Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.08.1950
  • Beyaz zehir kaçakçılığı Yeni 'tasarı hazırlanıyor Ankara,27 Ankara Ajansı)Yurttaki uyuşturucu madde kaçakçılığını kökünden kazımak üzere hükümet yeni bir kanun tasarısı hazırlamaktadır.Adalet Bakanı H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1950
  • Başbakan yardımcısının kokteyl partisi Bir kaç gündenberi şehrimizde bulunan Baş bakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu dün saat 18 de Belediye Gazinosunda gazeteciler şerefine •bir kokteyl parti vermiştir.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1950
  • M.P.Lideri Bayur propaganda nutkunu söylerken Belediye seçimlerinde parti propagandaları Partiler Belediye seçimi f aa-1 seçim propagandaları yapmış,lıyetme dün de devam etmiş-1 iardır Bu arada Demokr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1950
  • Deri,debbağ işçilerinin toplantısı işçi hatipler sendikaların işçi hukukunu koruyamadığına işaret ettiler.İş kanunu tâdil edilecek Deri ve Debbağ işçileri Sendikası dün saat 14 de Yedikule'deki Tunca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1950
  • Çalışma Bakanı H.Polatkaıı Âdanada Adana 27 Milliyet)Ça lışma Bakanı Hasan Polatkan,işletmeler Bakanı Muhlis Ete,beraberinde Ça lışrna Genel Müdürü Cemal Devamı Sa.5 SU 6 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1950
  • Parasız yatılı talebe_Bıı yıl 500 talebe ka'DııI edilecek ve memur çocukları tercih edilecek Ankara,27 Ankara Ajansı)1950-51 ders yılı için devlet ookııJlaıına imtihanla 500 öğrenci alınacaktır.Bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1950
  • Demirci kasabasının yarısının kül haline gelmesiyle neticelenen yangından tafsilâtiyle naîısetmlştik.Dün Demirciden gelen yukarıdaki resimlerden köşedekinde evi yanan bir kadın harabeler arasından geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1950
  • |C.Bayar,Köylerde halk Cumhur Başkanına muazzam bir tezahüratta bulundu Ankara 27 Milliyet)Cumhurbaşkanı Bayar,refakatinde Ankara milletvekili Mümtaz Faik Fenik ve Ankara Valisi Necati liter olduğu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1950
  • Futbol maçları Dün Fenerbahçe stadında Fenerbahçe ve Galatasaray takımları fu'tbol mevsimlerini açtılar.Günün ilk karşılaş,ması hakem M.Reşat Nayır'ın idaresinde Galatasaray'la Adalet takımları arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1950
  • Tenis turnuvası Dünkü maçlarda zevkli ve cazip oldu Milletlerarası tenis turnuvasına dün de Tenis.Eskrim.Dağ cılık Kulübü kortlarında devam olundu ve şu sonuçlar alındı:Tek Kadınlar:Maria Weiss Arjant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1950
  • Almanyadaki Türk alacakları meselesi Bu alacakları tespit etmek,üzere.kurulacak olan Sekedir irlaresine ait tasarı Bakanlıklarafası komisyonca tetkik ediliyor.Ankara,27 Ankara Ajansı)1944 yılının ağus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1950
  • Amerika Dışişleri Bakanı Acheson Amerikanın Yugoslav yaya yardımı Beİgrad,27 A.A.Datı gece öğrenildiğine göre,batılı devletler Mareşal Tito Yugos« I Devamı Sa:5 SU:de|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1950
  • Korede Büyük bir hava akını yapıldı Birleşmiş Milletlerin hava kav veli eri bu harbin en büyük hücumlarını yaptılar Tokyo,27 A.A(United Press)Mac Arihur'ün 14.15 te yayınladığı tebliğ:B—20 üstün uçank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1950
  • Eski vapur satışlarında yolsuzluk Ba^ku firmaların teklifleri nazarı dikkate alınmadan GülcemaPle Kemal vapuru İtalyanlara-satılmış Denizyolları İdaresinin yer ni ve mühim bir yolsuz hareketi hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1950
  • Cinde komünizm aleyhtarlığı 300.000 kişilik bir çete ordusu kuruluyor Hong Kong,27 A.P.Hong Kong Standard gazetesinin bildirdiğine göre komünist Cinde komünist aleyhtarı Halk Ordusu isminde büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.08.1950
  • D.P.muhtar seçimlerinin âkıbeiinc uğramaması için C.H.P.de hiç değilse ayni zaferi elde edebilmek maksadiyle 3 eylülde yapılacak belediye seçimleri için var kuvvetleriyle çalışmaktadırlar.Partilerin p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1950
  • Eroinciler yakalanıyor Çubuklumda yirmi dakika-j ilk bir tabanca düellosundan sonra azdı bir eroinci yakalandı Şehrin muhtelif yerlerinde altı eroinci yakalanmıştır,lazerlerinde ve evlerinde yapılan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1950
  • Ayın erkeğe âşık olan iki kadın Aynı erkeğe âşık olan iki kadın evvelki gün adliye koridorlaıroda saç saça baş başa dövüşmüşlerdir.Hâdisenin mahiyet ve tafsilâtı şudur:Samatya'da oturan ve gümrük komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1950
  • ^SAys/VS^sAV A/WV HALKINSESI Kadıköy'ün kurbağalı deresi Kadıköy'ün meşhur Kurbağü deresi vardır.Bu dereden günde binlerce kimse sandalla halk deniz hamamlarına akın eder.Eli derenin tam Fenerbahçe ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1950
  • Merkez Bankasında İthalât lalopnaineleriiii kaimi ve tasnif,tahsisleri temin ve tevzi etmek üzere bir servis kuruldu.Yeni ticaret rejimine göre,ihracat ve ithalât formaliteleri için,bu işlerle meşgul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1950
  • iskenderun İzmir'e gidiyor Iskcndeımn vapuru yarın ills seferine çıkarak Izmire gidecektir.Gemi bu seferinde Çanakkaleye uğradıktan torna Ji.mire gidecek ve orada 2 gün kalacaktır.Bu müddet zarfında f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1950
  • Taksi altında kalarak yari andı Taksimde Belediye caddesinde oturan yedi yaşındaki Vedat Şengül karşıdan karşıya geçerken 1009 numaralı taksinin altında kalarak yaralanmıştır.Yaralı Vedat Şişli çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1950
  • Ev rahiplerini yaraladılar Taksimde Deveciler soka gında oturan Sultana bir r.üddettenberi kiracısı Kevorkla kavgalı bulunmaktadır.E\velki akşam Kevorkla karoe£İ Arşelos tekrar Sultana ile münakaşaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1950
  • Münhal bulunan yerlere alınacak doktorlar için hazırlanan imtihan yönetmeliği Sağlık Müdürlüklerine tebliğ edildi.Halen 33 münhal mütehassıslık var.Sağlık Bakanlığına bağl müesseselerde münhal bulu na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1950
  • Yeni ders yılı hazırlıkları Yeni tedris yılının yaklaşman üzerine Istonbulun büiürı mekteplerinde gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır,Bu aıada talebelerin her sene olduğu gibi bu sene de devam edeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1950
  • Baştanbaşa •e TEFRİKA NO;39 Yazan;John UPTON Valisi hayvanla alt alla üst vsle bir mücadeleyi yerli" ler dehşetle seyrediyorlardı.Afrikaya ait bir iki hatıramı nakledip geçmiştim.Fakat bizde izi bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1950
  • if Erzurum Lisesinden Yetisenior Cemiyetinin olağanüstü kongresi 30.8.950 çarşamba günü saat 17 de Erzurum talebe yurdunda yapılacaktırit Milletlerarası Havacılık Kongresi 19 ekimde Istanbulda Şale Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1950
  • tefen tenüı* Hadiselere Site?HÂSIMI EMEVİ TEFRİKA No:40 Tasan Ziya ŞAKIR Osmanın naaşı iki gün ortada Onun şehit edilmesine,nasıl imkân bıraktınız.Resulûllahın dostu ve Halifesi lOİan Osman,şu anda ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.08.1950
  • Devletimizin 879 uncu yıh Anadolunun fetki ve Türkiye Devletinin kurulmasıyla neticelenen Malazgirt zaferi dünkü gazetelerin birinde Ağustosun 26 sına müsadif gösteriliyordu:Bu 2(5 Ağustos tarihi Milâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1950
  • Dünya turuna çıkan Mısırlı ve Fransız talebeler Paris,27 A.A(AFP)Mısırlı ve Fransız dört erkek talebe ile iki kız talebe dün Paris'te Sorbon meydanına sembolik küçük bir çadır kurmuşlardır.Kendilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1950
  • İki tehlikeli nokta Doğu Almanyadaki Sov yet polisi bu bölge dışında iş görmeğe hazırlanıyor Komünist Çinliler Mançurya hududuna 2 ordu talışid etmişler Vaşhington 27 A.A.United pres?Dünyanın tch like
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1950
  • Yunanistan'da Kabine Buhranı Atina,27 A.A(AFP)Sosyal Demokrat Partisi lideri Papandreu dün gece partisinin Sophocles Venizclos hükümetine iştirak edeceğini ilân etmiştir.Sosyal Demokratların yeni hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1950
  • Komünist Çin Birleşmiş Milletlere müracaat etti Lake Success,27 A.A(AFP)Çin milletinin yegâne meşru temsilcisi olduğunu iddia eden Çin komünist hükümeti dün Birleşmiş Milletlere,19 eylülde Flushing Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1950
  • Irkiye,Yunanisîana 193 milyon veriliy Amerika Temsilciler Meeli yeni tahsisattan bu iki me Vaşington 27 A.A.afp)16.771 384.479 dolarlık yeni bir kredi açılmasını derpiş eden kanun tasarısı dün temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1950
  • Türkiye Suriye hudut anlaşmalarına doğru Huckt boyunca yapılan kaçakçılık,silâhlı çapulculuk önlerecek Adana 27 Milliyet)Türkiye Suriye temsilcilerinin iştirakiyle Halepte bir budud komisyonu toplandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1950
  • Haricî kısa haberler HİNDİSTNDA Hindistan radyosunun bildirdiğine göre,Hindistanda son vuku bulan zelzele ve fezeyan lar yüzünden meydana gelen hasarların yüz milyon rupi kıymetinde olduğu tahmin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1950
  • TEFRİKA No:4X Yazan:Server BEDÎ Bazı anlar vardı ki,Perrani yer yüzünde mevcut değilmiş gibi farzetmekte hiç zahmet çekmiyor,hattâ bu düşüncede bir ferahlık duyuyordu.Bazı anlar da vardı ki,Perranı he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1950
  • Iranın Ankara Büyük Elçiliğine tâyin edUen Ekselans Mohammed Saed 25 Ağustosta Cumhurbaşkanına itimadnamesini takdim etmiştir.Yukarıki resim bu merasim esnasında alnunıstır.Geçen çarşamba günü Manisim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1950
  • Deuver'deki yangında 3 kişi öldü Deuver,27 A.A AFP)Dün Deuver otelinde çıkan bir yangın neticesinde üç kişi yanarak ölmüş ve 9 kişi yaralanır ıstır.Yangın sigara içen bir adamın dikkatsizliği yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1950
  • Hedi Lamar'ın mücevherleri çalındı New.York,27 A.A(AFP)Kısa bir müddet için New Yorka uğrayan sinema yıldızı Hedy Lamar kaldığı lüks bir otelde dün 250.000 dolar kıymethıd.bulunan mücevherlerini çıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1950
  • Adanada seçim Mersin,Tarsus,İskenderun,Antakya ve Maraşta seçimi D.P.lilerin kazanacakları anlaşılmaktadır.CHP.liler Adanada şanslı gibi görünüyorlar.Adana 27 Milliyet)Ada na,İçel ve Hatay Bölgelerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1950
  • Tib âleminde yeni keşifler Sarmato Corîi^(nıc*ıın muadili olan 112un hav at iksiri belki de alimlerle müşterek çalışmalarından doğacaktır.İngiliz sömürgesi Nigeria'da dolaşan İngiliz Tıbbî Araştırma B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.08.1950
  • SOLDAN SAĞA;1 Son esaslı konuşmasına dair başmuharririmizin ga yet güzel bir başmakale yazdığı bir Devlet Bakanımız,Bir oyunda ayni tarafı teşkil eden oyuncular;2 Ayağın altı,Sinir;3 Tersi)B-^s ile te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1950
  • Hie.14 Zilkad 1369 28 AĞUSTOS 19 5 0 Pazartesi Ru.15 Ağust' 1366 VAKÎT VASATÎ EZANI Güneş öğle İkindi Akğam Yatsı İmsak 6.18 3.16 17.00 19.53 21.31 4.32 10.25 5.22 9.06 12.00 1.38 8.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1950
  • ABONE FÎATLARI Senelik 28 Liradır 6 Ayhk 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 Hân sayfası santimi 2 Doğum,Nikâh,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1950
  • 33 ir ııı aynı un iki kişiyi ısırdı Rumelihisarındaki Necip bey bağında bulunan maymun evvelki akşam üzeri kaçmış ve kendisini yakalamak isteyan bağ bekçilerinden Hüseyjni ve o civarda bulunan Korkut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1950
  • ISTA N b U L 12.57 Açılı.1?ve programlar 13 00 Haberler 13.15 Karışık hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyanlar;Sadiye İçlises.Hikmet Rıza,Çalanlar;Emin Ongan,Yorgo Bacanos,Er_CÜment Batanay 14.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1950
  • FATİH AYHAN Sul Tefrika No.118 Bizarısın minnet ve şükran borcunu eda ediyorum büyük kahraman!Çocuk gibi ağlıyordu.Yaşlı gözlerini kaldırarak ağır elini omuzuna koyan Grandük Notaras'ın mes'ale şevkle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1950
  • «Dediğine bakılırsa Kübalı bir adam.Ne pasaportu var,ne de hüviyet varakası.Yok mu?Tedbirsizlik doğrusu.Hele böyle bir zamanda.«Herif,birisiyle döğüştüğünü,kavganın fenaya vardığını,nakavt edildiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1950
  • mnrrırı rmnmımiıi ı—ir Müsabakamıza iştirak okuyucularımız Kur'a numaralariyie bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listelen neşrediyoruz Dünkü listeden devanı 6074 Sultan Lâdik,6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.08.1950
  • Almanya'dakî Türk alacakları meselesi Baş tarafı 1 incide)resine bir kanun tasarısı verilmişti.Lâkin bu tasarı geçen devrede kanunlaşamamış,Meclisin dağılması üzerine de geri kalmıştı,Bu meseleyi elin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1950
  • Tenis Turnuvası 'Baştarafı 1 incide)Georgandas Yunanistan)Lian Scarpello'ya 6/1,6/2,Tuckey İngiltere)Kita'ya 6/0 6/0.Muallâ Acrivos Yunanistan a 6/1.6/0.Selma Bullen'e 6/4.6/4,Neumann Avusturya)Lllyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1950
  • Amerikanın yarc'ırm Bas tarafı 1 incide)lavyasına 71 milyan dolar tutarında yeni krediler açılması keyfiyetini prensip itibariyle tasvip etmişlerdir.Bulgarların bir iddiası Londra,27 A.A.Bulgar hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1950
  • Bugünkü tenis programı Saat Saha 12.00 Kumar Davit Jaffe Center 14.30 Deyro Kris Unci Center Miss Ward Vy.Ifakat M^.rgen S.Madenci 1 Miss Butler Mrs.Dolo^ 2 Miss Tuckey Mrs,Georgandas 3 15.15 Garett W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1950
  • Ayşe bu sözlere cevap vermek ister gibi başını salladı,eliyle «Haydi be,defol oradan ihtiyar marsık)gibilerden birşeyler mırıldandı.Son ra elinde toz bezi saikına saikına yürüdü.Ve Ahmet Yılmazın koca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1950
  • 2554 ton demir travers 2497 ton ray ve 20 ton poz malzemesi ZonguldaMar Ereğliye naklettirilecek Bayındırlık Bakanlığından 9/Eyiül/1950 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat İS de Bayındalık liak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1950
  • Deri,debbağ Bastarafı 1 incide)lunmuştur.Kongre sükûnet içinde yapılmış,hesap raporunun okun masını takiben sendika idare heyeti raporu okunmuşturidare heyeti raporunda ismet Cengiz biraderler deri fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1950
  • Korede I Bag tarafı I incidcl Uslıin uçankalcler komünist Korenin başkenti Pyongyang in 16 mil batısındaki Kyomi to'da bulunan Japon demir şirketi fabrikalarına 250 ton yüksek patlayıcı madde at m ısl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1950
  • I cms Turnuvası mu-l i ıuısebetıyle gazetemi" i Zİn tertip ettiği i müsabaka Gazetemiz Tenis Es-C krim ve Dağcılık Kiü-büııde başlamış olan 5 jnci Milletlerarası Tenis Turnuvası seyircileri ara smda e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1950
  • Futbol rnaça caraflar şu kadrolarla bağladılar:Galatasaray:Turgay Naci,Nocmi Musa,Bülent,Muzaffer Hikmet,Coşkun,Muhtar,Gündüz,Bülent.Adalet Tahir Salim.Fahri Lütfü,Haydar,Mustafa Necmi,Kasan,Bülent,Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1950
  • eled iyeseç imlerinde parti propagandaları ıBaştarafı 1 incide)seçim toplantısı yapmıştır.Eyüpteki D.P.toplantısı Eyüpte yapılan toplantıda,D.P.Eyüp adayları ve Fuat Hulûii Demircili ve Başbakan Yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1950
  • Bayar Ankara köylerini dolaştı Bas tarafı 1 incide)hasbıhallerde bulunmuştur.Cumhurbaşkanım Beypazarında büyük bir kalabalık istikbal etmiş,sayın Devlet Reisi şehrin dışından itibaren Belediye binasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1950
  • Çalışma Bakanı Adanada Bas tarafı 1 incide)Okten bulunduğu halde bu sabah,seker şirketi bürosun da ünce büyük çiftçi ve tüc carJarla sonra da fabrikatör lerle konuşmuşlardır.Bakanlar,saat 13 te Adana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1950
  • Eski vapur satışlarında iBaştarafı 1 incide)ye müracaat etmiş ve bu gemileri daha fazla fiatla almaya talip oldukları halde bu kabil müracaatların hiç birisi nazarı dikkate alınmamış ve bu gemiler İta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1950
  • Kara Mehmet kupasını Mimi kazandı 9 uncu hafta yar:şları kalabalik bir seyirci önünde yapıldı.Yarışlarda tenkid edilecek yegâne taraf startların çok b07.uk olmasıdır.Senelerdir tanıdığım ve yakın bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1950
  • Çiııde komünizm Fins tarafı 1 incide} rindeki 300-000 çeteciyi temsil eden dört şahıs Hong Kortga gelmişlerdir.Temsilciler Hong Kongtan Amerikaya giderek kuracakları ordu için yardım istiyeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1950
  • Beyaz zehir iBaştarafı i incide)misyon tasarının esaslarını tespit etmek üzere çalışmalarına başlamıştır.Bu kaçakçılığı önlemek üzere ceza kanununa çok şiddetli maddeler konulı:lasından da kaçınılmıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.08.1950
  • Hiçbir traş sabunu,hattâ Amerikanın en mükemmel ve en pahalı traş sabunu dahi PURO Traş Sabunu kadar bol ve sönmiyen köpüğe sahip değildir.TRAŞ SABUNU PU PU •URO PU tt" Bol köpüklü Nefis kokuludur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.08.1950
  • Satılık Emlâk)İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Dosya Ne.Cinsi Lira Lira 511-3001 Kınalıda,Furun so.ve Macar cad.49 ada,1 parsel 113 M2 arsa.500 37.50 513-4321 Beşiktaş,Türkalı mah.Türk çeşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.08.1950
  • türk" TİCARET BANKASI Sermayesi:T.L.4.400.000 ihtiyatları:T.L.1.876.000 1950 ikramiye plânımızın 3 üncü çekiliş tarihi 11 Eylül 1950 Bu çekilişe iştirak edebilmek için MÜŞTERİLERİMİZİN 1 Eylül 950 akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.08.1950
  • GÖZ MÜTEHASSISI Dr.Lûtfi Müftüler Haseki Hastahanesi Baş hekimi ve göz mütehassısı Muayenehane:Türbe,Divanyolu.No,103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idere eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Ebü*siya Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.08.1950
  • Aşağıda cins ve miktarı yapılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülür.Taliplerin kanunî vesikalariyle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.08.1950
  • Dr.Haf»z Cemal LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.08.1950
  • 7000 Kilo Kızıl Döktürülecektir I.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 17.780 lira olan yukarıda miktar v* mahiyeti yazılı iş 4.9.950 perşembe günü saat 11.30 da pazarlığa konmuştur.2 Muvakkat temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.08.1950
  • Mi'ipi.niiir» o o *l Ü TEVZİATI Tiirkiys Kömür Salış ve Tevzi iüessesesi İstanbul Şubesinden Devam eden tevziata ait haftalık izahat:1)SATIŞ YERLERİ:Adresleri Fatih v Eminönü şimdilik)Kadıköy Üsküdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.08.1950
  • tf m a MIDDLE EAST AIRLINES Lüks ve rahat TayyarelerHe HAC Seferleri ADANA dan CİDDE ye gidiş ve dönüş bilet fiatı ANKARA dan CİDDE ye gidiş ve dönüş Lira Lira Size iktisadi,emniyetli,konforlu ve süra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan