Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.08.1950
  • na verilecek notamız hazırlanıyor Notaya hâkim olacak esaslar ilgililerce olgunlaştırıldıktan sonra Bakanlar Kurulu toplanarak notaya kat'î şekli verecek Amerikan Elçisi Wadsvorth Bulgar Elçisi Çobano
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1950
  • Amerikalılar Korede teşebbüsü ele aldılar ııı Kazanılan muvaffakiyetlere karşı komünistler de büyük çapta hazırlık yapıyorlar Kore harbine iştirak eden tngiliz destroyerlerinden Com Sart'un Trumph uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1950
  • Kızıl Çin Korede harbin devamı için uğraşıyor Koredeki Çin savaş birliklerinin sayısı Kuzey Kore birliklerinden çok fazla.Berlin,21 A.A.«Nieuvve Rotterdamse Couraut» adlı Hol landa gazetesi muhabirini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1950
  • Koreye yardım etmiyenlere Amerikanın yardım etmemesine ne dersin?Ne diyeyim?Allah derim!Eğer onlara kalsaydı,demek iktidarı kaybettiler diye memleket de kaybolacaktık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1950
  • Muhtar seçimleri Henüz netice kat'î olarak alınamadı Ankara:21,Milliyet)Son günlerde bazı muhalif gazeteler henüz ilân edilmemiş olmasını ele alarak seçimlerin C.H.P.tarafından kazanılmış zehabına kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1950
  • Fransada jj okuyan jj talebemiz jj Solcu ve komünist 9 talebe derhal geri çağ-rılıyor.Gelmeyenler tâbiiyetimizden ıskat S edilecek Yurt dışında ve bilhassa Fransada tahsilde bulunan gençlerimizden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1950
  • Amerikan ayanının bir karârı Menderes'in beyanatı zapta alındı Vaşington,21 A.A.Basın Yayın)Başbakan Adnan Menderesin 28 Temmuz tarihin,de Ankarada Başbakanlıkta ter tip etmiş olduğu bir b asın toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1950
  • İngilterede tahşld edilen İngiliz tank alayları.Amerika,ingiltereye 1000 uçak getiriyor Amerika,İngilterede muazzam avcı ve bombar* j ıhnıan uçak filoları tahşid etmek hususundaki I planını tacil etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1950
  • el sekreteri bir Basın toplantısı yaptı Kasını Gülek dedi ki:Muhtar seçimlerinde yapılan bash ve tehditler bir sindirme havası yaratmıştır.Iklidarın yaptığı fiat indirmelerinin bütçede bıraktığı açığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1950
  • Ceza kanununda mühim değişiklikler yapılıyor Ankara 21 Ankara Ajansı)Adalet Bakanlığında teşkil edilmiş olan komisyon ceza kanununda yapılacak tadilâtı tesbit etmiştir.Şimdiki kanunda mevcut olan ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1950
  • Kasım Gülek ir Çatanadır Halk Partisinin İstanbul il Başkanı sayın İlhamı Sancar «Haniya şu se çimler arefesindeki propaganda •nutkunda eğer reylerinizi Demokrat Partiye verirseniz Amerikalılarm yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1950
  • Hedîye müsabakamıza iştirak edenlerin adları ve kura numaraları 5 inci sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • Sanayi politikası Bölge Sanayi Birliği bu hususta bir rapor hazırlıyor istanbul Bölge Sanayi Birliği yeni bir rapor hazırlamağa başlamıştır.Bu' rapor memlekette takip edilecek sanayi politikasının esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • Hto Ikmtt I* tifcahre Mtf «a HÂSIMI-EME VÎ Rekabeti TEFBÎKA NO:34 Yazan Ziya ŞA2ÎR Ebusüfyan artık mağlûbiyeti kabul etti Fğer ben,Hazâ-î kabilesine yardım etmezsem,bana da hi5 kimse yardım etmesin.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • Erzurum Lisesinden YetL şener Cemiyetinin olağanüstü kongresi 24 ağustos perşembe günü saat 17 de Erzurum Talebe Yurdunda yapılacaktır Yavuz Sultan Selim jimnastik Derneğinin yıllık kongresi 23 ağusto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • Sağlık işleri U.ıııüdürü Dün.Yedikıılc Verem Hasfahanesine ilâve edilecek pavyonu ^ezdi Bir kaç gündenberi şehrimizde bulunan Sağlık işleri «Jrnum Müdürü Dr.Seyfeddin Okan Islanbulda tetkiklerine deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • Vilâyetteki toplantı Dün sabah saat 9 da Vilâ yette Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökaym başkanlığında bir toplantı yapılmışta-Toplantı sonunda kendisiyle konuşan bir arkadaşımıza Gökay şunları söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • Yıldız parkında inşa edilecek kır kahveleri Bir müddottenberi halka açılmış olan Yıldız parkında ziyaretril',rin daha fazla istifade etmelerini temin etmek maksadiyle,Belediye,buraya küçük kahveler ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • Sünnet düğününde bir yaralama Evvelki gece Bomontide ya pılan bir sünnet düğününde kadına söz atma yüzünden bir kavga olmuştur.Feridun,Kasan ve Cemil isminde üç genç Mustafa isminde birini dövüp başın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • Ticaret Odası İthalât servisi lâjjvedîlryor Yeni dış ticaret rejimi karşısında vazifesi biten Ticaret ve Sanayi Odası İthalât servisi lağvedilmiştir.Bu servisin memurları,Mer kez Bankasıyle yeni kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • Birinci Dünya Harbinde Dobruca cephesinde bulunan askerlerimiz çok iyi hatırlarlar.Müttefik orduların taarruzu biihassa kırk beşinci Türk piyade alayının* harikalar yaratan kahramanlığı karşısında Rus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • HALKINSESİ Seymen sokağı Uzunluğu elli metreyi geçmiyen Pangaltı'daki Seymen sokağında Belediye kanalizasyon açtırmaktadır.Bu kanal ameliyesi iki aydır devam etmektedir.Çünkü kazı işmde Belediye bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • Mensucat fabrikalarından faaliyetini kısmen tatil edenler yeniden imalâta başlamışlardır.Bir müddettenberi büyük bir durgunluk geçiren piyasada bu günlerde bir canlanma görülmektedir.Mensucat fabrikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • Dört kişi boğuldu Son günlerde deniz kaza lan ve boğulma hâdiseleri biı hayli çoğalmıştır.Pazar günü de muhtelif semtlerde deniz kazaları olmuş ve dört vatandaş boğulmuşturiçinde bir kadın bir çocuk v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • Kavgacıları ayırmak isterken öldü Bcyoğlunaa,kavgacıları ayırmak istiyen birisinin böğrüne raspa saplandığından ölmüştü".Hâdise şöyle olmuştur;Beyoğlunda Sakızağacı cad desinde âl numara]] hanenin oca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • W.A-Y.delegeleri incinle-ketlerine d»nüyor W.A.Y.Dünya Gençlik Birliği kongresi münasebetiyle şehrimize gelmiş olan delegeler,konsey çalışmaları sona ermiş olduğundan peyderpey memleketlerine dönmiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • Baştanbaşa BÜTÜN DÜNYA TEFRİKA NO:33 Yasan:Joan ÜVİ'OH talinsiz,ne sanat,ne edebiyat ne tarih var Bu uşaklığı,dalkavukluğu Keli.O pek çekingen bir ad Evet,bugün Rusyada her şey zora dayanmaktadır.Hatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • Eski metresini S yerinden vwrdu Kad»köyde kıskançlık yüzünden kanlı bir hâdise olmuş tur.Kadıköyde,Acıbadem Bo yacı sokağmda oturan Sail adında biri,uzun müddetten beri Kebire isminde genç bil kadınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • 152 liklcrden 6 öğretmen daha lstanbula döndü Kadro fazlası oldukları için geçen ders yılı bağında başka illere Verilmiş olan öğretmenlerden G ianesi daha İstanbula tâyin edilmişlerdir.İsimlerini bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • Beyoğlu Kız ve Haydarpaşa lisesi müdürleri Beyoğlu Kız lisesi müdürjlüğüne tâyin,edilmiş olan Ankara Kız lisesi müdürü Adnan Eseniş şehrimize gelmiş ve vazifesine başlamıştır.Eski müdür Nihat Cemal de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1950
  • İzmirdeki radyo faaliyete eeçti Mühendis Hilkat Bolulu tarafından İzmir Fuarında kurulmuş olan radyo istasyonu,akşamları saat 19 dan 20.30 a kadar kısa dalga 44 metre lazerinden tecı-übe yayınlarına b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • Peki,ekseriyetle olsun.Bu bir ay içinde,Faruk aile dostumuzdur.Onunla hep beraber ve ayrı ayrı görüşebiliriz.Ayrı ayrı ne demek?Sen onunla başbaşa konuşabilirsin.Sen?Ben de.Buna lüzum var mı?Peıran gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • Evvelki gün açüan Iwnir Fuanm dün de binlerce ki*i «esmiştir.Bilhassa Pavyonu büyük bir alaka toplamıştır.Besimd.Ticaret t* Ekonomi Bakanı Amerikan pan*.Y nuna girerken görülmektedir.Türk Deniz Kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • Şam'daki nümayiş Şam 21 AP.Po üs bugün memleketteki belli' başlı muhalefet grupları olan Milliyetçi,Kooperatif ve Sosyalist partilerini tertipledik leri ve hâdisesiz cereyan eden 2.000 kişilik bir gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • Italy ada prev Roma,21 A.A.Roma fabrikalarında çalışan işçiler,Belçika komünist partisi lide ri Julien Lahaut'nun katli hâdisesini protesto mahiyetimde bugün yarım saatlik grev ilân etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • Ffindiçinî'ye yapılan Amerikan yardımı Saigon;21 AP)Amerikan askerî yardım porgramı mucibince Çin Hindistanına temin edilmekte olan harp malzemesinin ikinci partisi dün gece buraya varmıştır.Bu partin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • Schacht yergslanıyor Nazi maliyecisi beşinci deıa muhakeme edilecek Luneburg,Almanya)21 A.P.Hitler rejiminin eski "Sihirbaz maliyecisi» Dr.Hjalmar Schacht'ın 5 inci defa olarak Nazilik suçundan yargıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • Yeni pul serileri Ankara 21 Ankara Ajansı)P.T.T.Genel Müdürlüğü yeni iki seri pul sipariş etmiştir.Bunlardan bir tanesi her yıl İzmir fuarı münasebetiyle çıkarılan 1950 fuar serisidir,ikinci seri ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • Demiryollarında tasarruf 21 Ankara Ajansı)Demiryolları Genel Müdürlüğü masrafiylc geliri arasındaki geniş açığı kapatmak için çareler aramaktadır.Bu arada yüksek tahsile mensup 20 kişilik grupların de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • Errol evleniyor Nice,21 A.P.Erro)önümüzdeki üç dört ay içinde Fransada bulunduğu müddet zarfında Patrice Why more ile evlenmek niyetinde olduğunu söylemiştir.Film yıldızı,Riviera'da çekilmekte olan «Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • Koreye yardım kararımız Kuvvetlerimiz sevinç ve sabırsızlıkla bekleniyor Tokyo,21 A.P.Tiirkiyenin Birleşmiş Milletlere yardım için Koreye 4.500 kişilik bir savaş birliği göndermek hususundaki kararı B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • Sinema festivali 12 devletin ve bir çok tanınmış şahsiyetlerin iştirakiyle Venedik"^ parlak bir şekilde çekildi Venedik,21 A.A.Milletlerarası on birinci sinema festivali dün gece Ven edikte İtalyan Eğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • İsrail'in durumu Tel-Aviv,21 A.P.Cumartesi günü sosyal demokrat işçi partisinin kongresin de konuşan İsrail Başbakanı David Ben Gurion yabancı herhangi bir memleketin ideo lojisini zorla İsrail'e kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • İl!Dünyâ cehennemi Tarih devirlerini Garbi ve Şarkî Roma İmparatorluklarının yıkılışlarına göre değil» insandaki şeytanî zekânın ba rutla atom bombası gibi baş belâlarını keşfettiği tarihlere göre ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • Kızıl Çinin Birleşmiş Milletlere müracaatı Su En Dai Çinin teşkilâta kabulünü resmen iıtâdi Lake Success,21 A.P.Bugün komünist Çin Bırleşımiş Milletlerin Koreye dair müzakerelerinde temsilci bulundurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • ingiliz sarayında küçük bir inkılâp anın en otomobili in Veliahdin dillere destan olan otomobili içinde kendi birlikte zevcile Müstakbel İngiliz kraliçesi Prenses Elisabeth'in bıısıısî otomobili 13 mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • Arap Paktı_Irak in.ileri sürdüğü itirazları kaldırdığı için İrak da pakta katılıyor İskenderiye,21 A.A.Reuter)Arap Birliği Genel Sekreteri Abdulrahman Azzam Paşanın dün gece açıkladığına göre,Arap dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • arıcı kısa haberler AMERİKADA iki büyük demiryolu işçileri birliğinin mensupları bugün protesto mahiyetinde olan 5 günlük bir greve başlamışlardırtNGİLTEREDE Eskiden Hollanda ordusuna mensup olan ve o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • Bir avukat M.P.toplantısını dağıtmak istedi Elâzığ,21 {Milliyet)Henüz partiye kabulüne karar verilmemiş olduğu bildirilen Elâzığ avukatlarından Fikret Memişoğlu,belediye seçimi için toplanan Millet Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1950
  • Maliye Bakanı izmir'de İzmir 21 Milliyet)Dün gece Bursadan şehrimize gelmiş olan Maliye Bakanı Halil Ayan bugün öğleden evvel izmir Defterdarlığına giderek bir müddet meşgul olmuştur.Maliye Bakanı Def
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.08.1950
  • SOLDAN SAĞA;1 Değersizce;2 Köklü büyük nebat,Hak aramak için mahkemeye müracaat;3 Bilgi,Tersi)Sheakespeare'in piyeslerindekı bir kral;4—tersi)Bir harfin okunuşu,Yayla fırlatılan;5 Kökü tababette kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1950
  • Hie.ı 22 Ru.l 1 i 8 AĞUSTOS 9 Zilkad 19 5 0 Ağust j 1369 Sah 1366t VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.11 10.07 i Öğle 13.18 5.13 İkindi 17.06 90.1 Akşam 20.03 12.00 Yatsı 20.43 1.40 imsak 4.23 8.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1950
  • ISTANBUL 12.57 Programlar 13.00 Haberler 13.15 öğle konseri Pl.13.45 14.20 Şarkılar Okuyan:Mualla Mukadder Çalanlar;Hakkı Derman.Şerif İçli.Şükrü Tunar 14.20 Serbest saat Konuşma veya müzik)14.30 Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1950
  • kzbQi Sultan Tefrika No.112 Jüstinyanüs,işi lâyıkıyla yâpmıyanları Harp Divanına verdi Pek iffetli kızınızdan daha etraflı malûmat alabileceğinizi söylemek isterdim.Nasıl kızımdan?Yani,prenses Mariyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1950
  • Telefonu kaparken,Nikolls'a;«Öyle tahmin ediyorum ki,şu Wilbery her zamanki örneklerdendir.Acaba bir gün gelecek de,çirkin bir kadın hesabına çalışmak nasip olacak nü?Bahse girerim,şu Miss Wilbery çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1950
  • 3eyoğ!u ALKAZAR 42562)1 Kafkas Kartalı,2 Cennet Perisi Türkçe)3 Haydudun çocuğu AR:44394» 1 Gökler senfonisi.2 Ölüm gemisi.ATLAS 44460)1 Sihir,li bahçe Renkli» 2 Güzel dost.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:82900)1 Ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1950
  • İTİZAR Ressam Galip Mehmet'in rahatsızlığı dolayısile BATTAL GAZİ Destanı adlı resimli romanımızı koyamadık özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1950
  • Bizim mahalleden çizgiler Ezgene Pars Akşam esmerliğinin ufuklardaki bakır kırmızılığıyla karıştığı saatlerde evimin çevresi o kadar hoşuma gider,penceremden seyretrrıeyi o kadar severim ki!Uzaktan pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.08.1950
  • Buigaristana verilecek nota »Bogtarafı incide)tana nakledilmesi hakkındaki Bulgar notasına karşı hükümetimizin vereceği cevabî nota müzakere edilmiştir.Diğer taraftan bu sabaha kadar alâkalı çevrelerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.08.1950
  • Wyfi* l!rsTj pgı gr-jP jH İS^Y 1 8 11 iJTST^)m ¦Mili 'ffife H^H jj fST Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin kapa!gün,saat-ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yap lipierin kanunî vesikalariyle teklif m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.08.1950
  • Prof.Dr.Fahrettin Kerim Arjantin Tıb Cemiyeti âzalırına sevildi Arjantin Tıb Cemiyeti rev sinden Vali ve Belediye Reisi Dr.Fahrettin Kerim Gük;rya gelen bir mektupta kendisinin cemiyetin 19 Mayıs topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.08.1950
  • 3S xT İHi3 1 £î A Wl*i A$k7Â3L *ulanınız 1 Kur'a numaraBariyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi Üsteleri neşrediyoruz Hediveli müsabakamıza iştirak eden okuyucularımızdan kupo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.08.1950
  • D.P.nin Şehir ieciisi adayları Muhlis Er dener 3 Eylülde yapılacak Şehir Meclisi seçimlerine D.P.tarafından namzet gösterilenler arasında şehrimizin ve bilhassa ticaret âleminin tanınmış simalarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.08.1950
  • Ceza kanunu Baş tarafı 1 incide)kanunların bucak müdürlerine kadar verdiği ev arama salâhiyeti bu makamların ellerinden alınacak ve yargıçlara verilecektir.Gene Cumhurbaşkanına hakaret suçu gibi yargı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.08.1950
  • Kızıl Cin 5 IBtır.tarcrfı 1 incide)re harbine müdahalesi için Çinlilerin ısrar ettiklerinden bahsetmekte ve şimdiki halde Koredeki Çin savaş birliklerinin sa yısı kuzey Kore savaş birliklerinden çok d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.08.1950
  • C.H.P.Genel sekreteri Bcrstarafı incide)bazıları köylere kadar gitmişlerdir.Etraftaki hava şudur:«Seçilecek muhtarlar iktidar partisine mensup olmazlarsa muhtarlıkları tasdik edilmiyecektir.Bir çok va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.08.1950
  • Fransadaki talebemiz 'Baç taralı 1 incide)nan baz;kimseler hakkında ilgililerce bir karara varılmak üzere olduğunu yaamışttk.Öğrendiğimize göre Paristeki 107 komünist talebe ile,kızıl ajanlarla anlaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.08.1950
  • Muhtar:'Bastarafı 1 incide)meşgul olan alâkalıların malûmatına müracaat ettim.Bana şanları söylediler:Seçimlerden evvel Adalet Bakanlığında kurulmuş olan seçim bürosu gece gündüz memleketin muhtelif y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.08.1950
  • Kasım Güıek Bir Çatanadır [Başmakaleden devam] 2 Son muhtar seçimlerinde baskı yapılmamıştır.Baskı.1946 seçimlerinde Halk Partisi,nin yaptığı şeye derler.Eğer baskı yapılsaydı.Haîk Partisi son muhtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.08.1950
  • Kapalı zarf usuiiyle satış İstanbul Defterdarlığından Muhammen Bedeli cici teminatı Lira Lira 80080.5254.Zeytinburnu Ordonat ağır bakım tamir fabrikasında bulur.t 706 ton hurda pik,56 ton de lir.1 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.08.1950
  • İngüterenin yardımı Londra 21 A.A.Exchange Telegraph ajansının Tokyo muhabirine göre,derhal Koreye gönderilecek olan ingiliz piyade kuvveti 4000 kişiden müteşekkildir.Bu kuvvetin iaşesi Japonyadaki A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.08.1950
  • Komünistler arasında şaşkınlık Tokyo 21 A.P.General Mac Arthur karargâhından bir istihbarat subayına göre düşman kuvvetleri gerisinde gittikçe artan şaşkınlık ve bozgun alâmetleri müşahede edilmekledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.08.1950
  • Hava akınları Tokyo 21 A.A.B.29 bombardıman uçakları yeniden Seul'un batısındaki köprüye taarruz ederek köprünün bir ayağı ile evvelki taarruzlarda sulara gömülmüş bulunan diğer iki ayağını tahrip etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.08.1950
  • Amerikalılar Korede Bctş tarafı 1 incide)Mitilim bir mülakat Tokyo 21 A.A.Ordu Dairesi kurmaybaşkanı general Collins ile deniz harekât dairesi başkanı amiral Forrest Shermans,general Mac Arthur ile Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.08.1950
  • HİKAYE Baş tcrafı 4 üncüde)kahvesini verdi.Hacı Arif mindere yan gelmiştir.Biraz sonra kalkacak abdcstini tazeliyecek,namazını kılacak ve sallana scllana okumağa başlıyacaktır.Ellerini iyice açar,gözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.08.1950
  • GÖZ MÜTEHASSISI Dr,Lûtfi Müftüler Hcseki Haslahanesı Baş hekimi ve göz mütehassısı Muayenehane:Türbe,Divanyolu.No,103 sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.08.1950
  • Kullanılmış Posta Pulu satın alınır 100 tanesi 20 kuruştan 100 kuruşa kadar alınır.Suat Erpul Ortaköy Tramvay durağı Şekerci 9oık.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.08.1950
  • Ğlu^ışı^HflJd^d^ l M AT AŞ Tahir Hân,Galata Telefon:44996
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.08.1950
  • Askerî:Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve mikdarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerindeki As.S.Al Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülür.Talipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Karacan-Dizildiği yer:N A.ve A.N.K gazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.08.1950
  • a Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.08.1950
  • İstanbul İkinci İcra Memurluğundan:950/1206 Bir borçtan dolayı haciz e dilip bu kere satılmasına karar verilen Mısır kırması Mon toton iki inek 20/8/950 gününe rastlıyan Cumartesi ^ünü saat 12 den 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.08.1950
  • 2 SEMDE WUWMMill K 155EWE0EW HIRVB1I YEMİ IZMIR FUARINDAKt Pavivonumuzda teşhir edilmekte olan lamyoıılarmıızı ve Otomobillerimizi görerek kararınızı veriniz.Tiirkive Genel Mümessili MEHMET KAVALA Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.08.1950
  • Devlet Denizyolları ilâhları 1 idaremiz ihtiyacı iğin' 71 ton 500 kilo muhtelif cins Bezir Yağı PAZARLIKLA satın alınacaktır.2.Pazarlık 6/9/1950 Çarşamba günü saat 15 de Tophane,de Genel Müdürlük Alım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.08.1950
  • Otomobil,Kamyon ve Otobüs Sahiplerine Araba vapuru biletleri ucuzlatıldı Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünden Araba vapurları ücret tarifesinde mühim indirmeler yapılmıştır.Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.08.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 791 100 Dolar 280.50 100 Fransız Pr.080-080 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr 5.60 100 İsveç Kronu 73 68.40 100 Escudos 9.73.90 Serbest Pivasada dövizler Dolar tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.08.1950
  • Şehir suyu tesisatı yaptırılacaktır İLLER BANKASINDAN 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu inşaatı yaptırılacaktır,Kasaba adı Keşif Ledeli G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.08.1950
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Çekoslovakya'dan ilhal ettiğimiz «Birleşmiş Müstahzarat Fabrikaları Birliği» müstahzarlarından adları aşağıda gösterilen ilâçların bütün ceza depolarına ve eczahanelere bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.08.1950
  • ı—Erkekler niçin traş olurl Cevabı gayet Basittir 5 temiz ve yakışıklı görünmek için.Fakat bundan maada^ ekseri erkekler için,hejr iğüıı^traş olmak adetâ bir itiyat olmuştur,Jb derece ki.traşsız geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan