Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.08.1950
  • Dün Taksimde yapılan büyük işçi toplantısı komünizme karşı şimdiye kadar tertip edilen mitinglerin en muazzamı ve en heyecanlısı oldu.Komünizme karşı nbul işçilerinin dünkü muazzam Bü+ün Istanbul işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1950
  • e ecen hafta Halk Partili Kasım Gülek'in basın toplantısında bulunmuştuk;dün de.Demokrat Partili Samed Agaoğlu'nun basın toplantısmda bulunduk.Sayın Kasım Gülek,üzerim,de sempatik,nâzik,fakat Halk Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1950
  • Tenis Turnuvası başladı tenisçi Amerika]* ^ovalevski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1950
  • Kasım Gülek adliyede dün kL-sorgusunu müteakip KasımGüiek,dün sorguya çekildi!Kasım Giılek sorgusunu müteakip gazetecilere:Bu sözlerde en ufak bir suç kokusu yoktur.Bilâkis memleket lıayrma sövlenıriş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1950
  • Bilâl oğlu Necip öztümtürk Feyzullah oğlu Ali Yezdâni Hüseyin oğlu Taki Nibi Sarıyer ile Tarabya arasında yol kesicilik Evvelki gece Sarıyer ile Ta rabya arasında cür'etkârane bir soygunculuk ve kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1950
  • Churchill hükümeti itham etti Avrupa ve tngilterenin zayıflığı sulhu tehlikeye koymuştur.Londra,26 A.P.Churchill bu gece radyoda verdiği demeçte,komünistlerin yakın da Tibet ve İrana taarruz etmelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1950
  • Hayvan ve muamele vergileri Bu vergi kanunlarının bugünün icap ve şartlarına göre tâdili için tetkikler yapılıyor Ankara,26 Ankara Ajansı)Maliye Bakanlığı bir taraftan ihzari mahiyette olarak 1951 Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1950
  • MİLLİ EĞİTİM BAKANI D.YOR Kİ:Komünizmle mücadelede Varisteki talebenin koinimis/U^İJie ait haberlerde mübalâğa olduğu oTila^ıinıaktaaır.Ankara,26 Ankara Ajansı)Pariste tahsilde bulunan Türk talebeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1950
  • Dün Demokrat Parıı merkezinde mühim bîr basın opl.ımı&ı yaparak muha» lefet sözcülerinin tenkidlerine oldukça sert cevaplar veren Stf Jied Ağaoğlu Dünkü mühim basın toplantısı Başbakan Yardımcısının m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1950
  • 250.000 Türkün tehciri hakkındaki erini ruz fc/K/v-vv/N^/Bakanlar Kurulu dün notamızı hazırladı Bulgar istekleri insan haklarına mugayir olduğu için reddedilmektedir Ankara 26 Milliyet)t-Bakanlar Kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1950
  • Hediye müsabakamıza iştirak edenlerin adları ye kura numaraları 4 üncü sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1950
  • 26 Ağustos Malûl Gaziler günü!Malûl Gaziler dün Taksimde âbideye çelenk koyarak güzel bir tezahürde bulundular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • Sular idaresinde yolsuzluk iddia Dört 'ene önce kurulan lamı umumî heyet tarafın Sular İdaresindeki yolsuzluk işinin tahkikatına devam olunmakta ve hâdiseye el koy muş bulunan mülkiye müfettişleri,int
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • Otomobil hırsızı zorbalar Kırklarelinde yakalandılar İki gün önce Atatürk bulvarında bir zorbalık hâdisesi olduğunu ve Selâmi isminde bir şoförün taksisine binen 4-5 meçhul şahsın,Selâmiyi döverek bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • Hükümsüz;addedilecek ithal talepnameleri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı,yeni dış ticaret rejimi kararnamesinin neşri tarihine kadar alâkalılara verilmiş ithal talepnamelerinden tahsisi yapılmamış olanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • Film işlerinde çalışan tiyatro sanatkârları Şehir Tiyatrosu talimatnamesi gereğince san'atkârlara tatil aylarının devamı müddetince 15 nisandan 15 ağustosa kadsr film ve dublaj işlerinde çalışmalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • İstan tonMe Kanlı Hâdiselere Sebep Olan HÂSIMI EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA NO:39 Yazan Ziya ŞAXÎR Muaviye son derece zeki idi Ali)Resulûllahın amca sı Ebu Talib)in oğlu idi.Ö Ebu Talip ki;Hazreti Muhammed)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • tngiltereye kavun ihraç ediyoruz Muhtelif memleketlere yaş meyva ve sebze ihraç etmek üzere teşebbüse geçmiş bulunan Yaş Meyva ve Sebze Kooperatifleri Birliği îngiltereye kavun ihracına muvaffak olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • KISA HABERLER fc Yarın hareket edecek olan iskenderun vapuru ile muhtelif fakültelerden 50 kişilik bir talebe grupu Izmire gidecektir.*fc Filistin Uzlaşma komisyonu azalarından 11 kişilik bir grup 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • Usulsüz inşaat durduruldu Vali ve Belediye Başkanı Dr.Fahrettin Kerim Gökayçeşitli dedikodulara sebep olan inşaatın durumunu esaslı bil şekilde tetkik ettirmeğe karar vermiş ve bu husustaki dosyaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • Malûl Gaziler günü Dün,30 Ağustos zaferini sağlayan taarruzun başlangıç günü olması münasebetiyle Taksimde Malûl Gaziler tarafından bir tören tertip edilmiştir.Törene tam saat 16.30 drbir askerî bando
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • Mesut bir evlenme Memleketimizin tanınmış müteahhitlerinden Rit'at Erbeyin kızı Neriman Erbey ile genç iktisatçılarımızdan Hüsamedâin Pirinçerin evlenmeleri dün gece Konak Otelinde gÜ2İde bir davetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • Polis arabalarına telsiz cihazı kondu Telsi/cihazlariyle teçhiz edilmiş olan yeni polis otomobilleri bugünden itibaren hizmete girmiş olacaktır.Bilhassa hırsızlık ve soygunculuk gibi hâdiselerin önlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • 10 tene hapse mahkûm oldu 15 gün ünce Beykozda bir cinayet işlenmiş ve iskele civarında boyacılık yapan Nevzat,bir kutu cila yüzünden çıkan kavgada arkadaşı boyacı Rüseyini bıçakla öldürmüştü.Sanık dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • Baştanbaşa «P^v BÜTÜN DÜNYA TEFRİKA NO:38 Yazan;John UPTON Parisin kız kardeşi olan Türen şehri Itaiyada kadın mebusların sayısı 38 dir.italyan kadınlarına Reisicumhurun karısı numune oluyor insan ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • ir Kınalıada Demokrat Parti ocağının açılış töreni yarın saat 15 de yapılacaktır.BALO ^¦Kınalıada D.P.ocağının tertip ettiği balo dün gece saat 22 de İskele gazinosunda yapılmıştır ir Senjozefliler ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • Senelerdenberi devam edegelen ve bir çok can ve mal kaybini mucip olan muhtelif yangınlar dolayısiyle duyduğumuz teessürü ve bunların tekerrür etmemesi için alınacak tedbirlerin nelerden ibaret olacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • Adalet Bakanı şehrimize geldi Komünizmle mücadele lasarı.ı katî şeklini almak üzeredir Adalet Bakanı Halil Üzyörük dün sabah Ankara ekspre siyle şehrimize gelmiştir.Istanbula hususî mahiyette geldiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • Tl arca giderken öldü Evvelki gün 300 hacı ile birlikte Cidd^yel müteveccihen umanımızdan ayrılacak olan Nazar vapurunda feci bir kaza olmuştur,Mehmet Ongür isminde 73 yaşlarında Adapazarlı bir yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • 8 HALKINSESİ Bir nezaket numunesi 24.7.950 günü Heybeliada'ya gitmek üzere beş numaralı gişe memurundan bir bilet rica ederek bütün bir iki buçuk liralık uzattım,"Bozukluk yok» diyerek parayı iade ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • Taksi ve dolmuş otomobilleri Emniyet 6 ııcı Şube Müdürlüğü aldığı yeni kararları talbika bağlıyor Emniyet 6 ncı şume Müdürlüğü taksimetrelerin düzel tilmesi işine başlamıştır.Bütün taksimetreler tashi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • Bir garson ağır surette bıçaklandı Beyoğlunda istiklâl Caddesindeki bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışan Adem Gençer iş arkadaşı Hasan Tezeri hiç yüzünden çıkan bir kavga sonunda bıçakla göğsünden a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • Metresini bıçakladı Dolapderede,Yarık sokağında bir gecekonduda oturan Mahmut Sarma ile metresi llukiye Akyapı evvelki gece kıskançlık yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır.Neticede bıçağını çeken Mahmut,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1950
  • İsaııbu] Londra yolu ağaçlandırılacak Istanbul Londra asfalt yolunun Türkiye kısmı olan istanbul ile Edirne hududu,arasındaki yolun ağaçlandırıl,masına karar verilmiştir,ilerde alacağı önem nazarı iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.08.1950
  • Millî bayramlar meselesi 30 Ağustos hazırlıklarım görünce bayramlar,tatiller ve kutlamalar ba kurundan dünyanın en zengin milletlerinden ol duğumuzu hatırladım:10 ocak yâni 10 kânunusani 1945 tarihli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1950
  • Komünizmi tel'in mitingi Ankara 26 Ankara Ajansı)Komünizmi tel'in mitingi gençlik,işçi teşekkülleri ve halkın iştirakiyle Ulus meydanında yapılmış ve hep bir ağızdan söylenen istiklâl Marşından sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1950
  • Yunaııistanm dış siyaseti Londra 26 A.A.ingiltere hükümeti Atinadaki hükümet değişikliğinin yalnız Yunanistanı alâkadar eden bir mesele olduğunu resmen bildirmiş,fakat bu değişikliğin ingiliz Yunan do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1950
  • Trumanın yeni isteği Başkan,yeniden 2 milyarlık bir savunma tahsisatı istiyecek Vashington,26 A.A.Temsilciler Meclisine dün,Baş kan Trumanın yakında Millî Savunma bütçesine 2 milyar dolarlık munzam ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1950
  • Batıdaki manevralar m İngiliz ve Amerikan birliklerinin hava hücumu geri püskürtüldü i Fontainbieue 26 A.A.Fransa,ingiltere,Amerika,Bel çika ve Hollanda hava kuvvet lerinin iştirakiyle dün başlıyan mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1950
  • İki gemi çarpıştı 18 kişi öldü,80 kişinin akıbeti meçhul Şanfransisko 26 A.A.j Benevolence hastahane gemisi ı ile Mary Luckenbach şilebi arasmda vuku bulan çarpışmadan sonra sağ kalanları bulmak maksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1950
  • Güvenlik konseyinde Malikin hücumları Sovyet delegesi Amerikayı mütecaviz olarak itham etti Lake Success 25 A.A.Güvenlik Konseyi oturumu Türkiye saatiyle 22.20 de açılmış ve başkan Malik evvelâ salı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1950
  • Wcsterling serbest bırakıldı Brüksel 26 A.P.«Türk» lâkabı ile anılan Westerling'e dün öğrenildiğine göre,muvakkat bir zaman için Belcikada kalmak müsaadesi verilmiştir.Bu muvakkat kabul için bir müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1950
  • Seçim toplantıları 3 Eylülde yapılacak olan Şehir Meclisi seçimleri için partilerde propaganda faaliyeti hararetle devam etinektedir.Bu cümleden olarak dün,bütün partiler,şehrin muhlelif meydanlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1950
  • Ankara Emniyet Müdürii değişiyor Ankara 26 Ankara Ajansı)Ankara Emniyet Müdürü Rifat Ayaydın başka bir vazifeye tâyin arzusu gösterdiğinden Etibank Meclisi İdare Uyeliğine seçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1950
  • Amerika ve ingiltere Mısır'a bir nota verdi iskenderiye 26 A.A.Petrol yüklü gemilerin Süveyş kanalından geçmelerine Mısır l.'ükumetinin koyduğu tahditleri protesto eden Amerikan ve ingiliz notalarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1950
  • Staliıı'e müracaat Moskova 26 A.P.Ölüm cezasına mahkûm edilmiş olan Yunanlıların ana,eş ve çocukları tarafından Stalin'e yapılmış olan talep,dün Prav da gazel esinin göz alan bir yerinde neşredilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1950
  • Söyliyemem,dedi,belki daha az,belki daha fazla.Faruk bahsi değiştirdi ve biraz daha konuştuktan sonra ayrıldı.Nazirenin söyledikleri kendi tahminlerinden ibaret olamazdı.Bütün bunları Perranla konuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1950
  • Siyasi ve askeri bakımdan Uzakdoğu Tibette harb sahnesi olacağa benziyor!Bugün Tibet ve Forıııoza,dünyanın en çok tehdide maruz iki kilit noktasıdır.Stalin manevî zaferin ehemmiyetini müdriktir.Tibete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1950
  • Komünizmi telin mitingi Dün Eskişelıirde tertip edilen miting çok heyecanlı oldu Eskişehir 26 Milliyet)M.T.T.B.nin Eskişehirde tertip ettiği ve siyasî partilerle işçi sendikalarının,Şoförler Federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1950
  • bir yangın çıktığı,bu şirin kasabanın yarısından fazlasını teşkil eden ye içinde yüzlerce halı imalâthanesi bulunan 574 binanın kül olduğunu dünkü sayımızda taf silâtiyle bildirmiştik.Yukarıdaki resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.08.1950
  • SOL.UAN SAGA:1 Gazetemizin de ehemmiyet verdiği şehrimizde yapı lan milletlerarası bir müsabaka;2 Yükseltme,Köyün büyüğü;3 Bir şeyin yerini tutan;4 Serbest söyleyiş;5 Manzum olmıyan söz:6 Midesi boş.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1950
  • "Evet,öyle sanıyorum.Bu gün haberini alacağımdan eminirr.Kızına anlattım:Aynı zamanda iki müşteri hesabına çalışmak istemiyorum,diye.Leonore,bunun bir pava meselesi olduğunu ve annesinin daha fazla pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1950
  • Ticaret Ofisinin tasfiyesi Ticaret Odasının tasfiyesine devam edilmektedir.Ofisin elinde on milyon lirayı mütecaviz stok mal bulunduğundan tasfiye işinin ancak 1951 yılında sona ereceği anlaşıl,maktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1950
  • ABONE FÎATLAR1 Senelik 28 Liradır 6 Ayiık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 ilân sayfası santimi 2 Doğum,Nikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1950
  • 4ic.27 RuJ I 13 AĞUSTOS 14 Zilkad 19 5 0 Agust 1369 Pazar 1366 VAKÎT VASATİ EZANI Güneş 6.18 10.25 öğle 13.16 5.22 İkindi 17.00 9.00 Akşam 19.53 12.00 Yatsı 21.31 1.38 İmsak 4.32 8.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 1.3.00 Haberler 13.15 Karışık hafif öğle müziği P1.13.45 Şarkılar;Küme sazdan saz eserleri ve oyun havalan 14.00 Posta ve Telgrafçılar Cemiyeti adına konuşma 14,10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1950
  • A W ATİ AYHAN Sultası Mehmet Tefrika No.117 Her tarafı sardılar.Limana bir çıkarma ihtimali de var Eaşka bir şey sormadan atlarını sürdüler.Duvarının üst başı göçen kumandanlık kule sinde şaşkın emerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1950
  • üsabakamıza iştirak okuyucularımız Kur'a numaralariyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz DÜZELTME Dünkü nüshamızda bazı hatalar olmuştur.Aşağıdaki şekild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.08.1950
  • Hiçbir Amerikan filminde göremiyeceğiniz kıyafette New York'lu iki sahne dans yıldızı Tiyatro-sinema rekabetinin sebebi:Sansür Bugün New York'ta 20 sene evvel Hoilyvvood'da çekilmiş bir film oynadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1950
  • Son Paris modası Parisin tanınmış terlilerinden Jacques Griffe'in yaptığı yukardaki pardesü sonbahar modasının Öncüsüdür Resimde görüldüğü gibi yakalar yüzün bir kısmını tamamen kapayarak sıcaktan kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1950
  • K ü ç ü Burhan Rıza Akgöz Ağızlık atölyesi.tahtaları çürümüs,harap iskeleye giden yol üzerinde,kepenkleri yarıya kadar indirilmiş,dükkân bozuntusu küçük bir yerdi.Bu.havasız,rutubet kokan dört duvarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1950
  • f Dünyadan çeşitli haberler Amerikan Üniversitesi ve kolejlerinden 486,000 kadın ve erkek öğrenci mezun oldu Bu haziranda Birleşik Amerikadaki 1250 kolej e üniversiteden 486 bin erkek ve kadm öğrencin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.08.1950
  • r—Sayın doktorlarımızla bilûmum Hastahanelerimizin nazarı dikkatine En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz,aynı zamanda rakip-leri arasında en ucuz Unit,Foföy,Diş Röntgeni ve diner bilûmum D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.08.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Bo'u Müdürlüğünden 1 işletmemizin fabrika istif yerinde mevcut 2 parti muhteviyatı 14385 adede denk 44.255 M3.çam ve köknar yumurta sandıkiığı ile 801 dağ dengi 23.998 M3 köknar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.08.1950
  • 10.0.0 Tonluk Lüks Yolcu Gemisi TARSUS 8 Eylülde İstanbuldan har cket edecek ve Pire,Napoli,Cenova,Marsilya'ya uğrayarak AMERİKA'ya gidecekiir.Atina,italya ve Fransayı ziyaret etmek ve VeW York*tan ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.08.1950
  • 12000 kilo karpit satın alınacaktır i.E.T.T.işletmelerinden 1 İNluhammen bedeli 4800.lira olan yukarıda cins ve miktarı j azılı malzeme 1.9.950 cuma günü saat 10 da pazar,lığa konmuştur.2 Muvakkat tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.08.1950
  • ILmN 1 Erzincan As.Pos.19361 K.lığı 950)malî yılı sonuna kadar istihdam edilmek üzere 500—750)liraya kadar aylık ücretle diplomalı veya ruhsatnameli yüksek mühendis,yüksek mimar,inşaat mühendisi,mimar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.08.1950
  • Türkiye imar Bankası SERMÂYESİ 1.500.000 T.L KURULUŞU 1928 Ycnıpostane arkasında Aşircfendi Caddesi No.35 37 âdesiz tasarruf tevdiatına 7*»4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına 6 Faiz verir ve vadeli mevduat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.08.1950
  • İLÂN)1 Askerî Posta No.10825 Komutanlığı inşaat Kısmında Çalışmak üzere şimdilik 950)malî yılı sonuna kadar istihdam edıiinek il/ere azami 450)lira aylık ücretle diplomalı veya ruh tttnameli tenkisyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.08.1950
  • Devlet Denizyollarının en yeni ve en lüks yolcu gemisinin ilk Fuar seferi İSKENDERU İzmir seyahatine tahsis edeilmıştir İLK SEFER 28 AĞUSTOS 1950 de «İSKENDERUN» Gemisi 23 Ağustos saat 14 de İstanbul'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.08.1950
  • 24 SAATE 20 KR$.SARFİYATI OLAN VE GAZLA İŞLEYEN YEGÂNE BUZDOlMlPiR 1 KULLANIŞLI Servel Türklyenln her yerlncre Kullanılabilir.Elektriğe ihtiyaç yoktur.2 EKONOMİK:Servel 24 saatte yalnız 20 kuruşluk ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.08.1950
  • v-r^fev"1 ÇEKLER 1 Sterlin 789 100 Dolar 3175 100 Fransız Fr.080-080 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr 5.60 100 İsveç Kronu 73 ü8.40 100 Escudos 9.73.9Ü Serbest Pivasada DÖVİZLER D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idere eden:Vahid Ramiz Hic Dizildiği yerr'N.A.ve A.Ngazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.08.1950
  • Zırhlı Birlik Gedikli Erbaş Okuluna Öğrenci Alınacaktır 1 Ankara'da bulunan Zırhlı Birlik Gedikli Erbaş Okulu,na aşağıdaki nitelikleri haiz öğrenci abnacaktır.Kaydı kabul müracaatı 15/Ağustos/950 den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1950
  • Daktilo Aranıyor j.E.T.T.Umum Müdürlüğünden idaremizin levazım servisinde çalıştırılmak üzere imtihanla Fransızcaya bihakkın vâkıf birdaktilo alınacaktır.Fronsızcadan,ayrıca Ingililizce ve Almanca bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1950
  • Çubuk Belediye eisi iev'uf edildi Bahri Çobanın,muhtar seçimlerinde C.H.P.adına gayri kanunî faaliyet gösterdiği iddia ediliyor Ankara,26 Milliyet)Çubuk ilçesi merkezinde yapılan muhtar ve ihtiyar hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1950
  • Hayvan ve muamele vergisi ıBaştarafı 1 incide)ve şartlarına uygun bir şekle konulması,tatbikat ta görülen aksaklıkların giderilmesi etrafında incelemesine devam etmektedir.Bu cümleden olarak.Hazineye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1950
  • Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko da yapılacaktır.Şartnameler Ko lerin kanuni esikalariyle teklif mektuplarını ihale saatinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1950
  • Komün izimle mücadele I Bas tarafı 1 iticide!lebe müfettişimizin bir ıhmaii var mıdır,yok mudur,bu,tet kikatla anlaşılacaktır.Yalnız şu hususu söyliyebHirim:Talebe müfettişimizin sırtına asıl vazifesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1950
  • I Bakanlar Kurulu dün I notamızı hazırladı 'Bctstcrrafı 1 incide)mat verdiği ve notanın gerekçesini izah ettiği tahmin olunmaktadır.Öğrendiğimize göre,oldukça uzun olan notamı/d» Bulgar hükümetinin 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1950
  • İşçilerin I'»•ir.tarafı 1 incide] m belirtmişlerdir.İlk olarak söz alan Motorlu taşıt işçi sendikası başkanı Mehmet İnhanlı ezcümle şunları söylemiştir:Arkadaşlar,verem mikjrobu gürbüz bir insanı nası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1950
  • Tniinamn talebi kabul edileli Vaşington,26 A.A.Son da kikada Trumanm arzusuna in kiyad eden Meclis,dördüncü nokta programı için bütçeye Ayan Meclisinin bütçenin ilk müzakeresinde tasvip ettiği 26.900
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1950
  • Kasım Gülek Bas taralı 1 incide)bulunan Kasım Gülek dün sabah saat 9 da yanında C.H.P.II Başkanı avukat Ilhami Sancar ve Kırşehir C.H.Pmilletvekili Sezai Erkut olduğu halde Adliyeye gelmiş ve doğruca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1950
  • ilan istanbul 4 üncü icra Memurluğundan:950/717 Haliçte kalafat yerinde Kürkçü kapı iskelesi önünde demirli ve bağlı bulunan Sarı çam)ismindeki motorlu yelkenli Gulet yüz elli bin lira değer üzerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1950
  • Yol kesiciler Baş tarafı 1 incide)fırlıyan beş kişi silâh tehdidiyle Nccatinin 2700 lirasını aldıktan sonra iki kadını da zorla kendi arabalarına sürüklemiş ve oradan uzaklaşmışlardır.Durumdan haberda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1950
  • Başbakan yardımcısının muhalefete cevapları ıBaştarafı 1 incide)iniştir.Eski iktidar,hattâ bazı şehirlerde ki başında İstanbul gelmektedir—belediye re isliği ile valiliği birleştirmek suretiyle bu şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1950
  • Sam etle Gülek [Başmakaleden levamf gibi değil,hattâ bir Başbakan Yardımcısı gibi de değil,daha yüksek bir irtifadan,hakikî aydın,hâlis bir idealist,çürümüş bir zümre idaresini daha dün devirmiş,bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.08.1950
  • f *'tî Galatasayain İngiltere seyahatinde takımın güvendiği eleman,lirdan olan Muzaffer bir ecnebi maçında G.S.in İngiltere seyahati Sart-Kırmızılıları antrenör Mc.Cornıik çalıştırıyor Pendiktcki kamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1950
  • 26 Ağustos 4 Eylül inci istanbu s turnuvası dün başlad s(^wNi y5 (NA;N/v.Dünkü maçlar her yılkinden daha büyük bir alâka ile başladı.Seyirci kalabalığı büyüktü Ecnebi tenisçiler müsabakalarda bariz üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1950
  • F.B.Stadındaki günkü maçlar Fenerbıhçe Baykozla,G.Saray da Adaletle karşılaşıyor Futbol mevsimlerini açmış ve antrenmanlarına başlamış olan Fenerbahçe ve Galatasaray takımları bugün Fenerbahçe stadınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1950
  • ispanyol,italyan ve Fransız boksörleri geliyor Öğrendiğimize göre,ispanyol,italyan ve Fransız prof esyonel boksörlerinden bir grup ağustos sonunda şehrimize g'elerek Boks ihtisas takımımızla karşılaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1950
  • îtalyada beğenilerek Lazio takımına giren Beşiktaşlı Şükrü bit ecnebi maçında rakip kale önünde Şükrü Lazio ile anlaştı Jtalyan gazeteleri futbolcumuz için V—2)lâkabım kullanıyor.Şükrü'nün antrenmanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor