Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.08.1950
  • Fevkalâde durum karşısında SnıSal3srî6¥sur ık tahsisat verdi S^VS/VN/Bu para ile hem Amerika,hem de diğer demokrat devletler tepeden tırnağa kadar sür'atle silâhlandırılacak.v\tr,mgion,24 A.A.Fevkalâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1950
  • Barışseverler Cemi ve ti mensupla n sorguları yapıldıktan sonra "Barışseverler Cemiyeti,suçluları sorguya çekildi 9 süslünün askerî mahkeme tarafından yargılanmasına Millî Savunma Bakanlığınca izin ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1950
  • Bulgaristanda tedhiş ve zulüm hareketleri Can,ırz,mal emniyeti diye birşey kalmamıştır.Türkçe konuşmak suç teşkil ediyor.Köyler harabeye döndü.Muhacirler eşya çıkartamıyor.Bulgaristanda bulunan ırk da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1950
  • GARYA NOTLARI T Hükümet Bulgar notasına vereceği cevabı hazırlıyadursun,gelin de,bu sabah,size Bulgaristanda geçirdiğim bir kaç yıla ait birkaç hikâye ve bu arada meşhur Razgrat hâdisesini anlatayım.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1950
  • 27 yaşındaki akrobat John Fos set.İtalyada talîp olduğu bir akrobasi isini kazanmak için Sussex İngiltere^ in Birghton şehrindeki hayvanat bahçesinde 45 kadem yüksekliğindeki bir direk üstünde yaşamıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1950
  • Kasını Gülek hakkında takibat yapılıyor Ankara,24 Ankara Ajansı)C.I1.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek'in son memleket seyahati esnasında Bozöyük C.H.P.üyelerine memleket ve dünya meseleleri hakkında yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1950
  • Dün manevralara başhyan deniz kuvvetlerimizden bir gemide hareket esnasında selâm resmi Deniz ve hava kuvvetleri dün manevraya başladı Deniz ve hava kuvvetlerimizin Marmaradaki müşterek manevraları dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1950
  • S.Sarperin beyanatıakisler uyandırdı Nevyork,24 R.A.Özel)Birleşmiş Milletler nezdindeki baş delegemiz Selim Sarperin yerli ve yabancı basın temsilcileri önünde yapmış olduğu beyanatı Amerikada akisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1950
  • Dün Hicaz'a hareket eden ilk kafile İlk hacı namzedi kafilesi dün Karşıyaka şilebi dün bir miktar hacı ile limanımızdan hareket etmiş'ür.Gemilere döviz verilecek Ankara,24 Ankara Ajansı)Bu yıl memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1950
  • Demirci ve Erzurıımda iki fecî yangın Erzurum'da adliye binası yandı.Demirci'de şimdiye kadar bin ev yandı,yangın devam ediyor Erzurum 24 Milliyet)Bu sabah saat dokuz sıralarında adliye binasının çatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1950
  • Belediye seçimleri Vilâyet,bu hususta bil tebliğ neşretti istanbul Valiliğinden:3 Eylül Pazar günü yapılacak olan Belediye seçimleri dolayisiyle partiler ve diğer alâkalılar tarafından seçim propagand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1950
  • Belediye seçimleri münasebetiyle "ganda Ankara çevrelerinde ço Ankara,24 Milliyet)D.P.il idare kurulu bugün aşağıdaki tamimi yapmıştır;«C.H.P.bâzı şahsiyetlerinin son günlerde Ankara mahalleleriyle il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1950
  • Bulgarlara verilecek notamız Ankara,24 MİLLİYET)Bulgaristan'ın oradaki 250 bin vatandaşımızla alâkalı notaya cevabi notamı-7 hazırlanmıştır.Yarın bu cevabın Bulgar elcisine tevdii muhtemeldir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1950
  • Başbakanın dünkü mühim beyanatı Men ©f8© Mühim beyanatta bulunan Başbakan Adnan Menderes Kore meselesinde tahrik yapılıyor.Bu,kanunen de suçtur.Bu vaziyete meşru muhalefet diyemeyiz.Cu hareketler hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1950
  • Hediye müsabakamıza iştirak edenlerin adları ve kur'a numaraları 4 üncü sayfamızdadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.08.1950
  • HALKINSESİ Şehir dahilindeki ağaç gamı ^JdZ?Mektubuma bir gazetecinin,geçenlerde memleketimize misal'ireten gelen Türk' dostu üstad Fransa romancısı Claude Farrere ile yaptığı sohbette geçen şu cümle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1950
  • M.F.Ozansoy Parise gidiyor İthalât serbestisinin meriyete girmesi için tediye sisteminin konsey taralından imzalanması lâzım Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Dış ticaret dairesi reisi Mun.Faik Ozansoy bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1950
  • ir Kınalıada Demokrat Part:ocağının açılış töreni 27 ağustos pazar günü saat 15 te yapılacaktır.Ocağın kurucular;şunlardır:Faruk Demirtaş,Mıgırdiç Kartachoğlu.Ata Alay Atıf Şar,Zeki Sessiz ve Hristo K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1950
  • Bir İngiliz gemisinde yangın çıktı Limanımızda bulunan ingiliz:bandıralı «Venetzian» isim li vapurda evvelki gece saat 2 sıralarında yangın çıkmış ve sabah yedide Istinye itfaiyesi tarafından söndürül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1950
  • 5 luııdevu evi basıldı Ahlâk zabıtası memurları evvelki gece Beyoğlunun muh teli t semtlerinde 5 randevu evi basmış ve suçüs îü yakalanan 24 çift hakkında gereken kanun:muamele yapılmıştır.Ayrıca fuhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1950
  • Eski nıetrtesini yaraladı Bakırköyde kıskançlık yüzünden kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte oturan Mehmet MuraÜar isminde biri,bir rr üddettenberi kendisinden ayrı yaşıyan eski metresi Ayşe Tunç'a yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1950
  • 'İslâm Afonimle Kuk Hâdiselere Sebep Han TEFEİKA No.37 Yazan Ziya ŞAXÎR merin hiddeti Hamdolsun k|,Allahın en büyük düşmanı olan Ebu Süfyan,elime geçti.Onun ne emânı vardır;ne de imanı.Diye bağırdı.Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1950
  • 9 Mayıs günü Fransız Hariciye Bakanı M.Schuman ta,rafından Alman Fransız kö mür ve çelik istihsalinin müş terek idaresini derpiş eden plânın vaz'ı ve bunun bütün Avrupa devletleriyle Afrikaya da teşmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1950
  • KISA HABERLER if Uzun müddettenberi devam eden müzakereler neticelendiğinden Genel Sigorta Kum panyasmca öğretmenlerin grup halinde sigorta edilmesine başlanmıştır.Şartlar elverişli olduğundan alâka v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1950
  • Bir üfürükçü yakalandı Fener'dc Molla Aşkî mahallesinde ^ahbudak sokağında oturan Mehmet ihsan isminde birisinin,evinde üfürükçülük ve muskacılık yaptığı haber alınmış ve memurlar tarafından alınan te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1950
  • 88 sabıkalı bir yankesici yakalandı Emniyet Müdürlüğü ikinci $ube memurları 88 sabıkası bulunan ve af kanunundan istifade ile cezaevinden çıkmış olan Beyoğlu namiyle maruf yankesici Sabri'yi ve arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1950
  • Sağlık Bakanının temasları Sağlık Bakanı Prof.Nihat Reşat Belger beraberinde Umam Müdür Seyfettin Okan ve Sağlık Müdürü Dr.Faik Yargıcı bulunduğu halde dün Heybeliada sana'toryumunu zi yaret etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1950
  • Sağlık mensupları arasında tâyinler Sağlık Bakanlığı mensupla* rı arasında yeniden bazı tâyinler yapılmıştır,Bakanlık Sağlık işleri Genel Müdürlüğü mütehassıslarından Dr,Fa rıık Lhar Haydarpaşa emrazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1950
  • 3 denizcimiz Amerika'ya gitti Deniz Yüzbaşısı Halil Kaya,üsteğmen Tütünkaya ve Başgedikli Recep Yılmaz'dan mürekkep üç kişilik bir bahriye heyetimiz,tahlisiyecilik Kursu görmek üzere,dün akçam uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1950
  • Baştanbaşa TEFRİKA No.3Ü Yazan:Joan UPTON Otomobilinden radyosuna kadar b er şey var.İlâç da var.Fakat bir tek doktor yok!Pasifik denizini baştanbaşa gezerken bu denizde son harbin bıraktığı izleri gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1950
  • İş mahkemesi seçimi İş mahkemelerinde vazife-alacak işçi ve işveren temsilci lerinin seçimi ile kendilerine v rileeek ödenek hakkındaki yö netmeîik,İstanbul Çalışma Müdürlüğüne gelmiş,ve cecim hakırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1950
  • Partilerin seçim propagandaları Muhtelif mahallerde tertip edilen toplantılarda adaylar seçildikleri takdirde takip edecekleri programl a r açıklıyorlar Çarşamba günü başlıyan belediye meclisi seçimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.08.1950
  • Takvimcîliğimizİn eksiklikleri Hâlin maddî ve manevî sıkıntılariyle sefaletleri,buhranlariyle tehlikeleri halk ruhiyatında maziye ve tarihin artık masallaşmış günlerine karşı pek tabiî bir incizap uya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1950
  • Bir otelcilik mütehassısı daha Ankaradan şehrimize geliyor Ankara,24 Milliyet)Amerikanın «Hilton ı firması mümessillerinden turizm ve otelcilik mütehassısı Join."Wilsan Houser Ankarada kaldığı müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1950
  • Avrupa müdafaası Bu hususta yeni bir sistem kuran proje bir haftaya kadar kat'î şeklini alacak Strasbourg 24 AA.Avrupa asamblesi batı Avrupada komünizmle mücadele için hazırlanan büyük,içtimai,ekonomi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1950
  • Churchill'in oğlu Kore cephesinde yaralandı Tokyo,24 A.A.Router)Londrada çıkan Daily Telegraph gazetesinin Koredeki harp muhabiri Raudolph Churchill kuzey Kore hatlarında bir keşif esnasında havan bom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1950
  • Muhtemel bir harp için yeni hazırlıklar Amerikalıların yeni uçakla müddetini uzatıyor Rus Uranyum maden Bütün dünya yeni bir harbe harıl harıl hazırlanmaktadır.Bu hazırlıkların mahiyetine dair muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1950
  • VEFAT Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından:Fakültemizin Sinir Hastalıkları kürsüsü emekli Ord.Profesörü ve eski Millet Vekili Dr.Mustafa Hayrııllalı Diker vefat etmiştir.25.8.950 Cuma gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1950
  • H/ç için yolcu biletlerinde bütün piyasada geçen seneye nazaran büyük tenzilât sağlamış olmakla TÜRK EKSPRES Çok bahiiyarr'ır.Kn lüks koltuklarda oturarak 4 motorlu en büyük Amerikan ucaklar.ije doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1950
  • Üç gün hâdisesiz geçti.Perrans artık piyano da çalmıyordu.Bir gece Nazire ve kocası Faruk'u ziyarete geldiler.Per randan hiç bahsetmemişlerdi.Faruk bu değişikliğe bir mâna aradı,fakat bulamadı.Gece ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1950
  • Amerika Ticaret Bakanlığına bağlı Yollar Bürosu tarafından sağlanan bir programa istinaden 16 devlete mensup yol mühendisleri Amerikada tahsil etmektedirler.Avrupa kalkınma programına bağlı olarak sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1950
  • Fen âleminde tekâmül ve terakki Londrada televizyon i kuruluyor Londra banliyösünde,çelik ve bel ondan cesim bir soru işareti gibi yakında göklere yükselecek.Bu,«Televizyon sitesi»dir.Bu site modern b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1950
  • Keşmir ihtilâfı Uzlaşma olamadı,Kindistanla Pakistan arasında yeni bir harbe yol açacak mahiyet alıyor.Karaşi,24 A.P.Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han dün,Keşmir ihtilâfının halledilememesinin mes'ui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.08.1950
  • 'vfe.'X1'-ISTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar Okuyan;Ekrem Kon gar Çalanlar;Sadi Işılay,lzzeddin Okte,Hüsnü Tüzüner 14.20 Sanatkâr Bedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1950
  • FATİH Sultan AYHAN ehmet Marya nm omuzuna koydu.Pek korkunç Marya!Surun daha ziyade mukavemet edemiyeceği söyleniyor.Meryem korusun!Duvarda gedikler açıldığını duydunuz mu?Oh} hayır!Haşmetli enişteniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1950
  • Callaghan:«Eğer neiss darlığı için içiyorsan,kendini bir doktora muayene ettirmen lâzım.Sonra müzminleşir de,başına iş açar» diye işi tatlıya bağladı.Bir sigara yaktı,sözüne devam etti:«Şimdi garaja g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1950
  • ALKAZAR 42562)1 Dağlar kralı 25 kısım)2 Ali Baba ve kırk haramiler Türkçe)AR 44394)1 Yakut gözlü ki?2_Yarışlar kralı ATLAS 44460)1 Sihir.II bahçe Renkli)2 Güzel dost.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:82900)1 Ağlıyan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1950
  • SOLDAN SAĞA;Çakala benzeyen bir hayvan.2 Yine bir hayvan,Tersi)Kaba insanlar için söylenen mürekkep kelimeden biri.3 Küçük kit;p,Güzel sanat,4 Vücudumuzu oynatan sinirli et,Valde.5 Bir harfin okunuşu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1950
  • Müsabakamıza iştira eden okuyucularımız Kura numaralsriyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz DÜZELTME 4189 Ahmet Temel,4205 Vahdettin Çatalparmak,4404 Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1950
  • Hie.25 Ru.11 AĞUSTOS 12 Zilkcd 1 9 5 0 Ağust 1369 Cuma 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.15 10.17 Öğle 13.17 5.18 İkindi 17.03 9.04 Akşam 20.03 12.00 Yatsı 21.36 1.39 İmsak 4.29 8.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • beyanatı ıBaştarafı 1 incide)tar seçimlerinin neticelerinin seçim kurulları tarafından bil dir ildikçe radyoda ilân edilmekte olduğunu ve bu hususjta yapılan tcnkidlerin dahi yersiz olduğunu söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • Avrupa Tütün İnhisarı teklifi reddedildi Strasbourg,24 A.A(Reuter)Avrupa tütün inhisarının tesisi yolunda yapılan Türk Yuniiiı müşterek teklifini Avrupa konseyi iktisadi işler komisyonu dün reddetmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • Amerikan meclisi Bas tarafı 1 incide)si tahsisat komisyonunda bugün kabul edilmiştir.Yabancı memleketlere silâh yardımına ayrılmak üzere 4,000,000.000 doları ihtiva eder?bu tasarı,5333 yeni uçak imali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • İlk hacı namzetleri I Bas iamf» 1 incid«» ğince İC yaşını bitirmiş olup daha önce hacca gitmemiş olan bü'tün vatandaşlara döviz verilmektedir.Her hacı adayı için.ayrılan döviz mikdarı 12 sterlindir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • Selim Sarper Ra»tarafı 1 incide hukukçusu sıfatiyle Türkiyenin durumu hakkında gazeteciler tarafından vaki sorulara verdiğiniz cevaplar münasebetiyle sizi tebrik etmeme müsaadelerinizi rica ederim.Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • Muhalefetin propagandası iBaştarafı 1 incide» Halkın hükümete karşı itimadını sarsmağa,men.lekei sevgisini ve maneviyatını ve müdafaa kabiliyetini kökün den baltalamağa ve bir kelime ile Türk milletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • Demirci ve Erzurumda yanqm I S ıs taralı 1 incide)nın ahşap olan ikinci katı tamamen yanmıştır.Yangının civar binalara sirayeti ünlenmiş,binadaki evrak ve eşya kurtarılmıştır.Manisa 24 Milliyet)Demirc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • Belediye seçimleri CBas tarcfı i inride)propagandaların kamu hizmet ve vasıtalarının işlemesine engel olmaması ve başkalarının ana haklarını ve hürriyetlerini ihlâl edecek hadde çıkmaması için bazı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • Koreye gidecek sıvaş birliği Ankara,24 MİLLİYET)KoiL'.ve gidecek 4500 kişilik askerî birliğimi/in muayenelcıi Cjüihane hastahanesindc ¦tamamlanmıştır.Mîllî Savunma Bakanlığı Kore'ye gidecek birliğin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • Bulgaristanda tedhiş ıBaştarafı 1 incide)ve mallanın mülklerini orada bırakarak hicrete mecbur et moktir.Sızan haberlere göre,son notanın verilmesini müteakip Bulgar milislerinin cinayetleri korkunç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • Bulgârya Notları IBa*makcüeden derçtin temenni ederim ekselans Dimitrof!demeğe mecbur kalırdım.Gospodin Dimi trol' o tarihte Çiftçi Fırkasının umumî kâtibi,Bulgaristanın genç ve haris ilâhlarından bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • Genelevlerin kapatılması mes'elesi doğru mudur Doktorlar ve hukukçular bu yerlerin kapatılmasını bir çok bakımdan mahzurlu buluyorfar Dünya Sağlık Teşkilâtınca,memleketimizdeki mevcut genelevlerin kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • Bizim Tevfik ve dayı bey Turhan ERDİL Gecenin saat onuydu.Açı1 penceremden hiçbir ses gemi'yordu.Mevsimin tatlı serin ligi yüzümde idi.Eski hasu koltuğuma gömülmüştüm.10limdeki romanın sah.il'eleri ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • DumSupınar töreni Ankara,24 A.A.Her yıl 30 Ağustosta Dumlupınarda yapılan Zafer törenine Türk gençliğini temsilen işti;râk etmekte olan Türkiye Anadolu oymağına mensup gençler,dün Atatürkün geçici kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • Barışseverler Csmiyeti ıBaştcrafı 1 incide)mahkemede başlanmıştır.Bu sabah askerî cezaevine ait otobüsle mahkemeye getirilen sanıkların hepsinin saçlan kesilmişti.Etrafa karşı neşeli görünmeğe çalışıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • Meçhul kimseler bir şoförü t övüp otomobilini kaçırdılar Emniyet Müdürlüğü mühim bir Rasp ve taarruz hâdisesinin tahkikatına el koymuştur.Evvelki gece saat 2.30 sıralarında Atatürk Bulvarında dev riye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • Pakistan radyosuna göre Komünistler Tibet'i işgale başlamış!Yeni Delhi,24 AA.Pakistan radyosunun Peiping radyosuna atfen yayınladığı bir habere göre,komünist Çın kuvvetleri,Şingay eyaletinden itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • Valiler arasında Yeni tâyin ve değişiklik listesi tasdika iktiran etti Ankara,24 A.A.İçişleri Bakanlığı müsteşarı Halûk Nihat Pepeyi'nin Kütahya,mahalli idareler genel mü dürü Sıddık Tümerkan'ın Balık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1950
  • Kadı a kaçıran şoförler Ankara,24 MİLLİYET;Bilhassa son günlerde otomobille kadın kaçırma vak'alarının artması üzerine Emniyet 4 üncü Şube Müdürlüğü kendi cephesinden tedbir olmak üzere taksi ile kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.08.1950
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Çekoslovakya'dan ithal ettiğimiz «Birleşmiş Müstahzarat Fabrikaları Birliği-'müstahzarlarından adları aşağıda gösterilen ilâçların bütün ecza depolarına ve €rzahanelere bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 25.08.1950
  • İLAN 1 Erzincan As.Pos.19361 K.lığı 85P)malî yılı sonuna kadar istihdam edilmek üzere 500—750)liraya kadar aylık ücretle diplomalı veya ruhsatnameli yüksek mühendis,yüksek mimar,inşaat mühendisi,mimar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 25.08.1950
  • 1 22000 kilo Bitomastik boya PAZARLIKLA satın alınacaktır.2 Pazarlık 28.3.950 pazartesi günü saat 15 de Tophanede Genci Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır.3 Tasarlanmış değeri 29250 lira gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 25.08.1950
  • İl rib 1 Askerî Posta No.1082.3 Koır.utanlığı inşaat Kısmında çalıshıak üzere şimdilik 950)malî yılı sonuna kadar istihdam edilmek üzere azami 450)lira aylık ücretle diplomalı veya ruhsatnameli tcnkis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 25.08.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Bolu Müdürlüğünden 1 isletmemizin fabrika istif yerinde mevcut 2 parti muhteviyatı 14385 adede denk 44.255 M3.çr.m ve köknar yumurta iandıkiıgı ile 801 dağ dengi 23.998 M3 kökna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 25.08.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 784 100 Dolar 280 100 Fransız Fr.080-080 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.08 100 Belçika Fr.5.60 100 İsveç Kronu 73 68.40 100 Escudos 9.73.9Ü Serbest Pivasada dövizler ıjolar takas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 25.08.1950
  • İ554 ton demir travers 2497 ton ray ve 20 ton poz malzemesi Zonguldaktan Ereğliye naklettirilecek Bayındırlık Bakas lığından 9/Eylül/1950 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 12 da Bayındırlık li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 25.08.1950
  • Devlet Denizyollarının en yeni ve en lüks yolcu gemisinin ilk Fuar seferi iskenderun İzmir seyahatine tahs«s edeilmiştir İLK SEFER 28 AĞUSTOS 1950 d3 İSKENDERUN» Gemisi 28 Ağustos saat 14 de İstanbul'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 25.08.1950
  • 1st.Lve Amirliğin Askeri Kıtaat n Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin açık eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat a mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülür.Talipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 25.08.1950
  • ABONE FÎATLARI Senelik 28 Liradır 6 Ayiık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FÎATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santimi 2 Doğum,Nikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 25.08.1950
  • I Dr.Haf'Z Cemal LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 25.08.1950
  • GÖZ MÜTEHASSISI Dr.Lûtfi Müftüler Haseki Hastahanesi Baş hekimi ve göz mütehassısı Muayenehane;Türbe,Di-B vanyolu.No,103 J: n^jr7P!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 25.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idaro eden:E.Karacan-Dizildigi vpt:N A.ve rt.N.K gazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan