Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.08.1950
  • t-At Yarışları Bugün yapılmıyacaklır.Pazar günkü Koşular Belediye seçimleri dolayısiyle Cumartesi günü saat 15 de yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1950
  • Sovyet denizâltıları faaliyette 380 Rus denizaltı gemisiyle Sovyet subayları dünyanın muhtelif noktasına gönderildi Londra,29 A.P.Daily Herald gazetesi,bugün yayınladığı iStokholm menşeli bir haberind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1950
  • Y.Subay terhisi başladı Hâlen silâh altındaki 32 nci devre Yedek Subaylar 31 Ağustos perşembe günü tamamen terhis olunacaklardır.Bu suretle ilk defa olarek orduda Yedek Subay bulunmıyacaktır.Evvelce v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1950
  • 30 Ağustosu ANASI Bugün 30 Ağustos,Türk milletinin zafer,kurtuluş ve istiklal günüdür.30 Ağustos,topyekûn seferber olan milletimizin kanı bahasına ve Atatürk gibi eşsiz bir kumandanın dahiyane sevk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1950
  • Belediye seçimleri,bir devrin ve şeflik sisteminin tasfiyesinde bir merhaledir Ankara,29 A.A.Başbakan Adnan Menderes bu akşam saat 21.15 te Ankara radyosunda aşağıdaki konuşmayı yapmıştır;Muhterem vat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1950
  • Başkan Truman Gl.Mac Arthur Fermoza'nın müdafaası meselesi c Arthur Vaşingtoıı,29 A.A(Reuter)Amerikanın Formozaya karşı takip elliği siyaset hakkında Başkan Truman ile General Mac Aılhur arasında çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1950
  • terfi listesinin devamını veriyoruz Deniz Subayları terfi listesi istanbul Deniz Komutanının tercüme-i hali Tuğamiralliğe yükselen istanbul ideniz Komutanı Kurmay Albay Fahri Korutürk 1903 yılında Ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1950
  • kutlu sun!Bugün Türk milleti mutlu bir günün daha 28 inci yıldönümünü idrâk etmekle bahtiyardır.Türk milletinin varlığı ve Türk devletinin bağımsız olarak dünyadaki ehemmiyetli mevkiini muhafaza edebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1950
  • Celal Bayar Demirciye gitti Ankara,29 Ankara Ajansı)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,Demircide yangın felâketine uğrayan vatandaşlara Devletçe yapılacak yardımları yerinde incelemek ve felâketzedeleri teslli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1950
  • Bulgar Elçisi dün Sofya'ya gitti Bu gidiş siyasî mahfillerde türlü yorumlara sebebiyet verdi.Fakat Hükümetimizin azimli siyaseti karşısında Bulgarların daha mülayim si*/aset takip etmeğe mecbur olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1950
  • Bulgarlara verilecek Cevabî Nota yolda Notayı götüren kurye bugün Sofyada olacak Ankara,29 Ankara Ajansı)Bulgaristana gönderilecek cevabî notamız dün hususî kurye ile yola çıkarılmıştır.Hususî kuryemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • tam tavnöe Kııılı Hitoelen Srtep Kan HÂSIMI-EME VÎ Yazan Ziya SAKİR ndeki kin bir ü sönmemişti Ilazreti Ali'nin bu cevabı,çok yerinde idi.Şayet Emevıierin el birliğiyle vılâyetlerdeki valiler istiklâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • Gedenlerde bir yazımızda Korede Amerikalın muhtemel harekât plânlarını etüd etmiş ve komünist ordularının taarruz,istikametlerini belirtmiştik.Bu gün de kızıl harp plânlariyle,general Mac Aıthur'un ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • Celâl Bayar Demirciye gitti ıBorstarafı î incide i Anlaşıldığına göre Celâl Bayar hu geceyi Akhisarda geçirecek ve yarm sabah otomobille Demirciye hareket edecektir.Yarın gecenin gene Akhisarda geçiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • Kadınlar kavgasında birisinin çocuğu düştü Evvelki gün akşam üzm Fatihte Zeyrek yokuşunda Su sambey mahallesinde komşu geçimsizliği sebebiyle 8-10 ka dm arasında bir ağız kavgası olmuştur.Kavgaya karı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • Fclilı yılı çalışmaları 500 üncü Fetih yılı Derneği Resim Kolu çalışmalarını bitirmiş ve 7 kişilik bir jüıi heyeti seçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • Halim Alyot dün geldi Bir haftadanbcvi şehrimizde bulunan Basın,Yayın ve Turizm Genel Müdürü Dr.Halim Alyot dün sabah uçakla Ankaraya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • Millî Piyango buğur çekiliyor Millî Piyangonun 30 Ağustos çekilişi bugün saat 13 te Ankarada yapılacaktır.İkramiye kazanan numarar lar Ankara Radyosiyle bu gece 23 te yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • S£3*r Baştanbaşa TEJffllXA No 41 fazan;Jomi UPTON Tibet'te bir nehri geçmek için ya yüzmek yahni iple kaymaklan başka çare yokıır.Komünistler Tibet kapılannda imiş.Bu münasebetle tekrar Tibete avdet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • Başbakan geliyor Bugün yapılacak muazzam mitingde bütün parti teşkilâtı hazır bulunacak.Dün birçok seçim toplantısı yapıldı Belediye seçimleri için partilerin propaganda faaliyeti dün de devam etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • Ticaret Bakanı gelirimize gelecek Bir müddettenberi Ege bölgesinde tetkik ve temaslarda bulunan Ekonomi ve Ticare' Bakanı Zühtü Vclibeşe'nin bu günlerde şehrimize geleceği ve tüccarla temaslarda bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • Celâl îzgi istifa rol etti?Belediye çevrelerinde ısrar la söylendiğine göre,Reis mu evinlerinden Celâl îzgi pazartesi günü istifa etmişse de istifası kabul edilmemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • TOPLANTI Okumuşu Çoğaltma Okuyanı Koruma Kurumu İstanbul Şubesinin genel toplantısı 2 eylül cumartesi günü saat 16 da yapılacaktır.•i-Üniversiteler arası kurul toplantısı 5 eylül salı günü Istanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • HALKINSESİ Mâliye Bakanına «Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından,üç maaş,nispetinde borç para verilmesini 15/2/1950 tarihinde bir dilekçe ile ve iadeli taahhütlü bir mektupla yukarıda sözü geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • Bari Fuarına i-t İrak ediyoruz Dokuz Eylülde Bari'de,17 Eylülde Frankfurtta açılacak beynelmilel sergilere memleketimizin de iştirak etmesi ka rarlaşUrılmış,en mühim ihraç mahsullerimizden mürekkep nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • Turan Barda kavga çıkaranlar yakalandı Evvelki gece Beyoğlunda Turan Barda bir arbede oimuş ve polis hâdiseyi yatıştırabilmek için bir hayli güçlük çekmiştir.Arnavut Cafer,Küçük Cafer,Tevfik,Sadi,İsma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • Pakisalrfda kurulacak sigara fabrikası Tütüncüler Birliği,Pakistanda bir fabrika kurulması hususunda bazı projeler hazırlamıştır.Bu projeler Pakistan Elçiliği tarafından calibi dikkat görülmüş ve Tütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • "Ankara,dün geldi Yolcular arasında Türk Fransız Dostluk Cemiyeti Başkanı ve Marshall Yardım Komitesi üyesi Tex bulunuyordu Ankara vapuru.Batı Akdeniz seTeıinden dün 318 yolcu ve 109 ton yükle dönmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • Demirci Felâketzedelerine yardım edilecek Demircinin maruz kaldığ' yangın felâketi karşısında İstanbulun tccssürleriyle yardı ma ûmâde bulunduğuna dair Manisa Vali ve Demirci Belediye Reisliğine İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • imar Müdürlüğüne yeni bir çekil verilecek Çeşitli şikâyetlere yol açan İmar Müdürlüğü teşkilâtının ıslahı için gerekli tetkikler ta marnlan mişl ir.Bildirildiğine göre,bu teşkilâta yakında yeni bir şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • Avusturya sefiri bir kokteyl verdi Dün akşam saat 18.30 da Avusturya Sefiri tarafından bir kokteyl parti verilmiş,bu partide Vaü ve Belediye Reisi de hazır bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • Lübnan konsolosunun serdiği ziyafett Dün,şehrimizde bulunan Ermeni Katolik Kardinali şerefine Lübnan Konsolosluğun da bir öğle yemeği verilmiş ve ziyafette Vali ve Belediye Reisi de bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • C.H.P.hükümetleri zaman m da nüfuzlu kimselerin tesiri allında kalanlarla,iltimaslı memurların tasfiye edileeeği anlaşılıyor.Ticaret ve Sanayi Odasının Iki müstakil oda halinde daha faydalı olacağı fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • İki dolandırıcı dün yakayı ele verdi Kumkapıda Nişanca Türkeli caddesinde tütüncülük yapan Halil Şener,dün zabıtaya müracaat ederek iki şahsın,üzerinde domuz resmi bulunan yedi adet maden parçasını ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1950
  • Bir Amerikalı sinemacı seldi Amerikan Warner Bros Film şirketinin haber filmi operatörlerinden Mr.Hecot şehrimize gelmiştir.Kendisiy le Koreye gidecek Türk savaş birliğinin filmini çekecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.08.1950
  • JI Parti idaresi ve demokrasi Dün aldığım bir mektupta siyasî kültür bakımından çok mühim bir noktaya temas ediliyor;meseleyi tavzih için mektubun o noktaya ait fıkrasını aynen iktibas ediyorum:«Kore'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1950
  • Unesco'nun bir kararı Paris 29 A.A.Unesco icra komitesi,Korede Birleşmiş Milletlere her türlü yar dımda bulunulmasına dair ka rar suretini ittifakla kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1950
  • Schuman plânı_Bıı plânın başlıca nok-takın üzerinde altı devlet arasında mutabakat basıl oldu Paris,29 A.A.İyi haber alan çevrelerden dün bildirildiğine göre,Avrupa kömür ve çelik sanayiinin oirleştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1950
  • Köylülere bir tebliğ Ankara,29 A.A.Tarım Bakanlığından bildirilmiştir:Ankara ve civar vilâyet koy lüleri işlerini bırakarak borçtecili ve diğer işler için Ankaraya gelip Tarım Bakanlığına dilekçelerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1950
  • Yunan kabinesine sosyal demokratlar da girdi Atina,29 A.A.Georges Papandreu'nun sosyal demokrat partisinin Sofokles Venizelos kabinesine iştiraki hakkında varılan anlaşmadan son ra,hükümete mensup Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1950
  • Hayfa petrol tasfiyehaneleri tekrar açıldı Tel-Aviv,29 A.P.İsrail hükümeti bundan iki sene evvel,Irak hükümetinin petrol nakleden boruları kesmesi üzerine faliyetlerine son vernıiş olan Hayfa petrol t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1950
  • Sovyet delegesinin çıkardığı yeni bir zorluk Lake Success 29 A.A.Birleşmiş Milletler sözcülerinden birinin dün bildirdiğine göre Güvenlik konseyini boykot ettiği zaman zarfında konsey tarafından alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1950
  • Alman polisi 30 bine çıkarılacak Londra 29 A.A.A.f.p.Umumiyetle iyi haber alan Amerikan çevrelerinden elde edilen malûmata göre,Alman polisi meselesinde oldukça yakın bir gelecekte bir anlaşmaya varıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1950
  • Kızıl Çin Kore harbine faal olarak katılacak Vaşington,29 A.A.Bazı siyasî çevreler,bazı belirtilerin,komünist Çinin Kore harbine daha faal bir surette iştirake hazırlandığı ve Japonyaya olduğu kadar B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1950
  • ni tahsisat verdi 35 buçuk milyar dolarlık bu tahsisattan İspanyaya,koınüııizınle mücadele eden devletlere ve Kore harekâtı için lüzumlu masraflara para verilecek.Vaşington,29 A.A.A» yan meclisi 30 ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1950
  • Haricî kısa haberler YUGOSLAVYADA Hâlen Yugoslavayada bulunan İngiltere Dışişleri Rakan Yardımcısı M.Ernest Davies Mareşal Tito ile görüşmüştür.Mareşal Tito M.Davies'i yazlık köşkünde kabul etmiştir.Î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1950
  • İ t al ya ıı i ıı eski sömürgeleri Vaşington,29 A.P.Mümessiller Meclisinden John A.Mc Guire dün,yeni bir kanun tasarısı ile,Amerikanın,Birleşmiş Milletlerde,eski İtalyan sömürgelerinin vesayetinin İta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1950
  • Amerikada ormancılık tetkikleri Paris,29 A.A.Amerika devletlerinde altı haftalık bir tetkik seyahatine çıkmış olan Avrupa Marshall plâmna dahil 14 memleketin ormancılık uzmanları Amerikaya varmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1950
  • Avrupa Meclisi Meclisçe alınacak bü-1 ü ıı kararların millî parlamentolarda müzakere edilmesine ve desteklenmesine karar verdi Strasbourg,29 A.A.Avrupa meclisi,İngiliz işçi partisi murahhaslarının muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1950
  • Hâkimin tevsii tahkikat talebini reddetmesi hayra alâmet değildir.Vakıa böyle dâvalarda müdafaa şahitleri pek dinlenme?Bilirkişiye de pek lüzum yoktur.Fakat hâkim is teseydi olurdu.Olmadı.Nev-2at için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1950
  • Cenup Kore cephesine giden Amerikan tankları Dün limanımıza gelen Ankara vapurlyte Türit Fransız dostluk cemiyeti başkanı Louis Hermite vo esi Fransndan şehrimize gelmiştir.Yukarıdaki resimde kendiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1950
  • Devletlerin askeri i—ı».»ı.ı mt mmm masrafları İkinci Cihan Harbinin bitmesine rağmen Rusya ve peyklerinin durumu karcısında onlar da dahil olmak üzere bütün devletler silâhlanma yarışına girişmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.08.1950
  • SOLDAN SAĞA;1 Bir kazamızın adıdır amma çeke çeke mânasına da gelir,Kâbeyi ziyaret;2 Beyzî,başlıca gıdalarımızdan biri;3 Vak'a;4 Sükûn,Tersi)Bir şehirde yabancıların kaldıkları paralı misafirhane;5 Ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1950
  • f Hie.30 AĞUSTOS 19 5 0 Çarşamba Ru.16 Zilkad 1369 17 Agust 1366 VAKlT VASATI EZANI Güneş 6.18 10.25 öğle 13.Î6 5.22 ikindi 17.00 9.06 Akşam 19.53 12.00 Yatsı 21.31 1.38 imsak 4.32 8.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idere eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:E büzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1950
  • ABONE FİATLARI Senelik 28 Liradır 6 Ayiık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 ilân sayfası santimi 2 Doğum,Nikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Marş lar Pl.13.30 öğle konseri Pl.13.45 Saz eserleri oyun havaları.Çalanlar:Haydar Tatlıyay ve arkadaşları 14.00 Serbest saat 14.10 Şarkılar.Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1950
  • m v Ü Sultan Mehmet Tefrika No.120 Damar manastırda çıldırmış,al atlı Hasanı ve müslümanlığı sayıklıyordu Yeşil bahçeye bakan demir parmaklıklı pencere önündeki dar kerevet üstünde oturuyordu.Kesik sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1950
  • Her ne kadar Lionel'i ikna etmeğe çalışmışsa da,fayda vermemiştir.İşte,o zaman,akla gelebilen her türlü hâdiseler vukubulmuştur.dedi ve sustu.Birkaç saniye sonra,Mawdam Wilbery konuştu.Sesinde soğuk b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1950
  • I üsabakamıza iştirak eden okuyucularımız Kur'a numaraiariyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz J DÜZELTME Dünkü nüshamızda bazı hatalar olmuştur.Aşağıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.08.1950
  • Formoza'mn müdafaası iBctştaraiı 1 incide)mozYmn komünist Çin hükümetinin eline geçmesine mani olması gerektiğini bildirmektedir.Mac Arthur'un Formoza'mn Birleşik Amerika için hususi bir ehemmiyet taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.08.1950
  • Askerî terfi listesi Ordu terfi listesinin devamıl ıBaştarafı 1 incide)Savaş,Nuri Varol,Mehmet Bektaş,Semih Elitez,Osman Çakmur,Salâhattin Işm,İsmail Babacan,Rifat Özkul,Hüseyin Kızilkor,îbrahim Ge li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.08.1950
  • Bulgar Elçisi Baş tarcft 1 incide)yoye tehciri hususunda Bulgarlar tarafından verilmiş olan notanın Türk efkârı umumiyeti üzerinde uyandırdığı İt sir.2 Hükümetimizin bu tehcir işim,iki memleket arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.08.1950
  • Sıra No.1 2 3 4 5 d 7 8 9 10 ı 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »1 22 ödevlinin adı ve soyadı Mehmet Nazaroğlu Şükrü Saka Gtyascttın Tamer Yaprem Yazıcıoğlu Bensiyon Peres Sabetay Çetinkaya Nejat Bikmen İsm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.08.1950
  • A.a.üstüme,iyilik sağ lık.A yo bu da nasıl sual!diye,parlamıştı,Aşçi başı:Ben senin dolabında ne var,ne yok,ne bileyim?diye,homurdanıyor.Ayşe ise:"Vallahi ben söylemedim biJlâhi ben söylemedim!diye,kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.08.1950
  • Sovyet denizaltı lan «Bostarafı incide)inenziJli denizaltı harekât kuv veti şimdiki halde 130 gemiden ibarettir.Bunlardan 50 sinin Baltıkta ve 60 inin Pa sifikte bulunduğu zannedilmektedir.Haberde,ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.08.1950
  • A.Menderesin muhalefete cevabı Bas tarafı 1 incide)söylenen seçim nutkunu bu mülâhazaların tesiri alUuda dinledim,ve Hvalk Partisi adı na söylenen bu kimbilir kaç bininti nutkun memleket u fuklannda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.08.1950
  • Ten is turnuvası hararetlendi h Bugünkü V,V,Dün gelen şöhretli İtalyan yıldızı Cucelli,bugün ilk maçını Geellıand'a karşı oynıyacak Harper de bugün karşı karşıya geleceklerdir.Dorfmann Harper maçının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1950
  • gun,Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında saat ve mahallerdeki As.Sa,Al.Ko.da vapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülürlerin kanuni vesikalariyle teklif mektupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 100 Dolar 100 Fransız Fr.100 Liret 100 isviçre Fr.100 Belçika Fr 100 İsveç Kronu 100 Escudos Serbest Pivasadu dövizler Dolar takas 390-392 Sterlin takas 380-385 isviçre Fr.980-1025 AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1950
  • IZMIR FUARINDAKİ Pavivomımuzda teşhir edilmekte olan Kamyonlarımızı ve Otomobillerimizi görerek kararınızı veriniz.'Türkiye Genel Mümessili MEHMET KAVALA T U:U^.r% n;~M l Telefon:40430 42673 lahır Man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1950
  • ı AYDA 10 LiRA TAKSİTLE Merinos kumaşından ısmarlama elbise 135 Liradır.Mahmutpaşa,Kapaiıçarşı kapısı yanında No;18.SALAHADDÎN KARAKAŞLI j^fci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1950
  • i.E.T.I.İşletmesinden:1 idaremiz ihtiyacı için 22 kalemde ceman 108000 metre NKBA kablosu alınacaktır.2 Şartnamesi Beyoğlu-Metrohan 4.cü kat haricî levazım servisinden bedelsiz olarak verilmektedir.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1950
  • I.E.T.T.işletmesinden:1 idaremiz ihtiyacı için 2500 kilo Siyah Trok Verniği alınacaktır.2 Şartnamesi Beyoğlu Motrohan 4.cü kat Haricî Levazım Servisinden bedelsiz olarak verilmektedir.3 Tekliflerin 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1950
  • 30 Ağustosta Tramvay ve Otobüs seferleri İ.E.T.T.Umum Müdürlüğünden 1 30 Ağustos Zafer Bayramı manasebetile çarşamba günü sabah saat 8.00 den itibaren merasim sonuna kadar Şişli,Maçka ve Kurtuluş)ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1950
  • 1 Biiyükdere Gemi Kurtaıma İstasyonu iskelesi inşaatı KAPALI ZARI' usulile eksiltmeye konulmuştur,2 Eksiltme 5/0/1950 Salı günü saat 15 de Tophane'de Genel Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1950
  • Biga Asliye Hukuk Yargıçljj Çeşmcaltı köyünden Mehmet Ali kızı ve Ömer Bozkurt karısı Rallime Bozkurt vekili Bigada avukat Muammer Ozaydın tarafından ipsala ilçesi lbriktepe mahallesinden Çimer Bozkur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1950
  • Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden:1 Teknik Okul Makine Laboratuvarı için 6500 Lira tasarlanan bedel üzerinden bir tane 44-4.Hp.lik 2 zamanlı tam 5 Şartname ve buna ekli kâğıtlar her gün Yapı Şubes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1950
  • Devlet Denizyollarının en yeni ve lüks yolcu gemisinin ilk turistik seferi 27 EySül'de Akdeniz limanları arasında emsalsiz bir seyahate tahsis edilmiştir «İSKENDERUN» gemisi 27 Eylülde istanbul'dan ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1950
  • *^~Yir r iutofei im-uff"* I 't I m Umumî Nakliyat T.A.Ş.ANTAŞ Seychat Büroları HACI Seferleri 9000 îöüluk 12 mil yollu Birinci,ikinci sınıf kamaraları,hususî daireli mevkileri bulunan,hastahaııe ve ib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6