Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.09.1950
  • r 2 EYLÜL 1950 Cumartesi Başyazarı:Ali Naci KARACAN Adres:Nuruosmaniye,Türbeden Sokak No:18 1 S T A N B U L Telgraf MİLLİYET İstanbul YIL:1 SAYI:123 Posta Kutusu TELEFON FİYATI 4 9 2 29614 10 Kuruş M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • •Jc ienç ressamlarimi/dar.Fikret Ürgüp,Mukaddes Ero ve Mureccel taralından hazır lanan resim sergisi bugün scat 17 de Taksimde-Fransı:konsolosluğu salonlarında açılacaktır.TOPLANTI A-1951 yılı Dünya M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • Bugüne kadar yurdumuzun kazandığı havacılık eserleri,vatandaşlarımızın kanadlanmn dâvasına karşı gösterdikleri anlayışın ve ilginin verimidir.Bu değerli kuvvete dayanan memleket havacılığının yarını,n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • Evde kimse yok iken Uvey kızının eşyasını ve paralarını almış Birkaç gündenberi Kabataş ve Fındıklı muhitinde dedikodusu yapılan bir hâdise dün ad üyeye intikal etmiştir.Kaba taşta,Taşlıçıkış sokağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • Sular idaresindeki ihtilasın tahkikatı Sular İdaresindeki müessif ihtilas hâdisesinin tahkikatı devam etmektedir.Müfettişler 400 bin liraya yakın bir yekûn tutan bu açığın hangi tarihten itibaren başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • Bulgaristandan ilticalar devam ediyor Bulgar ıs tandan firar ve mercileri.Limize iltica vak'a lan gün geçtikçe çoğalmaktadır.Üün sabah Edirne treni ile şehrimize 28,evvelki günde 165 mülteci gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • Istanbul Bölge Müdürlüğü Orhan piyasada sıkıntı gör rının yapıl Toprak mahsulleri ofisi İs tanbul bölge müdürlüğüne tâyin edilen Konya toprak malı sulleri ofisi bölge müdürü Sabahattin Orhan yeni vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • Yeni ve eski Bulgar Başkonsoloslarının Valiyi ziyareti Eski Bulgar Başkonsolosu yanında halefi olduğu halde dün Vali ve Belediye reis:Dr.Fahrettin Kerim Gükayı makamında ziyaret etmiştir Bu ziyarette,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • Genelkurmay Başkanı şehrimize geldi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut dün sabah beraberinde Hava Kuv vetleri Komutanı General Muzaffer Göksenin olduğu ha:de asker bir uçakla Ankaradan şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • HALKINSESİ vizelerimiz niçin kapalı?Atatürk'ün emriyle 1937 de tesis edilen Resim ve Heykel Müzesi Dolmabahçe caddesinde bulunmaktadır.Fakat senelerdenberi kapısında e müze kapalıdır» lev hası asılıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • Dış ticaret rejimi Merkez Bankası dün lalıacümün fazlalığından müracaatları karşılıyaınadı Merkez Bankası dün.yeni dış ticaret rejiminin ithalât işle rine dair talep açma ve döviz tahsisi gibi muamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • fcfon ÂtemsMte Kank Hâdiselere Sebep Han HÂSIMI-EMEVÎ Rekabeti Yazan Ziya ŞA5IR shabı kirama irdi Emcvi valilerinin içindû en insaflısı Yemen)valisi idi.O,Osmanın şehit edildiğini ve onun yerine Ali)r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • ilkokul öğretmenlerini daimî olaruk üzen ve senelerdenberi bir türlü halledilemiyen bir mesele vardır:Yapı Sandığı dâvası.Bu konuyu le almı.olan aşağıdaki yazının muharriri Hâsım Tümer,meslekdaşlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • Türk Fransız Dostluk Cemiyeti Balkanı ile Yunan maslahatgüzarı «Jün vilâyette Vali ve Belediye reisi Prof.Gökayı ziyaret etmiştir.İstanbul Sergi Komitesi,dün saat 17 de Vali ve Belediye Reisi Prof.Dr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • Deniz Harp okulu mezunları Deniz Harp Okulunun 174 cü yıldönümü dün kutlanmıştır.Bu münasebetle okuldan mer zun olan asteğmenlerin diplomaları da törenle verilmiştir Törende Donanma Komutanı Rıdvan Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • Elektrik direğini çalan hırsızlar Açıkhava Tiyatrosunun önünde ve cadde kenarındaki elektrik direği dün gece meçhul iki şahıs tarafından çalınmıştır.Tiyatronun gece bekçisi direğin tamirat maksadiyîe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • Milletlerarası İmar ve Kal* kınına bankası mümessili Mr.Barker celiyor Bir müddettenberi Ankarada bulunan Milletlerarası İ mar ve Kalkınma Bankası 1dare Meclisi murahhas azasın dan Mr,Barker bir iki g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • Yevmiyelerini alamıyan ameleler Sular İdaresinin Kısırmandıra Karabayır arasında bo ru tefriş etmek üzere hafriyat işini ihale ettiği müteahhit çalıştırdığı 182 amelenin ücreti olan 10.250 lirayı ödem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • T.Üniversite cinayeti Hocasını öldüren talebenin duruşmasına dün devanı edildi ve şahitler dinlendi Teknik Üniversite doçentle rinden Feyyaz Gürsan'ı tabanca ile öldüren Mehmet Taşkesen'in duruşmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1950
  • gsa Mgr.tI©a| Yabani insanlar,vah Orada yamyam olan insanlar değil,tabiatiçin insan eti yedikleri oluyorintikam Pasifikte öyle adalar vardır ki bize çok uzak olan bu yerleri görenler yeryüzünde cennet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.09.1950
  • Türk güzeiıiğtnin k.âs.ı;Ö.çuıeri Avrupa guzemk müsauuıcasmda i'ürk tipinin temsilinden meınnun olmıyaeaK kimse tasavvur edilemez:iaımz yapılan seçmıde bu tipin im t iı hususiyetleri esas utmaz eaııme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1950
  • A)asufya uıozayıklarınııı yeni mütehassısı Ankara,i Ankara Ajansı)Ayasdfya Müzesi içindeki nıozayiklar üzerinde çalışırken geçenlerde ölen Profesör Whil moore'm yerine tayin edilen Harward Üniversites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1950
  • Tallin evler geliyor La Haye,1 A.A(Reuter)Her konforu haiz 30 tahta ov bir Iioiianda firması tarafından yakında Türkiye'ye teslim edilecektir.Evler,Türkiyede geniş ölçüde inşaat işlerini üzerine alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1950
  • Hiiseyin Kaptan vapurunda iki gemici kazaya uğradı Baltimor,1 AP)Türk bandıralı ¦¦Hüseyin Kaptan.isimli yernide dün vukua gelmiş olan bir kaza,geminin iki tayfasını ciddî yanıklarla John Hopkins hasıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1950
  • xatutxk^-jjqu*.ı.SIffik 1950 Türkiye Güzellik Kraliçesinin Taç Giyme Türeni Bu Akğaixi Âçıkhava Tiyatrosunda Emekli Sahne San'alk arları yararına verilecek ıııüsamercde anılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1950
  • Hizmetçi Nevzadın geldiğini haber verdi ve biraz sonra Perranın kocası çok sakin bir yüzle içeri girdi.Bu sefer yüzü sarı değildi.Bir gece evvel uyumuş olacaktı.Faruk'un elini hararetle sıktı.Oturdu.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1950
  • Demirci kasabasının mü'iim bir yane»n felâketine uğradığını yazmıştık,yukarıdaki resimde Reisicumhur felâket mmtakasında tetkikler yaparken görülmektedir I t Bir müddettenberi Açıkhava Tiyatrosunun ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1950
  • Harici kısa haberler MACARÎSTANDA Kausı ile birlikte Macaristan,dan kaçan Macar generali Lasz lo Vlray'a Avusturyanın İngiliz işgali altında olan bölgesinde siyasî mülteci sıfatiyle ikamet etmek hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1950
  • Lozan9] alt üst den timsah Lozan,i A.A(Reuter)3 haita evvel,10 ağustosta sahibinin yanından kaç ırak Cenevre gölü sahilin;ki şehirlerin sakinlerini korkutan tim uh bugün de hürriyetini elde etmek içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1950
  • Moskövansn İthama Bir Amerikan hâkimi fasııs' iiuk yapıyormuş Moskova,1 AP)Moskova radyosunun dün gece bildir d iyim göre,Birleşik Amerika û.'i mahkemesinin hâkimi William Douglas,kendisini bir dağci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1950
  • Ümmilikle mücadele Üuesco'nun Türkiye milli komisyonu l u hususta yeni ve mühim kararlar verdi Ankara,1 Ankara Ajansı)Unesco Türkiye Millî Komisyonu yönetim kurulu ekim ayında toplanacaktır.Bu toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1950
  • Gençlik arasında Dıiyar bahçıvan yana yak tık çalışmaktan başka bir çalıj Üniversite sitesinin bahçıvanı:Talebeler,eskisine naza.ran çok ciddi,dedi,hemen,hemen halice kapılan kapanmadan s:eye dönüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1950
  • Toprak Ofisin elinde kalan yağlar Ankara,1 Ankara Ajandı)Toprak Mahsulleri Ofisinin piyasada nazım roi oynamak üzere gecen sene Diyarbakır ve ha\alisinden ınübaj'aa etliği yağlardan 70ü tonu elinde ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1950
  • Amerikan malzemesi Al ıiiinya'tlaıı peyKiere gönderilen malzeme akını durduruldu Frankfurt,1 AP)Almanya'deki Amerikan işgal idare,i Batı Almanyadan Sovyet peyki memleketlere stratejik önemi haiz malze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1950
  • Buruı hükümeti Başbakanı müttefiklere bu husustta mühim ve ikinci l)ir ınıılılıra verdi muhtıra halen Va sington'da incelenivor Bonn,1 A.A.AFP)Fedede rai hükümet merkezi çevrelerinden öğrenildiğine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1950
  • Devlet fabrikaları İmalât ve istihsalât arttırılacak ve Iıilha&sa pamuklu ihtiyacı tamamen dahillitii temin edilecek Ankara,1 Ankara Ajansı)Sümerbank'ın yaptırmakta olduğu pamuklu fabrikaları bitince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.09.1950
  • SOLDAN S AG A:1 Gemide armaya çıkmak komutası;2 Zamanımızın en müthiş silâhı,Ekme:3 Tersi)Kütü adam,Binanın üstü;4 Vilâyet,Nota;5 Beyaz perde salonu,Nota;6 Verme,Bir isim:7 Cüz'î,Tavır;8 Bir ağaç,Hatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1950
  • I Hic.2 Ru-İ I 19 EYLÜL 20 Zilknd 19 5 0 Ağust 1369 Cumartesi 1366 i-J VAEÎT VASATİ EZANI Güneş 6.18 10.25 Öğle 13.16 5.22 İkindi 17.00 9.06 Akşam 19.53 12.00 Yatsı 21.31 1.38 îmsak 4.32 8.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1950
  • Dünya Sağlık teşkilâtı başkanı bugün geliyor 4 Eylülde şehrimizde yapılacak olan Dünya Sağlık teşkilâtı Kongresine iştirak edecek delegelerin bir kıantıı şeh rimize gelmiş bulunmaktadır.Teşkilât Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1950
  • aKadınla son olarak ne zaman görüştün?«Bu suali soracağını biliyordum.Kızm dediğine göre;Lionel son zamanlarda bu civarlarda çok dolaşmış.Amma birkaç gündür;meydanlarda yokmuş.Buraya gelseydi;mu hakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1950
  • ABONE FÎATLAB1 Senelik 28 Liradır 6 Ayilk 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü x 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santimi 2 Doğum,N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1950
  • '¦jiMH\U Willi i*.aı raBtHmjanmamspamMajuri aka okuyucularım Kur'a nıımaralariyle bu numaraları alan karilerimizin i ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz DÜZELTME Dünkü nüshamızda bazı hatalar o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.45 Saz eserleri ve oyun havaları 14.00 Radyo salon orkestrası konseri 14.30 Serbest saat Ko nuşma veya müzik)14.40 Şarkılar.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1950
  • TMîM m Kefir imparator Kosta medin terbiye etmesi Tefrika No.123 1 SU i!Gözleri yine Türk orducunun bulunduğu düzlük ve sırt Utra kaymıştı:Yer yer yakılan ateşlerin mavi göke yükselen beyaz dumanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.09.1950
  • gffSWaKTiTİWllMıl!AMERİKA AKDENİZ ve 1ÜRKİYE arasmda 15 ünde bir ıruııiazam posta YOLCU ve EŞYAYI TİCARİYE O I^ TVw^ 47] Vapuru Imıammızdadır ve 4 Eylül 950 de eşyayı ticariye ve yolcu alarak PİRE,NAP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1950
  • Cevabî rotayı muhalefette tasvip ediyor Bas tarafı 1 incide şu beyanatta bulunmuştur.Bulgarîstandaki ırkdaşlarımızın vaziyeti ile çok yakın*dan alâkadar olmak gerektiğine,kaniim.Notadan anlaşıldığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1950
  • Yunanistan'ın yardımı Başbakan Venizelos,Birleşmiş Milletler kuvvetleri saflarında Kore'de savaşmak üzere sembolik bir tabur gönderilmesi keyfiyetinin incelenmesini başkomutan Mareşal Papagos'tan tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1950
  • orede kızıllar I 8-xi;tarafı 1 incide] tirâilt etmişlerdir.Şehir yanmaktadır.Kızıllar bu kesimdeki savaşa iki tümen sevketm-işierdir.Çarpışmalar dün ge cc geç vakit başlamış ve bir aralık güney cephed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1950
  • Malik Austin mücadelesi «Baştarafı 1 incide)lunan bir hava üssünü bomba iamış olmalarının ihtimal dahilinde bulunduğunu söylemiştir.Austin derhal hususî bir komisyon teşkil edilmesini ve bunun mahalli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1950
  • Güreş seçmeleri İstanbul.1 A.A.9 ve 10 eylül günleri İstanbul muhtelit ivle karşılaşacak olan Amerikan serbest güreş takımınn karşı çıkacak Türk güreşçilerini seçmek üzere 2 evlül cumartesi saat 15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1950
  • yüpsultan türbesi ıBastarafı 1 iacide)bil ir vefalı Türk milleti kahramanlara daima hürmet cder.Geçenlerde İstanbula gelen sayın Başbakanımıza halkın çeşitli ihtiyaçlarını arzederkcn,Diyanet İşleri Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1950
  • Edinburg Dükünün seyahati Dük İzmirden sonra İstanbul ve Ankaraya de gidecek frmir,1 «Milliyet)Eylülün 14 ünde İngiliz harp gemilerinden mürekkep bir filonun birkaç gün için limanımıza misafir olacağ'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1950
  • teh iv.Amirliğinden verilen 19 kaleni hurda tayyare mafcemesi kapalı zarfla arttırma!18/9/950 günü saat 16 da Kayseri As.Sa.Al.Ko.da yapılacak ıır.Tutarı 95,595 Lira olup teminatı 7.173,55 Liradır.Lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1950
  • İLAN Ankara Veteriner Okuluna,tam devreli liseleri bu yıl pekiy:ve iyi derecede bitirmiş,olgunluk imtihanlarını vermiş olmaV şartiyle öğrenci alınacaktır.Diğer giriş şartları askerlik şube.İtlinden öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1950
  • Tenis turnuvasında bir başarımız II II e—mı,ı Mi—IHIIH IHM.Muafla-Bahtiye finale kaldı iki tenisçimiz de akıllı ve soğukkanlı bir oyun çıkararak üstün Tuckey Ward)çiftini mağlûp ettiler.Tonis turnuvas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1950
  • Hac s-fârlerî Bastarafı 1 incide)Terleri için tahsis ettiği vapurlar umulan rağbeti görememiştir,buna da sebep Denizyolları idaresinin tesbit ettiği ücretle armatürlerinin arasrada yarı yarıya denilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1950
  • Askerî terfi listesi Dünkü sayıdan devam 30 Ağustos 1950 den itibcren Üsteğmenliğe yUkselen yedek top.teğmenleri:Hüsnü Bademlioğlu.Kemal Gülensoy.irfan Haznedar,Rüştü Yeniçeri,Lemi özgün,Kemal Kocaeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü i ânları Levazım alım komisyonundan 1 tır.İdare Aşağıda marka ve mo d elleri yazılı 8 kamyon açık arttırma us ulıle satışa Nü.Markası Modeli ^Muhammen b' îdeli Muvakkac teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1950
  • Rusya Doğu Almanya ile bir sulh akdetmiş Berlin,1 A.A(AFP)Die Welt gazetesinin heyecanfc,bir haber şeklinde verdiği Sovyet Rusya ile Doğu Almanya Cum huriydi arasında akdedildiği bildirilen sulh andla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.09.1950
  • GÖZ MÜTEHASSISI Dr.Lûtfi Müftüler Haseki Hastahanesi Baş hekimi ve göz mütehassısı Muayenehane;Türbe,Divanyolu.No.103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1950
  • 2554 fon demir fravers 2497 fon ray ve 20 fon poz malzemesi Zonguldaktan Ereğliye nakleffirilecek Bayındırlık Bakanlığından 9/Eylül/l 950 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 12 de Bayındırlık Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1950
  • DEVLET DENİZYOLLARI HAC SEFERLERİ I Bugüne kadar GİRESUN ve JZM1R gemilerimiz için bilet alan yolcularımızı bir gemi ile rahatça nakletmek mümkün görüldüğünden IZMIR gemisi seferden kaldırılmıştır.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1950
  • Ct-ftLJ-H.1 Sterlin 783 100 Dolar 280 KKJ Fransız Fr.080-080 100 Liret J44 128 1(H)*v:çr« Fr.64.03 1U0 Bfelyika Fr 5.60 100 Işveç Kror.u 73614ü İUU l'Jscudos 73.90 Serbest P1"«sadj DÖVİZLER Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idere eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kolfektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları Okul Tamir Ettirilecek Eyüpde Defterdar ve Hacı Alipaşa ilkokulları binalarının lüzumlu onarım işi açık eksiltme suretile yaptırılacaktır.Keşif bedeli 1600,02 liar ve ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1950
  • N^- i\©n 'p.31*1 1st.Lv.Amirliğinden verıı I^ ^jJi^-fB.ıvi'jfiv i to,^qi iv iiunii Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,sa^t ve mahallerdeki As.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1950
  • f™ ümet E 'İl Aile Biçki Dikiş Yurdu Talebe kaydına oaşladı.Yıllarca Yurd idi re etmiş,olan NİIviET ERİM,tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki?dikici talebesine kolaylıkla öğretir.Millî Eğitimden tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.09.1950
  • 4^ 1 &Jr kJ &ZL Vc Jy| MIDDLE EAST AIRLINES Lüks ve rahat Tayyarelarile HAC Seferleri ADANAdan CİDDE ye gidiş ve dönüş:m 1^1» 1 Lira ANKARA dan CİDDE V© diş ve dönüş:Lira Bize iktisadi,emniyetli,konfo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6