Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.08.1950
  • Kur'a numaralariyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz 2000 okuyucumuza kur'a ile dağıtmak üzere tertrp etmiş olduğumuz 25.000 liralık hediye müsabakamıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1950
  • Partilerin Belediye adayları D.P.ve C.H.Plistelerini ilan ettiler C.H.P.Listesinde eski Belediye azalarından ancak 28 İne yer verildi 3 eylülde yapılacak olan Belediye Meclisi seçiminde partiler taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1950
  • Kayalıbay hâdisesi Vak'amn başlıca şahitlerinden biri olan Olga dün şehrimize geldi.Bugün şahitlerle yüzleştirilecek Teknik Okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayalıbay'ın esrarengiz ölümü etrafındaki adi:t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1950
  • Tütün kongresi mühim kararlar arefesinde Ekim sahalarının tahdidi Ekicilere yardım ve kredi Tütün piyasaları Türk Tütün Ortaklığı ihracatta kolaylık Ankara 13 Milliyet)Türk Tütün Kongresi yarın saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1950
  • Kıkısa gidecek olan müftü Ankara,13 Milliyet)Diyanet İşleri Reisi Hamdi Aksekili tetkikler ve teftşi maksadiyle cumartesi £Ünü îstanbula hareket etmiştir.Za man müsait olduğu takdirde Devamı Sa.5 Su 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1950
  • K Aldığım son malûmata rç göre,Koreye gidecek 1 Ü din adamımızdan birinin Muhsin Örtülü olması K kuvvetle muhtemeldir.Ayrıca gönüllü olarak s gitmek üzere müracaat e-U denler gittikçe çoğalmak-•tadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1950
  • ne seçim ün yapıldı Şehirlerde iştirak nisbeti çok düşük.Hemen her tarafta Demokrat Parti adayları kazandı.Istanbuldaki muhtarlıkların yüzde 58 ine D.P.28 ine müstakiller,12 sine C.H.P.2 sinede M.P.ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1950
  • Komünizm ve baskı meselesi Hükümetin Kore cephesine iştirak kararı etrafında koparılan gürültüden sonra,şimdi de.yine hükümetin fakat bu sefer komünizm hakkında aldığı kararlar ve tedDirler etrafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1950
  • Londradaki müsabakalar londrada cumartesi gCnü atletizm müsabakalarında Osman Coşgül Amerikalı rakibi ile aynı anda yarışı bitiriyor.Bu müsabakalara ait diğer iki resim son sahilemizdedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1950
  • mw Dünkü toplantıda bulunanlar Dünya gençlik birliği ongresi toplandı 33 memleketten iştirak eden 120 delege toplantıya katılıyor W.A.Y.Dünya Gençlik bir 'ligi senelik umumî heyet toplantısı dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1950
  • Dursunbeyde orman yangını Dursunbey,13 A.A.10.8.950 günü çıkan yangınlar henüz söndürülmüşken bugün saat 14 te Çaiköy çiftliği civarında Yılanlı mevkiinde büyük bir orman yangını daha çıkmıştır.Çaiköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1950
  • Korede durum gene Imağabaşladi Resmî tebliğde Naktong merkezinde kızılların hâkim olduğu bildiriliyor.Cepheye giden Amerikan erleri Tokyo 13 A.P.General Mac Arthur'ün karargâhından tebliğ edilmiştir:W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1950
  • Celâl Bayaı Cumhurbaşkanı Amerika kaniyle birlikte İzmiı,13 Milliyet)Bu-I gün Acar motörü ile Yalo I vadan Herekeye gelen Cum hurbaşkanı Celâl Bayar ya nında Amerikan yardım heyeti başkanı Dorr ve eşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1950
  • Ayol duydan mu,bir kaaın Manşl geçmişi.ilahî kardeş,gelsin de Islanbul sokaklarında kar* gıdan karşıya geçsin.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.08.1950
  • Kanlı Hadiselere Sebep Olan BZB-ESJEEVI TEFRİKA NO:2G Yazan Ziya SAKİR ekire namazı öğretti Hazreti Mubammed,Mekkenın eşrafından ve zenginleıJnden Hazreti Ebubekir)l(i çok samimî dostluk ederdi.Risdie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1950
  • Yeni ticaret rejimi Hükümet ihracat rejimi için yeni bir kararname hazırlıyor.Eskiden ortaya böyle bir haber çıktı mı herkes kor kuya kapılır,neticenin ne olacağını evvelden bildiği için elindeki para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1950
  • Diyanet İşleri Başkanı geldi Diyanet İşleri Başkanı Hamdi Aksekili yanında özel kalem müdürü Cavit Ünal ve yayın müdürü Dr.ibrahim Kutluk olduğu halde dün sabah ekspresle şehrimize gel-mistir.Bir teft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1950
  • Denizyolları idaresi Bir aya kadar tatbik edilmek üzere yeni bir iieret arifesi hazırlamağa başladı Denizyolları İdaresinin şim-çüye kadar muhtelif hL'-kırda taibiı:ettiği bilet ücret tarifesinin iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1950
  • KM iCSf^»N HALKİNSESİ Seyyar gazozcunun derdi Ben namusum dahilinde kimseyi taciz etmeden ailemi geçindirmeğe çalışan bir garibim.Askerden geleli 4 sene olduğu halde daha esaslı bir iş tutamadığımdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1950
  • İt Istanbul Muallimler Bir ligi terbiye encümeni tarafın dan tertiplenen ikinci terbiye kongresi 4 eylül pazartesi günü açılacak,7 eylül perşembe günü sona erecektir.Görüşülecek mevzular şöyle tertipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1950
  • İzıuir de kurulan radyo ibtasyonu İzmir Enternasyonal fuarında bir radyo istasyonunun kurulmasına Bakanlar Kurulu tarafından karar verilmiş bulunduğunu yazmıştık.20 ağustosta çalışmaya açılacak olan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1950
  • Anadolu yakasında yeni c'.oluis Lalları Kadıköy ve Üsküdar Tramvay Otobüs İşletmeleri Müdürlüğü,tramvaylardaki yolcu kesafetini hafifletmek maksadiyle işlettiği otobüslerin sayısını çoğaltmağa karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1950
  • W.A-Y.toplantıları için hazırlanan pullar P.T.T.İdaresi 13 ağustostan 20 ağustosa kadar Yıldızda Şâle Köşkünde devam edecek olan Dünya Gençlik Birliği 2ci konseyi münasebetiyle 2 puldan mürekkep bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1950
  • Yakalanan eroinciler Çubukludaki İmalâthanede ele geçen şebeke efradının evlerinde de eroin bulundu Çutmkluda muazzam bir eroin imalâthanesinin basıldı ğını ve iki kişinin suç üstü ya kalandığını 24 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1950
  • Çocuk Esirgeme Kurumu malî buhran içindedir Kurumun gelir ve gider bilançosunda husule gelen jmı vazenesizliğîn bugünkü şartlarla tanzimi güçtürîzmirde dünyaya gelen dördüzlere hamiyetli vatandaşlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1950
  • Jlaıuulryc suyuna terkos BUyil katan sakalar Son günlerde sucuların damacanalarına doldurdukları terkos suyunu Hamidiye suyu diye satmağa başlamışlardır.Bu suların içine bir miktar da Hamidiye suyu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1950
  • Frankfurt ve Bari Fuarlarına katılacağız Frankfurt ve Bari'de 6 eylül ile 17 eylül arasında açılacak olan Beynelmilel Fuarlara gönderilmek üzere Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı,şchrimızdeki alâkalılardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1950
  • Öğretmen Okulu bitirme imtihanlarına dışarıdan girenler Şimdiye kadar okul dışından öğretmen okulu bitirme imtihanlarına alınmaları uygun görülenlerden ders uygulaması imtihanına yetişemiyen veya bu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1950
  • Balina balık mı?Hayır,ona balık demek pek caiz değildir.O su içinde yarım saat sonra boğulan memeli ] tr hayvandır.Finiândiyaya gelmiş iken,daha doğrusu bir tesadüfün şevkiyle balina avında bulundum v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1950
  • Avrupa yüzme şampiyonasına katılacak olan 5 yüzücümüz dün 15.30 da kalkan P.Amerikan tayyaresiyle Avus turyaya hareket etmişlerdir.Bah^ekapıda Yerli Mallar Pazarı önünde geçmekte olan Saadet ismindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • Türk deniz kuvvetleri tıp birliklerinin başhekimi Albay R.Kuntal ile Türk deniz birlikleri tıp birliklerinden Yarbay L.Karatay Birleşik Amerika deniz kuv vetlerinin tıp ve cerrahî bürosunda tetkikatta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • Bir hava generalinin y—ı ı ı elindeki salâhiyet I» ı l» I Bir emirle herhangi bir yeri havaya uçurabilir Amerikalı general,İkinci Cihan Harbinde Japonyaya atom bombası atan Le May* dir.Şimdi de emrind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • Manşta I bulunan yat Salıipftiz olarak bulunan yalın esrarı çözülebildi Londra 13 A.A.Manş denizinde bir Fransız balıkçı gemisi tarafından boş olarak bulunan yatın esrarı dün gece çözülmüştür.Filhakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • Yeni Belçika Kralı istişarelere başladı Brüksel 13 A.A.Prens Baudoın bu sabah istişarelerine başlamış ve Parlâmento Hıristiyan Sosyal Demokrat Partisi grupu Başkanı ve Devlet Bakanı de Schryver'i kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • Erzurum folklor ekipi geliyor Erzurum 13 A.A.Şehrimiz folklor ekipi Dünya Gençlik teşkilâtının İstanbuldaki kongresi esnasında Millî Türk Talebe Birliği tarafından tertip edilen millî oyunlar festival
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • Tarabyadaki Bahçeli evler pilânı Tarabya ile Hacıosman bayırı arasındaki sahada kurulması düşünülen Bahçelievlcr mahallesine ait imâr plânı hazırlanarak tasdik için Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • Amerikada evlenenler Son 10 yılda 14 milyon 500 bin kadar bir artış oldu New York 13 A.A.Metropolitan sigorta kumpanyası 15 yaşından büyük,75 milyon Amerikalının üçte ikisinin evli bulunduğunu dün açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • O,Perranın ikimiz arasm da bir roman yaratmağa çalıştığını ve böylece hayalini doyurmak sevdasında olduğunu söylüyordu.Fakat bu fikir benim.Fikir sizin ama ikimizi de bu vazifeye getiren ve sizi böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • Haricî kısa haberler AMERÎKADA •if Amirallik dairesinden dün bildirildiğine göre,bundan böy le.Amerikan filosuna dahil gemilerin harekâtı hakkında basına hiç bir malûmat verilmiyecektir.Deniz harekât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • Atom bombasından nasıl korunulabilir Ameı ikada neşredilen bi leri izah Vaşingtor.13 A.A.Savunma Bakanlığı ve atom enerjisi komisyonu bir atom bombası hücumundan korunmak için ne yapmak lâzım gel diği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • Rus maarif teşkilatı Kazakistanda gençlere komünizm terbiyesi verilmiyormuş Londra 13 A.A.Lps)Kazakistan cumhuriyetinde yayınlanan bir dergi burada eğitini mensuplarının gösterdikleri ve çocukların eğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • jmrniyef keyfiyet tnes'elesi Bulgaristandan 250 bin munacır gelecekmiş:Bu küçük maiışer,İÜ milyonluk umumî nüfusumuzun yetmiş ikide biri kadar mühim bir yekun tutuyor.Her halde kemmiyet bakımından biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • Duvar altında kalan 6 çocuk öldü La Haje 13 A.A.Bir lokomotifin manevra yaparken çarpması neticesi 3 metre yüksekliğinde bir duvar yıkılmış ve 13 çocuk enkaz altında kalmıştır.Civarda çalışan bütün iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • Endoııezyada «Ateş kes!emri verildi Cakarta 13 A.A.Birleşmiş Milletler müşahitlerinin iştirak ettikleri görüşmeler neticesinde Makasar'da ateş kes anlaşması imzalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • Hindistan hububat stoku yapıyor Yeni Delhi 13 A.A.Hindistan hükümeti Kore harbi dolayısiyle zahire fiatlanzıın artmasına ve maddelerin stok edilmesine karşı dün gereken tedbirleri almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • Arap Birliği siyasî komitesi toplanıyor Amman 13 A.A.15 ağustosta İskenderiyede toplanacak olan Arap Birliği siyasî komitesinde bulunmak üzere Fevzi Almülki Paşa ve Hamad Farhan bey İskenderiyeye har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1950
  • Meşhur bir cellât öldü Nazi şeflerini idam eden cellât meçhul ajanlar tarafından Öldürüldü Londra 13 A.A.News of the World gazetesi dün Nurenbergde Nazi şeflerini idam t den cellât John Woods Geeye'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.08.1950
  • Tefrika No.104 Saraydaki meşveret meclîsinden gelen Jan Longüs hemen kuleye koştu Alı,bizi ihya eltiler.Şuh bir hareketle)koğuşlarımızı gezmez ve aziz hastalarımızı teselli lûtfunda bulunmaz mitiniz?t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1950
  • Ahbaplarım bana sadece Sabine derler» dedi ve gözle,riyie birini takıp etti.Kolladığı adam salonu geçip yanlarına gelmişti.Uzun boylu idi.En az bir metre doksan santim olmalı idi.Omuzlan hayret edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1950
  • Beyoğlu ALKAZaR 42562 Fantoms Tekmili birden)AR 44394)1 Rakiber.2 Olimpiyatlar Türkçe Renkli)ATLAS 44460)Şampiyon avı 2 Aşk ve kıskançlık.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:82900)1 Esir kız Türkçe)2 Mas keler aşağı.EL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1950
  • ISTANBUL 12.57 Programlar.13.00 Haberler.13.15 Grieg'den «Norveç» Dvorak'dan «Slav» Erahms'dan «Macar» dansları «Pl 13.45 Şarkılar;Okuyan Suzan Güven.Çalanlar;Hakkı Derman.Şerif içli,ismail Şen çalar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1950
  • Hie.14 Ru.30 AĞUSTOS 32 Şevva 19 5 0 Tanım 1369 Pazartesi 1366J VAKİT VASATİ EZANI Güneş 5.05 9.53 öğle 13.19 5.06 İkindi 17.10 8.57 Akşam 20.12 12.00 Yatsı 21.55 1.43 îmsa c 4.13 8.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1950
  • Esor:Nizamettin Nazif Çizen:Galip-Mehmet W-FT^TTık d eer Malatya beylerinin de ayran an ©u*ftrmS.MnJjnVıri cent nara.basarak.k.dbarm Ortaca okınca boy ölçülmeye gelen durman aksının nuna kopanverdi ^N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1950
  • 1 Güvey;Vücudumuzun dış kısmi;2 Şimdi o meyvanm her türlüsü çıktı;İşte yerine kullanıln bir kelime.3 Koku;4 Ummak,Mek tup;5 Örfî;6 Bir edat;Tersi)Üçüncü harf okunma/sa demir için olur;7 İlâve si;8 Aşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.08.1950
  • Komünizm ve baskı meselesi Başmakaleden devam)den yıkmağa çalışan cereyanların temizlenmesinâen ancak memnun olabilir.Burada dikkat edilecek olan nokta komünisti temizliyoruz derken komünist olmıyana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1950
  • Korede durum I Baş tarafı 1 incide 1 komünistlerin birinci süvari tümeni kesiminde Naktong nehrini geçmek için giriştikleri teşebbüslerin akim kaldığini,fakat bazı kuzey kıtalarının nehri geçmeğe muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1950
  • Scaıa söylüyorum,diye,öfkelendi.Gözümden silin,git eıbar yat.İzmirli adetâ inler gibi mırıldandı:Bu yüzle mi?Bu yüzle nasıl olur da gidip u uyabilir miyim beyim!Budalaca sualler sorma bana şimdi Ali!O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1950
  • 1 utun kongresi 'Bas tarafı 1 incide)2 Tütün ekicilerine yi-pjlan yardım ve kredilerin 50 dönüme,kadar ekini yapanlara tahsisi.3 Tütün piyasası açılışının Ege bölgesinde en geç 15 kastin olarak İesbıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1950
  • Muhtar seçimleri Baş tarafı J incide)sandığa öğleye kadar 13 oy atılmış.saat 17 de acılan sandıktan 58 oy çıkmıştır.Bu sandığın seçmen adedi 475 oMr.Yine Kumkapıda Emin Sinan mahallesinde 34 numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1950
  • Kıbrısa gidecek olan müftü Bos tarafı 1 incide)buradan da Çanakkale,Balıkesir,Bursa,Edirne ve Kocaeline uğnyacak,oralarda da teşkilât mensuplariyle görüşecektir.Pazar günü için Ankaradan telefonla İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1950
  • Kayalıbay adjsesj I Hin tarafı I incide] gına talimat yazılarak hâlen Çin Ataşeyi ile evli bulunan Muzaffer Kayahbayın karısı Olga Ümit)nın acele İstanbuJa celbi istenmiştir.Olga vanında avukatı olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1950
  • elediye adayları iBoştarah 1 incide^ ADALAR;Ali Karadeniz,Ertuğrul A-«dali.BAKIRKÖY:Enver Safder Od'cr.Cevdet Özgür,Hasan Kangal,Fahrcddin Paçaîıoğlu,Mesut Selen,Mehmet Kuran.BEŞİKTAŞ:Forsan Araş,Cahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1950
  • Dünya gençlik birliği kongresi toplandı Baştarafı 1 incide)Bu seyahat bir turistik faaliyet olarak anlaşılmamalıdır.Bundan maksat bu suretle bil gılerini ve dünya görüşlerini arttırmaktır.Monsieur Jou
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1950
  • mizacı Kura numarâlariyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listelen neşrediyoruz 1 ismail Ö/can,2 Sabahat Güven,3 Semra Narin 4 Semra Belgin.5 Hıfzı Daideviren 6 Melek Güm rük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.08.1950
  • S thibi:A.N.KARACAN Bu nüshada vazi işlerini fiilen idare eden;N.Baytok.Dizildiği yor:N A.ve A.N.K,gazetecilik kollektif şirketi matbac~ı.Ba-dıgı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 790 100 Dolar 282.25 100 Fransız Fr.080-080 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.6403 100 Belçika Fr 0.60 100 İsveç Kronu 54.12.50 100 Escudos 9.73.90 Serbest Pivasada DÖVİZLER Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1950
  • Londradaki müsabakalar il.i vlitvyfi?^s lngilterede atletlerimizin evvelki gün yaptığı müsabakalara ait ilk resimler dün gelmiştir.Burada üstte 120 yarda manialı koşuyu görüyorsunuz.Solda beşinci Görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1950
  • 2SBBLWW WR9fflBWW| BİR X If WJE V 'Türkiye Genel Mümessili MEHMET KAVALA Tahir Han Galata Telefon:4U430 42673 ianır nan vj a ı a t a Telgraf:lamet ist.Temhir ve satış yeri:Tepebaşı ALP Oteli allında £
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1950
  • chir suyu tesisatı yaptırılacaktır İLLER BANKASINDAN 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu inşaatı yaptırılacaktır Kasaba adi Keşif bedeli Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1950
  • ^¦MMraramgagaHag^^ o o KOK Türkiye Kömür Salış ve Tsvzi iüessesesi İstan lıii besinden Devam eden tevziata ait haftalık izahat:1)SATIŞ YERLERİ:A d r e s'leri Fatih Eminönü şimdilik)Kadıköy Üsküdar Koz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1950
  • •4 m A A İstanbul Belediyesi ilânları wo^nl Ille^uaımıua.ner içm lu^uuıu o.all kereste,blon ve çivi açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.Keşif bedeli 3101,89 lira ve ilk teminatı 232,64 liradır.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1950
  • 166170.66 lira keşif bedelli Erzincan Harbiye kışlasının ikmal inşaâlı kapalı zarfla 4/9/950 günü saat 15,30 da Erzincan As.Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.İlk teminatı 12468.80 liradır.Şartnamesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1950
  • İVladen Belediye inden 1 Maden belediyesi tarafından çimento harçlı kagir iki katlı 37Ü39 lira 15 kuruş keşif bedelli bir belediye binası yaptırılacaktır.2 Şartname,model,plân,vesair evrak bedelsiz ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1950
  • Emniyet teşkilatının tereddüt ve kararsızlığı Koşularda hâdise çıkarmağı itiyat edinen bir kaç kişi daha ne zamana kadar zabıta kuvvetlerine tahakküm edecektir Soruyoruz ve anlamak istiyoruz?Cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6