Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.08.1950
  • Bu memlekette ne saltanata,ne de hilâfete,ne de totalitarist şefliğe dayanan bîr idareye imkân vardır Ankara Ajansının bu haberini sırf fantazi mahiyette olarak veriyoruz.Ankara,30 Ankara Ajansı)Mevsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1950
  • Atlantik Paktı ve Türkiye Acheson,bu mevzuun son derece ihtimam ve ilgile incelendiğini söyledi Vaşington,30 AP)Amerika Dışişleri Bakanı Acheson bugün bir basın toplantısında verdiği demeçte,Türki-lD#
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1950
  • Cumhurbaşkanı Celâl Bayar Akhisarda kendisini coşkun tezahüratla karşılayan halk arasında Köşede)Bayar Akhisarda trenden inerken C.Bayar Akhisara gitti Cumhurbaşkanı bu sabah Demirci kazasında tetkikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1950
  • Truman Mac Arthur'e açık mektup gönderdi ftaşkan,Gl.Mac Arthur'u ikaz ederek,mesuliyetlerinin siyasî olmaktan ziyade askerî olduğunu hatırlatıyor Vaşington,30 A.A.Baş kan Truman Koredeki Birleşmiş Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1950
  • ROSKT H 14 mayıs milletvekilleri seçimlerini kaybeden Halk Partisi,3 eylül Belediye seçim,lerini kazanmak için,dün,bütün bataryalariyle ateş etmeğe başladı.Bu arada,seçimlere dört gün kala,karşı mevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1950
  • Hediye müsabakamıza iştirak" 1 x* fl f Ü y T.*wf edenlerin adları ve kura numaralan^ üncü sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1950
  • Bulgar notasına cevabımız hükümetine verildi Bu hâdise,iki devlet arasında dostane bir şekilde halledilmezse mesele milletlerarası kurumların tetkikine arzedilecektir Hükümetimiz,Bulgar hükümetini ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1950
  • Dünkü geçit resminde tank birlikleri «ereı tribününün önünden geçerken 30 Ağustos Zafer Bayramı Bu yıl yurtta bugünün mânâsiyle mütenasip bir şekilde kutlandı i.ffy |p C.Geçit resmine iştirak eden sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.08.1950
  • djffi lUteMt Kank Mâüisriert Sebep Ota HÂS İMİ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA No.43 Yazan Ziya ŞAKIR Vaziyet son derecede nazik ve ci Görülüyor ki Hazreti Ali,cidden müşkül bir mevkide idi.Bir kısmı ihtiras v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1950
  • Türk Sosyal Demokrat Partisi Genel Kurulu 3 eylül pazar günü saat 10 da Fatihte genel merkez binasında toplanacaktır.KONGRE Erzurum Lisesindcvı Yetişenler Cemiyetinin olağanüstü kongresi dün saat 1 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1950
  • Millî Piyango Dünkü keşidede kazananların tatm listesini veriyoruz.Milli Piyangonun 30 Ağustos 1950 çekilişi dün Ankarada saat 13 te yapılmıştır.300.000 Lira kazanan:342553 100.000 lira kazanan 341542
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1950
  • NJAA^/v HALKINSES!Spiker ve dikkat Okuyucularımızdan Scıı.İh Tuğrul'dan aldığımla dikkate şayan yazıyı aynen koyuyoruz.«Radyo mevzuundaki şikâyetlerin başında spikerler gelir.Ekseriyetle insaf elden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1950
  • Nakledilen 9 kaymakam içişleri Bakanlığının tamimi ilgililere tebliğ edildi istanbul Kaymakamları a" rasinda içişleri Bakanlığı tarafından yeni nakil ve tayinler yapılmıştır.Kartal Kaymakamlığına Elâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1950
  • Küçük bir kızı evlâtlık olarak satmışlar Savcılıkça bir çocuk satma hâdisesine el konmuş ve tahkikata başlanmıştır.Dolapderede oturan Fatma isminde bir kadının iddiasına göre Tophanede oturan ve komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1950
  • Sendikalar Birliği tüzüğü hazırlandı İstanbul İşçi Sendikaları ile Hür işçi Sendikalarının birleşmesi hususunda alınan karar gereğince yeni birliğe ait anatuz.uk tasarısı hazırlanmıştır.Ana tüzüğü inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1950
  • zım olan blok evleri şimdiye kadar yapabilir ve halkı rahat ettirebilirlerdi.Ben şahsen eski hükümet yüzünden bütün emlâkimi sattım.Şimdi yeniden yapıyorum.D.Parti hükümeti bunu halledecektir,inanıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1950
  • Baştanbaşa BUTUN DÜNYA TEFRİKA No.42 Yaxon:John UPTON Amerikada kadın Kadın erkektetn daha az,Lu yüzden Amerikan borsasında itibarı da fazladır.Erkek ise mutfakta hiz met eder ço ;ıığa bakar.Amerikada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1950
  • Ender rastlanan garip bir hâdise EvveİKi gece saat 22 sıralarında Lâleli'de garip bir hâdit'e olmuştur.Sa^t 22 sıralarında üzerinde ipek bir sabahlık bulunan,saçları dağılmış,ayakları çıplak,25-26 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1950
  • Devlet sanayii Türkiyedc Yeniçeriliğin ilgasıyle oaşiar.Nizamı Cedit ordusu kurulduğu zaman askerin yeni kıyafetine uygun ayakkabıların imaline muktazi deriyi temin etmek üzere Beykozda,Hamza Dey ismi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Yabancı sermaye Bir İngiliz firmasiyle yapılan bir anlaşmaya göre bir milyon dönümlük arazide buğday,ar-pa ekilecek_Ankara,30 Ankara Ajansı)Eski Ziraî Kombinalar reisi Şevket Arı Elâzığ civarında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Torik içir 500 milyon Truman bu tahsisatı ocak ayı içinde kongreden istiyecek Vaşington,30 A.A.3ağ kan Truman'm Birleşik Amerikada tank imalini arttırmak için 500 milyon dolarlık bir programı kabul et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Seçim propagandaları sona erdi Üç eylülde yapılacak olan Belediye Meclisi seçimleri et rafmdaki propaganda faali yeti dün akşam sona ermiştir Bu münasebette partili v müstakil adaylar dün son o larak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Almanya'dan alacakları olanlar Almanyadan alacakları bulunanların durumlariyle ilgili bir kanun tasarısının hazırlanmakta olduğu yolunda Anka,adan gelen haber,ilgililer nezdinde büyük bir memnuniyet u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Elde kalan tütünler Tülün müstahsilinin elinde kalan 3 milyon kilo tiftünün satın alınması için Tekel Bakanlığı çareler aramaktadır.Bakanlık bu iş için 6 milyon 100 bin liraya ihtiyaç olduğunu tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Başımızın üstünden geçen her Türk kanadında bütün vatandaşlarımızın yardım payı bulunduğunu düşünerek övünebiliriz.Kanatlı bir dünyanın insanları olarak yaşıyabılmek için çalışmalarımıza hız vermeli v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Bayramiç yangını mahallinde tetkfc edilecek Ankara,30 A.A.Tanın Bakanı Nihat Eğriboz berabe rinde Çanakfcde milietvekiJi Kenan Akmanlar,Ziraat Fakültesi ogref1 enlerin d en orman yangınjprı mütehassıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Sağlık Balamın Muallimler Birlen;ziyareti Muallimi''' Birliği âzasından olan Bakanı sayın Prof.Nihat Reşat Belger dün Muallimler Birliğini ziyaret etmiş ve pjlallim terin 01r sa2 lık yurdu 'urma teşeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Kıh*s meselesi Londra,i* A.A.Kibrisin Yunan,Lana ilhakı meselesini bir evvel halletmek üzere Loncada bulunan üç kişilik Kıhis,Millî murahhas heyeti gelmek hafta sonunda bu meseley Birleşmiş Milletlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Millî piyango Bas*artxfı 2 incide» 341541,341543.341543 341544.341545,341546.341547.341548 341549,341502.341512 341522.341532.341552.341562.341572,341582 341592.341042,341142 341242.341342.341442.341
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • B.M.M.Reisinin Vizede yaptığı tetkikler Vize,30 A.A.Dün akşam saat 23 te yanlarında Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan,Kırklareli Vali ve Mil letvekilleri olduğu halde itemize gelen Büyük Millet Mec l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Bahkesirde yanan yerler imar edilecek Ankara,A.A.Yangından zarar gören Balıkosırde şehircilik bakımından rno dern binaların yapılması için gereken hazırlıklar ikmal edil mistir.Yangından zarar gören b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • i Peri yuvaları Kanunî Sultan Süleymanm Vezir-i-âzamlarından Lûtii Paşa eski idare prensiplerine ait «Asafnâme» ismindeki eserinde seleflerinden ı Makbul İbrahim Paşa ile meşhur Baş-deitcidar iskende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Dünya yüzme şampiyonluğu Toranto,30 A.P.Kanadada senelik yüzme şampiyonasında Cliff Lumbsen,15 millik maraton yarışını yedi saat on sokiz dakikada bitirerek kendisine ait elan dünya şampiyonluğu unvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Delildi.Hakikî bir sevgi tezahürü.Hiç um madiğim bu kav$ılarna tarzının benim üzerimde tesirsiz kalabileceğine hükme tinersiniz,tabiî.Çok mütehassis oldum ve bu değişikliğin sebçini'aradım.İtiraf ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Avrupanın karşılaştığı I ii i i in-m İM 1 ı ı büyük tehlike Kore iiiıibindenberi günün başlıca mevzuu şudur:Almanya Atlantik ordusun* da kendine düşen yeri işgal etmeüdir.Fransızlar da bir vakitler ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Hayal-i bir haber Bas tarafı 1 inc'de Mısır hanedanına mensup bazı kimselerin de desteklediği tahmin edilen bu hayalle)arasında Türkiye'de saltanatın ihyası ve şehzade Farukun kayınpederi Vahidcttin'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Başbakan Yardımcısının ziyaretleri Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu dün saat 15 te Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etini;ve bir saat kadar basın ır.ensuplariyle hasbihal de bulunmuştur.Başbakan Yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Adanada gençliğin yaptığı miting Adana,30 A.A.Adana gençliği bugün saat 17 de Atatürk parkında miting yaparak komünizmi tel'in edecektir.Muhtelif hal teşekkülleriyle işçi sendikalarının da katılacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Harp Okulunun 105 inci dönem A4»tM» ««neler dün AtatUrkUn muvakkat kabrine bir çelenk koymuşlardır.Dun limanımıza dönen Tarsus vapuıu ilo gelenler aravpc'la Avrupa kamplarında kalmış olan 150 ırkdasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • m beyanatı Türk mİllefi,barışın pasif durumla e\ie edîlemiyeceğine kanidir Vaşington,3* AP)Türkiye Büyük lUçisi Feridun Cemal Erkin,dün burada.Birleşmiş Mistier idealinin ancak azaların o uğurda kanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Formoza meselesi Güvenlik Konseyi bu meseleyi müzakere etmeğe karar verdi Lake Success,30 AP)Birlenmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi,dün,Formoza meselesini tetkik etmeye karar vermiştir.Tekli i' ıtye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1950
  • Komünizm mücadelesi Amerika Temsilciler meclisi bu husufa bir kanun kabul etti Vaşington 30 A.A.Temsilciler lieclisi dün Amerikalı komünistlere karsı ciddî tedbirler alınmasını derpiş eden bir kanun t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.08.1950
  • if* Ml ISTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Serbest,saat 14.30 Şarki ve türküler Pl.14.45 Dans müziği Pl.15.00 Prog ramlar ve kapanış.17.57 Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1950
  • Mevlût Kaccı Mübareke azime'imden bütün ihvanıma vedâa vesile ve cümle ervahı Müslimini hayır ile yâdetmek emeli hâlisanesi ve hafız Mecit,hafız Zeki ile bir çok ehli Kur'anın müştereken 1 eylül cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1950
  • ABONE FİATLARI Senelik 28 Liradır 6 Ayhk 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLARI Başlık 20 üra 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santimi 2 Doğum,Nikâh,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1950
  • Hie.31 Ru.17 AĞUSTOS 18 Zilkad 19 5 0 Agust 1369 Perşembe 1366 VAKİT VASATİ EZANİ Güneg 6.18 10.25 Öğle 13.16 5.22 İkindi 17.00 9.06 Akşam 19.53 12.00 Yatsı 21.31 1.38 İmsak 4.32 8.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1950
  • SULDAN SAGA:1 Yanardağ ağızlarmdar gaz fışkırması.2 Tersi Vücutia meydana gelen ceriha.Bir göz rengi.3 Arm;ğan,Beyaz.4 Doktorun yaptığı yarma ve dikme işi 5 Tersi)Islaklık,Pastırmaya konulan bahar.6 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1950
  • Tefrika No.121 Fâtih Sultandın Elçisi İsfendiyaroğlu İmparatordan şehrin teslimini istedi Asma altına indiler.Akşama kadar yiyip içen keçi adam daha gün kararırken sızmıştı.Sabahleyin gözlerini açınca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1950
  • Callaghan gülümsedi ve:«Daha önce,onun hakkında sizin ne düşündüğünüzü ben öğrenmek isterdim.Ondan sonra,düşündüklerimi size söylerim.dedi.«Sizi bu hususta memnun etmek çok kolay.Bence Lionel aptalın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1950
  • wwBMwiir-akamıza ı Kura numaralariyle bu mm ve soyadlarını havi DÜZELTME Dünkü nüshamızda bazı hatalar olmuştur.Aşağıdaki şe kilde düz eltiriz;6967 Mehmet Mostar 7328 tstelyo Vasiliu 7365 Salamon Kema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.08.1950
  • Istanbuldaki merasim I s j .tarafı 1 incide] danına gelerek geçit resmine iştirak edecek askerî birlikleri teftiş etmiştir.Bandonun çaldığı İstiklâl marşından sonra meydandaki direğe şanlı bayrağımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1950
  • İtizar Münder.ecatımızın çokluğundan "Askerî terfi listesi-Münderecatımızın çokluğundan Askeri terfi listesini bugün koyamadık yarın neşredeceğiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1950
  • İLmN 1 Erzincan As.Pos.19361 K.lığı CJ50)malî yılı sonuna kadar istihdam edilmek üzere 500—750)liraya kadar aylık ücretle diplomalı veya ruhsatnameli yüksek mühendis,yüksek mimar,inşaat mühendisi,mima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1950
  • Orduya halıları subaylarımız Ankara,30 Milliyet)Bugün Harp okulunda 105 inci dönem mezunu asteğmenlerin diploma tevzi töreni yapılmıştır.Törende okul komu tanının hitabesinden sonra bir asteğmen konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1950
  • Paris tenis takımı geliyor Öğrendiğimize göre Tenis,Eskrim,Dağcılık Kulübü büyük enternasyonal turnuvadan başka yeni bir teşebbüse gırişmij'iir.Bu teşebbüs tahak kuk ettiği surette,Borotra,Dubuc.ve Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1950
  • Tenis Turnuvasında cazip bir gün Amerikalı Dorfmann'ı Avustralyalı Harper yendi İstanbul Tenis Turnuvası dün en cazip günlerinden birini yaşadı.Kortta ilk görülen Cucelli'nin bıraktığı müstesna intiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1950
  • C.Bayar Akhisara gitti iBastarafi 1 incide)bulunmuştur:Çok eski dos'tlarım Archisarlılar,Bu defa da güzel kasabanızı,Demirci'ye geçmek için ziyaret ediyorum,DemiiLil;kardeşlerim bü} ük bir felâket geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1950
  • Atlantik paktı 'Bastarafı 1 incide)yenin Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtına alınması meselesinin ^son derecede ilgi ve ihtimamla' incelenmekte olduğunu,fakat bunun paktın aslî üyesi i2 devletin birden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1950
  • dta,Bulgar hükümetine verildi ıBaştarafı 1 incide)'ncelemiş olduğunu Türkiye cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı mezkûr hükûme-te bildirmekle şeref kazanır.Bulgar hükümeti,meselenin meaJile yakın bir mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1950
  • Bayar,Salihli,Gördes ve Demircide Salihli,30 Milliyet)Hal kın emsalsiz tezahüratiyie kar şılanan Bayar kendisini karşılayanlara hitaben demiştir ki:t—Demokrat Parti hükümeti yarım tadbirlerle vakit ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1950
  • Truman'm Mac Arthur'e gönderdiği açık mekup Bas tarcfı 1 incide)açık mektup göndermesi buradaki müşahitler tarafından hayretle karşılanmıştır.Başkan Truman böyle bir mektup yollamakla dün alenen yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1950
  • Ânkaradaki merasim Bas tarafı 1 incide)Saat 9 da Genelkurmay Baş kanlığının şeref salonunda teb rik merasimi başlamıştır.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut,beraberinde İkinci Başkan olduğu halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1950
  • YURTTA Buraya gelen haberlerden anlaşıldığına göre,bu sene 30 Ağustos İzmir,Eskişehir ve sair bütün vilâyet merkezlerinde de diğer yıllardaki emsaline nazaran daha parlak şe kilde tes'id edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1950
  • Avrupanın karşılaştığı büyük tehlike Baş tarafı 3 üncüde)hakkında kararını çoktan vermiştir.Asıl mühim itiraz Batı Armanyanm harp etmek istemeyişidir.Almanların sözcüsü ne zamandır,harp yüzünden mahvo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.08.1950
  • CİDDE ve MEDİNE MIDDLE EAST AIRLINES Lüks ve rahat Tayyareleri!HAC Seferleri ADANAdan CİDDE ye ve Lira ANKARA dan CİDDE ye gidiş ve dönüş:K O Ck Lira Size iktisadi,emniyetli,konforlu ve süratli bir se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.08.1950
  • Sayın doktorlarımızla Li.umun Hastahanelerimizin nazarı ükkatine En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz,aynı zamanda rakipleri arasında en ucuz jL KOSLOVAK MAMULATj Unit,Fotöy,Diş Röntgeni v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.08.1950
  • A'ışam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden:1 Teknik Okul Makine Laboratuvarı için 6500 Lira tasarlanan bedel üzerinden bir tane 44-4;Hp.lik 2 zamanlı tam sistem;dizel)motoru kapalı zarfla eksiltmeye konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.08.1950
  • İ.E.T.T.İşletmesinden:1 idaremiz ihtiyacı için 2500 kilo Siyah Trok Verniği alınacaktır.2 Şartnamesi Beyoğlu Metrohan 4.cü kat Haricî Levazım Servisinden bedelsiz olarak verilmektedir.3 Tekliflerin 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.08.1950
  • 2554 fon demir fravers 2497 fon ray ve 20 fon poz malzemesi Zonguldaklın Ereğliye naklettirilecek Bayındırlık Bakanlığından 9/Eyiül/1950 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat İade Bayındırlık Iiak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.08.1950
  • İLAN Ankara Veteriner Okuluna,tam devreli liseleri bu yıl pekiyi ve iyi derecede bitirmiş,olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartiyle öğrenci alınacaktır.Diğer giriş şartları askerlik şubelerinden öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.08.1950
  • MmOfi z Yüzünüzün,hususi surette cildiniz için hazırlanmış bir tuvalet sabununa ihtiyacı vardır.Cildinizi besleyecek ve ona bir kadife yumuşaklığı verecek olan.bol köpüklü nefis kokulu U KULLANINIZ,10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.08.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7(59 100 Dolar 3175 100 branşız Kr.030-080 100 Liret 044.128 100 îsvıçre Fr.64.03 i00 Belçika Fr 5.00 100 lğveç Kronu 73 68.40 juu iSşcudus 9.73.90 Serbest Pivasada DÖVİZLER üolar tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.08.1950
  • Zırhlı Bitlik Gedikli Erbaş Oku una İğrenci Alınacaktır 1 Ankara'da buunan Zırhİ;Birlik Gedikli Erbaş Okulu,na aşağıdaki nitelikler haiz öğrenci' njbnacaktır.Kaydı kabul müricaatı 15/Ağustos/950 den 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idere eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.08.1950
  • "Ta".T 1st.Lv.Amirliğinden verık igAske r ı-lvit-a;ii la in# Aşağıda cins ve miktarı yazı gün,saat ve mahallerdeki Aslipierin kanunî vesikalariyle ait oldukları komisyonlara ver Ji maddelerin kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan