliyede normal mesaiye baçlanmış olacaktır.Tatil sırasında nöbet tutmuş olan yar gıçlar senelik mezuniyetlerini J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • Tekelin aldığı karar yersiz addediliyor Bazı müesseselerin,Tekel idaresine hususî surette imâl ettirdiği sigaraların evvelki gün Tekel idaresince alınan yeni bir kararla yüzde 30 zam la satılacağı öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • Terli edemiyen subaylar Bunlar hakkında Millî Savunma Bakanlığınca mühim kararlar alındı Ankara,5 Milliyt)Yeni af kanununun şümulüne giren bazı mahkûmiyetlerden ötürü «Terfi zamanları geldiği halde 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • üniversiteye alınacak telebe Bastarafı ı incide)larını göz önünde bulundurarak alacakları talebe sayısını tesbit etmiştir.Ayni zamanda kurul,Fakülteleıe fazla müracaat olduğu takdirde mü sabaka tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • An karada Tenis turnuvası Ankara,5 A.A.lstânbulda yapılan beynelmilel te nis birinciliklerini müteakip Ankaralı tenisçilerle karşılaşma lar yapmak üzere şehrimize gelen Amerikalı iki tenisçi.Dorfman v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • Yirmibeşlik Of Allahım.Ne sıcak,ne sıcak.Feridun,bu Allanın sıcağında hâlâ zihnini yoruyordu.Gömleğinin bir düğmesini daha çözdü.Sonra tekrar başını,masaya,kollarının üzerine dayadı.Düşünmeğe başladi;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • frandaki Kürt isyanı Kürtlerin Sovyet tesiri altında hareket etmelerinden korkuluyor Tahran,5 AP)İran hükümeti,İran Kürdistanmda patlak veren bir isyanı bastırmak için bombardıman uçaklan ve askerî bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • Belediyenin yaptıracağı yeni bina ve yollar Belediye bu yıl yapılacak olan yolların ihalelerine devam etmekledir.Dün de Bakırköy ilçesi dahilinde bu yıl yapılacak muhtelif yolların inşaatı keşif bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • Adliyede tayinler Bir kısım yargıç ve savcılar tayin ve nakledildiler Ankara,5 Milliyet)Bu gün imrendiğime göre savcı ve yargıçlar arasında yeniden tayin ve nakiller yapılmıştır.Tayin vl nakilleri yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • Corede bir Sovyet W J t I uçağı düşürüldü Bas tarafı 1 incide)tevessül edeceklerdir.Vaşington.5 A,P.Bu gecenin erken saatlerinde Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre.Kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • Permi sahtekârlığı la/ikikatı durduruldu 13ir müddet evvel İstanbul Bölge Ticaret Müdürlüğünde meydana çıkarılan ve yüz bin lirayı tecavüz eden permi sah tekârhğı sanığı Şermi Öz,Avrupadan avdet etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • asaport steyen komünistler Ankara 5 Milliyet)Sol fikirleri ve bu yoldaki faaliyet leri ile maruf Nâzım Hikmet Zekeriya Sertel,Sabiha Sertel,ve Aziz Nesin gibi kimselerin memlekette ayrılmak üzere pasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • Balkanlarda Rus tahşidatı Londra,5 A.A(AFP)Daily Telegraph gazetesinin yazdığına göre Yugoslavya hududu boyunca,sivil halka yasak edilcn 30 kilometre genişliğinde bir bölgede 8 Sovyet tümeni ile 4 Bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • Kalay fiatları düşmeye başladı Son günlerde kalay fiatları düşmeye başlamıştır 99,90 ayannduki mallar 8.5-10 lira arasında muamele görmektedir.Piyasaya mütemadiyen kalay sürülmektedir.Fiallarm bir mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • Koreye gidecek birlik y içinde meşe m Ankara,5 Ankara Ajansı)Kore'ye gidecek olan birliğimizin eğitimine devam edilmekle ve hazırlıkları ikmâl olunmaktadır.Eğitim işleri Amerikalı uzmanların nezareti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • Ânkarada bir hâdise Ankara,5 Milliyet)Amerikan askerî yard ini heyeti uzmanlarından Morris Medley dün Atatürk bulvarında Aktar apartmanmdaki dairesinin penceresinden kapısının ününde duran motosikleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • Suriyade Siincü cumhuriyet Şam,5 A.A.Müessesan meclisinin yeni anayasayı 6 ya karşı 105 oyla kabul etmesi üzerine bugün Suriyedc üçüncü Cumhuriyet ilân edilmiştir.Haşim Atassi 101 oydan 92 sini alarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • Şehir meclisi 3cş tarcfı 1 incide zamanı kanunda 1 ekim olarak gösterilmiştir,Bundan evvel olağanüstü bir toplantıya daveti istilzam ettirecek herhangi bir vaziyet yoktur.Henüü yeni üyeler toplanmadığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • İki Arnavut genci Baş tarafı 1 incide si Bebek önlerinde demirlemiş ve bu arada bir motoric vapura giden İstanbul Ru:konsolosu,içerde 4 saate yakın kalarak süvari ile konuşmuştur.Gemi saat 17 de demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • ABONE FÎATLAR1 Senelik 28 Liradır 6 Ayhk 15 3 8 1 3 Yabancı meniieketler için iki mislidir.İLAN FlATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfan santimi 2 Doğum,Nikâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • M Kıta a t ilanları 93 ton Sığır eti kapalı zarfla satın alınacaktır.Tutarı 94.860 lira olup teminatı 5993 liradır.Şartnamesi Ko.da görülür,ihalesi 8/9/1950 günü saat 15 de Afyon As.Sa.Al,Ko.da yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1950
  • Bayramiçteki yangın Çanakkale,5 A.A.Bay ramiç orman işletmesin;n Karagül mevkiindeki çam orman lannda başlıyan yangın yedi gün devam edip takriben alt:bin hektarlık ormanı yaktıktan sonra söndürülmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.09.1950
  • Vadesiz Tasarruf Hesapları İkramiyeleri 28 Ekim 1950 Çekilişimle ANKARA'DA EV Aynen,1 Aded 10.000,20 Ad©d L000 firahk ikramiyesi 7 Eylül İ950 tarihine kadar acole 150 liralık bir hesap açtırınız.Her 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1950
  • New Yorkra gideceğiniz zaman Londradan harekette ÇİFT KATLI CLIPPER uçaklarını tercih ediniz.Munzam bir ücret vermeden aşağıdaki faydaları da elde edebilirsiniz Sık seferler:Pan Amerikan Havayolları L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1950
  • ir terpillar i DÜNYANIN EN MEŞHUR DIESEL TRAKTÖRLERİ ELEKTROJEN GRUPLARI SABİT ve DENİZ MOTÖRLERİ YOL İNŞASI İÇİN MO-TOR GREDER BULDOZER SCRAPER MAKİNELERİ 65 75 Beygir kuvvetinde D 6 traktör D 8 kabl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1950
  • DEVLET Dünyada en son denize indirilen LÜKS YOLCU GEMİSİ Ue senenin emsalsiz Kurvazyer seyahati Hareket:28.Eylül 1550 Avdet:17.Ekim 1950 19 gün sürecek olan bu seyahatte 1 Gün Pire'de Atina'ya gidileb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1950
  • Ask İ^l^lilİBroplilIP Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülür.Taliple,rin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1950
  • ıstaı.bui sıhhî kurumlar aritınn ve eksılima koııısyo undan Devlet Kast.ahaneleri ile Trabzon Numune Hastahanesiniı ihtiyacı olan 4 muhtelif ebatta 2585 ai.2Üne Röntgen filmi kapalı zarf usuliyle eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1950
  • Devlet orman işletmesi Düzce müdürlüfü d n i 1 İşletmemiz Atand belgesi Soğuksu istif yerinde mevcut 1684 adet karşılığı 968,875 jnetreküp köknar tomruğu 7 parti halinde açık artırmaya konulmuştur.2 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1950
  • Takım kaptanı Güıidüz Kılıç,Bu seyahatten maksadımız,galibiyet iddiâf unlan evvel,birşeyler öğrenebilmek ve ingiliz Futbolundan istifade etmek içindir.Fakat,l»azı gazetelerin yazdıkları gil)i,açık far
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1950
  • İstanbul B€?lefiiyfesiJlâwlâb ı*;lWE Satılık ve kiralık arsalar Tahmin bedeli İlk teminatı Lira Kuruş Lira Kuruş 3200 00 240 00 Âksavayda Mimar Kemal mahallesi-767'ınci edasında 34 parsel numaralı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1950
  • °0 LDIR rat.YÜZÜNÛ2 ÇAMAŞIR DEĞ J Gençlik ve güzel' liginizi,faninizin kadit9 yumuşak* iığmı muhafaza için beyaz asbun\yorfna PURO TU*} VALET SABUNU kullanımı BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU mm 100 da ÎOO Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6