Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.08.1950
  • Azizim gittikçe yükseliyorum.Hitler Görüyorum,görüyorum.Yakında buraya kadar çıkacaksın.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1950
  • Belçika komünist lideri öldürüldü Meçhul iki genç Lahayîyu tabanca tie katlettiler Liege,19 A.P.Belçika komünist partisi ve mebus C6 yaşındaki Julien Lahaut'nun dün gece vukua gelen katlını müteakip j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1950
  • Hediye müsabakamıza iştirak edenlerin adları ve kura numaraları 7nci sayfa m ızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1950
  • Korede taarruz devam ediyor Dün yeniden iki şehir zaptedildi Kuzey Cinden 200 bin kişilik bir seçme Komünist ordusu Koreye geliyor Amerikan uçakları Korede Konan Resimde Tokyo,19 AP)Kore harp cephesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1950
  • Strasbourg,19 A.A.Başkan Yardmcısı bulunan Avrupa istişare meclisi bugün öğleden sonra yeniden iki baş kan yardımcısı daha seçmiştir.Seçim neticesinde Almanya delegesi von Brentano 101 oydan 95 ini ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1950
  • istanbul Emniyet Müdürü Kemal Aygün Komünizmle mücadele çalışmaları Yeni kararlar ve bunların tatbik tarzı hakkında talimat almak üzere Emniyet Müdürü önî olarak Ankaraya gitti Komünizmle mücadele içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1950
  • Yurttaki genel evler Kaldırılıyor Ankara' 19 Milliyet)Bir müddet önce Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık Teşkilâtının müracaati üzerine genel evlerin kaldırıimasi hakkındaki tetkikler tekeni,mül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1950
  • Ankara,19 Milliyet)Yargıçların terfi sicil ve tayinlerine ait kararname yüksek tasdikten çıkmış ve dün resmî gazete ile yayınlanmıştır.Terfi nakil ve tâyin eden yargıç ve save.lar şunlardır;100 liralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1950
  • Tevfik Fikret ihtifali Dünkü ihtifale iştirak edenlerden bir grup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1950
  • Yeni elçi Muhammcd Saed Iranın yeni elçisinin beyanatı İran'da kanun dışı edilen komünistler yeralîı faaliyelinde bulunmakla olup mevcutları 23 bin kadardıriran'ın yeni Ankara Büyük Elçisi Mohammed Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1950
  • Atlantik Paktı ve Türkiye Hükümetimizin bitaraflık siyasetinden vazgeçmesi ve müsbet bir siyaset takibi bunda mühim amil oluyor Çubuktan Koreye giden erlerimiz merasimle uğurlandı Vaşington,19 A.A.Bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1950
  • fP$ i Ankarada Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanının reisliğinde bugünlerde çok mühim toplantılar yapacaktır.Bu toplantılarda bulunmak üzere şehrimizden dün Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1950
  • Sular idaresindeki ihtilas 350000 liraya baliğ oldu Hâdise ile Vali yakından alâkadar oldu ve intihar eden veznedarın bu paradan bazı kimselere bahşişler dağıttığı anlaşıldı.Bir müddet evvel Sular tda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1950
  • Prof.[Bugünkü dünya ahvali,müstakbel bir harp tehlikesi vaziyeti ve Türkiyelim dış siyaseti hakkında Dışişleri Bakanı Profesör Fuat Köprülü tarafından müh İhı bir makale yazılmıştır Amerikan »Internat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • Baştanbaşa BUTUM DUKJYÜ TEFRİKA NO:31 Yazan;John UP TON oskovada geçen Orada hususî otomobile yalnız hükümet memurları sahip olabilir ve taksiye binmek bir lüks addedilir.Dünyada gitmediğim,görmediğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • Gemi sanayii işçileri toplantısı Istanbul Liman ve Dokları gemi sanayii işçileri Sendikasının Baiat şubesi dün saat 15 te açılmıştır.Bu münasebetle toplantıyı açan Başkan Salih Ballıdan sonra söz alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • Bir kutu cila yüzünden çıkan kavgada öldü Beykozda kanlı bir hâdise olmuş ve iskele civarında boyacılık yapan liüseyin H)pçu ile Nevzat bir kutu ciiâ yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır.Neticede Nevzat,Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • Büfecilerin şikâyeti İç ve dış hatlarda çalışan deniz vasıtaları büfecileri bir toplantı yaparak büfe lerin kira fazlalığfndnn ve müteahhitlerden şikâyette bu lunmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • Bareme dahil edilmelerini istiyen öğretmenler Şehrimizdeki ekalliyet okul larında ders veren öğretmenlerden bir kısmı Millî Eğitim Bakanına bir mektupla mü racaat ederek,kendilerinin de barem dahili m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • Vatan refikimiz 10 yaşında 19 Ağustos 1940 da ikinci defa neşir lıayatına başliyan Vatan)refikimiz dün onuncu yılını ikmal etmiştir.Refikimizi tebrik eder memleket hizmetinde hayırlı mesailer dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • 15 günde 27 kızıl vak'ası görüldü 1 Ağustostan 15 Ağustosa kadar istanbul İli dahilinde görülen sarî hastalıklar şunlardır:Boğmaca 12,Lekeli humma 2,Kara humma 16,Difteri 5,Basilli dizanteri 1,Kızıl 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • Temizlik mücadelesi Temizliğe riayet etmiyenler derhal tecziye edilecekler Belediye zabıta talimatnamesinin 7 nci maddesi hükmüne göre herkes süprüntüsünü kapalı ve madenî bir kap için de biriktirip k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • HALKINSESi] Bu pislik neden ı önlenmiyor Kalkın sıhhatine her bakımdan itina eden Sıhhat Müdürü Dr.Faik Yargıcı'dan bir ricada bulunacağız.Lütfen bir gün Sirkeci-Rami,Sirkeci Eyüp,Sirkeci Süt v lüce,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • Belediye seçimi için hazırlıklar yapılıyor Bıı^üıı Demokratlar Kadıköy ve Islinye'de,Halkçılar da Kadıköy Halkevinde birer propaganda toplantısı yapacaklar.C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek yarın bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • W A.Y.Toplantıları W.A.Y.Dünya Gençlik Birliği ikinci konsey toplantısına dün devam edilmiştir.Dünkü toplantıda Türkiye delegesi Mükerrem Taşçıoğlu,ile Cezair delegesi Arski tarafından hazırlanan oütç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • Raporlu 4 öğretmen Istanbula iade edildi Anadoluda bulunan raporlu öğretmenlerden Samiye Pamer,Şükrüye Yürekli,Hilmi Bilginer ve Rüveyde Bilginer sıhhî durumlarına binaen istanbula tayin edilmiş lerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • İstanbul ağaçlandırılacak Belediye,İstanbulun bazı yol ve tepelerinin ağaçlandırıl mas\ve şehrin bu bakımdan güzellik ve sağlık değerinin arttırılması için gerekli teşebbüslere girişmiştir.Bu münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • Muhtar seçimlerinin neticelerini alan siyasi partiler bütün gayret ve çalışmalarım belediye seçimleri üzerine tek sil" etmiş bulunmaktadırlar.24 Ağustosta Radyoda başlıyacak olan propaganda konuş mala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • Fenerbahçe spor kulübünün tertiplediği tarihi Türk mu sikisi konseri 24 ağustos per şembe akşamı saat 21.30 da Açık Hava tiyatrosunda verile,çektir,ir Şehrimizde bulunan İran müzisyenlerinden B.İsmail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • İslâm Aleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Han HÂSEKZÎ EMEVÎ TEFRİKA NO:32 Yoraan Ziya ŞAKÎH Hazreti Muhammedi öldürmek istiyorlardı Eğer Hamza)yi öldürmeye muvaffak olursan,seni âzad ederim ve ayni zamand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • Kıskançlık yüzünden Flapûten çıkınca eski metresiie yaşayan erkeği öldürdü Evvelki gece,geç vakit Mercanda kıskançlık yüzünden bir cinayet işlenmiştir.Tahtakalc'de oturan ve hayatını badanacılık yapar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • Tevfik Fikret ihtifali Şair Tevfik Fikretin 35 inci ölüm yılı münasebetiyle Muallimler Birliği Rüstempaşa medresesinde dün saat 17 de bir anma toplantısı tertip etmiştir.C.H.P.Genel sekreteri Kasım Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • C.H.P.ile D.P.liler arasındaki bir hâdise C.H.P.Mahfillerinin iddiasına göre Kumkapıda ve Küçükpazarda birbirinin mütemmimi olan iki hâdise elin ustur.Söylendiğine göre Kumkapıda bir kahvede oturan D.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1950
  • Ankara vapuru gitti Ankara vapuru,dün saat 12 de 463 yolcu ile Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Gemi ile gidenler arasında,eski Yunan elçisi ^Skeforis,P.T.T.Fen dairesi Müdürü Mazhar Derinez,Prof,İhsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.08.1950
  • Strasbourg çalışmaları Fransız ve ingiliz delegeleri Federasyona dahil olmayan memleketlerin Avrupa camiası dışında bırakılmasını istediler Strasbourg,19 A.A.Avrupa Meclisinde dün cereyan eden müzaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1950
  • İngiltere Dışişleri Müsteşarı Yugoslavya'da Belgrat,19 AP)ingiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Eınest Davies bugün Belgrad'da gazetecilerle yaptığı bir görüşmede,Yunanistanla Yugoslavya arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1950
  • Hindistan'ın büyük ıısaat plânı ireni Delhi,19 A.A.Hindistan'daki bütün liman ve rıhtımların ıslah ve bir çoklarının yeniden inşası ile modern bir hale sokulması için bir «millî liman komitesi kurulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1950
  • Japonya'nın durumu Tokyo,19 A.A.Japon Dışişleri Bakanlığı tarafından neşredilen «Kore ihtilâfında takındığımız tavır» başlığını taşıyan beyaz kitapta,Japonyanm komünist aleyhtarı mücadelede demokrasil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1950
  • Yunan komünistleri Malik'e başvurdu Lake Succes.19 A.A.Afp)Sovyet delegesi Jacob Ma lik,Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatı iie Atinadan kendisine gönderilen telgrafı bildirirken,bu telgrafı imzalıyan 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1950
  • Yugoslavya'ya verilen Bulgar notatsı Sofya,19 A.A.Bulgar telgraf ajansının bildirdiğine göre,Sofya hükümeti 17/8 tarihinde Yugoslav hükümetin';gönderdiği notada Bulgar tebaasından bir çoğunun keyfi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1950
  • Kızıl hukuk Örf ve âdet hukuk sistemlerinin en mühim kaynağı sayılır.Sovyet teamülleri bu bakımdan tetkik edilirse,hukuk ta rihinde yepyeni bir sistem kurulduğunu kabul etmekten başka care kalmaz;bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1950
  • Bedel Smith istihbarat şefliğine getirildi Vaşmgton,19 A.A.Afp)Başkan Truman General Walter Bedel Smith'i Amerikan merkez istihbarat servisleri mü dürlüğüne tayin etmiştir.Birleşik Amerikanın Moskova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1950
  • TEFRİKA NO:33 Yazan:Server BEDÎ Hep şimdi,şimdi,şimdi.İstikbali kimse bilmez.İnsan ruhunu denize benzetirler,iler an değişebilir.Yedi senedenberi aym baidc kalan deniz var mıdır?Faruk kendini tutamadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1950
  • Mısır Kralı evleniyor Kral Faruk,gelecek se-j nenin başında Neriman:Sad k'la Mısır'da evleneceğini açıkladı Deauville,19 A.P.Mısır Kral sarayının baş müşaviri Kerim Tabet Paşa dün kendi sine sorulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1950
  • tlerarası fuarı bugün açılıyor Fuara 11 millet ve bine yakın yerli ve yabancı firma iştirak etti,bu seneki yenilikler arasında Vakıflar pavyonu,tarihî İzmir ve Atatürk köşesidirizmir.Hususî muhabirimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1950
  • Arap Birliğinin yeni talepleri Lake Success,19 A.A.J Mısır,Suriye,ve Irak hükûmetleri,Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderdikleri bir telgrafta,genel asamb lenin gelecek toplantısı gündemini F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1950
  • in HAC YOLCULARI Hac için yolcu biletlerinde bütün piyasada geçen seneye nazaran büyük tenzilât sağlamış olmakla TÜRK EKSPRES m Çok bahtiyardır.En lüks koltuklarda oturarak 4 motorlu en büyük Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1950
  • Belçika Kralının macerası Kral Aİber'in karısı Alınandı,Alnı anlığını bir türlü unıılamamıştı.Esasen 2 nci Cihan Harbinde Leopold'ü Almanya'ya teslim olmaya icbar eden de annesi olmuştur.Fakla sonrada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1950
  • Evvelsi gün Ankarada Mamaktaki maske fabrikasında büyük bir infilâkla başlıyan bir yangın olmuş ve fabrikanın kimyahane kısmı tamamen yanmıştır.Erler cansiparânc bir gayret sarfederek binanın mahzenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.08.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kafkas Kartalı,2 Cennet Perisi Türkçe)3 Haydudun çocuğu AR:44394)1 Gökler senfonisi.2 Ölüm gemisi.ATLAS 44460' Şampiyon avı 2 Aşk ve kıskançlık.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:82900)1 Esir kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1950
  • GÖZ MÜTEHASSISI Dr.Lûtfi Müftüler Haseki Hastahanesi Bas hekimi ve göz mütehassısı Muayenehane:Türbe,Divanyolu.No,103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1950
  • Doria'nın entarisini düzeltti.Sigarasını söndürdü ve içeriki odaya girdi şapkasını ve paıdesüsünü aldı.iki dakika sonra,merdiven sahanlığındaydı.Odaları girdiği zamanki halinde bıraktı.Aklı Doria'ya t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1950
  • 1 He.2© AĞUSTOS 19 5 0 Pazar Ru.6 Zilkad 1369 7 Ağust 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.11 10.07 Öçle 13.18 5.13 İkindi 17.06 90.1 Akşam 20.03 12.00 j Yatsı 20.43 1.40 İmsak 4.23 8.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Oğmak,Fasıla.2 Kulluktan salıverme,Hayvan yuvası.3 Bir tek sahife.4 Imtidat,Tersi)Dinlenme.S Başmuharririmizin soyadı.6 Bağışlama,Birleşik Amerikanın Başşehri.7 Çabuk.8 Amerikan lirası.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1950
  • Eten Nfzamaftıtt NdıK Çizen:Calip-Mehmet j*9 fakat sarhoş Varen^lcr,bu tehdide papuç bırakmadılar.Palasını sıyran gence saldırdı.Ortalık karıdı Parçâiıyalınn par^alıyaliıTi' diye bağrışıyorlardı 6u sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1950
  • Tefrika No.110 Patlayan büyük top,bullak etmiş,şaşkına ıları allak çevirmişti Şu halde neferlerinize emredeceksiniz?Kulaklarınızı tıkayınız ve şu mazgal ardından yu-arlağın düşeceği yeri seyrediniz.Dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1950
  • 8 23 Açılış ve program 8.30 M.S Ayarı Haberler ve hava raporu.8.45 Müzik:Günaydın Pl.9.10 Günün programı 9.15 Radyo ile İngilizce.9.30 Müzik:Sevilmiş parçalar P1.10 10 Konuşma 10.25 Müzik;Makam larda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.08.1950
  • Şehrimizde bulunan Amerikalı yıldız Virginia ruce neler anlatıyor?5 yr WWW EstherWilliams kocası ile birlikte Virginia Bruce ve eşinin davetlisi olarak Istanbula gelecekler iundan dört sene evvel,gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1950
  • Kısa Sinema Haberleri •f(ingiliz basın,radyo,televizyon ve aktüalitelerinin meş hur yıldızı,küçük Kulüp ayısı Brumas şimdi filmlere de geçmiştir.Londra hayvanat bahçesinin en büyük atraksyonu olan küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1950
  • r MÜREBBİY Tevfik FUAT Azgınlığım,yaramazlığım,huysuzluğum ve tembelliğimden bütün ev halkı yaka silker olmuştu.Beni yola getirecek,derleyip toplayacak,yazma ekuma öğretecek,daha açıkça beni adam edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.08.1950
  • İstanbul Atletizm Birincilikleri İstanbul Atletizm Birincilikleri dün inönü stadında yapılan müsabakalarla sona ermiş ve Fenerbahçe 78 puvanla şampiyonluğu kazanmıştır.Galatasaray 57 puvanla ikinci,Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.08.1950
  • Tüyler ürperf'cî bir hakiki macera üzerine e geçirildi Nişanlısı Cemal Ûzdolahın da öldürüleceğini işiten Kıymet İşık her ne bahasına olursa olsun şebekeyi yakalatmaya karar veriyor ve bunda muvaffak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.08.1950
  • Gençlerbirliği Bursaya gidiyor Ankara,MİLLİYET)Gençlerbirliği takımı 25 ağustos cuma günü Bursaya gidecek,2(ve 27 ağustos cumartesi veya pazar günleri üu~ venspor ve Acar idman yurau ile iki maç yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.08.1950
  • Avrupa Yüzme Şampiyonası Bugün başlıyacak olan müsabakalara Türk yüzücüleri de iştirak ediyor 400 metrede ibrahim Sulu iSk 6 kişi araşma girebilir Yüzücülerimiz Atinaöa yapılan Türk Yunan millî teması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.08.1950
  • eni Hemen her mevsim başında lig maçlarımızın bugünkü modası geçmiş şeklinden kurtarılması için yazar ve söyler,fakat çok geçmeden gene o beğenmediğimiz lig karşılaşmalariyle başbaşa kalarak yu-ı varl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.08.1950
  • Atlantik Paktı iBcrştarafı 1 incide)ve Atlantik paktına alınması lâzımgeldiğini kaydetmekte dir.«Chicago tribüne» ise başmakalesinde,Türkiyenin hürriyet sahasında yaptığı mücadele ve kazandığı muvaffa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1950
  • Adliyede tayin ve terfiler Baş tarafı 1 incide)kanlığına İstanbul Asliye Ceza Yargıcı Hakkı Ketenoğlu,İs tanbul asliye Ceza Yargıçlığına İzmir C.Savcısı Hamdi Önen İzmir C.Savcılığına Kocaeli Savcısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı iğlerini fiilen idare eden:E.Karacan-Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K.gazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1950
  • Komünist lideri I Dag tarafı 1 incide i til hâdisesi münasebetiyle mil lete hitaben radyoda verdiği bir demeçte,Belçika Komünist partisi başkanının öldürülmesinden teessürle bahsetmiş,si yasî ve ideol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1950
  • Dünya suihu ve dış siyasetimiz Baş tarafı 1 incide)ve muhtemel ânî taarruzların,dan kurtarabilmek için,şimdiye kadar takip edilenden büs bütün farklı bir yol tutmak zorundadırlar.Taviz ve pazarlık usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1950
  • Korede taarruz Bastarafı 1 incide)Daha evvel açıklanmış olduğuna göre,Amerikan uçakları Kuzey Korenin muhtelif merkezlerine attıkları risalelerde,kızılların başkenti Pyongyang dahil 10 şehrin bombardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1950
  • Sular i Baş tarafı 1 incide)dür b.İhsandan geniş izahat almıştır,İlgili makamlar,henüz tah kikatı yapılmakta olan bu mü him ihtilas meselesi üzerinde fazla bir malûmat vermekten şimdilik kaçınmakta ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1950
  • Iran Elçisinin bayanatı Baştarafı 1 incide)miş ve akşam Ankaraya gitmiştir.Büyük Elçi,İran Konsoloshanesinde kendisile konuşan gazetecilere demiştir ki:Türkiye ile Iran arasındaki münasebetler en iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1950
  • Tefrika No:54 Doktor Nuri Lokman heyecanla itiraz etti:Fakat ben size kaba bir harekette bulunduğumu,fena bir şey söylediğimi hatırlamıyorum,zaten daha ağzımı açmadım.Düşüncelerinizi pek güzel duyabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1950
  • Komünizmle mücadele I Has tarafı 1 incide)lemeleri bitirmiştir.Bugünler de hükümetin bu hususta bazı yeni ve mühim kararlaı vermesi ve bu husustaki Kajrarlan derhal tatbik mevkiine konulması beklenmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1950
  • Belçika Kralı macerası Baş tarafı 3 üncü sayfada 1 affedenler,karısını asla affetmemektedirler.Belçikadaki kulem mücadeleleri biraz kabacadn'# Kadınlara karşı pek nazifc değildir.Wallo gazeteleri kont
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1950
  • I I A* 11 81 M Kl 11 eden okuyucularımız Kura numaralariyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz Hediyeli müsabakamıza iştirak eden okuyucularımızdan kupon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1950
  • İstanbul Levazım Amirliği Askeri Kıtaat İlânları Aşağjda cins ve miktarı yazılı maddelerin kapalı saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacakt rin kanuni vesikalariyle teklif mektuplardı ihale dukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.08.1950
  • ŞİMDİYE KADAR EN PAHALI LİKÖRLERLE BİRTAKIM HUSUSİ İLAÇLARDA KULLANILAN OÜNYACA MEŞHUR "t i,m I r I ine Esansı ilk defa olarak RADYOUN Diş Macunlarına katılmıştır.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.08.1950
  • uai1 vmnm adim l i Memleketimizin en büyük,sür'atli yolcu gemileri emrinizdedir.İdaresinin yeni gemilerinden ORDU vapurunun eği GİRESUN 6 Eylül yerine 3 Eylülde İZMİR 4 Eylülde kalkıyor.Ace telerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.08.1950
  • 24 SAATE 20 KR$.SARFİYATI OLAN GAZLA İSLEYEN YEGÂNE Bttl DOLABIM i m 1 KULLANIŞLI Servel Tûrklyenin her yerinde kullanılabilir.M$ Elektriğe İhtiyaç yoktur.W$ 2 EKONOM İK:Servel 24 saatte yalnız 20 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.08.1950
  • I DÜNYANIN EN MEŞHUR DIESEL TRAKTÖRLERİ ELEKTROJEN GRUPLARI SABİT ve DENİZ MOTÖRLERİ YOL İh ŞASİ İÇİM MO-TOR GREDER BULDOZER SCRAPER MAKİNELERİ I ı 65 75 Beygir kuvvetinde D 6 traktör D 8 kablo ve 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.08.1950
  • ANTALYA UMUMÎ NAKLİYAT T.A.Ş.MMTAŞ SEYAHAT BÜROLARI lstanbulda Sirkecide Tel:24220 Ankarada Posta Caddesi Tel:12797 Memleketin her meydanından.DEVLET HAVAYOLLARI UÇAKLARI İs tembuldan kalkan:4 Motorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.08.1950
  • İstanbul Levazım Amirliği* Askerî Kıtaat İlânları 20 ton yaş üzüm arık eksiltme ile 26/8/950 günü saat 11 de Belimiye 93 No.lı As.Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Tutarı 7000 ura olup teminatı 525 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.08.1950
  • Karaköy köprüsü üzerindeki Tramvay ve tenvirat direklerinden 38 adedinin dip tarafları tamir ettirilecektirj.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 12000.lira olan yukarda miktar ve mahiyeti yazılı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.08.1950
  • Maden Belediyesinden 1 Maden belediyesi tarafından çimento harçlı kagir iki katli 37839 lira 15 kuruş keşif bedelli bir belediye binası yaptırılacaktır.2 Şartname,model,plân,v.esair evrak bedelsiz ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.08.1950
  • Isfanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminat' Dosya No.Cinsi Lira Lira 511-3571 Kinalıada,Narçiçeği,Hamamcığolu 850 63.75 ve Tovfikiye so.81 ada,1 parsel 345 M2 arsa.511-1095 Kinalıada,Kınalı fırın ardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8