Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.08.1950
  • İKÂYESİ il |1 alk Partisi iktidarda i.II 11 ken demokratik bir rejimde muhalefetin nasıl çalışması lâzım geldiğine dair bize güzel dersler vermiştir.Sayın İnönü'nün 12 Temmuz Beyannamesi günün şartlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1950
  • Komünizm ile savaş faaliyeti Yabancı tabalılar hakkında da tahkikat yapılacak Cumartesi günü ânî bir şekilde uçakla Ankaraya giden Emniyet Müdürü Kemal Aygün dün şehrimize dönmüştür.Emniyet Müdürünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1950
  • İrfan kraliçesi dün şehrimize döndü Emel Aktan,Amerikaya ait ihtisaslarını ve Amerikadaki tahsil sistemi ile hizinıki arasındaki farkları izah Emel Aktan Yeşilköy Hava meydamnda Yazısı 5 incide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1950
  • İzmir Fuarı dün merasimle açıldı ikamızı izah etti Eski iktidara hücum eden Bakan,hayatı ucuzlatma ve ticaret,sanayi mevzuunda Hükümetin görüşlerini açıkladı İzmir,20 Milliyet)19 uncu izmir Fuarı bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1950
  • Genel Kurmayda yapılan toplant Amerika Yardım Heyeti Başkanlarının da iştirak ettiği toplantıda Koreye gidecek birlikle yedek subay ve erlerin terhisleri meselesi görüşülerek karara bağlandı Cumhurbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1950
  • işçi Sendikalarının dünkü toplantısı İstanbul dahilindeki sendikaların fcîrleştirilmesî Ifomünîzmi tel'in mitingine her sendikadan birer delegenin katılması kararlaştı.istanbul İşçi Sendikaları Birlif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1950
  • *M8fc Şimal Atlantik Paktı Kurmay Başkanları Komitesi 16 Ağustosta New toplantılarını yaparlarken Amerikanın York'ta üçüncü W-^WWSAVN'-A$3 Atlantik devletleri komünizme karşı seferber vaziyete geçerse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1950
  • Dünya yardım plânı Londra,20 A.A.ingiliz İşçi partisi bugün 1952 de Marshall plânının yerine geç mesi gereken bir «Dünya karşılıklı yardım plânı» teklif etr mistir.Ekim ayında toplanacak işçi partisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1950
  • Deauville 20 A.P.Wnsu Kiralı Faruk Fabulous gazinosunda üç saat süren kumar dan sonra 45.000 dolar kazanmıştır.Kıral Faruk cuma akşamı da bakara masasının en şanslı adamı idi.Kıral oyundan sonra resm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1950
  • Tohsisatı mesturede meselesi İzmir,20 Milliyet)Rah metli Recep Peker hastahanede iken kendisini ziyaret Cr den I.Inönünün 80 bin lira verdiği hakkında neşriyat ile buna Inönünün verdiği cevap burada g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1950
  • î$firal A ^Sy&rinvqdİarıfeküPbiİf tm-Hfi:iv M-5 numaraları ^on ^^famızcfeı^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.08.1950
  • islâm Aleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan HÂSİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA NC:33 Vazom Ziya SAKİR Hz.Muhammedi katle gönderilen mü Dedikten sonra,bütün vekar ve haşmetiyle tekbir getirdi.O Bedevi de ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1950
  • KONGRE Milletlerarası sağlık teş kilâtı Akdeniz kongresi 3 eylül pazar günü Istanbulda toplana,cak 8 eylül akşamı sona ere çektir.İstanbul Muallimler Birli,ği terbiye encümeni tarafından tertiplenen 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1950
  • Bulgaristandan yurdumuza iltica' eden 21 ki.^i BuigaristaryJaki tahammül edilme.tazyikler karşısında kalan Türklerden 21 tanesi da ha,evlerini ve tarlalarını ter Yunan hududunu geçinip vc memleketimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1950
  • Gelecek olan Alman ticaret heyetleri Bu ay sonunda şehrimize bir Alman ticaret heyetinin gelmesi beklenmektedir.II gilileıin verdiği malûmata gö re memleketimizde resmî ve hususi temaslar ve bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1950
  • Tahsildeki okurlarımız Kendilerini sol cereyanlara kaptıranların durumu inceleniyor Frans?da tahsilde bulunan gençlerimizden bir kısmının kendilerini sol cereyanlara kaptırmış bulunması hususu,ki,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1950
  • HALKINSESİ Bir gürültü hakkında Muhtar-ı evvel sokağında bulunan marangoz ai/jlycsindeki mevcut makinelerin çıkardığı gürültüden muhit sakinleri rahatsız olduğundan meskenler mıntakası arasında çalışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1950
  • Çırağan sarayı üzerinde hak iddia eden kadın Keşif için Baroca üç kişilik bir bilirkişi heyeti teşkil edilecek Bir müddet evvel,adliyeye mühim bir veraset dâvası intikal ettiğini ve meşhur Çırağan sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1950
  • Lokomotifin altında kaldı Sait Mustafa isminde bir makinistin idare ettiği bir lo komatif Sirkeci garında çalışsa kömür amelelerinden Hasana çarpmış ve bir ayağının parçalanmasına sebep olmuştur.Suçlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1950
  • mtihanlar Bütünlemelere bugün,derslere de iki Ekimde başlanacaktır Orta öğretim okullariyle san at okullarının 1950 güz dönemi imtihan günleri yarından itibaren bağlıyacak ve eylül sonunda nihayete er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1950
  • Beşiktaş rıhtımı tamir edilecek Beşiktaş rıhtımının Barba ros'un ismine yakışacak bir şeküde onarılması için faaliyete geçilmiştir.IJk olarak kaymakamlıkta Belediye Bahçeler Müdürü nün iştirakiyle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1950
  • W-Baştanbaşa BUTUN DÜNYA TEFRÎKA NO;32 Yazan;John UtlOrt Bununla beraber orada bile hayat bir hayli düzelmiştir.Yalnız orada her şev zorladır.2 Salonda gördüğüm roblar,kıyafetler bir kaç yıl önceye ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1950
  • Beynelmilel havacılık kongresi şehrimizde toplanacak 19 ekimde şehrimizde toplanacak olan beynelmilel havacılık kongresinin gerekli ha zırlıklarmın tamamlanması için ûıtaşark Sivil Havacılık Sekreteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1950
  • KISA HABERLER İc İstanbul vapuru,dün 336 yolcu ve 150 ton yükle Doğu Güney Akdeniz seferine çık mıştır.Gemi ile Beyrut elçimiz Celâl Abacıoğlu ve Rodos başkonsolosu Cemal Kars ta gitmiş tir.•fc Büyüka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1950
  • Yeni dış ticaret rejimi,geçmiş yıllardaki,ilân ediliş şekillerinden bambaşka bir atmosfer,garip bir haleti ruhiye içinde doğdu.Demokrasilerle,demir perde arkasındaki memleketlerin bağdaşamıyan menfaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Fikreîin iki cephesi Tevfik Fikret için yapılan ihtifaller kendisini tanıyanlara hem şahsını,hem şahsiyetini ha tırlatan bir vesile oldu:Ben daha çocuk denilebilecek bir yaşta iken Fikretle tanışmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Sovyetlerin yeni taktiği Güvenlik Konseyi Başkanı ialik her toplantıya iştirak etti Londra,20 A.A.Bağım sız Observer gazetesi bu sabahki baş yazısında şunlar;yazmaktadır;Üç haftadanberi Birleşmiş Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Amcrikada komünist temizliği New York 20 A.A.Sahil muhafaza güvenlik servisleri Amerikan ticaret gemileı indeki personelle limandaki personel arasında komünist unsurların tasfiyesi kampanyasına başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Doğıı*uaki yasak bölge Drğu Bayazıt 20 Milliyet)Hükümetçe serbest bırakılan Ağrı yasak bölgesine ait İhzari muameleler ikmal ediliniş olduğundan bugün Ağrı milletvekillerinden Kasım Küiranı,Halis Oztü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Yugoslav İtalyan münasebetleri Londra 20 A.A.Sunday Times gazetesi Belgrad muhabirinin bildirdiğine göre,Yugoslav italyan münasebetlerinin pek yakında bir hayli düzelmesi beklenmekte dır.Gazete,ticarî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Yeni Iran Büyük Elçisi Ankara 20 Milliyet)İra nm yeni Ankara büyük elçisi ekselans Mohammed Said bu sabah şehrimize gelmiştir.Garda Protokol Umum Müdür Muavini ve Dışişleri Bakanlığı IIufusÎ Kalem Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • ^k îaîtaSama hareketi Yeni mahsulün büyük bir kısmı yok ediliyor Londra,20 A.A.Burada öğrenildiğine göre,Sovyet ler Birliğinde mahsulün korunmasiyle mükellef muhafız lar son zamanlarda takviye edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • lenıs şampiyonası Bahliye Musluoğlu tenis turnuvasını kazandı Ankara 20 A.A.Bir haftadanberi Beyrut'ta yapılmakta olan ve birçok yabancı kadın tenisçilerinin de katıldıkları enternasyonal Lüb nan teni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Gl.Franko ağır hasta Kalbinden rahatsız olan general 10 kilo zayıfladı Londra 20 A.A.Sunday Times gazetisini vbildirdiğine göre,general Franconun sihhati endişeyi mucib olmaktadır.Gazete generalin son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • W.A.Y.Konsey toplantısı sona erdi 13 ağustosta Yıldız köşkünde çalışmalarına başlıyan W.A.Y.Dünya Gençlik Birliği ikinci konsey toplantıları dün saat 18.30 da mesaisini tamamlıyarak kapanmıştır.Dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Nelıruyu,komünist Çin hükümeti davet etti Yeni Delhi,20 A.P.Pazar günü bildirildiğine göre Hin distan Başbakanı Pandit Nehru komünist Çin hükümetini zi yaret etmek üzere Pekingden bir davet almıştır.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Liverpool tlaki yangın Londra 20 A.A.Liverpool limanında şimdiye kadar görülmemiş bir yangın çıkmıştır.Doklarda çıkan bu yangın,tohum ve diğer yanıcı maddeleri ve 200 metre uzunluğundaki hangarın yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Sovyetlerin gülünç teşebbüsü Paris,20 A.A.Afp)Mos kova radyosunun dün gece bil dirdiğine göre,Sovyet sendika,lan merkez konseyi başkanı Kont Motzov Güvenlik Konseyine bir mesaj göndererek,Koredeki Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Kudüs'ün d urumu Kahire 20 A.A.Arap Birliği Genel Sekreteri Azzum Paşa bütün Arap devletlerinin Kudüsün milletlerarası halo getirilmesi için ellerinden geleni yapmaları icap ettiğini söylemiştir.Uröün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Çuval ve kandviçefiatları yükseldi Birkaç gündenberi çuval ve kanaviçe fitlarında mühim sa yilabilccek bir yükselme kay dedilmiştir.Buna sebep olarak ihıacat mevsiminin yaklaş mış olması gösterilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Harici kısa haberler HİNDİSTAN Birleşmiş Milletlerin Keşmir arabulucusu sir Owen Dixon,Yeni Delhi'ye gelmiştir.Sir Dixon,burada Hindistan Başbakanı Pandit Nehru ile görüşme yaptıktan sonra Karaşiye dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Tevkifedilen papazlar Çeko&lovakyada komünizme sadakat yemini etmeyen 250 papaz tevkif edildi Londra 20 A.A.L.p.s)Çekoslovakya'dan alman ha berlere göre,komünist Çek hükümetine sadakat yemini etmek is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Yunanistan'da siyasî buhran Atina,20 A.A.Lps)M.Venizelos,yeni kabineyi kur mak için.M.Plastiras ve diğer Yunan siyaset adamlariyle görüşmelerine devam etmektedir.B.BC.nin Balkanlardaki mu habirlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Belçika'da grevler Liege.20 A.A.Alp)Liege'deki Belçika Çalışma Genel federasyonu bürosu,Belçika ko münist partisi lideri Julien Lahaut'nun katlinden sonra kabul ettiği günlük emirde mesul makamlara ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Çin imparatorluğunun »P I II I I muazzam hazinesi Harem a Üç aydır,Hong Konuda bulunan meşhur Hoang Miriden haber alınamıyor.Haremağası olan Min,1912 denberi imparatorluk hazinesinin muhafızlığını yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • ¦J-Tirol dağlarında 3 kadına taarruz edip sonra da öldüren «Tirol dağları canavarı» namiyle maruf Zingerler nihayet yakalanmış,tır.isviçre ve Fransa polisinin uzun müddet takibinden kurtulan canavar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1950
  • Esasa çare yok.Sen kalp lerimizin değişmesini istiyorsun.Zaman meselesidir bu.Zorla güzellik olmaz,değil mi?Benim yerimde başka bir kadın sana daha büyük ıztıraplar verirdi,benim kadar sana sadık kalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.08.1950
  • ğj$pgfe^ inim Tefrika No.Ill Bizanslılar,Fatihi pusuya düşürmek için yeni çarelere baş vuruyorlardı Derin bir ah çekti:«Neferlerin dikkatsizlikle topa tahammülünden fazla barut doldurmuş olmaları ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar;Okuyan,Ahmet üstün.Çalanlar,Sadi Işılay,Yorgo Bacanos.îzzeddin ökte;14.20 Serbest saat Konöşma veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1950
  • SOLDAN SAGA:1 Hükümet fuhşu menetmek için onları kapatıyor;2 Vait,Özel;3 Bir millet Şimdiki zaman;4 Ağızda erir gibi lâtif olan,Bir harfin okunuşu;5 Taallûk eden;6 Şikâr,Küçük şehir;7 İnilti;8 Küeük g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1950
  • Hie.7 Zilkad 1369 21 AĞUSTOS 19 5 0 Pazartesi Ru.8 A$ust 1366 VAKİT VASATt EZANI Güneş Ogle İkindi Akşam Yatsı imsak 6.11 13.18 17.06 20.03 20.43 4.23 10.07 5.13 90.1 12.00 1.40 8.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1950
  • FAYDALI BİLGİLER Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kafkas Kartalı,2 Cennet Perisi Türkçe)3 Haydudun çocuğu AR:44394)1 Gökler senfonisi.2 Ölüm gemisi.ATLAS 44460» 1 Sihirli bahçe Renkli)2 Güzel dost.BEŞİKTAŞ BAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1950
  • Sağlık Bahisleri M Wm Kan Bankası teşkili meselesi Kan,hayatın idamesi için,gıda maddeleri,vitamin,hormonlar,muhtelif tuzlar,hastalıklarla mücadele eden be» yaz küreyveler,hücrelerin ya sayışını temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1950
  • Aüiiyetle ten Dünkü nüshamızdan devam)90 liralıklar 90 lira aslî maaşla:adalet bas müfettişliğine birinci sınıl adalet müfettişi Rüştü Ustkent.Sinop Yargıçlığına ikinci sınıf adalet müfettişi Hamit Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1950
  • »autum A R I Tarık BUĞRA Bâzı yaz akşamlan vardır,bilir misiniz?Hani bütüü ihsaslar donmuş gibi olur;sesler işitilmez,renkler görülmez,kokular duyulmaz olur,bahçe kaybolur,cadde kaybolur,şehir kaybolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.08.1950
  • Ticaret Bakanı iktisad politikamızı izah etti Baş tarafı 1 incide)ması kadar gözlerde canlandı ran ne olabilir?Ege'nin incisi bu güzel iz mirimizde şen bir canlılık kaynağını daha teşkil eden by fuarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1950
  • Tahsisatı mesture Bastctrafı 1 incide)riyle doğru bulmadığını ehem miyetle işaret eden Izmir D.P.11 Balkanı hâdisenin tahsisatı mesture hesapları tetkik edilince derhal meydana c'kacağ;n,o zaman bunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1950
  • Genel Kurmayda yapılan foplantı m-tf.t-rrnîı 1 in'-'deı susu da Millî Savunma Ba kanlığında yapılan dünkü top lantıda bahis mevzuu olmuş ve karara varılmıştır.Dünkü toplantıda 928 do ğunılu eratın da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1950
  • Tefrika No:55 Güzel kız,göğsü de çok nefis değil mi?Utanmıyorsunuz.Siz hem de benim evimde!Seni coşmuş hiddetinden kelime bulamıyordu.Nihayet bomba gibi savurdu seni gözlüklü timsah!Doktor Nuri Lokman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1950
  • Kored?müttefik tearr uzu Kore,20 A.P.Güney Kore ordusunun pazar günü bildirdiğine göre kızılların iki birliği imha edilmiş,Taegu'ya doğru ilerlemekte olan bir ko münist kolu durdurulmuş vo bir düşman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:E.Karacan-Dizildigi yer:N A.ve A.N.K gazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1950
  • İşçi sendikalarının dünkü toplantısı iBoştarafı 1 incide)dikaları Birliği» adına verilen birleşme takriri delegeler arasında büyük bir alâka topla mıştır.Bu teklif kongrede bulunan bütün delegeler tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1950
  • HT VARIŞLARI Modalı Handikapı kolay kazandı 8 inci hafta yarışları çok kalabalık bir seyirci kütlesi önünde yapıldı.Koşular unıurniyet itibariyle güzel ve ır.ücadcleli geçti.Bilhassa ingiliz handikapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1950
  • Çin imparatorluğunun muazzam hazinesi Baş tarafı 3 üncüde)Tâ asırlardanberi,Mançu sülâlesi zamanından itibaren 1643)Çin imparatorları,ik tadarları nispetinde,birer hazine meydana getirmekte idiler.Büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1950
  • AmerikanınAvrupanın m dafaasına aif görüşü 'Bastarafı 1 incide)pakta iştirak eden Avrupa milletlerinin görüşleriyle telif eylemektir.Zaten iyi haber alan Amerikan çevrelerinde bu hususta bir anlaşmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1950
  • D.P.C.H.P.veM.P.nin dünkü toplantıları D.P.Kadıköy ilçe merkezin de belediye seçimleri münasebetiyle dün bir toplantı yapılmıştır.Toplantıda sırasiyle ilçe başkanı ve belediye adayı Samim Mokdalan,avu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1950
  • İrfan Kraliçesi,dün şehrimize döndü Bundan bir müddet evvel davetli olarak Amerikaya git miş olan ve orada irfan kraliçeliğine seçilmiş olan genç talebemiz Emel Aktan dün uçakla Nevyorktan şehrimize d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1950
  • İstanbul Levazım Amirliği Askerî Kıtaat İlanları Kapalı zarfla 457.000 çift yün çorap satın alınacaktır.Ihaleşi 7/9/950 günü saat 15 te Ankara Gnkur.4 No.lı Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Beher çifti 84 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.08.1950
  • Kur'a numaraicariyBe bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz Hediyeli müsabakamıza iştirak eden okuyucularımızdan kuponlarını matbaamıza bizzat getirenlere bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.08.1950
  • AK TAŞ T.A.Ş SULTAN HAMAM HAN 6 P.K.4S4 İSTANBUL TEL.21838
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.08.1950
  • 1 ayfa mm Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünden 22 Ağustos'ta İstanbul'dan İskenderun'a hareket edecek postamız 28 ağustosta iskenderun'dan Hayfa'ya gidecek,29 da Hay fa,30 ağus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.08.1950
  • j£İ stanbul tevazı J&üi^:Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülür.Talipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.08.1950
  • ÜUUhjet ABONE FİATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santimi 2 Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.08.1950
  • ömür Satış İstanhui Şubesinden Devam eden tevziata ait haftalık izahat:1)SATIŞ YERLERİ:Adresleri Fatih Eminönü şimdilik)Kadıköy Üsküdar Kozlucahan Büyük Karaman caddesi No,8/66 Halkevi Şeref efendi so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.08.1950
  • Taksim Sıraselviler 84 8-6 Ya,YENİ KOLEJ Yatısız v Erkek İNGİLİZCE ve FRANS IZC A öğretimine İLK kısım üçünrü sınıftan başlıyarak çok önem verir.İLK ORTA LİSE öğrencilerinin kayıd işleri saat 9 17 ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.08.1950
  • octn jnya Yollarınd Her Zaman Birinci Gelen ÇEKOSLOVAK OTÜSIKLETLERİ Halen piyasamızda en ucuz satılan NOTOSİKLETLERIDIR BOL YEDEK AKSAM İZMİR FUARINDAKİ pa\iyonumuzda ve ayrıca Çekoslovak paviyoııund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan