Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.09.1950
  • Dün bütün yurtta belediye seçimleri yapıldı cssscsssgssssscassgjsaaagegcs^^ imlerde D.P.başta geliyor Başbakan ve hükümet erkânı Ankarada reylerini kullanıyorlar Beyoğlu,Kadıköy,Üsküdar,Beykoz,Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1950
  • Tenis Turnuvasında Finaller Cucelli tek erkek şampiyonu oldu Amerikalı Dorothy Head de Arjantinli Maria Weiss'i yenerek tek kadın birinciliğini kazandı Milletlerarası Tenis Turnuvasının finallerine dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1950
  • Dünkü hazırlık maçı Vefa Fenerbahçeyi 3-0 mağlûp etti Dünkü maçta Vefa,Fenere ilk golü nli atıyor Dün Fenerbahçe stadında Fe.mak üzere h u s u s î biri ta taraftar su kadrolarla'oynunerbahçe ile Vefa,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1950
  • Bir Mîllî Gençlik Komitesi kuruluyor Türkiyede bir millî gençlik komitesi kurulması hususunda yapılan hazırlıklar devam etmektedir.Müteşebbisler bir millî gençlik komitesinin kurulmasının artık bir za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1950
  • Güzellik kraliçesi italyaya gitti Türkiye Güzellik kraliçesi Güler Anman dün saat 16.10 da Yeşilköyden Komaya hareket eden bir yolcu uçağı ile şehrimizden ayrılmıştır.Yeşilköy hava meydanın da kraliçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1950
  • Silâhlı kuvvetlerimiz büyük bir manevra yapacaklar Boğazda ve Karadenizde yapılacak manevralar 10 Eylülde başlıyacak,bîr hafta sürecek Ankara 3 Ankara Ajansı)Türk kara,hava ve deniz kuvvetlerinin işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1950
  • Yurtta seçimler Birçok illerde D.Padayları Adana,3 Milliyet)Güney Anadolu vilâyetlerinden Adana,Mersin,Hatay ve wraziantepte seçimler intizam ve sükûnet içinde cereyan etmiştir.Bütün bu vilâyetlerde D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1950
  • Kızıllar Hindi çiniye saldırmaya hazırlanıyor Vaşington 3 A.P.Çin Hindinde birkaç hafta içinde belirmesi muhtemel olan krizi gözönünde bulunduran Amerika hükümeti buraya yapacağı askerî yardımı hızlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1950
  • Memlekette seçimlere iştirak nisbeti,muhtar seçimlerindekinden çok fazla Ankaradaki seçimler D.P.seçimi üstün zan di Ankara;3 Milliyet)Bu gün yapılan Belediye.seçimleri sükunet ve büyük bir intr-'zar/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • BAŞIMI-EMEVİ i Rekabeti TEFRİKA No.47 Tozan Ziya ÇAKİR Hz.Ali,Basraya ete karar v Seni,Basraya göndereceğim.Dedi.Ka ka\Emîr-el-Mümininin kendisine tevdi ettiği bu vazifeyi memnuniyetle ifaya hazır bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • Dünya Sağlık teşkilâtımn Or ta Şark bölge.i senelik kon gresi bugün Yıldızdaki Sale köşkünde çalışmalarına bağlıyacaktır.Bu nsfeVsatia oku yuculanmıza,bu teşkilâtın tarincesi ve faaliyeti hakkında,aşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • Bir kamyon devrildi Aris adındaki bir» şoförün idare ettiği 3C40 plaka sayılı kamyon Beşiktaş Şcrel Stadı önünde devrilmiştir.Kamyonun içinde bulunan amelelerden Mustafa,Süley man,Hüseyin,Yuda ve Agop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • Darülaceze Müdürü takdirname aldı Darülacezenin Müdür ve başhekimi Dr Muzaffer Sezerin metodlu mesaisi neticesinde,ötedenberi türlü şikâyetlere yol açan bu müessesenin durumu düzelmiş ve intizama soku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • Milli Tıb kongresi Ankarada toplanacak Türkiye Tıp Heyeti tara fından tertip edilen ve 16 Ekimde Ankarada toplanacak olan ikinci Millî Tıp Kongresine memleketimizin muhtelif yerlerinden 500 ze yakın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • Beynelmilel tütün konfeıansn.a iştirak ediyoruz 10 Eylülden 13 Eylüle kadar d ı edecek olan Mıliel Jtı:i iloma tütün konferas a?C şleri,Ekonomi,Ticaret,Gümrük ve Tekel bakanlığından ve İstanbul ile iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • Şehir tiyatrosu Aıf'sfîerin dilekleri komisyon tarafından tesbit edildi Senelerdenberi sanatkarlai tarafından ten kid edüen ve birçok ihtilâflara sebep olan Çehir Tiyatrosu nizamnamesinin yem baştan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • Filarmoni Derneği kongresi 9 eylülde saat 17.30 da Cemiyet merkezinde yayılacaktır.^r Filmciler ve sinemacılar kongresi 15 eylülde saat 10 da yapılacaktırir İkinci Millî Tıp Kongresi 16 ekimde Ahkarad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • Kömür tevzi işleri Kömür Tevzi Müessesesinin çeşitli depolarından kömür alan halk,yıllardanberi tozsuz ve eksiksiz kömür alabilmek için binbir müşkülâta uğramakta idi.Nihayet,bir kısım halk hamal ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • Dz.Yollarında ikilik Erkana hoş görünmeyenler terfi suretiyle Van işletmesine sürülüyor Denizyolları İdaresi memur ve müstahdemi arasında adetâ bir ikilik hadis olmuştur.Umum Müdürlüğün her türlü emir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • Çocuk düşüren bir kadın öldü Şehremininde Ereğli ma hailesinde oturan 21 yaşlar:da Naciye Genç isminde bir kadın çocuk düşürdüğünü ileri sürerek Guraba hasta hanesine müracaat etmiştir Naciye çocuğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • Bir hâkimin parasını çaldılar Beyoğlu sulh ceza hâkimlerinden Salih,otobüsle giderken ceketinin cebi jiletle kesilmek suretiyle 300 lirası ça lınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • Eli bıçaklı hırsız Saadettin Dumançeiik is minde bir hırsız Kızıltoprak1ta îbrahimin evine giıeıek eşyaları,topladığı bir sıra da uyanan îbrahimle karşilaşmıştır^ Derhal bıçağını çeken azılı hırsız,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • HALKtNSESl Eskişehir'in elektriği EiEKT/iK D.D.Yolları,Cer Atölyesine 1949 yılında 5 6 milyon lira sarfede,rek 4.000 kilovat!ık buhar türbinli modern bir santral kurmuştur.10 aydanberi şehrimiz burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • edilmekte ofan telefon şebekesi günden güne düzeleceği yerde büsbüiün bozulmaktadır Son zamanlarda şehir ve şe hirler arası telefon tesisatı abonelerin ihtiyacını karşılıyamaz bii' hale gelmiştir.Uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • v**f 2P-Baştanbaşa '"butum dünya @â TEFHÎA No.46 i u^un;jCüiâ u k' 1 OiÜ Hindistan w a v VV^/WVV.V,V-A J n/S/S/S/VAV*^ Orada orta haili bir aile bile düğünde varın:yoğunu harcar,bir tarafta da aç,sefi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • İstihlâk Kooperatifleri birliği Ofis,elindeki bakliyatı Birliğe mubayaa fiatından verecek tstanbuldaki istihlâk aoo poratiflerinin bir birlik etrafında toplanması hususundaki rp^şmalar sona ermek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • Ziraî Kalkınma etrafında yeni teşebbüsler Hükümet memleket ziraatinin kalkınması etrafında ye niden bazı teşebbüslere giriş mistir.Tarım Bakanlığı Marshall yardım plânı dışında hariç ten zirai âlet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • Balıkçılık Enstitüsü için getirtilen âlet Toprak Mahsulleri ÖfİSt Üniversiteye bağlı olarak tesisine.çahşılan Balıkçılık Enstitüsünün ilmî ara.şüımaları için getirttiği Bondiks iskan dil aleti ile önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1950
  • ¦Jt Devlet Demir ve Denizyolları Genel Müdürlüğünce 5 yıllık bir çalışma programı hazır,lanmıştır.Bu programlar Bakanlıkça tetkik edilecektir.Kendisine Havayolları acentası memuru süsü veren bir dnlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • Kaidesizlik Rahmetli Ahmet Ağaoğlu anlatmıştı:Fransada tahsilini bitirip döndüğü zaman memleketinin ileri selenlerinden mürekkep bir sohbet meclisinde bulunmuş,bir aralık tedrisat işleri konuşulurken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • Japoıvyada müthiş tayfun Tokyo,3 A.A.Şiddetli bir tayfun,Japonya.da bil Kıssa Kobe Osaka ve Nagoyjı bölgesinde hasarlara se bep olmuştur.Osaka'da 6 kişi ölmüş ve 4 gemi batmıştır.Kübc-'de 3 gemi devri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • Kotra ile Atlantiği geçme teşebbüsü Londra,3 A.A.Bir Amerikah ile bir Alman,inşa etmiş oklukları İG tonluk kot ra ile Atlantik'i geçmek üzere Plymouth limanından ha reket etmişlerdir.Maceraperestler İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • 1 ve 2 nci sınıflarda ders saatleri Bugün saat 15 te Hukuk Fa kültesinde,başlıyacak olan 2 nci Terbiye kongresinde,çocuk hıfzıssıhhası üzerinde rol oynıyabilecek mühim bir tez ortaya atılacaktır İlk m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • Aflanada Yeşilkurt talıri-ütı önlendi Vdana,3 A.A.Bu yıl Çukurova pamuklarına arız olan yeşilkurt haşeresinin tahribatı ziraat mücadele teş kilâ'tmm programlı müdahaleşi sonunda asgarî hadde in diril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • Adliyede yaz tatili sona eriyor Adliyenin senelik yaz tatili yarın akşam sona erecek ve 6 eylül sabahından itibaren normal mesaiye başlanacaktır.Tatil münasebetiyle yurdun muhtelif yerlerinde istiraha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • Ayşe Sultan korusunda yangın çıktı Dün sabah saat 11 de Bebekte Cevdctpaşa caddesinde Sami Oysana ait Ayşe Sultan korusunda bir yangın çıkmıştır.Istinye ve Beyoğlu İt faiyesin ingayretli çalışmasıyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • Felâketzedelere verilen 42 ev Ankara,3 A.A.Eskişehirde seylâp felâketzedeleri için yapılmakta olan 512 evden 42 adedi ikmal edile rek dün kur'a ile müstehaklanna tevzi edilmiştir.Geriye kalan 470 ev d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • Keşmirde karışıklık Paris 3 A.A.Hind rad yosunun bildirdiğine göre Srinajior'dan alınan haberler,Keşmir'de Azad'da Pakistan,kıtalarının desteklediği Gu lam Abbas taraftarları ik Azad"m eski başkanı Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • Filim Festivali isimsiz Kadınlar filmi ltirinciliği kazandı Venedik 3 A.P.Dün akşam yapılan film festivalinde italyan Donne Senza Nome)isimsiz kadınlar,adlı film birinciliği kazanmış,tır.Seçmeleri Nev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • Kanadımın savunma masrafları Ottawa 3 A.A.Fede rai Kanada Hükümeti,savun ma programlarının tatbik mevkiine konulması için paı lâmentudan 442.200.000 dolaı lık munzam tahsisat isliye c'.'ğiııi ilân etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • Fransada harb gayreti Fransız ordusu 550 bin kişiye çıkarılıyor Paris,3 A.A.Muhafazakâr Le Monde gazetesine göre dün Strasbourg'da Başbakan Pleven tarafından bildirildiği üzere Fransada askerlik hizme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • rikada umum feskilik isteniyor Bir Senatör seferberliği zarurî hal olarak görüyor Vaşington,3 A.A.Dün bir konuşma yapan ayan mec İisi tahsisat komisyonu üyesi demokrat John Mc.Clellan,Birleşik Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • 63 yaşındaki I 1 sonunu Gazi Hasan Çavuş Koreye gönüllü gitmek istiyor Ankara,3 Ankara Ajansı)Balkan Harbindenberi bütün harplere iştirak etmiş ve kolundan 8 yara almış 63 yaşında Çanakkale kahraman l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • Tibet için hazırlık Komünist Çin Tibet'i kurtarmaktan bahseyor!Londra,3 A.A.Tibete müteveccih komünist tehdidini yorumhyan haftalık Time And Tide dergisi ezcümle şurı lan yazmaktadır:Son haftalar zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • Bir suikast teşebbüsü Saygon 3 A.A.İnanı lir kaynaklardan dün bildi rilclığine göre polis,Birleşik Amerikanın Çin Hindindek orta elçisi Donald Heath't yapılacak olan bir suikasti otaya çıkarmıştır.Tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • Almamadan firarlar Berlin.3 A.A.Berlin basınında çıkan haberlere gö re,Doğu Almanya polis teşki lâtı mensupları arasında firar edenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.Kore harbinin başlangıcındanber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • Dün bütün yurtta Belediye Meclisi seçimleri yapıl,mistir.Büyük bir sükûnet ve intizam içinde geçen seçimlere iştirak nispeti snhirlerde az.köylerde daha fazla olmuştur.Yukordaki resimde bir sandık bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • Doktor Nuri Lokman:Demek kabul ediyordunuz,demek bu işi yapıyoruz,bravo vallahi!diye,neş'e ile bağırmaktan kendini alamadı.Sonra iki adam oıtışik odaya geçerek dolapları,çekmeleri karıştırmaya ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1950
  • Hayvanlar âleminde relerinde öyle terbiye almış olanlar vardır ki bunlar âdelâ bir uşağın yaptığı biiı tün i-leri &ürür,kültürü ve taln-ili noksan bir Beniâdeıu gibi her şeyi ya* par.Aeaba insanın bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.09.1950
  • HB8B8 ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar Okuyan;Ahmet Üstün,Çalanlar;Sadi Işılay,İzzeddin Ükte Yorgo Bacanos 14.20 Serbest,saat 14.30 Saz eser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1950
  • FAT3H Sultası Mehmet ¦lj.ii.ı—a—ı—'i İM Tefrika No.125 "Birden toplu bir huruç ve ardiarına düşmeyi düşünüyoruz.Kılıcına dayanarak göğsünü Şişirmişti.İmparator:«Zavallı,kederinden delirmiş olmasın!cıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1950
  • Callaghan alaylı alaylı:Ben ne zaman istersem,o zaman konuşacaksınız,yânı gün düz.Canımı sıkmaya başladınız.Gecemi sizin yanınızda ha ram etmeğe niyetim yok.Yatın ve uyuyun,daha iyi.Yarına zihninizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1950
  • Hava sporunu bütün eğlencelerin üstünde tutmakta olan Cumhuriyet nesillerine bol uçak yetiştirebilmek için Türk Hava Kurumunun daha verimli çalışabilmesine ihtiyaç vardır.Vatandaş yardımından kuvv.et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1950
  • Gazeteye gönderilen evrak ve yazılar,basılsın basılmasın iade edilmez.İlanlardan mesuliyet kabul olunmaz ABONE FİATLARI Senelik 28 Liradır 6 Ayhk 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1950
  • Hie.4 Ru.21 EYLÜL 22 Zilkad 19 5 0 Ağust 1369 Pazartesi 1366 VAİ1ÎT VASATİ EZANI Güneş 6.18 10.25 Öğle 13 16 5.22 ikindi 17.00 9.06 Akşam 19.53 12.00 Yatsı 21.31 1.38 İmsak 4.32 8.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1950
  • "i i ı—i—n 1 Bir müddet evvel,Yeni teşekkül eden devletlerden biri;2 Büyük İtalyan şairi,Derinlik;3 Beraber,Güç,4 Bedbaht;5 Bozkır,Bü yük bir hayvan;6 Arz dairesi,Tersi)Organ;7 Bir nota ve birdenbire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1950
  • IMIHHHI'I akamıza ı tirâ eden okuyucularımız Kur'a numaralariyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz Dünkü listeden devam 10087 Osman G ü ray,Orhangazi,100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.09.1950
  • Dünkü hususi maçta Fenerbahçeyi S fe yenmeğe muvaflak oian Vefa oniid Dünki hazırlık maçı I Bas tarafı l incide 1 Vefa:Şükrü Mustafa,Rah mi Melih,Salâhaddin,Nusret Isfendiyar,Galip.Garbis.Burhan,ismet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1950
  • Hayvanlar 'Baş tarafı 3 Üncüde)yakayı ele verir.Birçok kimseler,bu hâdiseyi,maymunun akıllı olmadığını ileri sürmek için misal gösterirler.Halbuki,aşk kapanma tutulan insan.maymundan.daha da akıllıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1950
  • Evvelki gün UmU&tn Ar.karcrya 1ıar©ket^den CeîSî Bayar,kendisini Anrnroya götUren askerî uçağa binmeden evvel Izraiı hava olanında tejyie gelenlere veda «diyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1950
  • Millî G©n!i iBcs tarcfı 1 incide)toplanan Dünya Gençlik Birliği kongresinde bir defa daha hissedildiğini ileri sürerek şunları söylemişlerdir:Beynelmilel toplantılar da Türk gençliğini tam mârıasiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1950
  • Dr.Haf'Z Cemal LCKMAN HEStfM Dahili h •talikler mütehaâ-9isı.Pazardan başka her gün saat 14 don 17 yo kadar İstanbul Divanyolu N 104 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1950
  • Tenis Turntı vasin da Finaller Cucelli tek erkek Bastaraiı 1 incıde görüldü.M.WeiS3'in büyük gayretine rağmen Head list üste aldığı oyunlarla 5"0 galip duruma kadar yükseldi.Artık netice belli olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1950
  • istanbuida Baçtarafı 1 incide)D.P.tarafından şehrimizin muhtelif semtleri arasmda rey verecek seçmenleri taşımak üzere tahsis edilmiş olan vapurlar halk arasında büyük alâka uyandırmış ve oldukça ka-l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1950
  • ıBaştcrafı 1 incide)Kiliste ise Demokrat Paıü namzetleri seçimi kazanmışlardır.Yalnız Saimbeyli ilçesinde C.H.P.lilerle Millet Partililer birleşerek seçimi kazanmışlar dır,Çanakkalede Çanakkale,3 Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1950
  • rüyası M.Rauf KETHÜDAOĞLU Peronun garipsenen tenhalığı trenin gelmesiyle canlan,di.Saçak altlarından güvercinler uçuştular.Tren yor gun solumalarla durdu.İnsanların hücumu başladı.Kitaplı adamın yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1950
  • Kızıllar Baş tarafı 1 incide)çkim tarihlerinde Fransız ve Müt refik Vietnam ordularına büyük çapta bir taarruza geç mek için hazırlanmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.09.1950
  • KOK RU TEV Türkiye Kömür Saiış ve Tevzi Müessesesi Istanbul Şubesinden Devam eden tevziata cıit haftalık izahat:1)SATİŞ YERLERİ:Adresleri Fatih Eminönü şimdilik)Ki-dıkıJy Üsküdar Kozlucahan Büyük Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1950
  • A r i K ila afi ilânla r ı Aşağıda cins ve miktan yazılı maddelerin kanalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazıh gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da vapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülür.Talipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1950
  • Zırhlı Birlik Gedikli Erbaş Okuluna Öğrenci Alınacaktır 1 Ankara'da bulunan Zırhlı Birlik Gedikli Erbaş Okuluna aşağıdaki nitelikleri haiz öğrenci alınacaktır.Kaydı kabul müracaatı 15/Ağustos/950 den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idere eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K gazetecilik kollektif şirket:matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1950
  • YÜZÜNÜZ ğ# ÇAMAŞIR DEĞİLDİR Cildinizi besleyecek,genç ve kırı-şıkstz gösterecek,kadife yumuşak' lığı verecek ve sizi daha fazla sevdi' recek olan PURO TUVALET SA BUNUNU kullanınız.BOL KÖPÜKLÜ NEFİS K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1950
  • j£I'.u:r 1 S!erlin 100 Dolar 10(1 100 IIİU f i ansı/Kr.Liret hv.çre Kr.100 Belçika Kr 7138 230 080-030 044.123 64.03 5.GO 730140 0.73.Ü0 100 Işveç Kronu J 00 Kscudos Soxbost Ph-asadd dövizler Dolar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1950
  • Satılık Emlâk)stanhul Defi 3rr'arlığmo'an Dosya No.51-1—46 518-3383 513—475 513—473 Cinsi Kıymeti Teminat:Lira Lira Kmalıada,Akasya;Tekinay ve 350 26,25 Bahçe So.55 ada,10 parici y ni 43 kapı sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1950
  • Ijç GONCOİDIA Um AMERİKA AKDENİZ ve TÜRKİYE arasında 15 günde bir muntazam posta YOLCU ve ESYAYt TİCARİYE BENGAZi Vapuru eşyayı ticariye ve yolcu alarak PİRE,NAPOLİ,GENOVA NEW YORK,FİLÂDELFİYA,BALTİMO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1950
  • 2 9;O Adet muhtelif dö me kutu imal ettirilecektir I.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 59650 lira olan yukarda yazılı elektrik malzemesi 7.9.950 perşembe günü saat 10 da pazarlı,ğa konmuştur.2 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1950
  • Kur'a numaralariy'e karilerimizin isim v hu numaraları e soyaaıarını listeleri ne;rediyoruz a'an hâvi Bas taraf?4 üncüde)met ösyıldırım.10613 İbrahim Atayseıemed,10614 Esa Ynlkın.lOiiİö Niko Hediyeüâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6