Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.08.1950
  • General Mac Arthur Korede ki kuvvetlerin başkomutanı general Walkerle görüşüyor orede komünistler bozguna uğradılar Birleşik kuvvetler dün Naktong nehrini geçtiler Tokyo 9 A.P.Güney Kore kuvvetleri,me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1950
  • Solcularla mücadele Sendikaların durumu inceleniyor.Zararlı neşriyat organları hakkındaki takibat devam ediyor Sendikalarda sol fikirli kimselere karşı çetin bir mücadele açılmıştır.Sendika idare kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1950
  • Ankara Valiliğine Necati liter getirildi Ankaraya 9 Milliyet)Dört aydır münhal bulunan Ankara Valiliğine kurmay Albaylardan Necati liter tayin,edilmiştir.Necati îlter bu tayin sebebiyle ordudan istifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1950
  • [Kabine içinj çıkarılan şayialar Bunlardan hiçbirisinin aslı olmadığı bildiriliyor Ankara,9 Milliyet)ikide bir bilhassa muhalefet çevreleri tarafından yayınlanmakta olan,kabinede gedikler açılmakta ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1950
  • Ayaşta Koreye gidecek piyade alayının Ankaraya hareketinden evvel dua ediliyor Subaylar Koreye gitmek için müracaat ediyorlar Birlikteki münhaller karşılanacak.4 tabur Kayserideki hava böl Ankara 9 Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1950
  • r ISTANBUL AT lARISLARI Seçim dolayısiyle cumartesi saat 16 da yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1950
  • Dün saat 16 da hususî bir uçakla Dünya Gençlik Kongresine iştirak etmek üzere 32 delege daha gelmiştir.Bunların biri Fransız,dördü Kanadalı,beşi Belçikalı,biri Danimarkalı,21 i İngiliz ve ingiliz müst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1950
  • Esrarlı bir ölüm Zenginbir Ermeni tacir,«İlin evinde ölü bulundu Savcılık dün esrarlı bir ölüm hâdisesine elkoymuş ve tahkikata başlanmıştır.Hasköyde oturan ve Halıcıoğlundakı bir oyuncak fabrikasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1950
  • Ânkarada askeri müzakereler ürk Ordusu takviye ediliyor Amerikan askerî heyetile Genel Kurmayımız arasında Türk Ordusunun bugünkünden daha kuvvetli hale getirilmesi için görüşmeler oluyor Ankara 9 Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1950
  • Yeni ticaret rejimi Bakanlar Kurulu dün kat'î karara vardı.Rejimin esasları yakında ilân edilecek Ankara,9 A.A.Bakanlar Kurulu bugün yeni tica,ret rejimini müzakere ve kabul etmiştirihracat ve ithalât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1950
  • Serseriler gelirin asayişini ülliist ediyor Gazeteler)Bir de memlekette Muhtar)seçimi var diyorlar.Sanki biz kodesten çıktığımızdan beri mııh« t ar değil miyiz?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1950
  • Ereğli için ingilizlerle anlaşıldı Dünyanın en muazzam iki yıkama tesisi kuruluyor Londra 9 A.P.Ereğli Türk Kömür Madenleri İşletmtsi,bir İngiliz firması ile 2.000.000 sterlinglik bir mukavele imzalam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1950
  • Türkiyenin  Paktına girmesi Hükümetimizin talebi 15 eylülde yapılacak olan Nevyork toplantısında görüşülecek Londra,9 A.A.Resmî kaynaklardan bugün bildirildiğine göre,İngiliz hükümeti nin görüşü,Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1950
  • Mısır Ana Kraliçesi iş arıyor San Fransisko,9 AP.Mısır Ana Kraliçesi Nazlı,oğlu Kral Faruk'un kendisini haklarından ve servetinden mahrum ettiği haberini alınca:«Belki de bir iş bulmam icap edecek» de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.08.1950
  • Muhtar seçimleri bu pazar günü yapılacak 13 Ağustosta yapılacak olan mahalle ve köy muhtar;ihtiyar heyet ve meclisleri seçimi etrafında hazırlıklar sona ermiştir.Pazar günkü muhtar ve ihtiyar heyeti i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1950
  • Ticaret filomuz genişliyor Son bir kaç yılda,çeşitli yollarla temin edilen gemiler,le "ticaret filomuz sevindirici bir tonaj yüksekliği kazanmıştır Gemilerden bazısının pek lüks,ihtiyaca kıyasla «Kel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1950
  • Ofisin pirinç satışları Müdahale satışı devanı edeceğinden tüccar elindeki stokları piyasaya arzetmeğe bağladı Piyasada hâsıl olan pirinç darlığı üzerine,fiatların yükselmesine mâni olmak için bir müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1950
  • H A L K I N S E S i Kamara personelinin durumu Devlet Denizyolları kamara personelleri durumların:şöyle hülâsa etmektedirler:»Vazife başında hasta oluyoruz.İstirahat müddetince yevmiyemiz kesiliyor.Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1950
  • Baştanbaşa 4£t(^I 4iiFHIh.ii inc :ZZ Yazan;John UPTON Bir gün bu muazzam enerjiden elektrik istihsali için istifade edilecek Itûlyaya seyahatimde her seyyahın görmesi mümkün cilan bir çok şeyler gördü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1950
  • islam Âleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan TEFRÎKA NO:22 Yazan Ziya SAKİR Hz.MoSıamiîiecle Eu iik mülakat.böylece geçmişti.Ve Hazret)Muhamuud.Meysere)tarafından hazırlanan kervanın başına geçerek Şam)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1950
  • Istanbul Gemi sanayii isçileri sendikasının senelik kong resi 12 Ağustos Cumartesi günü saat 17 de Istinye caddesi No;121 deki lokalinde yapılacaktır.GECE YÜZME YARIŞLARI jc îstanbulda ilk defa olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1950
  • SAYIN DOKTORLARA PETEİN SCHERİNG Boğmaca aşısı})50 milyar ünitelik şiğe ve ampullerde yeniden gelmiş ve eczahanelere dağıtılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1950
  • içten çıkarılan ve tekrar alınan memurlar!Denizyolları idaresinde evvelce çalışmakta iken yaptıkları uygunsuz hareketlerden dolayı işletmeden tbir daha kadroya alınmamak» gartiyle ihraç edilen bazı ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1950
  • Yeni soğuk hava tesisleri kurulacak Toprak Mahsulleri Ofisi şehrimizde birisi Haliçte,diğeri Haydarpaşada olmak üze re iki büyük soğuk hava deposu tesisi için teşebbüse geçmiştir.Bu işle alâkalı bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1950
  • Gençlik arasında Dünya Gendik Birliğinde temsil meselesinden çıkan jhiilaf dün Vali tarafından halledildi Önümüzdeki pazar günü şehrimizde toplanacak olan ¦Dünya Gençlik Birliği.iytimalannda Türk genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1950
  • KISA HABERLER ic Sular İdaresi başveznedarı Mehmet Faik'ın intihar ettiğini yazmıştık veznedarın zimmetine 20 lin lira geçirdiği ve bu yolsuzluğun meydana çıkmasından korkarak kendisini öldürdüğü tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1950
  • Vali,bugün |jÖ 1 S Ü E l\Ucuz evler işi,Ambarlı köyü balkının yardımının 2 seneye çıkarılması teklifi ve bilhassa gecekonduların durumu üzerind e konuşulacak Vali ve Belediye reisi Prof.Dr.Fahrettin K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • Truman'a verilen yeni salâhiyet Washington 9 A.A.Temsilciler Meclisi Maliye Komisyonu 1 oya karşı 21 oyla savunma kuvvetlerinin silâh altına alınması ve Kore harbine yardım maksadiyle fiat ve yevmiyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • ngilterenin 5 seneli silâhlanma Bunun için Amerikadan milyar dolar isteniyor Londra.9 A.P.İngiltere.Birleşik Amerikadan.1954 senesine kadar devam edecek olan silâhlanma programının tahakkukunu sağlaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • Yımartistanın iktisadî teşebbüsü Atina 9 A.A.Yunanistan,iktisadî İşbirliği Bakanı Emmanuel Tsondcros dün Parise hareket etmiştir.Bakan Pariste Yunan mallarının ve bilhassa tütün İhraratı hakkında İkti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • Amerikan doları uüşürülnıüyor vVabhington 9 A.A.amerikaıı dolarının kıymetten düşürüleceğine dair Londrada dolaşan şayialar neticesi Washingtonun yetkili çevrelerinden bildirildiğine göre böyle bir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • idealsizhgımızın cezası Millî sanayiden mahrum memleketlere ecnebi mamulâtı girdiği gibi,millî ideaiden mahrum vatanlara da tıpkı ithalât eşyası gibi ecnebi idealleri girer:İdeal ruhun gıdasıdır;mide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • Celâl ayağa kalktı ve Nazire'ye doğru bir adım atarak;Kancığım,dedi,ben sana bir şey soy üyeyim mi?Perran da.sen de,ben de aşkın ne olduğunu bilmiyoruz.Faruğu göstererek ilâve etti:Aşkı bu çocuk biliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • Borsa lıarici altın fiatları yeniden düştü Borsa harici altın fiatları yeniden düşmeğe başlamıştır.Buna da sebep olarak piyasadaki para darlığı gösterilmek tedir.Dün Cumhuriyet altını 34.40;İngiliz al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • Macaristanda temizlik Londra 9 A.A.Budapeşteden bildirildiğine göre Macar Eğitim Bakan Yardım,cır.ı Sabay azledilmiştir.Sabay'ın azli bir müddet önee Milli Eğitim Bakanlığında yapılan temizleme ile il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • Dünya vatandaşlarının teşebbüsleri Washington 9 A.A.28 Amerikalı dünya vatandaşı dün DiŞİşleri Bakanlığı yüksek memurlarından biri tarafından kabul edilmişlerdir.Bu dünya vatandaşları pasif mukavemett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • Müthiş bir uçak kazası Bir tayyare iki evin üstüne düştü,14 kişi öldü Medellln Colombia)9 P.A.Colombia hava kuvvetlerine mensup bir avcı uçanının iki ev üzerine düşmesi üzerine uçakta bulunan üç kişiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • Atomlu denizaltılar Bu denizaltıların bir tanesi 40 milyon dolara ınaloluyor.Trıuııan kanunu imzaladı Washington:9 A.A Denizaltı harbinde mühim bir inkilâp yaratacak olan atomla işleyen denizaltilari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • Wallace istifa etti Eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Terakkiperver parti ile anlaşamadı Newyork:9 AA.1948 deki başkanlık seçimlerinde Terakki perver partisinin aday;Henry Wallace sol temayüllü bu partide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • Prenses Elizabethan doğumu yakın Lonara 9 A.P.Doğum hastabakıcısı Helen Rowe dun gece Pıenses Ehzabeth'in ikametgâhı olan Clarence House' a gitmiş ve yerleşmiştir.Rowe Prensesin bir kaç güne kadar doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • İtalya büyük grevler arifesinde Romu 9 A.A.Komünütlenn idaresindeki İtalyan sendika federasyonu sanayicilerin isteklerini kabul etmedikleri takdirde,gelecek ay İtalyada büyük bir iş mücadelesine giriş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • Bomba gibi bir nutuk Churchill salı günü Asarablede mühim bir nutuk söyüyecek Strasbourg,9 A.P.Bildirildiğine güre,Winston Churchill Avrupa İstişare Komitesinde bomba gibi patlayacak bir teklif hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • Gıdaların yaşı ve cinsiyetleri ıda maddelerinin üzerindeki rolü yumurta Yağ ve şeker yanında vitamin bulunmazsa fayda hâsıl olamıyor.Aynı zamanda gıdaların değeri sadece miktarları ve vasıflarına göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • Yukarıda Koreye gidecek Türk savaş birliğinin resimlerini görüyorsunuz.7?esimlerden üstteki piyade alayının Ayastan lıareketinden evvel halkın yaptığı tezahürat sırasında alınmıştır.Resim,alayı kasaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • hac seferlerinde en büyük tenzilât Dört motorlu Amerikan Dev Uçaklariyle rahat koltuklarda oturarak m saaife İstanbul Cidde L Gidiş Geliş 699 Lira Müracaat yeri:İstanbul,Galatasaray Meydanı TURK EKSPR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • Turistler için Beyaz şehir;kurulması tavsiye ediliyor Şehrimizde bulunan «Le re pertoire des voyages» muhabiri Lille Lause MıCıele ile uCe Matına gazetesi yazarı R.Caroit Yaluva ya gidip tekrar şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1950
  • Bakırköy cinayeti dâvasına dün bakıldı Birkaç ay evvel Bakırköyünde bir cinayet işlenmiş,Salih isminde biri bıçakla öldürülmüş ve sanık olarak ya kalanan Kâmile ismindeki ka din,kendisini döven Salihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.08.1950
  • Pakai-nerederçıkmıştı bu adam?Acaba ovayö gird^ini güdüğü düşmanın bir öncüsü mü idi Sarılıyor muydu?Birden içme bir ferahlık geldi.Ovanın bir tarafında ılgar eden Malatya arlılarını gormûşrü Ama sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1950
  • ISTANBUL 12.57.Programlar.13.00 Haberler.13.15 Öğle konseri Pl Mi Glinka Rusland ve Lud milla Uvertürü Çalan Fi Seuitski id Indianapolis Senfoni orkestrası.A.Dvorak «Altın çıkrık» Poem senfonik Çalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1950
  • FAY LE R Beyoğlu ALKAZAR 42562» Fantoma Tekmili birden)AR 44394)1 Rakiber.2 Olimpiyatlar Türkçe Renkli)ATLAS 44460)1 On üç numaralı araba.2 Korkunç yıllar.BEŞİKTAŞ BAHÇESt:82900)1 Kara şeytan 2 Aptal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1950
  • «Bazı ahvalde,öyledir.Şantaj yapanlara çok para verirler.Ama.acaba ben şantaj yapacak mıyım?Bilmem.Bildirim bir şey varsa,o da benim hakkımda yanıldığınızda.Callaghan sigarasının dumanlarını zevkle iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1950
  • Hie.26 Şevva 1369 AĞUSTOS 19 5 0 Perşembe Ru.28 Temm| 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş Öğle İkindi Yatsı Akşam înısak 5.01 13.20 17.12 22.03 2018 4.05 9.42 4.01 8.53 1.45 12.00 7.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1950
  • FATİH AYHAN Tefrika No.100 Macar elçisi Jan Hünyadle buluşmadan Kostantiniye fethedilecekti Tuğla dolu dar tahtayı yüklenerek bir arşın boyunda yükselen zemin duvarı üzerine bıraktığını görünce bir da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1950
  • Soldan Sağa:1 Italyada bir şehir İşaret.2 Tersi)Portakalıyla meşhur bir sahil kazamız,sıfal eki.3 Bir kereste nevi,Fransızca gülmek.4 Cefa,rersi)bir ka dm ismi.5 Tersi)bir emir,Tersi)Bir harfin okunuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.08.1950
  • Fransızca'yı Bihakkın bilen genç,Fransız Liseleri talebesini ikmale kaklıkları veya zayıf bulundukları derslerden mutedil ücretle hazırlar.Lütfen A.C.rumuziyle İstanbul 176 posta kutusuna yazılması ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1950
  • 32 kişilik bir falebe kafilesi Avrpaya gitti Türk Talebe Birliğinden 32 kişilik bir kafile dün şehrimiz den Fransa ve Londraya hareket etmiştir.Bunlar her iki memlekette 15 gün kalacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1950
  • Türkiyeye verilecek yeni denizaltılar Kurtaran gemisi Salı günü Türk bahriyesine devrolunuyor Washington.9 A.P.Bildirildiğine göre.gelecek Salı günü.Cennecticut'da New London'da yapılacak bir merasim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1950
  • Tefrika No:47 NakifiOtu;BA'i'BLK2 LtK!i,U Barmene gelince genç adama bakarak;Üstü başı,Kah,bı kıyafeti yerinde ama,taşradan mı gelmiş,yoksa aklından zoru mu var?nedir diye düşünüyor ve genç adamı sepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1950
  • Esat Durusoy terli etti Cerrahpaşa hastahanesi baş hekimi doktor Esat Durusoy Sağlık Bakanlığı tarafından bir derece terfi ettirilerek baremin 125 lira aslî maaşlı kad rosuna alınmıştır.Dürüst,çalışka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1950
  • Solcularla mücadele Baş tarafı 1 incide)sol fikirleri propaganda eden sendika mensuplarını tesbit ederek sendikadan uzaklaştırmağa karar vermişlerdir.Alâkalı sendika mümessilleri bu mevzu etrafında,Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1950
  • İzmir fuarı hazırlıkları Yunanistan bu sene fuara iştirak etmiyor İzmir,9 Milliyet)Kızıl ay ve K ı z ı 1 e 1 m a cemiyetlerinin müştereken hazırladığı ve İstanbul sergisinde büyük aiâka toplayan Beyne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1950
  • Tütüncüler kongresi Ankara 9 Milliyet)Türk Tütüncüler kongresi yarın saat 15 de dil tarih Fakültesi salonlarında toplanacaktır.Bu kongreye Manisadan 5.Akkisardan 8,Kırkağaç,Soma,Gördes,Kula,Alaşekir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1950
  • JIUUhjet ABONE FlATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FlATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santimi 2 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1950
  • Randevusundan vazgeçtiği için yaralanan kadın Tarlabaşında ikamet eden ve ticaretle meşgul olan Ya,kup isminde biri sarhoş bir halde Gardenbara gitmiş ve barda çalışan kadınlardan Ha nife'yi masasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1950
  • Koreye gidecek erlerin sağlı k muayenesi yapılırken Subaylar Koreye gitmek için müracaat ediyorlar [Bas iarafı 1 incide I işleri Reisi birkaç gün içinde imara kadrosunu 'tesbit edecektir.Diğer tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1950
  • Kavgacılar S.Orhan ÇAĞDAŞ O,tramvaya girince,ağlayan çocuk sustu.Bütün yolcularda gayri ihtiyarî bir ürpenne ulau.Neydi o adamın hali?Bir gözü,tamamen kapanmıştı.Diğer gözü de,ötekisi giLi şişti amma,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1950
  • Neşriyat ALTIN EŞEK I)Milli Eğitim Bakanlığının yayımlamakta olduğu flünya edebiyatından tercümeler serisi içinde,Lâtin:klâsiklerinin 27 ncisini teşkil etmekte olan Altın Eşek'.II nci yüz yılda yaşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1950
  • Levazım Alım Komsyonun aı 1 Çamaltı izmir tuzlasının tevsii işleri yeniden kapalı zart usulile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedel 769.208.94 lira olup geçici teminat!34.518.50 liradır.3 Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1950
  • Balıkesirde imar fâliyeti 6 kişilik bir fen heyeti yanan çarşının plânını hazırlıyor Balıkesir Milliyet» Büyui ı yangınla harap olan P^i'kesir çarşıstndaki en kazın kaldırılmasına bugünde devanı euıim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1950
  • Esrarlı bir ölüm «Baştarafı 1 incide)meni bir vatandaş dün evinde ölü olarak bulunmuştur.Muhitinde neş'esi ve eğlenceye düşkünlüğü ile tanınan Kirkorun ölümü hakkında ortalıkta muhtelif söylentiler do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.08.1950
  • 1B*K 2 SEMDE wn BİR |5 SEttEDE Tiirkive Genel Mümessili Tahir Han Galata Teşhir ve satış yeri:Tepebaşı ALP Oteli allında Telefon:40430 42673;Telgraf:LAMET İst.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.08.1950
  • ZAYİ Istanbul Emniyet Sandıpındaki 102257 numaralı hesaba ait Bono Zayi olduğundan esi i iikmü olmadı.ı ilân olun Adres Aksaray Cvıahpaşa I îallp »kak No;4 de ölü 1 Terfik Yavaş veresOil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.08.1950
  • İLAN Ankara Veteriner Okuluna,tam devreli liseleri bu yıl pekiyi ve iyi derecede bitirmiş,olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartiyle Öğrenci alınacaktır.Diğer giriş şartları askerlik şubelerinden öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.08.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü İlânları Malzeme Alım Şubesinden İHALE Cinsi Miktarı Güve:nme parası Tarihi Günü saati Freze bıçağı 52 adet 225 lira 11.8.1950 Cuma 10 Bobin halinde parşömen kâğıdı 'nam ve he ab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.08.1950
  • İstanbul Belediyesi İlânları Yazlık sebze alınacak Muhammen Yilîık Vahit muh'iıimen Fiatı mıkîaı ı Tutarı Tik teminatı Cinsi Kuruş Kilo Lira Kuruş Lira Kuruş Bamya 40 4250 1700 00 Sakız kabağı 20 2487
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.08.1950
  • CİLDİNİZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR.P$i İlli 9 ı;yenno;TUVALET SABUNUNU KULLANİNİZ İ'İ.t* 10$ d.JOO Saft.r.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.08.1950
  • istanbul Levazım Amirliği Askerî Kıtaat ilânları 6000 Kilo Koyun eti kapalı zarfla 28/8/950 günü saat 16 da Polatlı As.Sa,Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Tutarı 10,800 Lira olup teminatı 810 Liradır.Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok.Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K.gazetecilik kollektif şirketi matbaası.Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.08.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKÎ.M Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar istanbul Divanyolu N 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.08.1950
  • CİLDİNİZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR.Beyaz sabun yerine.TUVALET SABUNUNU KULLANINIZ 100 de 100 Saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.08.1950
  • Çam Tomruk ve Çam Kalas Satışı Tavşanlı Devlet Orman Iflefmesi Müd_düğünden 1 İşletmemizin Emet bölgesi Emet İstif yerinde mevcut Çam kalaslardan 2701,235 metreküpü 33* parti halinde 27/7/950 gününden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.08.1950
  • Sayın halkımıza Şehir Armonisi Şefli* inderr Şehir armonisi kurulu;haftanın Çarşamba ve Cumartesi günleri Gülhane Parkında ve Perşembe günleri Atatürk Bulvar Parkında saat 17 den 19 a kadar ve Pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.08.1950
  • Ulukışla Asliye HuUuk Ma h kem esin d n Ulukışlanın Darboğaz köyünden Ahmet oğlu Mehmet Gökdemir asliye hukuk mahkemesine müracaatla soyadının Emirali oğlu olarak değiştirilmesini talep etmiş ve yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.08.1950
  • Kadıköy Vakıflar Muhammen îlk Bedeli Teminatı Lira Kr.Lira Kr.3855.78 289.20 üsküdarda Selîmıali mahallesinin eski sarraf yeni sebilci,tıknefes sokağında,eski 32 yeni 46 taj 15 kapı sayılı bahçeli evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.08.1950
  • En Kestirme Yol öüSai^s» MÜNİH'E SO°Saatte BRÜKSEL'E 6,3° SaaHe LONDRA'YA Saat,a kzw-york'a 32.00 Saatte ft Pan Amerikan uçakları iic Münih ve Brüksel jehirleri İstanbul'a daha ziyade yakınlaşmış bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan