Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.08.1950
  • Türkiye ve Atlantik Paktı Oslo 14 A.A.Norveç Dışişleri Bakanlığı sözcüsü,Atlantik Paktı savunma sistemine Türkiye ile Yunanistanın dahil olmasına Norveç'in muhalif bulunduğu yolundaki haberleri bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1950
  • i *644ft4Ms4&MÖ terhisi durduruldu Terfi listesinde albaylardan mühim kısmı:[tazminat verilerek emekliye ayrılıyor Ankara 14 Milliyet)Bundan bir müddet evvel yedek subayların tasarruf dolayısiyle terh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1950
  • 2000 okuyucumuza kur'a ilo dağıtmak üzere tertip etmiş olduğumuz 25.000 liralık hediye müsabakamıza iştirak eden okuyucularımızdan matbaamıza kuponlarım bizzat getirenlere bu kuponlar mukabili birer k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1950
  • Maarifte kızılların temizliği Millî Eğitim Bakanı köy enstitülerinde de komünizm propagandası yapıldığını söylüyor Üç gündenberi şehrimizde bulunan Millî Eğitim Bakam Tevfik İleri dün Millî Eğitim Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1950
  • Komünistler hudut dışı edilecek Gazeteler)Tası tarağı toplamışsTıı,nereye böyle?dKızıl» a vakal^nınıştıın,tebdilihavaya!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1950
  • Dünya* Gençlik Kongresi Dün ikinci celse toplantısı yapıldı.Müzakereler bugün de devam ediyor Evvelki gün çalışnjalarına başlıyan W.A.Y.Dünya Gençlik Birliği ikinci umumî heyet toplantısına dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1950
  • Kayalıbaym öldürülmesi Dün 14 şahit yüzleştirildi Teknik Okul pansiyon âmiri Mıualfev Kayulıhpy'ın ölümü hâdisesi etrafında İstanbul 3 üncü sorgu yargıçlı-ğınea yapılmakta olan hazırlık ¦iahkikalı sön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1950
  • Cumhurbaşkanının mühim beyanatı Amiifkiı yardımının eksikliği «C.H.P.hükümetleri Marshall yardımından lâyikiyle istifade' edememişlerdir Bursa,14 Milliyet)Cumhurbaşkanı Celâl Boyar beraberinde Büyük M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1950
  • Kereye gidecek birlik için merika ile aramızda tilâf çıktığı yalan Bu uydurma haberin hangi maksatlarla yayınlandığının tahkikına başlandı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut bugün bir basın topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1950
  • Sakat bir sistemin zararları RİEe vilâyetinin nüfusu kesîf ve arazisi de münbit olmakla beraber dardır.Bu arazide değeri yüksek mahsul elde edilmesi icap ettiğinden Cenup vilâyetleri kadar hattâ daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1950
  • Bir tavzih Eski Bakanlardan Raif Ka radeniz,bu sütunda çıkan bir yazıya cevap olarak aşağıdaki mektubu göndermiştir:Bugün elime geçen gazetenizin 3 ağustos 1950 tarihli nüshasının başmakalesi «Bütçede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1950
  • Mecıısı aaaysan yapılacak işleri anlatıyorlar 3 Eylülde yapılacak olan seçim için namzet gösterilenlerle konuştuk Suphi Bcttur diye Meclisi M.3 Eylâlde yapılacak olan Belediye Meclisi seçiminde parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1950
  • Bulgaristandaki 250.000 Tür!in hükümetimize verilen n Dışişleri Bakan vekili bunun pek mühim bir hadise olmadığını söylüyor Ankara 14 Milliyet)Bulganstançtaki 250 bin ırk daşımızın Türkiyeyc gönde ril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1950
  • Muhtar seçiminin katı neticeleri İstanbulda Halk Partisinin yüzde 60 ekseriyet kazandığı anlaşılıyor Bütün memlekette olduğu gibi şehrimizde do;pazar günü yapılmış olan Muhtar seçimlerinin neticesi he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • Jslâm Âleminde Kanh Mâtitsetere SebejJ Olan f HÂSİMÎ-EMEVÎ TEFRİKA NO:27 ¡azan Ziya SAKİR Hz.muhammede husumet gittikçe arttı Bu âyet nüzul ettikten sonra Resülüllah efendimiz yeğeni ve Ebutalıbin oği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • Atlantik Paktı askeri komitesince hazırlanan ve 12 Savunhıa Bakanı tarafından tas vip edilen ve savunma plânı çerçevesi içinde istenilen 36 Avrupa tümeninin teşkilinde ne gibi hususların nazarı itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • KISA HABERLER Sağlık Bakanlığı,Hacca gidecek vatandaşlara Suudî Arabistan hükümetinin istediği milletlerarası aşı şahadetnamesi alabilmeleri için tertibat almıştır.Bu arada Hac yolcuları seyahatten ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • 16 Ağustos çarşamba,romancı Mahmut Yesari'nin ölümünün besinci yıldönümüdür,bu münasebetle o gün saat 17 de merhumun Çamlıca,Sakaltepedeki mezarı basında ihtifal yapılacaktır.Keyfiyetin,sayın gazeteni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • Dün bir kadın daha öz kızını yaraladı Hasköyde,Camialtında oturan Nimet ile kızı Halide geçimsizlik yüzünden kavyaya tutuşmuşlardır.Neticede Nimet,Halideyi ekmek bıçağıyle kolundan yaralamıştır.Bu sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • Sarkıntılık yapanlar 1 akîbat kuvvetlendirildi.Yakalanan 16 kişi arasında mühim mevki sahibi birî yar Sarhoşlara,serserilik yapanlara,bilhassa el ve dille kadınlara sarkıntılık yaparak vatandaşların r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • Altın fiatları dün yeniden düştü Borsa harici altm piyasasında fiatlar dün yeniden bir miktar düşmüştür.Buna,hariçten devamlı surette altın gelmesi ve piyasadaki para darlığı sebep olarak gösterilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • Uygunsuz kadınlar Sem 24 saat içinde şehrin muhteiti semtlerinde fuhuş mak.^rdiyle dolaşan 47 uygun,suz i:n yakalanmıştır.Bun lard;n 6 sının hastalıklı olduğu ır:Imıştır.Bund n başka Tarlabaşmda 2 ran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • Ege müessesesi veznedarı ihtilasta bulundu Ege Basın ve Yayınevi muhasebe servisinde çalışan ve bu arada ayni yayınevine ait Kelepçe mecmuasında yazı iş leri müdürlüğü yapan Şemsi Salkım,müesseseye ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • Pakistdnın kuruluş yıldönümü kutlandı Pâkistanm kuruluşunun ü,çüncü vıldönümü münasebetiyle,dün Eminönü Halkevinde saat 17 de Türkiye Pakistan dostluk cemiyeti tarafından bir kutlama töreni ter tip ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • enızyo yolsuzluklar serîsi Yeni alınan gemilerde mütemadiyen arıza ve noksanlar görülüyor.Dış seferlerde bilhassa Tarsus da bilgisizlik ve idaresizlik yüzünden zararar kaydedildi.Denizyollarının Holla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • HALKINSESİ Bilefç îer ve şoförler TYamvay,otobüs ve bilhassa hususî otobüs biletçileriyle şoförlerinin halka karşı takındıkları tuViriar artık yolcuların tahammüllerini tüketti.Gerek İstanbul,gerek Üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • Hal ıslah edilecek kabzımal Ve sergicilerin lıir kıtını dilekleri haklı bulundu.Hâl Miidüı üne izin verildi Vali ve Belediye Reisinin emri ürerine,Hâldeki ve sergilerdeki düzensizlikleri ıslah etmek v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • Yasakları hiçe sayan şoförler cezalandırılacak Seyrüsefer düzensizliklerini halletmek yolunda yapılan tetkik ve çalışmalara devam edilmektedir.Bu münasebetle dün vilâyette Emniyet Müdürü Kemal Aygün,Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • Kadıköyü ve Hisar cinayetlerinin muhakemesi Karısı Melâhatı,Kadıköyün de bir lokantada yakahyarak et satırı ile öldüren Fikret Aktolgalının duruşmasına dün devam olunmuştur.Çına yet hâdisesine el koya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • Fındık fiatlan dün tekrar yükseldi Fındık piyasaları dün borsa da yeniden fırlamıştır.Geçen hafta 260 kuruştan kapanan iç fındık fiatlan,dün borsa açılır açılmaz hazır Giresun,Ordu malları 280,eylül,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • Baştanbaşa TEFRİKA NO;27 ifazan:John UPTüN 7000 metre yüksekte en gü'j ğey nefes almak,düşün» inek ve bilhassa yazı yazmaktır.Daha mektep sıralarında iken dünyanın en yüksek budağı diye okutulan Himal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1950
  • Vaşington elçisi vazifesi başına hareket etti Vaşington Büyük Elçisi Fe ridun Cemal Erkin dün Paris yoliyle Amerikaya vazifesi ba sına hareket etmiştir.Büyük Elçi,Yeşilköyd^ kendisiyle görüşen gazetec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.08.1950
  • Afrikada İ—i I il ¦neler oluyor eden esrar Doktor Albert Schweitzer devrimizin en büyük idealistlerinden biridir.Hayatını,Afrikanın en bahtsız insanlarının saadetine hasretmiştir.Oluz-yıldanberi yılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1950
  • Pazar günü İzmirıte yap ilan Muhtar seçimlerinde oylarım kullananlar Pakistan Müslüman lideri Mevlâdana İftuîiammed Abdülâlem Sıddıkî Nevyorha gitmiştir.Kendisini Sağda)AmerUtada Iwrsilaxtm Müslümanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1950
  • TEFRİKA NO:28 Yazan:Server BEDÎ Kararınızı ne zaman ver lirsiniz?Şimdi.Faruk sigaraları yaktıktan sonra,kararını daha evvelden vermiş bir adamın sükûnetiyle cevap verdi:Kabul ediyorum.Fakat sesi ona ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1950
  • arici kısa haberler İNGİLTEREDE if İngiliz hafif filo uçak gemisi Thesseus'un Uzakdoğu'da hizmet görmek üzere yola çıkmasını hızlandırmak için ter sane İşçileri dün fazla mesai yapmışlardırif İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1950
  • Mısırda suldettli sıcaklar Kahire 14 A.A.Mısırda kuvvetli bir sıcak dalgası hüküm sürmektedir.Nil vadisinin bazı noktalarında ve Kızıldoniz bölgelerinde hararet gölgede 45 derecedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1950
  • Belçikanm yeni kabinesi Brüksel 14 A.P.Prens Baudoin dün Belçika Dışişleri Bakan Vekili Paul Van Zeeland'ı Başbakanlığa seçmiştir.Yeni Başbakan Van Zee land Jean Duvieusart kabinesi yerine müttehit bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1950
  • Israilde komünistler Kereye ait bir filmin gösterilmeşine mâni oldular Tel Aviv 14 A.P.Komünist nümayişçilerinin tazyıklik Tel Aviv sinema sahiplerinin Koreyc ait harp havadis filminin gösterilmesin,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1950
  • Laurence Olivier Hollywood's döndü Hollywood 14 A.A.Meşhur ingiliz sanatkârı Laurence Olivier on senelik bir gaybubetten sonra Hollywood' a dönmüştür.Laurence Olivier ile eşi Vivan Leigh ayrı ayrı iin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1950
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 15 ağustos "çekilişi bugün saat 13 te Ankarada yapılacaktır.İkramiye kazanan numaralar Ankara radyosiyle bu gece 23 te yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1950
  • Kötü komşu Emevîîeri devirip İs-lain aleminin başına Ab İİ basıleri çıkarmış olan Horasanlı übu Müs X nuı)bir gun penceıesi-mn önünden geçirilen î Arap atlarını maiyye-tine göstererek:iju hayvanlar n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1950
  • g feci kaza Hiııdistanda i îr tren-j de 23 kişi,Penıda da otomobilde J 8 ki^i öldü Yeni Delhi,14 A.A.Kalküta Yeni Delhi ekspresi,Benares'in öo kilometre do ğusunda sabotajcılar taralından raydan çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1950
  • Viyanadaki cinayetler Cinsî sapıklıklar yüzünden öldürülen kadınlar artıyor Viyana,14 AP.Avusturyada cinsiyet cinayetleri günden güne artmaktadır.Ba ti ile doğu arasmda gizli çarpışma sahnesi olan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1950
  • Cinde Moğollar kizılara karsı isyan halinde Taipeh 14 A.A.Taipeh' de umumiyetle iyi haber alan çevrelerden bildirildiğine göre Pekin rejimine karşı koymaktan vazgecmiyen Moğol süvarileri faaliyetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1950
  • ir safhaya İrak ürdüne yeni bir teklifte bulundu,uda kabul edilmezse Arap Birliğinin kararlan desteklenecek Amman 14 A.P.Birleşmiş Miileticr Filistin Uzlaştırma Komisyonu üyeleri dün Ürdün Dışişleri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1950
  • ispanyada geoel seçim Türkiye de seçimlerin yapılmasını istiyen takriri imzaladı Strasbourg,14 A.P.Do kuz Batılı memlekete mensup 22 siyasî lider dün ispanyada serbest seçimlerin icra edilme sini derp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1950
  • MAĞAZALARA HÜCUM Trieste,14 A.A.Dün Yugoslav makamları,Slovenyadan gelen 5.000 kadar kişi yebir keredaha Trieste toprak larına girme müsaadesi vermiştir.Gazete muhabirlerinin haber verdiklerine göre,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1950
  • Müthiş silâh Amerika Savunma Bakanı yeni atom bombalarının eskisinden çok tesirli olduğunu söylüyor Vaşington,14 AP.Dün akşam demeçte bulunan Birleşik Amerika Savunma yardımcısı Stephen Barly Kenedeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.08.1950
  • imfMMm Ycxan TifrikaNo.»05 Desp'na,yaralıları gördükten sonra askerî kuleye gitmek istiyordu Doğrusu pek merak le°ek şeyi.îdi.Alışanı yemeğini bir arada yedikten sonra pencere önüne geçtiler.Padişahın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış V€ programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkı lar Okuyan:Bürhanettin Uygun.Çalanlar:Emin Ongan,Yorgo Bacanos.Ercüment Batanay 14.20 Konuşma)14.30 Türküler ve oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1950
  • Hie.15 Ru.1 AĞUSTOS 2 Zilkad 19 5 0 Ağust 1369 Salı 1366 i VAKÎT VASATÎ EZANI Güneş 5.05 9.53 Öğle 13.19 5.06 ikindi 17.10 8.57 Akşam 20.12 12.00 Yatsı 21.55 1.43 İmsak 4.13 8.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 «Deniz kadın gibidir» diyen şairimizin ilk ismi,Bir diş,Tartı.S «Aziyde» romanının müellifinin 2.nci isini,Yüz kuruş;4 Bir renk,O söylenince âmin deriz,Yine bir renk;5 Üzüntü;Bir renk;6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1950
  • Eser:Nizam ettin Nazif Çizen:Galip-Mehmet j @&wrflbdûi:vehhab şazi C!J Balta!in bu hali azab ve ıshrab e seyredince sabrı lü kendi emen beş dakika sonra,16azinin en yakın adamı olan Dıvancısınmda aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42562)Fantoma Tekmili birden)AR 44394)1 Rakiber.2 Olimpiyatlar Türkçe Renkli)ATLAS 44460)Şampiyon avı 2 Ask ve kıskançlık."BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:82900» 1 Esir kız Türkçe)2 Mas keler aşağı.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1950
  • TEFRİKA NO:28 «Miss Varette oldukça esrarengiz bir kadındır.Ne yaptığını,nasıl geçindiğini bilen yok.Lionel'in dediğine bakılırsa,o da esrarkeş.Hem de ıslah olmaz bir esrarkeş.Belki de Lionel'e bu şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.08.1950
  • eiecfîye Meclîsi adayları fBas tarafı l incide] arıyacağım.Bu arada ekmek,su ve mesken dertlerini de halletmek başlıca gayem olacaktır.Hemşehrilerim seçerlerse faydalı olmaya çalışacağım.Esat Duılısoy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1950
  • Muhtar seçimi Eaş tavafı 1 incide)I yetler yapılmıştır.Bilhassa Beyc^l undaki 46 muhtarlıktan 45 Lan durumu belii olduğu halde geri kalan 1 muhtarlık seçime iştirak etmiş olan 3 paı ti arasında payla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1950
  • Sanat Enstitüsü Mezunları alınacak Gölcük Tersanesi Genel Müdürlüğünden Tersanemizin muhtelif branşlarında mütehassıs yetiştiril mek üzere Sanat Enstitüsü mezunlar:alınacaktır.Askerliğini bitirmiş olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1950
  • Çam Tomruk ve Çam Kalas Satışı Tavşanlı Devlef Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Emet bölgesi Emet İstif yerinde mevcut Çam kalaslardan 2701,235 metreküpü 33^ parti halinde 27/7/950 gününde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1950
  • Kayalıbayın olumu 'Buş tarafı 1 incide)muvacehe edilmek üzere İstanbuls celbine karar vermiş,ti.Evvelki gün şehrimize gelmiş oian Olga ve Ömer İnönü dün adliyeye getirilmiş ve hâdise gecesi Muzafferi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1950
  • Sakat bîr sistemin zararları f Başmakaleden devam 1 vaktiyle alışık olanlar tarafından da aranılacağı zannedilmiş yor.Tekel idaresi ithal ettiği Hint ve Seylan mallariyle yerli mahsulü karıştırarak sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1950
  • Koreye gidecek birlik için I Bar,taralı 1 incide tugay komutun' Tuğgeneral Tahsin Yazıcı Koreye gidecek Krıiğimize komuta edecektir.Diğer tavaftan Ayaş*aki alayı ile birlikte Ankaraya gel miş olan ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1950
  • Yedek subayların terhisi Baş tarafı 1 incide)Buna rağmen küçük rütbeli subaylar hariç diğer subayların terfileri üzerinde hassasiyetle durulduğu söylenmektedir.C'.HP.iktidarı zamanında ordudaki albay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1950
  • Amerikan yardımı 'Baştarafı 1 incide)Öğleden sonra şehrimizin sayfiye yeri olan Cennet Kayaya giden Cumhurbaşkanı ga zeteciicri kabul ederek.Bur sanın turistik ehemmiyetin den bahsetmiş ve alınması lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1950
  • Bir tavzih Baş tarafı 1 incide)rum.gazetenizin ayni sahife ay ni sütununa dercini rica ederiminsanların,hususî işleri ve şahsi malları hakkında gazete sütunlarında uzun boylu iza hat vermeleri yersiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1950
  • KÖY ENSTİTÜLERİ Köy enstitülerinde bazı komünizm propagandaları yapıl dığını ben de işitmiş bulunu,yorum.Bu işi,yalnız Enstitülerde değil,maarifin çeşitli kademelerinde aramak doğru olur.Esasen muayye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1950
  • Hublon Safın Alınacak Malzeme Alım Şubesinden Cinsi Miktarı Güvenme parası Çek menşeli Hublon 15 Ton 11250 lira Diğer menşelerden Hublon 35 40 Ton 30000 Lira 1 Yukarıda menşe ve miktarı yazılı hublon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1950
  • Kızılların temizli i Uoştarafı 1 incide)ni meşgul olacağım.Her branş için müşavere heyetleri kurmak karaıındayım bu suretle müracaatlar iyice tetkik edilecektir.Hariçte yüksek tahsil yapmak istiyenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1950
  • Gençlik Kongresi 'Ea^tarafı 1 incide)W.A.Y;in daha randımanlı bir şekilde çalışabilmesi için gereken kararların alınmasını istemiştir.Bundan sonra,başkan gündeme geçerek,salâhiyetleri tahkik komisyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1950
  • Kerede kızıllar kati taarruza hazırlanıyor Kuzey kuvvetleri 6 0.0 kişilik bir Tokyo,14 A.P.Kızıl kuvvetlerin şimdiye kadar Ko re harbinde girişlikleri on bü yük taarruzu hazırladıkları zannedilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1950
  • İstanbul Levazım Âmirlijgi,Askerî Kıtaat İlânları |ğ 600 ton odun nakli kapalı zarfla ihalesi 25/8/950 günü sa at 15 te Van As,Sa.AY.Ko.da yapılacaktır.Beher kilo nakliye ücreti 5 kuruş olup teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.08.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 788.50 100 Dolar 280.25 100 Fransır Fr.080-080 100 Liret.044.128 100 İsviçre Fr.6403 100 Belçika Fr 0.60 100 İsveç Kronu 54.12.50 100 Escudos 9.73.90 SetbMt Myoeada dövizler Dolar tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.08.1950
  • y£*'3j£r\üsabakamıza iştirak deh oku\ocularımız Kur'a numaralariyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz Düzeltme Dünkü sayımızdaki listede 4 azı yanlışlıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.08.1950
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Çekoclovakyadan ithal ettiğimiz «Birleşmiş JMalahzarat Fabrikaları Birliği» müstahzarlarından adları aşağıda gösterilen ilâçların bütün ceza depolarına ve eczal anelere bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.08.1950
  • BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU ^SaBUNLaRI^ ıpor de^iöo  F?mıfî?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.08.1950
  • V Dr.Haf.z Gemal LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıkla r mütehas.E sisi.Pazardan başka her I gün saat 14 d kadar en 17 ye I İstanbul Divany olu N.104 '17?¦¦HUti*?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı idlerini fiilen idare eden:N.Baytok.Dizildiği yer;N A.ve A.N.K.gazetecilik kollektif şirketi matbaası.Basıldığı yer:Ebüzziva Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.08.1950
  • Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko,da'yapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülür.Taliplerin kanunî vesikalariyle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.08.1950
  • Sayın doktorlarımızla bilûmum Hastahanelerimizin nazarı dikkatine En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz,aynı zamanda rakipleri arasında en ucuz EKOSLOVAK MAMULATI Unit,Fotöy,Diş Röntgeni ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6