Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.08.1950
  • Dünyanın en büyük patronlu el İSİ ve Model mecmuası 100 sahife No.360 çıktı.TOO Krş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1950
  • 1 Genelkurmay Başkam Nuri Yamut dünkü basın toplantısında gazetecilere izahat veriyor Koreye gönderilecek savaş birliği Birliğin hareket günü ve dir Orada Birleşmiş Mil ünifopmasını taşiyacak,s Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1950
  • Yeni dış Ticaret rejmi yürürlüğe j dün girdi Jl Kararın ihracata ait jj kısmı dünden,ithalâta J 1} müteallik tarafları ise bir eylülden itibaren S tatbik olunacak Ankara 15.Milliyet)Diş ticaret rejim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1950
  • Truman,Kore harbinde Zaferi garanti ediyor Kızıl Kore Başbakanı do,Amerikan ve Güney Kore kuvvetlerini Ağustos sonuna kadar Koreden atmak için birliklerine kat#î emir verdi Vaşington,15 A.P.Baş kan Tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1950
  • Esrarlı olum hâdisesi M.Kayalıbay'ın ölümüyle neticelenen hâdise mahallinde keşif yapılacak ve vaka temsilî şekilde canlandırılacak Teknik Okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayalıbay'ın ölümü hâdisesi etra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1950
  • jpau.Kn n„—n I u 3 Meşhur film yıldızlarından Virginia Bruce ve kocası Ali Muvaffak îpar Fa/ısı 5 incide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1950
  • Denizcilerimiz Amerikaya hareket etti Marshall plânı yardımından olarak Türkiyeye ayrıian iki denizaltıyi memleketimize getirmek üzere 175 kişilik bir askerî kafile dün sabah saat 9 da Maraxaz vapuriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1950
  • Vaşington elçisinin dünkü beyanatı [Hadiselerin jj [gelişmesini jj tazimle takipij »ediyoruz j Nevyork 15 A.A.Türkiyenin Amerikadaki Büyük Elçisi Feridun Erkin memleketinde hükümetiyle beş hafta istiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1950
  • Müsabakamda ^tildn^ isim lerile kendilerine yerilen kur'a numardlarinr havi listeleri hergün 5 i ir^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1950
  • Köprülü vapurla geldi Dolmabahçe sarayında ingiliz sefiri ile bir saat bîr çeyrek süren mühim ve siyası bir konuşma yapıldı S 1 F~ r/y y Fuat Köprülü Galata rıhr.mında kendisini karşılayan Başbakan Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1950
  • Muhtar seçimleri fo;T derstir Pazar günü bütün yurtta ve bu arada îstanbulda muhtar seçimleri yapıldı.Seçimlerin kat'î neticeleri henüz malûm olmamakla beraber ilk rakamlara göre Cumhuriyet Halk Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • telâm Atanmde Kaift Hâdiselere Sebep Olan HÂSİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA No:28 Tozan Ziya SAKİR Hz.Muhammedi aç bırakma kararı ver Resülüllah efendimiz geçerken üzerine murdar şeyler atıyorlar,muhakkir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • SÜNNET DÜĞÜNÜ jr Koca Mustafapaşa,Silivrikapı nn/allıklarını koruma cemiyetinin tertip ettiği parasız sünnet düğünü 15 Ağustos Cuma günü yapılacatrık.Düğüne saat J3.30 da Sümbül efendi Camiinde mevlüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • eirçok mahzurlarına rağmen hiç olmazsa memur terlilerini talih ve tesadüfe,lütuf ve ihsana bırakmadığı için barem kanunu bir tesellidir.Fakat kanunun bir iki maddesi mafevk makamlara verdiği bazı salâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • işçiler miting yapacak Bu mitingde komünizm lel'in edilecek,dün de Yeni liyptan mecmuasının lnr muharriri tevkif edildi Son günlerde,başta hükümet olmak üzere muhtelif ma kam ve teşekküller tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • «YENİ BAŞTAN.MECMUA-SININ BİR MUHARRİKİ TEVKİF EDİLDİ Komünizm propagandası mahiyetinde neşriyat yapmak ta olan gazete ve dergiler hak kında İstanbul savcılığınca açılmış olan tahkikata devam olunmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • P.eyııelmilel Radyoloji Kongresine giden delegemiz şehrimize döndü Londrada toplanan Radyoloji Kongresine Türk delegesi olarak iştirak eden Dr.Muhterem Gökmen dün limanımıza geıen Ankara vapuru ile şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • Temizlik amelesi işlerini terkediyor Son günlerde temizlik işlerinde çalışan amelelerden mühim bir kısmı vazifelerini terkornıeğe başlamışlardır.Buna da sebep amele ücretlerinin 47.5 iira gibi az bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • Istanbulda yeni bir gazete Gazeteci arkadaşlarımızdan Erluğrul Vasfi Akalımn İzmkte neşretmekte olduğu •»Vahdet Kocaeli Postası» ga zctesiniu bir eylülden itibaren İstanbulda intişara başlıyacağiHi öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • Al doğan'la Tahtakılıç'ın Düzce seyahatleri M.P.Genel Kurul üyelerinden general Sadık Aldoğan ve Ahmet Tahtakılıç dün şehrimizden Düzceye müteveccihen hareket etmişlerdir.Parti mehafilinde söylendiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • Yumurta fiatları yükselmeğe başladı Yumurta fiatları yeniden yükselmiştir.Geçen haftalar zarfında 1440 adetlik sandıklarda iri malar 86-88 lira arasında muamele görürken dün 96 liraya fırlamıştır.1440
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • Kat'î netice bu akşam tesbit ve ilân olunacaktır.Dün akşama kadarki vaziyet şudur:Selıir içinde 276 mulıtarlıktan 158 ini C.H.P.98 ini D.P.15 ini müstakiller vilâyet içinde 256 muhtarlıktan 109 unu C.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • Şehremini cinayetinin suçluları sorguya çekildi Yirmi gün kadar evvel şehmuininde bir cinayet işlenmiş ve bir kahvede Şevket isminde biı sabıkalı tabanca ile öldürülüp Kemal isminde biri de bıçakla ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • Alim fialları dün tetkrar düştü Altın fiatları süratle düşmekte devam etmektedir.Dün de serbest altın piyasasında plâk ve külçe fiatları bir miktar daha düşmüştür.Bütün aliCîiâf piyasadan çekilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • Hacre gideceklere büyük kolaylıklar gösteriliyor Denizyolları İdaresi bu yıl Hacıların seyahatlerini kolaylaştırmak maksadiyle yeni ted birler almaktadır.Bu arada hac yolcularının pasaport muameleleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • Otomobil hırsızlığı Uç ailenin oğlu Yunan konsolosluğunun otomobilini çaldılar ve yakalandılar Evvelki gece şehrimizde Amerikanvari bir hırsızlık hadi sesi olmuş ve Beyoğlu muhitinin tanınmış üç ailes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • HALKINSESİ Çalışma Bakanına Bizler Silûhtarağa semtinde bulunan Avram'a ait fabrikada işçi olarak çalışmaktayız.İş başını sabah saat 8 de yapıp akşam paydosunu 19 da ediyoruz.Fakat bu kadar çalışmamız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • Sağlık teşkilatındaki yenilikler ve doktorlar Sağlık Bakanının Istanbulda mevcut 4000 doktorun iki bine indirileceği haberiyle diğer teşkilâta müteallik beyanatı istanbul doktorları arasında telâş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1950
  • azananlar Millî Piyangonun 15 Ağus tos 950 çekilişi dün Ankarada saat 13 te yapılmıştır.Kazana nnumaralar şunlardır:100.000 lira kazanan numara 277689 20.000 lira kazanan numara 124509 10.000 lira kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • İfanın Rusya ile ticarî münasebeti Tahran,15 A.A.Dışişleri Bakanlığına mensup yüksek bir memur tarafından dün verilen haber aksine olarak Tahrana henüz bir Sovyet ticaret heyeti gelmemiştir Bununla be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • Arap Birliği siyasî toplantısı İskenderiye,15 A.A.Arap Birliği siyasî komitesi,ilk toplantısını bu akşam yapacaktır.Suriye Başbakanı Nazım El-Kudsî,Lübnan Baş bakanı Riad El-Sehl bey ve Mısır Dışişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • Mısır Kralı Fransa'ya gidiyor Deauville Fransa)15 A.P.Mısır Kralı Faruk,Fuat el Mısrî Paşa ismi altında mütenekkiren burada beklen mektedir.Körfez Oteli Kralın maiyet erkânı için 25 oda ayirrmştr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • AmtTİkamn Almanya komileri memleketine gidiyor Frankfurt,15 AR)Amerikanm Almanya Yüksek Komiseri John J.Mc Clay,dün,yamnda eşi ve iki çocuğu olduğu halde Londraya müteveccihen hareket etmiştir.Bayan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • Şehrimize iltica eden onüç Kazakistanlınm durumu İkinci Cihan Harbini müteakip günlerde evvelâ İtalyaya,oradan da Mısıra iltica eden Kazakistan Türklerinden 13 kişilik bir grup memleketimize mülteci o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • Mansı geçmeğe teşebbüs Gıis Nez burnu,15 AP.Altı kişilik bir Mısır yüzme takımı bugün saat 3.15 te Manş denizini geçmeye başla mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • Terkip korkusu Bizde dil tasfiyesi iki cepheden başladı:Arap ve Acem kelimeleri gibi terkiplerine de harp av ilıi»:fakat her ikisi de matla neticelendi.Dün gazetelere bakarken,en kıymetli muharrirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • Fakat benim sevilmediğim muhakkak.Bu vaziyette ölüm şansını sizinle paylaşmaktan da utanıyorum.Tekli fimi kabul etmenizde büyük b;r necabet var.Hele benim hesabıma üzülmeniz beni büsbütün mahcup ediyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • YAPİ ve KREDİ BANKASI Kasımpaşa Ajanslığı Bahriye Caddesi No.95)Bugün muhterem Kasımpaşa halkının hizmetine girdi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • Marshall yardımından olarak Türkiyeye ayrılan iki denizaltıyı teslim almak üzere Binbaşı Barbaros Günereginin başkanlığındaki 175 kişilik askerî kafile Marakaz va puru ile Pireye hareket etmiştir.Resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • Yugoslavya üzerinde doğu ve batı rüzgârı Tito,samimi midir,yoksa mi yapıyor?Kremlin'iıı müsamaha veya yardımı olmazsa Tito rejimi ayakta durabilir mi?Moskova Buluktan Adriyatiğe kadar bir devletler zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • Avrupanm müdafaası Kuzey Atlantik Konseyi Başkanı bu i için Loıulraya gidiyor Washington 15 A.A.3 uzey Atlantik Bakan Yardımcılar] Konseyi Başkanı Charle Spofford hafta sonunda Londraya giderek Avrup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • Meryem ana görünecek Bunun için Nccedah şehrinde bin ziyaretçi bekleniyor Neccdah Wisconsin)15 A.A.Anna van Hoof isminde bir kadının iddiasına göre,bugün tezahür edecek olan Meryem Anayı görmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • ÇanKaîŞekintaarruzu yeni bir harp açabilir İngiltere buna mani olmak için Amerikaya müracaatta bulundu Washington 15 A.A.Yetkili diplomatik kaynakların bildirdiğine göre.İngiliz hükümeti Birleşik Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • Ortadoğu ve Rusya Bir Amerikan generali Orladoğuyu komünistlerin müstakbel teeaviiz mıntakası diye tavsif ediyor Bombay 15 A.P.İkinci DiL-iya Harbinde Tokyo üzerine ilk Amerikan hava akını,na komuta e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • 152 öğretmenden 36 sı dalla şehrimize iade edildi Geçen sene İs tanbuldan taşt aya verilen 152 Öğretmenden 3G sı daha şehrimizdeki ilkokullara tâyin edilmişlerdir.İsimlerini bildiriyoruz:Cavide Gülerm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • Akyazı'da imâr faaliyeti İzmit,15 Milliyet)Akyazida hummalı bir imar faa liyeti göze çarpmakta,Tekel ve Belediye binalariyle cami inşaatı oldukça ilerlemiştir.Bu meyanda,çarşı içinden geçmekte olan ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • «Ankara» «lüıı Batı Akdeniz seferinden döndü Ankara vapuru dün saat 14 te 411 yolcu ve 167 ton yükle Batı Akdeniz seferinden dönmüştür.Gemi ile gelen yolcular arasında,general Ali Fuat Cebesoy,milletv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1950
  • Hint ve Çin komünistleri iki alraf arasında yeni ve sağlam bir anlaşma imza edildi Hongkong,15 A.A.IUnitcd Press)Peiping radyosunun açıkladığına göre,Hint komünist partisi yeni bir ham le yapmış ve Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.08.1950
  • *k F ATE Yozan M P«Z£fe »ft Tefrika No.106 Damar,top mutehassm Almandan top hakkında bilgi edinrnîşîi Ot yığınlarına sokulup birer birer hal,hatır sorduktan Eonra kumandanlık odasına geçtiler:Geniş bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Tabii olmıyan,Cepheye gelen cihet.2 Cüzü ferdî,Bir Mısır mabudu 3 Tersi)Des te,İçki içmek.4 Torsi)Çarpana kendine gol yerine bazısı öyle söyler,eyerin arkası.5 Bir harfin okunuşu,tersi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1950
  • Hie.16 AĞUSTOS 19 5 0 Çdifamba Ru.2 Zilkad 1369 3 Ağust 1366 VAKİT VASATİ EZANI j Güneş 5.05 9.53 Öğle 13.19 5.06 İkindi 17.10 8.57 Akşam 20.12 12.00 Yatsı 21.55 1.43 İmsak 4.13 8.00 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve Programlar,13.ÜÜ Haberler:13.15 çeşitli öğle Müziği Fİ.13.45 Şarkılar.Okuyan;Belma Ülınan Çalanlar;Sadi Işılay,1/zcddin Ükte,Yorgo Bacanos 14.20 Konuşma.14.30 Perihan Altındağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1950
  • Callaghan tekrar villâya döndü.Sofada durdu,sırtını duvara dayadı ve gözlerini büyük merdivenlere dikti.Bir çok kimseler inmekte idi.Bun lar,kumar salonuna giden koridorlara sapıyorlardı.Callaghan bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kafkas Kartalı,2 Cennet Perisi Türkçe)3 Haydudun çocuğu AR 44394)1 Rakibeler.2 Olimpiyatlar Türkçe Renkli)ATLAS 44460)Şampiyon avı 2 Aşk ve kıskançlık.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:82900)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1950
  • Eser:Nizam ettin Nazif I53J Cafer?bütün gözlerin" kendisine çevrildiğini {arketti.Arm sınırda kendisinden ba^ka ba-ttal çazi kalmamıştı Şimdi o Malatya'nın emîri ve ordunun da başkomutan» idi.Cenk nar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • Mülkiye müfettişleri r^kiz kaymakam müfettiş kadrosuna a'mdı inkara,15 Milliyet)A**ık bulunan üçüncü sınıf mülkiye müfettişliklerine Erbaa kaymakamı Ahmet Fahir Tezgören,Aksaray kaymakamı Hüseyin Hüsn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • Fakat ahırda hayvanlara verdiği bu nudıık esnasında dalgınlığa gelerek bir ihtiyatsızlıkta bulundu.Bir an unutup sırtını Ateşi'n bulunduğu bölmeye doğru döndü.Bu ihtiyar atın demindenberi beklediği bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • Bir genç;kendini iple astı ve öldü Şehrcmininde oturan Seyi,ddin Sönmezgül isminde bir geiıç intihar maksadiyle kendisini asmış,fakat yetişenler tarafından ipi kesilerek kurtarılmıştır.Tedavi için Cer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • Genelkurmay Başkam dün izahat verdi Baş tarafı 1 incide)leri ihtiva eden 4500 mevcutlu bir birliğe Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komuta edecektir.Birliğin hareket günü kesin olarak henüz tâyin edilmiş deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • Köprülü vapurla geldi Baş tarafı 1 incide)14 te umanımıza gelen Ankara vapuriyle şehrimize dönmüş tür.Köprülü rıhtımda başbakan Mü let vekili Salih Fuat Keçeci,Vali ve Belediye Reisi Dr.Fahrettin Keri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • Sinema yıldızı Meşhur film yıldızlarından ve şeker kralı namiyle maruf Hayri İparın oğlu Ali Muvaffak Iparm zevcesi Virginia Bruce zevci ve oğliyle birlikte,dün limanımıza dönen Ankara vapuriyle şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • Truman,Kore harbinde Zaferi garanti ediyor Bas tarafı 1 incide)kuvveti artacaktır» demektedir.Bu emir Pyongyang radyosu tarafından yayılmıştır.Başbakan-«Son erine kadar Amerikan ve güney Kore ordusunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • YUGOSLAVYA VE MUHTE-MEL HARP Belgrad,15 A.A.Mareşal Tito,Hintli gazeteci Kemalcs Benetçiyc verdiği iki saatlik mülakatta Sovyet Rus ya ile Birleşik Amerika arasında bir harp vukuunda Yugoslavyamn Sovy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • Radyoda okunacak Kur'an Birkaç gündenberi şehrimiz de bulunan Diyanet İşleri Reisi Ahmet Hamdı Aksekili dün öğleden evvel Eyüp,Yıldız,Ortaköy ve Sinanpaşa camile rini gezerek eksiklerini tesbit etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • Denizaltı tahlisiye gemisi dün l)ize devredildi New London 15 A.A.Denizaltı tahlisiye gemisi «Blue Bird» karşılıklı yardımlaşma paktı gereğince bugün Türk deniz ordusuna devredilmiştir.Gemiye «Kurtara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • Hasalliane zelzele kaydetti İstanbul 15 A.A.Kandilli rasathanesinden bildirilmiştir:Bugün Türkiye yaz saatiyle 17 yi 19 dakika 09 saniye geçe şiddetli bir zelzele kaydedilmiştir.Merkez üstünün rasatha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • YeniöışTicsrel rejimi Baş taralı 1 incide» lecek dövizle kapatılır.İthalâta gelince,birinci ve Ikinsj maddelerde ya/ılı ödeme şekillerinden biri ile ithali mümkün ulan mallan 4 sayılı ithalât listesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • Cinde rejimi devirme teşebbüsü 3 Londra,15 A.P.Tass Ajansının yayınladığı bir telgrafa göre,Cindeki komünist rejimini devirmeğe matuf gizli hareketler meydana çıkarıl mıştır.Tass ajansı haberinde şu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • Elizabet'in kızı oldu Londra,15 A.P.İngiliz İmparatorluğuna günün hi rinde hükmetmesi mukadder İngiltere veliahtı Prenses Elizubeth'le Prens Philip'in bu,gün dünyaya küçük bir kızları gelmiştir.Küçücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • anbul Levazım Amirliği İİkerîİK^aöt İlanları Aşağıda miktarı yazılı 3 parti saman kapalı zarfla ihalesi 21/Ü/D50 günü saat 15 te İzmit As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Taliplerin kanunî vesikalariyle tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • Vaşington elçisinin dünkü beyanatı fBaç tarafı 1 incide] nunla güdülen gayenin ne olduğunu gayet iyi bilir.Vaziyet bugün de 1945 dekinin aynıdır,Türk halkı hâdiseleriu gelişmesini sükûnet ve azminin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • Muhtar seçimleri bir derstir [Başmakaleden devaml tiye rey vermişlerse 13 ağustosta da bir çok Demokrat Partililer bu sefer kalkıp Halk Partililere rey vermişlerdir.3 13 ağustosta reyini kullanan halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • Hindistanin Kore için yeni barış teklifi Bir sürpriz uyandıran Hindi&tanm plânını Anıerika sempati ile karşıladığını bildirdi Lake Success,15 A.P.Hindistan dün akşam,altı kişlik küçük komiteye Kore ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1950
  • Tütün Kongresi dün sona erdi Ankara,15 A.A.10 a,ğustostanberi şehrimizde toplanmakta olan Türkiye tütün cüler kongresi bugün Ticaret Bakanmm bir nutku ile kapanmıştır.Kongrenin bugün öğleden önce ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.08.1950
  • o» o I t sşfc 20 lira peşin.YDA İD Al 4 Lâmbalı ORION radyoları,yüksek kalite,zarif görünüş ve bilhassc ehven fiat ve tediye şartları dolayısiyle,en çok takdir kazanan radyolar olmuştur.Sizin de bir r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.08.1950
  • eden oküyücül Kura numaralariyle bu numaraları aSan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz iştirak eden okuyucularımızdan kuponlarını matbaamıza Ilediveli müsabakamıza bizzat ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok.Dizildiği yer:N A.ve A.N.K.gazetecilik kollektif şirketi matbaası.Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.08.1950
  • KAYIP Taksim Nüfus Memurluğun dan aldığım hüviyetimi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.333 doğumlu Mehmet oğlu Karayel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.08.1950
  • ÇEKLE!1 1 Sterlin 790.50 100 Dolar 280.25 100 Fransız Fr.080-080 100 Liret U44.128 KJO Uvıyre Fr,6403 100 Belçika Fr 0.60 100 Işveç Kronu 54.12.50 100 Escudos 9.73.90 Serbest Pivasada DÖVİZLER Dolar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.08.1950
  • MÜNİH BRÜKSEL LONDRA rW YORfrC'fii Pan Amerikan Ucaklarile Gidiniz Bir Yolcu Ben daima Pan Amerikan'ı tercih ederim.Diğer Yolcu Ben de öyle,Pan Amerikan dünyanın en çok tecrübe görmüş havayoludur,Aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.08.1950
  • Aşağıda cins ve miktarı yazı saat ve mahallerdeki As Sa.Alnunî vesikalariyle teklif mektup lara vermeleri lı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,Ko.da yapılacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.08.1950
  • Yüzünüz Çamaşır Öeğildîrl Bol Köpüklü-Nefis Kokulu püito kTuvalet Sabunİaıi 100 Saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan